Best Spiritual Website

Spiritual, Stotrams, Mantras PDFs

Shri Surya Ashtakam 2 Lyrics in Kannada | Sun God Mantra

Shri Suryashtakam 2 Lyrics in Kannada:

॥ ಸೂರ್ಯಾಷ್ಟಕಮ್ 2 ॥
ಶ್ರೀಗಣೇಶಾಯ ನಮಃ ।
ಪ್ರಭಾತೇ ಯಸ್ಮಿನ್ನಭ್ಯುದಿತಸಮಯೇ ಕರ್ಮಸು ನೃಣಾಂ
ಪ್ರವರ್ತೇದ್ವೈ ಚೇತೋ ಗತಿರಪಿ ಚ ಶೀತಾಪಹರಣಮ್ ।
ಗತೋ ಮೈತ್ರ್ಯಂ ಪೃಥ್ವೀಸುರಕುಲಪತೇರ್ಯಶ್ಚ ತಮಹಂ
ನಮಾಮಿ ಶ್ರೀಸೂರ್ಯಂ ತಿಮಿರಹರಣಂ ಶಾನ್ತಶರಣಮ್ ॥ 1 ॥

ತ್ರಿನೇತ್ರೋಽಪ್ಯಂಜಲ್ಯಾ ಸುರಮುಕುಟಸಂವೃಷ್ಟಚರಣೇ
ಬಲಿಂ ನೀತ್ವಾ ನಿತ್ಯಂ ಸ್ತುತಿಮುದಿತಕಾಲಾಸ್ತಸಮಯೇ ।
ನಿಧಾನಂ ಯಸ್ಯಾಯಂ ಕುರುತ ಇತಿ ಧಾಮ್ನಾಮಧಿಪತಿ
ನಮಾಮಿ ಶ್ರೀಸೂರ್ಯಂ ತಿಮಿರಹರಣಂ ಶಾನ್ತಶರಣಮ್ ॥ 2 ॥

ಮೃಗಾಂಕೇ ಮೂರ್ತಿತ್ವಂ ಹ್ಯಮರಗಣ ಭರ್ತಾಕೃತ ಇತಿ
ನೃಣಾಂ ವರ್ತ್ಮಾತ್ಮಾತ್ಮೋಕ್ಷಿಣಿತವಿದುಷಾಂ ಯಶ್ಚ ಯಜತಾಮ್ ।
ಕ್ರತುರ್ಲೋಕಾನಾಂ ಯೋ ಲಯಭರಭವೇಷುಪ್ರಭುರಯಂ
ನಮಾಮಿ ಶ್ರೀಸೂರ್ಯಂ ತಿಮಿರಹರಣಂ ಶಾನ್ತಶರಣಮ್ ॥ 3 ॥

ದಿಶಃ ಖಂ ಕಾಲೋ ಭೂರುದಧಿರಚಲಂ ಚಾಕ್ಷುಷಮಿದಂ
ವಿಭಾಗೋ ಯೇನಾಯಂ ನಿಖಿಲಮಹಸಾ ದೀಪಯತಿ ತಾನ್ ।
ಸ್ವಯಂ ಶುದ್ಧಂ ಸಂವಿನ್ನಿರತಿಶಯಮಾನನ್ದಮಜರಂ
ನಮಾಮಿ ಶ್ರೀಸೂರ್ಯಂ ತಿಮಿರಹರಣಂ ಶಾನ್ತಶರಣಮ್ ॥ 4 ॥

ವೃಷಾತ್ಪಂಚಸ್ವೇತ್ಯೌಢಯತಿ ದಿನಮಾನನ್ದಗಮನಸ್-
ತಥಾ ವೃದ್ಧಿಂ ರಾತ್ರೈಃ ಪ್ರಕಟಯತಿ ಕೀಟಾಜ್ಜವಗತಿಃ ।
ತುಲೇ ಮೇಷೇ ಯಾತೋ ರಚಯತಿ ಸಮಾನಂ ದಿನನಿಶಂ
ನಮಾಮಿ ಶ್ರೀಸೂರ್ಯಂ ತಿಮಿರಹರಣಂ ಶಾನ್ತಶರಣಮ್ ॥ 5 ॥

ವಹನ್ತೇ ಯಂ ಹ್ಯಶ್ವಾ ಅರುಣವಿನಿ ಯುಕ್ತಾಃ ಪ್ರಮುದಿತಾಸ್-
ತ್ರಯೀರೂಪಂ ಸಾಕ್ಷಾದ್ದಧತಿ ಚ ರಥಂ ಮುಕ್ತಿಸದನಮ್ ।
ನಜೀವಾನಾಂ ಯಂ ವೈ ವಿಷಯತಿ ಮನೋ ವಾಗವಸರೋ
ನಮಾಮಿ ಶ್ರೀಸೂರ್ಯಂ ತಿಮಿರಹರಣಂ ಶಾನ್ತಶರಣಮ್ ॥ 6 ॥

ತಥಾ ಬ್ರಹ್ಮಾ ನಿತ್ಯಂ ಮುನಿಜನಯುತಾ ಯಸ್ಯ ಪುರತಶ್-
ಚಲನ್ತೇ ನೃತ್ಯನ್ತೋಽಯುತಮುತ ರಸೇನಾನುಗುಣಿತಂ ।
ನಿಬಧ್ನನ್ತೀ ನಾಗಾ ರಥಮಪಿ ಚ ನಾಗಾಯುತಬಲಾ
ನಮಾಮಿ ಶ್ರೀಸೂರ್ಯಂ ತಿಮಿರಹರಣಂ ಶಾನ್ತಶರಣಮ್ ॥ 7 ॥

ಪ್ರಭಾತೇ ಬ್ರಹ್ಮಾಣಂ ಶಿವತನುಭೃತಂ ಮಧ್ಯದಿವಸೇ
ತಥಾ ಸಾಯಂ ವಿಷ್ಣುಂ ಜಗತಿ ಹಿತಕಾರೀ ಸುಖಕರಮ್ ।
ಸದಾ ತೇಜೋರಾಶಿಂ ತ್ರಿವಿವಮಥ ಪಾಪೌಘಶಮನಂ
ನಮಾಮಿ ಶ್ರೀಸೂರ್ಯಂ ತಿಮಿರಹರಣಂ ಶಾನ್ತಶರಣಮ್ ॥ 8 ॥

ಮತಂ ಶಾಸ್ತ್ರಾಣಾಂ ಯತ್ತದನು ರಘುನಾಥೇನ ರಚಿತಂ
ಶುಭಂ ಚುಂರಾಗ್ರಾಮೇ ತಿಮಿರಹರಸೂರ್ಯಾಷ್ಟಕಮಿದಮ್ ।
ತ್ರಿಸನ್ಧ್ಯಾಯಾಂ ನಿತ್ಯಂ ಪಠತಿ ಮನುಜೋಽನನ್ಯಗತಿಮಾಂಶ್-
ಚತುರ್ವರ್ಗಪ್ರಾಪ್ತೌ ಪ್ರಭವತಿ ಸದಾ ತಸ್ಯ ವಿಜಯಮ್ ॥ 9 ॥

ನನ್ದೇನ್ದ್ವಂಕ್ಕ್ಷಿತಾವಬ್ದೇ (1919) ಮಾರ್ಗಮಾಸೇ ಶುಭೇ ದಲೇ ।
ಸೂರ್ಯಾಷ್ಟಕಮಿದಂ ಪ್ರೋಕ್ತಂ ದಶಮ್ಯಾಂ ರವಿವಾಸರೇ ॥ 10 ॥

ಇತಿ ಶ್ರೀಪಂಡಿತರಘುನಾಥಶರ್ಮಣಾ ವಿರಚಿತಂ ಶ್ರೀಸೂರ್ಯಾಷ್ಟಕಂ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಮ್ ।

Shri Surya Ashtakam 2 Lyrics in Kannada | Sun God Mantra

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top