Temples in India Info: Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras

Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

Shri Tarananda Gurvashtakam Lyrics in Hindi

Sri Tarananda Gurvashtakam Lyrics in Hindi:

॥ श्रीतारानन्दगुर्वष्टकम् ॥

श्रीरामजयम् ।
ॐ सद्गुरुश्रीत्यागराजस्वामिने नमो नमः ।

अथ श्रीतारानन्दगुर्वष्टकम् ।
गङ्गातीरसुवासं तं गङ्गालीनतपस्विनम् ।
श्रीदयानन्दशिष्यार्यं तारानन्दगुरुं भजे ॥ १॥

ब्रह्मसूत्रप्रबोधं तं ब्रह्मत्वतत्त्वबोधकम् ।
ब्रह्मप्रकाशरूपं तं तारानन्दगुरुं भजे ॥ २॥

ब्रह्मविद्यासुबोधं तं तारकज्ञानमार्गिणम् ।
ब्रह्मज्ञानस्वलीनं तं तारानन्दगुरुं भजे ॥ ३॥

ब्रह्मनिष्ठापरं शान्तं संयतं यतभाषिणम् ।
ब्रह्मलीनं तपस्तीर्थं तारानन्दगुरुं भजे ॥ ४॥

एकान्तं एकसद्ध्यानं एकान्तध्यानसुव्रतम् ।
एकवस्तुसदालीनं तारानन्दगुरुं भजे ॥ ५॥

मातृप्रेमपरीवाहं बुभुक्षाहरमातरम् ।
आत्मतृष्णाप्रशामं तं तारानन्दगुरुं भजे ॥ ६॥

स्वागतस्मेरवक्त्रं तं हितभाषश्रमापहम् ।
श्रुतश्लोकप्रमोदं तं तारानन्दगुरुं भजे ॥ ७॥

हिमगद्यरसानन्दं गङ्गासहस्रमोदितम् ।
आशीर्वाददयापूरं तारानन्दगुरुं भजे ॥ ८॥

त्यागराजगुरुस्वामिशिष्यापुष्पानुतिस्थिरम् ।
तारानन्दगुरुं वन्दे स्तोत्रमेतत्तदर्पणम् ॥


शुभमस्तु

इति सद्गुरुश्रीत्यागराजस्वामिनः शिष्यया भक्तया पुष्पया कृतं
श्रीतारानन्दगुर्वष्टकं गुरौ समर्पितम् ।
ॐ शुभमस्तु ।

Also Read:

Shri Tarananda shri-tarananda-gurvashtakam in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top