Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Shri Surya Mandala Ashtakam 2 Lyrics in Kannada | Surya Bhagavan Slokam

Surya Dev is one of the Hindu deities and he is the Sun. Surya Dev is considered the life giver and one who nourishes. Shri Surya Mandala ashtakam is from Aditya Hrudaya. Shri Surya Mandala ashtakam is hyme in praise of God Surya. It is said in the stotra that Surya mandal vanishes poverty and sorrow. Surya dev is the only Navgrah that is easily visible to the naked eye. Many scriptures uphold his importance as the chief among these nine planets.All life generates from the heat and light of the Sun. Without Surya, the entire universe would be covered in deep darkness and creation itself wouldn’t have any meaning. According to Vedic texts, Suryadev is the God of light and wisdom. He is also considered to be a form of Vishnu and Shiva by Vaishnavites and Shaivites respectively. He is also one of the eight forms of Astamurti Shiva. Disease, weakness and negativity are cured by the divine light and heat of the Sun, which is always available to us. As a matter of fact, even civilizations before the Vedic age and in other parts of the world recognize the Sun’s importance, and offered ritualistic worship to it. Lord Rama, the 7th Avatar of Lord Vishnu, was a descendant of Surya dev and thus a king of the solar dynasty.

Shri Surya Mandala ashtakam stotram is destroyer of diseases. It vanishes all the sins. Any devotee who recites this stotra daily would go to Surya Loka and all his sins are destroyed by the blessings of God Surya.

Sri Suryamandala Ashtakam 2 Lyrics in Kannada:

॥ ಸೂರ್ಯಾಷ್ಟಕಮ್ 2 ॥
ಶ್ರೀಗಣೇಶಾಯ ನಮಃ ।
ಪ್ರಭಾತೇ ಯಸ್ಮಿನ್ನಭ್ಯುದಿತಸಮಯೇ ಕರ್ಮಸು ನೃಣಾಂ
ಪ್ರವರ್ತೇದ್ವೈ ಚೇತೋ ಗತಿರಪಿ ಚ ಶೀತಾಪಹರಣಮ್ ।
ಗತೋ ಮೈತ್ರ್ಯಂ ಪೃಥ್ವೀಸುರಕುಲಪತೇರ್ಯಶ್ಚ ತಮಹಂ
ನಮಾಮಿ ಶ್ರೀಸೂರ್ಯಂ ತಿಮಿರಹರಣಂ ಶಾನ್ತಶರಣಮ್ ॥ 1 ॥

ತ್ರಿನೇತ್ರೋಽಪ್ಯಂಜಲ್ಯಾ ಸುರಮುಕುಟಸಂವೃಷ್ಟಚರಣೇ
ಬಲಿಂ ನೀತ್ವಾ ನಿತ್ಯಂ ಸ್ತುತಿಮುದಿತಕಾಲಾಸ್ತಸಮಯೇ ।
ನಿಧಾನಂ ಯಸ್ಯಾಯಂ ಕುರುತ ಇತಿ ಧಾಮ್ನಾಮಧಿಪತಿ
ನಮಾಮಿ ಶ್ರೀಸೂರ್ಯಂ ತಿಮಿರಹರಣಂ ಶಾನ್ತಶರಣಮ್ ॥ 2 ॥

ಮೃಗಾಂಕೇ ಮೂರ್ತಿತ್ವಂ ಹ್ಯಮರಗಣ ಭರ್ತಾಕೃತ ಇತಿ
ನೃಣಾಂ ವರ್ತ್ಮಾತ್ಮಾತ್ಮೋಕ್ಷಿಣಿತವಿದುಷಾಂ ಯಶ್ಚ ಯಜತಾಮ್ ।
ಕ್ರತುರ್ಲೋಕಾನಾಂ ಯೋ ಲಯಭರಭವೇಷುಪ್ರಭುರಯಂ
ನಮಾಮಿ ಶ್ರೀಸೂರ್ಯಂ ತಿಮಿರಹರಣಂ ಶಾನ್ತಶರಣಮ್ ॥ 3 ॥

ದಿಶಃ ಖಂ ಕಾಲೋ ಭೂರುದಧಿರಚಲಂ ಚಾಕ್ಷುಷಮಿದಂ
ವಿಭಾಗೋ ಯೇನಾಯಂ ನಿಖಿಲಮಹಸಾ ದೀಪಯತಿ ತಾನ್ ।
ಸ್ವಯಂ ಶುದ್ಧಂ ಸಂವಿನ್ನಿರತಿಶಯಮಾನನ್ದಮಜರಂ
ನಮಾಮಿ ಶ್ರೀಸೂರ್ಯಂ ತಿಮಿರಹರಣಂ ಶಾನ್ತಶರಣಮ್ ॥ 4 ॥

ವೃಷಾತ್ಪಂಚಸ್ವೇತ್ಯೌಢಯತಿ ದಿನಮಾನನ್ದಗಮನಸ್-
ತಥಾ ವೃದ್ಧಿಂ ರಾತ್ರೈಃ ಪ್ರಕಟಯತಿ ಕೀಟಾಜ್ಜವಗತಿಃ ।
ತುಲೇ ಮೇಷೇ ಯಾತೋ ರಚಯತಿ ಸಮಾನಂ ದಿನನಿಶಂ
ನಮಾಮಿ ಶ್ರೀಸೂರ್ಯಂ ತಿಮಿರಹರಣಂ ಶಾನ್ತಶರಣಮ್ ॥ 5 ॥

ವಹನ್ತೇ ಯಂ ಹ್ಯಶ್ವಾ ಅರುಣವಿನಿ ಯುಕ್ತಾಃ ಪ್ರಮುದಿತಾಸ್-
ತ್ರಯೀರೂಪಂ ಸಾಕ್ಷಾದ್ದಧತಿ ಚ ರಥಂ ಮುಕ್ತಿಸದನಮ್ ।
ನಜೀವಾನಾಂ ಯಂ ವೈ ವಿಷಯತಿ ಮನೋ ವಾಗವಸರೋ
ನಮಾಮಿ ಶ್ರೀಸೂರ್ಯಂ ತಿಮಿರಹರಣಂ ಶಾನ್ತಶರಣಮ್ ॥ 6 ॥

ತಥಾ ಬ್ರಹ್ಮಾ ನಿತ್ಯಂ ಮುನಿಜನಯುತಾ ಯಸ್ಯ ಪುರತಶ್-
ಚಲನ್ತೇ ನೃತ್ಯನ್ತೋಽಯುತಮುತ ರಸೇನಾನುಗುಣಿತಂ ।
ನಿಬಧ್ನನ್ತೀ ನಾಗಾ ರಥಮಪಿ ಚ ನಾಗಾಯುತಬಲಾ
ನಮಾಮಿ ಶ್ರೀಸೂರ್ಯಂ ತಿಮಿರಹರಣಂ ಶಾನ್ತಶರಣಮ್ ॥ 7 ॥

ಪ್ರಭಾತೇ ಬ್ರಹ್ಮಾಣಂ ಶಿವತನುಭೃತಂ ಮಧ್ಯದಿವಸೇ
ತಥಾ ಸಾಯಂ ವಿಷ್ಣುಂ ಜಗತಿ ಹಿತಕಾರೀ ಸುಖಕರಮ್ ।
ಸದಾ ತೇಜೋರಾಶಿಂ ತ್ರಿವಿವಮಥ ಪಾಪೌಘಶಮನಂ
ನಮಾಮಿ ಶ್ರೀಸೂರ್ಯಂ ತಿಮಿರಹರಣಂ ಶಾನ್ತಶರಣಮ್ ॥ 8 ॥

ಮತಂ ಶಾಸ್ತ್ರಾಣಾಂ ಯತ್ತದನು ರಘುನಾಥೇನ ರಚಿತಂ
ಶುಭಂ ಚುಂರಾಗ್ರಾಮೇ ತಿಮಿರಹರಸೂರ್ಯಾಷ್ಟಕಮಿದಮ್ ।
ತ್ರಿಸನ್ಧ್ಯಾಯಾಂ ನಿತ್ಯಂ ಪಠತಿ ಮನುಜೋಽನನ್ಯಗತಿಮಾಂಶ್-
ಚತುರ್ವರ್ಗಪ್ರಾಪ್ತೌ ಪ್ರಭವತಿ ಸದಾ ತಸ್ಯ ವಿಜಯಮ್ ॥ 9 ॥

ನನ್ದೇನ್ದ್ವಂಕ್ಕ್ಷಿತಾವಬ್ದೇ (1919) ಮಾರ್ಗಮಾಸೇ ಶುಭೇ ದಲೇ ।
ಸೂರ್ಯಾಷ್ಟಕಮಿದಂ ಪ್ರೋಕ್ತಂ ದಶಮ್ಯಾಂ ರವಿವಾಸರೇ ॥ 10 ॥

ಇತಿ ಶ್ರೀಪಂಡಿತರಘುನಾಥಶರ್ಮಣಾ ವಿರಚಿತಂ ಶ್ರೀಸೂರ್ಯಾಷ್ಟಕಂ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಮ್ ।

Also Read:

Shri Surya Mandala Ashtakam 2 Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Shri Surya Mandala Ashtakam 2 Lyrics in Kannada | Surya Bhagavan Slokam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top