Home / Ashtaka / Shri Vallabha Ashtakam 1 Lyrics in Malayalam

Shri Vallabha Ashtakam 1 Lyrics in Malayalam

Sri Vallabhashtakam 1 Lyrics in Malayalam:

ശ്രീവല്ലഭാഷ്ടകം 1

ശ്രീമദ്വൃന്ദാവനേന്ദുപ്രകടിതരസികാനന്ദസന്ദോഹരൂപ-
സ്ഫൂര്‍ജദ്രാസാദിലീലാഽമൃതജലധിഭരാക്രാന്തസര്‍വോഽപി ശശ്വത് ।
തസ്യൈഷാത്മാനുഭാവപ്രകടനഹൃദയസ്യാജ്ഞയാ പ്രാദുരാസീദ്-
ഭൂമൌ യഃ സന്‍മനുഷ്യാകൃതിരതികരുണസ്തം പ്രപദ്യേ ഹുതാശം ॥ 1॥

നാവിര്‍ഭൂയാദ്ഭവാംശ്ചേദധിധരണിതലം ഭൂതനാഥോദിതാസ-
ന്‍മാര്‍ഗധ്വാന്താന്ധതുല്യാ നിഗമപഥപതൌ ദേവസര്‍ഗേഽപി ജാതാഃ ।
ഘോഷാധീശം തദേമേ കഥമപി മനുജാഃ പ്രാപ്നുയുര്‍നൈവ ദേവീ-
സൃഷ്ടിര്‍വ്യര്‍ഥാ ച ഭൂയാന്നിജഫലരഹിതാ ദേവവൈശ്വാനരൈഷാ ॥ 2॥

ന ഹ്യന്യോ വാഗധീശാച്ഛ്രുതിഗണവചസാം ഭാവമാജ്ഞാതുമീഷ്ടേ
യസ്മാത്സാധ്വീ സ്വഭാവം പ്രകടയതി വധൂരഗ്രതഃ പത്യുരേവ ।
തസ്മാച്ഛ്രീവല്ലഭാഖ്യ ത്വദുദിതവചനാദന്യഥാ രൂപയന്തി
ഭ്രാന്താ യേ തേ നിസര്‍ഗത്രിദശരിപുതയാ കേവലാന്ധന്തമോഗാഃ ॥ 3॥

പ്രാദുര്‍ഭൂതേന ഭൂമൌ വ്രജപതിചരണാംഭോജസേവാഖ്യവര്‍ത്മ-
പ്രാകട്യം യത്കൃതം തേ തദുത നിജകൃതേ ശ്രീഹുതാശേതി മന്യേ ।
യസ്മാദസ്മിംസ്ഥിതോ യത്കിമപി കഥമപി ക്വാപ്യുപാഹര്‍തുമിച്ഛ-
ത്യദ്ധാ തദ്ഗോപികേശഃ സ്വവദനകമലേ ചാരുഹാസേ കരോതി ॥ 4॥

ഉഷ്ണത്വൈകസ്വഭാവോഽപ്യതിശിശിരവചഃപുഞ്ജപീയൂഷവൃഷ്ടീ-
രാര്‍തേഷ്വത്യുഗ്രമോഹാസുരനൃഷു യുഗപത്താപമപ്യത്ര കുര്‍വന്‍ ।
സ്വസ്മിന്‍ കൃഷ്ണാസ്യതാം ത്വം പ്രകടയസി ച നോ ഭൂതദേവത്വമേത-
ദ്യസ്മാദാനന്ദദം ശ്രീവ്രജജനനിചയേ നാശകം ചാസുരാഗ്നേഃ ॥ 5॥

ആംനായോക്തം യദംഭോഭവനമനലതസ്തച്ച സത്യം വിഭോര്യ-
ത്സര്‍ഗാദൌ ഭൂതരൂപാദഭവദനലതഃ പുഷ്കരം ഭൂതരൂപം ।
ആനന്ദൈകസ്വരൂപാത്ത്വദധിഭു യദഭൂത്കൃഷ്ണസേവാരസാബ്ധി-
ശ്ചാനന്ദൈകസ്വരൂപസ്തദഖിലമുചിതം ഹേതുസാംയം ഹി കാര്യേ ॥ 6॥

സ്വാമിച്ഛ്രീവല്ലഭാഗ്നേ ക്ഷണമപി ഭവതഃ സന്നിധാനേ കൃപാതഃ
പ്രാണപ്രേഷ്ഠവ്രജാധീശ്വരവദനദിദൃക്ഷാര്‍തിതാപോ ജനേഷു ।
യത്പ്രാദുര്‍ഭാവമാപ്നോത്യുചിതതരമിദം യത്തു പശ്ചാദപീത്ഥം
ദൃഷ്ടേഽപ്യസ്മിന്‍മുഖേന്ദൌ പ്രചുരതരമുദേത്യേവ തച്ചിത്രമേതത് ॥ 7॥

അജ്ഞാനാദ്യന്ധകാരപ്രശമനപടുതാഖ്യാപനായ ത്രിലോക്യാ-
മഗ്നിത്ത്വം വര്‍ണിതം തേ കവിഭിരപി സദാ വസ്തുതഃ കൃഷ്ണ ഏവ ।
പ്രാദുര്‍ഭൂതോ ഭവാനിത്യനുഭവനിഗമാദ്യുക്തമാനൈരവേത്യ
ത്വാം ശ്രീശ്രീവല്ലഭേ മേ നിഖിലബുധജനാ ഗോകുലേശം ഭജന്തേ ॥ 8॥

ഇതി ശ്രീമദ്വിഠ്ഠലദീക്ഷിതവിരചിതം ശ്രീവല്ലഭാഷ്ടകം 1 സമാപ്തം ।

Add Comment

Click here to post a comment