Ashtaka

Shri Vallabha Ashtakam 4 Lyrics in Hindi

Sri Vallabhashtakam 4 Lyrics in Hindi:

श्रीवल्लभाष्टकम् ४

प्रकटितगोकुलमण्डन मणिकुण्डल ए ।
भक्तहेतुधृतकाय जय श्रीवल्लभ ए ॥ १॥

दुःखितकरुणासागर जितनागर ए ।
मायामानुषवेष जय श्रीवल्लभ ए ॥ २॥

रत्नजटितकनकासन शुभशासन ए ।
गिरिधरभक्तिनिधान जय श्रीवल्लभ ए ॥ ३॥

सरसिजसुन्दरलोचन भवमोचन ए ।
त्रिभुवनवन्दितनाम जय श्रीवल्लभ ए ॥ ४॥

द्विजकुलमस्तकभूषण जितदूषण ए ।
सदसि विजितबुधवृन्द जय श्रीवल्लभ ए ॥ ५॥

निजजनकल्मषखण्डन कुलमण्डन ए ।
पदजलपावितलोक जय श्रीवल्लभ ए ॥ ६॥

गुरुकुलवल्लभवल्लभ जनवल्लभ ए ।
वल्लभवशावतंस जय श्रीवल्लभ ए ॥ ७॥

तव चरणे स्मरतो मम निगमागम ए ।
तव भजने रतिरस्तु जय श्रीवल्लभ ए ॥ ८॥

श्रीवल्लभपदाम्भोज-भृत्यताराभिधान हि ।
गुरुस्तोत्राष्टपद्युक्ता गीतापाठफलप्रदा ॥ ९॥

इति तारासेवककृता श्रीवल्लभाष्टपदी समाप्ता ।

Add Comment

Click here to post a comment