Temples in India Info: Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras

Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

Shri Varaha Ashtottara Shataanama Stotram Lyrics in English | Sri Vishnu Slokam

Sri Varahashtottara Shataanama Stotram Lyrics in English:

srivarahastottarasatanamastotram

srimusnamahatmyatah
sankarah
narayana mama bruhi yena tusto jagatpatih ।
turnameva prasannatma muktim yacchati papaha ॥ 1 ॥

sada cancalacittanam manavanam kalau yuge ।
jape ca devapujayam mano naikatra tisthati ॥ 2 ॥

tadrsa api vai martya yena yanti param gatim ।
anyesam karmanam purtiryena syat phalitena ca ॥ 3 ॥

tadrk stotram mama bruhi mahapatakanasanam ।
ekaikam ca varahasya nama vedadhikam kila ॥ 4 ॥

tadrsani ca namani varahasya mahatmanah ।
santi cedbruhi visvatman sretum kautuhalam hi me ॥ 5 ॥

srinarayanah
srnu sankara vaksyami varahastotramuttamam ।
dustagrahakutharo’yam mahapapadavanalah ॥ 6 ॥

mahabhayagirindranam kulisam muktidam subham ।
kamadhuk kaminametadbhaktanam kalpapadapah ॥ 7 ॥

vaksyami paramam stotram yatsugopyam duratmanam ।
narayana rsiscatra srivarahasca devata ॥ 8 ॥

chando’nustup ca hum bijam hrim saktih klim ca kilakam ।
varahapritimuddisya viniyogastu nirvrtau ॥ 9 ॥

nyaseddhrdayam drekaram varahaya ca murdhani ।
namo bhagavate pascacchikhayam vinyasedbudhah ॥ 10 ॥

jnanatmane ca netrabhyam kavacaya balatmane ।
bhurbhuvah suva ityastraya phatityantam nyasedbudhah ॥ 11 ॥

yajnaya yajnarupaya yajnangaya mahatmane ।
namo yajnabhuje yajnakrte yajnesvaraya ca ॥ 12 ॥

yajnasya phaladatre ca yajnaguhyaya yajvane ।
ebhirnamapadairdivyairangulinyasamacaret ॥ 13 ॥

annadatre nama iti karaprstham ca marjayet ।
namah svetavarahaya svahantena mahamatih ॥ 14 ॥

vyapakanyasakrtpascaddhyayeddevamadhoksajam ।
dhyanam-
Om svetam sudarsanadarankitabahuyugmam
damstrakaralavadanam dharaya sametam ।
brahmadibhih suraganaih parisevyamanam
dhyayedvarahavapusam nigamaikavedyam ॥ 15 ॥

srivaraho mahinathah purnanando jagatpatih ।
nirguno niskalo’nanto danḍakantakrdavyayah ॥ 16 ॥

hiranyaksantakrddevah purnasaḍgunyavigrahah ।
layodadhivihari ca sarvapranihite ratah ॥ 17 ॥

anantarupo’nantasrirjitamanyurbhayapahah ।
vedantavedyo vedi ca vedagarbhah sanatanah ॥ 18 ॥

sahasraksah punyagandhah kalpakrt ksitibhrddharih ।
padmanabhah suradhyakso hemango daksinamukhah ॥ 19 ॥

mahakolo mahabahuh sarvadevanamaskrtah ।
hrsikesah prasannatma sarvabhaktabhayapahah ॥ 20 ॥

yajnabhrdyajnakrtsaksi yajnango yajnavahanah ।
havyabhughavyadevasca sadavyaktah krpakarah ॥ 21 ॥

devabhumiguruh kanto dharmaguhyo vrsakapih ।
sruvattunḍo vakradamstro nilakeso mahabalah ॥ 22 ॥

putatma vedaneta ca vedahartrsiroharah ।
vedadikrdvedaguhyah sarvavedapravartakah ॥ 23 ॥

gabhiraksastridharma ca gambhiratma mahesvarah ।
anandavanago divyo brahmanasasamudbhavah ॥ 24 ॥

vindhutiranivasi ca ksemakrtsattvatam patih ।
indratrata jagattrata mahendroddanvargaha ॥ 25 ॥

bhaktavasyo sadodyukto nijanando ramapatih ।
stutipriyah subhangasca punyasravanakirtanah ॥ 26 ॥

satyakrtsatyasankalpah satyavaksatyavikramah ।
satyena guḍhah satyatma kalatito gunadhikah ॥ 27 ॥

param jyotih param dhama paramah purusah parah ।
kalyanakrtkavih karta karmasaksi jitendriyah ॥ 28 ॥

karmakrtkarmakanḍasya sampradayapravartakah ।
sarvantakah sarvagasca sarvarthah sarvabhaksakah ॥ 29 ॥

sarvalokapatih sriman srimusnesah subheksanah ।
sarvadevapriyah saksityetannamastakam satam ॥ 30 ॥

sarvavedadhikam punyam varahasya mahatmanah ।
satatam pratarutthaya samyagacamya varina ॥ 31 ॥

jitasano jitakrodhah pascanmantramudirayet ।
brahmano brahmavidyam ca ksatriyo rajyamapnuyat ॥ 32 ॥

vaisyo dhanasamrddhah syat sudrah sukhamavapnuyat ।
sadyo rogadvimucyeta satavaram pathedyadi ॥ 33 ॥

sakamo labhate kamanniskamo moksamapnuyat ।
sadyo rogadvimucyeta satavaram pathedyadi ॥ 33 ॥

sakamo labhate kamanniskamo moksamapnuyat ।
balarogagrahadyasca nasyantyeva na samsayah ॥ 34 ॥

rajadvare mahaghore sangrame satrusankate ।
stotrametanmahapunyam pathetsadyo bhayapaham ॥ 35 ॥

ityetaddharayedyastu kare murdhni hrdantare ।
tam namasyanti bhutani mucyate sarvato bhayat ॥ 36 ॥

rajaprasadajanakam sarvalokavasankaram ।
abhicarikakrtyantam mahabhayanivaranam ॥ 37 ॥

satavaram pathedyastu mucyate vyadhibandhanat ।
yah pathettrisu kalesu stotrametajjitendriyah ॥ 38 ॥

vaikunthavasamapnoti dasapurvairdasaparaih ।
asvatthamule’rkavare sthitva stotram pathedyadi ॥ 39 ॥

apasmaravinasah syatksayarogasca nasyati ।
madhyahne tu gurorvare jalamadhye satam japet ॥ 40 ॥

kusthavyadhivinasah syat jnanam caivadhigacchati ।
pratah pratah pathedyastu stotrametacchubhavaham ॥ 41 ॥

antyakale smrtirvisnorbhavet tasya mahatmanah ।
astottarasatairdivyairnamabhih kitirupinah ॥ 42 ॥

tulasimarpayedyastu sa mukto nasti samsayah ।
pujakale varahasya namnamastottaram satam ॥ 43 ॥

japtva’tha japayitva va samrajyamadhigacchati ।
niskamo moksamapnoti natra karya vicarana ॥ 44 ॥

astottarasahasram tu yah pathenniyatendriyah ।
payasena tatha hutva vandhya putravati bhavet ॥ 45 ॥

namah svetavarahaya bhudharaya mahatmane ।
niranjanaya satyaya sattvatam pataye namah ॥ 46 ॥

iti mantram pathennityamante moksamavapnuyat ॥ 47 ॥

iti srivarahapurane srimusnamahatmye navamo’dhyayah ।
nilavarahaparabrahmane namah ।

iti srivarahastottarasatanamastotram sampurnam ।

Also Read:

Shri Varaha Ashtottara Shataanama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top