Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Ashtaka / Shri Vallabha Ashtakam 3 Lyrics in Kannada

Shri Vallabha Ashtakam 3 Lyrics in Kannada

70 Views

Sri Vallabhashtakam 3 Lyrics in Kannada:

ಶ್ರೀವಲ್ಲಭಾಷ್ಟಕಮ್ 3

ಮನ್ದಿರಂ ಸುನ್ದರಂ ಸುನ್ದರೀಶೋಭಿತಂ
ದರ್ಶಯ ಗೋಕುಲಾಧೀಶ ಮೇ ನಿತ್ಯಮ್ ।
ಕೋಟಿಸೌನ್ದರ್ಯತಾ ಅಂಗ ಆನನ್ದಮಯೀ
ಸೇವಿಯಂ ಶ್ರೀಪದಾಮ್ಬುಜಂ ವಲ್ಲಭಸ್ಯ ॥ 1॥

ಕೇಶಶೋಭಾಮರೇ ಭಾಲರೇಖಾ ಉಭಯ-
ದೀರ್ಘತಾ ನಾಸಿಕಾ ಲೋಲತಾ ಈಕ್ಷಣಮ್ ।
ಮಾಥುರೀಮತ್ತತಾ ಶ್ರೀಮುಖಾವಲೋಕನೇ
ಸೇವಿಯಂ ಶ್ರೀಪದಾಮ್ಬುಜಂ ವಲ್ಲಭಸ್ಯ ॥ 2॥

ಕುಂಡಲೋದ್ಯೋತತಾ ಕರ್ಣಭಾಮಯೀ
ಹೇಮಮುಕ್ತಾಮಣಿ ಶುಭ್ರತಾ ಭೂಷಣಮ್ ।
ಚಿತ್ತಚಿನ್ತಾಮಣಿ ನಯನಶೃಂಗಾರ ಯೇ
ಸೇವಿಯಂ ಶ್ರೀಪದಾಮ್ಬುಜಂ ವಲ್ಲಭಸ್ಯ ॥ 3॥

ರಂಗಬಿಮ್ಬಾಧರೇ ನಾಗವೇಲೀಯುತಂ
ದಾನರೂಪಾಮೃತೇ ಪಾನಪ್ರೇಮಾಮೃತೇ ।
ಚಾರುಹಾಸ್ಯೇ ಕೃಪಾಭಾವಲೋಭಿನ್ನತಾ
ಸೇವಿಯಂ ಶ್ರೀಪದಾಮ್ಬುಜಂ ವಲ್ಲಭಸ್ಯ ॥ 4॥

ಮಾಲಗ್ರೀವಾಲಸೇ ಸ್ವೇತಧೋತೀಧರೇ
ಮುದ್ರಿಕಾ ಅಂಗುಲೀ ರಾಜತೇ ಮುದ್ರಿತಮ್ ।
ಪ್ರಿಯಪ್ರೇಮಾವಲೀ ಸಿಂಚನೇ ಸರ್ವದಾ
ಸೇವಿಯಂ ಶ್ರೀಪದಾಮ್ಬುಜಂ ವಲ್ಲಭಸ್ಯ ॥ 5॥

ಭೋಗರಾಗೇ ರಸೇ ಭಾಮಿನೀಸಂಯುತಂ
ಭೋಗ್ಯತಾನಿತ್ಯ ಯೇ ದಕ್ಷಹಾನಾಧಿಪಮ್ ।
ಕೇಲಿಲೀಲಾರಸೋದ್ಬೋಧಭಾವಪ್ರದೇ
ಸೇವಿಯಂ ಶ್ರೀಪದಾಮ್ಬುಜಂ ವಲ್ಲಭಸ್ಯ ॥ 6॥

ಲಗ್ನತಾ ಚಿತ್ತ ಮೇ ವಿಸ್ಮೃತಾ ಸರ್ವತಃ
ಪ್ರಾಪ್ತಿತೋ ಭಾವಯೇ ದೀನತಾ ನಿಶ್ಚಿತಮ್ ।
ರೂಕ್ಷತಾ ನನ್ದತಾ ಸತ್ತ್ವತಾ ತತ್ಫಲಂ
ಸೇವಿಯಂ ಶ್ರೀಪದಾಮ್ಬುಜಂ ವಲ್ಲಭಸ್ಯ ॥ 7॥

ತಪ್ತ ಆಸಕ್ತತಾ ವಿಪ್ರಯೋಗೇ ಸ್ಥಿತಿ-
ರ್ಜೀವತೇ ದುರ್ಲಭಾ ಸಿದ್ಧಯೋಗೇ ಮತಿಃ ।
ಸತ್ಯಸಂಕಲ್ಪ ಅಂಗೀಕೃತೌ ನಾಥ ಯೇ
ಸೇವಿಯಂ ಶ್ರೀಪದಾಮ್ಬುಜಂ ವಲ್ಲಭಸ್ಯ ॥ 8॥

ಇತಿ ಭಾ‍ಈ ಗೋಕುಲದಾಸಕೃತಂ ವಲ್ಲಭಾಷ್ಟಕಂ 3 ಸಮ್ಪೂರ್ಣಮ್ ।

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *