Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Shri Tara Shatanama Stotram Lyrics in Kannada | Kali Slokam

The Goddess Tara is worshipped in both Hinduism and Buddhism as the goddess of compassion and protection. In Hinduism, she is a form of the female primordial energy known as shakti. The name comes from the Sanskrit root tar, meaning “protection.” In other Indian languages, the name translates as “star.” Tara first appeared as a deity in Hinduism, but was later adopted by Buddhism. In fact, in some traditions, she is considered the female Buddha. In Tibetan Buddhism, she is the most popular deity worshipped today.

Tara is the second of the ten great wisdom goddesses (dasa mahavidyas). In tantric traditions, she may be considered an incarnation of Durga, Parvati or Mahadevi. Goddess Tara protects those on their journey to enlightenment, as well as earthly travelers. In some traditions, Tara appears in different forms; the two best known versions of her are White Tara, the embodiment of compassion and peace, and Green Tara, who is the great protectress and overcomer of obstacles.

Two of the yoga poses that honor the Goddess Tara are star pose (Tarasana) and seated Tara. In star pose, the yogi sits in butterfly pose, grasps the feet and folds forward. In seated Tara, one leg is bent, with the shin on the ground and close to the body while the other leg is bent, with the knee pointing to the sky and the sole of the foot on the ground. Bhumi sparsha mudra is recommended with the corresponding hand resting on the ground next to the soled foot and the other hand covering the heart center.

Sri Tara Shatanama Stotram Lyrics in Kannada:

॥ ಶ್ರೀತಾರಾಶತನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮ್ ॥

ಶ್ರೀಶಿವ ಉವಾಚ ॥

ತಾರಿಣೀ ತರಲಾ ತನ್ವೀ ತಾರಾ ತರುಣವಲ್ಲರೀ ।
ತೀರರೂಪಾ ತರೀ ಶ್ಯಾಮಾ ತನುಕ್ಷೀಣಪಯೋಧರಾ ॥ 1 ॥

ತುರೀಯಾ ತರಲಾ ತೀವ್ರಗಮನಾ ನೀಲವಾಹಿನೀ ।
ಉಗ್ರತಾರಾ ಜಯಾ ಚಂಡೀ ಶ್ರೀಮದೇಕಜಟಾಶಿರಾಃ ॥ 2 ॥

ತರುಣೀ ಶಾಮ್ಭವೀಛಿನ್ನಭಾಲಾ ಚ ಭದ್ರತಾರಿಣೀ ।
ಉಗ್ರಾ ಚೋಗ್ರಪ್ರಭಾ ನೀಲಾ ಕೃಷ್ಣಾ ನೀಲಸರಸ್ವತೀ ॥ 3 ॥

ದ್ವಿತೀಯಾ ಶೋಭನಾ ನಿತ್ಯಾ ನವೀನಾ ನಿತ್ಯನೂತನಾ ।
ಚಂಡಿಕಾ ವಿಜಯಾರಾಧ್ಯಾ ದೇವೀ ಗಗನವಾಹಿನೀ ॥ 4 ॥

ಅಟ್ಟಹಾಸ್ಯಾ ಕರಾಲಾಸ್ಯಾ ಚರಾಸ್ಯಾ ದಿತಿಪೂಜಿತಾ ।
ಸಗುಣಾ ಸಗುಣಾರಾಧ್ಯಾ ಹರೀನ್ದ್ರದೇವಪೂಜಿತಾ ॥ 5 ॥

ರಕ್ತಪ್ರಿಯಾ ಚ ರಕ್ತಾಕ್ಷೀ ರುಧಿರಾಸ್ಯವಿಭೂಷಿತಾ ।
ಬಲಿಪ್ರಿಯಾ ಬಲಿರತಾ ದುರ್ಗಾ ಬಲವತೀ ಬಲಾ ॥ 6 ॥

ಬಲಪ್ರಿಯಾ ಬಲರತಾ ಬಲರಾಮಪ್ರಪೂಜಿತಾ ।
ಅರ್ಧಕೇಶೇಶ್ವರೀ ಕೇಶಾ ಕೇಶವಾಸವಿಭೂಷಿತಾ ॥ 7 ॥

ಪದ್ಮಮಾಲಾ ಚ ಪದ್ಮಾಕ್ಷೀ ಕಾಮಾಖ್ಯಾ ಗಿರಿನನ್ದಿನೀ ।
ದಕ್ಷಿಣಾ ಚೈವ ದಕ್ಷಾ ಚ ದಕ್ಷಜಾ ದಕ್ಷಿಣೇ ರತಾ ॥ 8 ॥

ವಜ್ರಪುಷ್ಪಪ್ರಿಯಾ ರಕ್ತಪ್ರಿಯಾ ಕುಸುಮಭೂಷಿತಾ ।
ಮಾಹೇಶ್ವರೀ ಮಹಾದೇವಪ್ರಿಯಾ ಪಂಚವಿಭೂಷಿತಾ ॥ 9 ॥

ಇಡಾ ಚ ಪಿಂಗಲಾ ಚೈವ ಸುಷುಮ್ನಾ ಪ್ರಾಣರೂಪಿಣೀ ।
ಗಾನ್ಧಾರೀ ಪಂಚಮೀ ಪಂಚಾನನಾದಿ ಪರಿಪೂಜಿತಾ ॥ 10 ॥

ತಥ್ಯವಿದ್ಯಾ ತಥ್ಯರೂಪಾ ತಥ್ಯಮಾರ್ಗಾನುಸಾರಿಣೀ ।
ತತ್ತ್ವಪ್ರಿಯಾ ತತ್ತ್ವರೂಪಾ ತತ್ತ್ವಜ್ಞಾನಾತ್ಮಿಕಾಽನಘಾ ॥ 11 ॥

ತಾಂಡವಾಚಾರಸನ್ತುಷ್ಟಾ ತಾಂಡವಪ್ರಿಯಕಾರಿಣೀ ।
ತಾಲದಾನರತಾ ಕ್ರೂರತಾಪಿನೀ ತರಣಿಪ್ರಭಾ ॥ 12 ॥

ತ್ರಪಾಯುಕ್ತಾ ತ್ರಪಾಮುಕ್ತಾ ತರ್ಪಿತಾ ತೃಪ್ತಿಕಾರಿಣೀ ।
ತಾರುಣ್ಯಭಾವಸನ್ತುಷ್ಟಾ ಶಕ್ತಿರ್ಭಕ್ತಾನುರಾಗಿಣೀ ॥ 13 ॥

ಶಿವಾಸಕ್ತಾ ಶಿವರತಿಃ ಶಿವಭಕ್ತಿಪರಾಯಣಾ ।
ತಾಮ್ರದ್ಯುತಿಸ್ತಾಮ್ರರಾಗಾ ತಾಮ್ರಪಾತ್ರಪ್ರಭೋಜಿನೀ ॥ 14 ॥

ಬಲಭದ್ರಪ್ರೇಮರತಾ ಬಲಿಭುಗ್ಬಲಿಕಲ್ಪಿನೀ ।
ರಾಮರೂಪಾ ರಾಮಶಕ್ತೀ ರಾಮರೂಪಾನುಕಾರಿಣೀ ॥ 15 ॥

ಇತ್ಯೇತತ್ಕಥಿತಂ ದೇವಿ ರಹಸ್ಯಂ ಪರಮಾದ್ಭುತಮ್ ।
ಶ್ರುತ್ವಾ ಮೋಕ್ಷಮವಾಪ್ನೋತಿ ತಾರಾದೇವ್ಯಾಃ ಪ್ರಸಾದತಃ ॥ 16 ॥

ಯ ಇದಂ ಪಠತಿ ಸ್ತೋತ್ರಂ ತಾರಾಸ್ತುತಿರಹಸ್ಯಕಮ್ ।
ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿಯುತೋ ಭೂತ್ವಾ ವಿಹರೇತ್ ಕ್ಷಿತಿಮಂಡಲೇ ॥ 17 ॥

ತಸ್ಯೈವ ಮನ್ತ್ರಸಿದ್ಧಿಃ ಸ್ಯಾನ್ಮಮಸಿದ್ಧಿರನುತ್ತಮಾ ।
ಭವತ್ಯೇವ ಮಹಾಮಾಯೇ ಸತ್ಯಂ ಸತ್ಯಂ ನ ಸಂಶಯಃ ॥ 18 ॥

ಮನ್ದೇ ಮಂಗಲವಾರೇ ಚ ಯಃ ಪಠೇನ್ನಿಶಿ ಸಂಯತಃ ।
ತಸ್ಯೈವ ಮನ್ತ್ರಸಿದ್ಧಿಸ್ಸ್ಯಾದ್ಗಾಣಪತ್ಯಂ ಲಭೇತ ಸಃ ॥ 19 ॥

ಶ್ರದ್ಧಯಾಽಶ್ರದ್ಧಯಾ ವಾಪಿ ಪಠೇತ್ತಾರಾರಹಸ್ಯಕಮ್ ।
ಸೋಽಚಿರೇಣೈವ ಕಾಲೇನ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತಃ ಶಿವೋ ಭವೇತ್ ॥ 20 ॥

ಸಹಸ್ರಾವರ್ತನಾದ್ದೇವಿ ಪುರಶ್ಚರ್ಯಾಫಲಂ ಲಭೇತ್ ।
ಏವಂ ಸತತಯುಕ್ತಾ ಯೇ ಧ್ಯಾಯನ್ತಸ್ತ್ವಾಮುಪಾಸತೇ ।
ತೇ ಕೃತಾರ್ಥಾ ಮಹೇಶಾನಿ ಮೃತ್ಯುಸಂಸಾರವರ್ತ್ಮನಃ ॥ 21 ॥

ಇತಿ ಸ್ವರ್ಣಮಾಲಾತನ್ತ್ರೇ ತಾರಾಶತನಾಮಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಮಾಪ್ತಮ್ ॥

Also Read:

Shri Tara Shatanama Stotram Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Shri Tara Shatanama Stotram Lyrics in Kannada | Kali Slokam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top