Temples in India Info: Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras

Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

Shri Varaha Ashtottara Shataanama Stotram Lyrics in Gujarati| Sri Vishnu Slokam

Sri Varahashtottara Shataanama Stotram Lyrics in Gujarati:

શ્રીવરાહાષ્ટોત્તરશતનામસ્તોત્રમ્

શ્રીમુષ્ણમાહાત્મ્યતઃ
શઙ્કરઃ
નારાયણ મમ બ્રૂહિ યેન તુષ્ટો જગત્પતિઃ ।
તૂર્ણમેવ પ્રસન્નાત્મા મુક્તિં યચ્છતિ પાપહા ॥ ૧ ॥

સદા ચઞ્ચલચિત્તાનાં માનવાનાં કલૌ યુગે ।
જપે ચ દેવપૂજાયાં મનો નૈકત્ર તિષ્ઠતિ ॥ ૨ ॥

તાદૃશા અપિ વૈ મર્ત્યા યેન યાન્તિ પરાં ગતિમ્ ।
અન્યેષાં કર્મણાં પુર્તિર્યેન સ્યાત્ ફલિતેન ચ ॥ ૩ ॥

તાદૃક્ સ્તોત્રં મમ બ્રૂહિ મહાપાતકનાશનમ્ ।
એકૈકં ચ વરાહસ્ય નામ વેદાધિકં કિલ ॥ ૪ ॥

તાદૃશાનિ ચ નામાનિ વરાહસ્ય મહાત્મનઃ ।
સન્તિ ચેદ્બ્રૂહિ વિશ્વાત્મન્ શ્રેતું કૌતૂહલં હિ મે ॥ ૫ ॥

શ્રીનારાયણઃ
શૃણુ શઙ્કર વક્ષ્યામિ વરાહસ્તોત્રમુત્તમમ્ ।
દુષ્ટગ્રહકુઠારોઽયં મહાપાપદવાનલઃ ॥ ૬ ॥

મહાભયગિરીન્દ્રાણામ્ કુલિશં મુક્તિદં શુભમ્ ।
કામધુક્ કામિનામેતદ્ભક્તાનાં કલ્પપાદપઃ ॥ ૭ ॥

વક્ષ્યામિ પરમં સ્તોત્રં યત્સુગોપ્યં દુરાત્મનામ્ ।
નારાયણ ઋષિશ્ચાત્ર શ્રીવરાહશ્ચ દેવતા ॥ ૮ ॥

છન્દોઽનુષ્ટુપ્ ચ હું બીજં હ્રીં શક્તિઃ ક્લીં ચ કીલકમ્ ।
વરાહપ્રીતિમુદ્દિશ્ય વિનિયોગસ્તુ નિર્વૃતૌ ॥ ૯ ॥

ન્યસેદ્ધૃદયં દ્રેકારં વરાહાય ચ મૂર્ધનિ ।
નમો ભગવતે પશ્ચાચ્છિખાયાં વિન્યસેદ્બુધઃ ॥ ૧૦ ॥

જ્ઞાનાત્મને ચ નેત્રાભ્યાં કવચાય બલાત્મને ।
ભૂર્ભુવઃ સુવ ઇત્યસ્ત્રાય ફટિત્યન્તં ન્યસેદ્બુધઃ ॥ ૧૧ ॥

યજ્ઞાય યજ્ઞરૂપાય યજ્ઞાઙ્ગાય મહાત્મને ।
નમો યજ્ઞભુજે યજ્ઞકૃતે યજ્ઞેશ્વરાય ચ ॥ ૧૨ ॥

યજ્ઞસ્ય ફલદાત્રે ચ યજ્ઞગુહ્યાય યજ્વને ।
એભિર્નામપદૈર્દિવ્યૈરઙ્ગુલિન્યાસમાચરેત્ ॥ ૧૩ ॥

અન્નદાત્રે નમ ઇતિ કરપૃષ્ઠં ચ માર્જયેત્ ।
નમઃ શ્વેતવરાહાય સ્વાહાન્તેન મહામતિઃ ॥ ૧૪ ॥

વ્યાપકન્યાસકૃત્પશ્ચાદ્ધ્યાયેદ્દેવમધોક્ષજમ્ ।
ધ્યાનમ્-
ૐ શ્વેતં સુદર્શનદરાઙ્કિતબાહુયુગ્મં
દંષ્ટ્રાકરાલવદનં ધરાય સમેતમ્ ।
બ્રહ્માદિભિઃ સુરગણૈઃ પરિસેવ્યમાનં
ધ્યાયેદ્વરાહવપુષં નિગમૈકવેદ્યમ્ ॥ ૧૫ ॥

શ્રીવરાહો મહીનાથઃ પૂર્ણાનન્દો જગત્પતિઃ ।
નિર્ગુણો નિષ્કલોઽનન્તો દણ્ડકાન્તકૃદવ્યયઃ ॥ ૧૬ ॥

હિરણ્યાક્ષાન્તકૃદ્દેવઃ પૂર્ણષાડ્ગુણ્યવિગ્રહઃ ।
લયોદધિવિહારી ચ સર્વપ્રાણિહિતે રતઃ ॥ ૧૭ ॥

અનન્તરૂપોઽનન્તશ્રીર્જિતમન્યુર્ભયાપહઃ ।
વેદાન્તવેદ્યો વેદી ચ વેદગર્ભઃ સનાતનઃ ॥ ૧૮ ॥

સહસ્રાક્ષઃ પુણ્યગન્ધઃ કલ્પકૃત્ ક્ષિતિભૃદ્ધરિઃ ।
પદ્મનાભઃ સુરાધ્યક્ષો હેમાઙ્ગો દક્ષિણામુખઃ ॥ ૧૯ ॥

મહાકોલો મહાબાહુઃ સર્વદેવનમસ્કૃતઃ ।
હૃષીકેશઃ પ્રસન્નાત્મા સર્વભક્તભયાપહઃ ॥ ૨૦ ॥

યજ્ઞભૃદ્યજ્ઞકૃત્સાક્ષી યજ્ઞાઙ્ગો યજ્ઞવાહનઃ ।
હવ્યભુઘવ્યદેવશ્ચ સદાવ્યક્તઃ કૃપાકરઃ ॥ ૨૧ ॥

દેવભૂમિગુરુઃ કાન્તો ધર્મગુહ્યો વૃષાકપિઃ ।
સ્રુવત્તુણ્ડો વક્રદંષ્ટ્રો નીલકેશો મહાબલઃ ॥ ૨૨ ॥

પૂતાત્મા વેદનેતા ચ વેદહર્તૃશિરોહરઃ ।
વેદાદિકૃદ્વેદગુહ્યઃ સર્વવેદપ્રવર્તકઃ ॥ ૨૩ ॥

ગભીરાક્ષસ્ત્રિધર્મા ચ ગમ્ભીરાત્મા મહેશ્વરઃ ।
આનન્દવનગો દિવ્યો બ્રહ્મનાસાસમુદ્ભવઃ ॥ ૨૪ ॥

વિન્ધુતીરનિવાસી ચ ક્ષેમકૃત્સાત્ત્વતાં પતિઃ ।
ઇન્દ્રત્રાતા જગત્ત્રાતા મહેન્દ્રોદ્દણ્વર્ગહા ॥ ૨૫ ॥

ભક્તવશ્યો સદોદ્યુક્તો નિજાનન્દો રમાપતિઃ ।
સ્તુતિપ્રિયઃ શુભાઙ્ગશ્ચ પુણ્યશ્રવણકીર્તનઃ ॥ ૨૬ ॥

સત્યકૃત્સત્યસઙ્કલ્પઃ સત્યવાક્સત્યવિક્રમઃ ।
સત્યેન ગૂઢઃ સત્યાત્મા કાલાતીતો ગુણાધિકઃ ॥ ૨૭ ॥

પરં જ્યોતિઃ પરં ધામ પરમઃ પુરુષઃ પરઃ ।
કલ્યાણકૃત્કવિઃ કર્તા કર્મસાક્ષી જિતેન્દ્રિયઃ ॥ ૨૮ ॥

કર્મકૃત્કર્મકાણ્ડસ્ય સમ્પ્રદાયપ્રવર્તકઃ ।
સર્વાન્તકઃ સર્વગશ્ચ સર્વાર્થઃ સર્વભક્ષકઃ ॥ ૨૯ ॥

સર્વલોકપતિઃ શ્રીમાન્ શ્રીમુષ્ણેશઃ શુભેક્ષણઃ ।
સર્વદેવપ્રિયઃ સાક્ષીત્યેતન્નામાષ્ટકં શતમ્ ॥ ૩૦ ॥

સર્વવેદાધિકં પુણ્યં વરાહસ્ય મહાત્મનઃ ।
સતતં પ્રાતરુત્થાય સમ્યગાચમ્ય વારિણા ॥ ૩૧ ॥

જિતાસનો જિતક્રોધઃ પશ્ચાન્મન્ત્રમુદીરયેત્ ।
બ્રાહ્મણો બ્રહ્મવિદ્યાં ચ ક્ષત્રિયો રાજ્યમાપ્નુયાત્ ॥ ૩૨ ॥

વૈશ્યો ધનસમૃદ્ધઃ સ્યાત્ શૂદ્રઃ સુખમવાપ્નુયાત્ ।
સદ્યો રોગાદ્વિમુચ્યેત શતવારં પઠેદ્યદિ ॥ ૩૩ ॥

સકામો લભતે કામાન્નિષ્કામો મોક્ષમાપ્નુયાત્ ।
સદ્યો રોગાદ્વિમુચ્યેત શતવારં પઠેદ્યદિ ॥ ૩૩ ॥

સકામો લભતે કામાન્નિષ્કામો મોક્ષમાપ્નુયાત્ ।
બાલરોગગ્રહાદ્યાશ્ચ નશ્યન્ત્યેવ ન સંશયઃ ॥ ૩૪ ॥

રાજદ્વારે મહાઘોરે સઙ્ગ્રામે શત્રુસઙ્કટે ।
સ્તોત્રમેતન્મહાપુણ્યં પઠેત્સદ્યો ભયાપહમ્ ॥ ૩૫ ॥

ઇત્યેતદ્ધારયેદ્યસ્તુ કરે મૂર્ધ્નિ હૃદન્તરે ।
તં નમસ્યન્તિ ભૂતાનિ મુચ્યતે સર્વતો ભયાત્ ॥ ૩૬ ॥

રાજપ્રસાદજનકં સર્વલોકવશઙ્કરમ્ ।
આભિચરિકકૃત્યાન્તં મહાભયનિવારણમ્ ॥ ૩૭ ॥

શતવારં પઠેદ્યસ્તુ મુચ્યતે વ્યાધિબન્ધનાત્ ।
યઃ પઠેત્ત્રિષુ કાલેષુ સ્તોત્રમેતજ્જિતેન્દ્રિયઃ ॥ ૩૮ ॥

વૈકુણ્ઠવાસમાપ્નોતિ દશપુર્વૈર્દશાપરૈઃ ।
અશ્વત્થમૂલેઽર્કવારે સ્થિત્વા સ્તોત્રં પઠેદ્યદિ ॥ ૩૯ ॥

અપસ્મારવિનાશઃ સ્યાત્ક્ષયરોગશ્ચ નશ્યતિ ।
મધ્યાહ્ને તુ ગુરોર્વારે જલમધ્યે શતં જપેત્ ॥ ૪૦ ॥

કુષ્ઠવ્યાધિવિનાશઃ સ્યાત્ જ્ઞાનં ચૈવાધિગચ્છાતિ ।
પ્રાતઃ પ્રાતઃ પઠેદ્યસ્તુ સ્તોત્રમેતચ્છુભાવહમ્ ॥ ૪૧ ॥

અન્ત્યકાલે સ્મૃતિર્વિષ્ણોર્ભવેત્ તસ્ય મહાત્મનઃ ।
અષ્ટોત્તરશતૈર્દિવ્યૈર્નામભિઃ કિટિરૂપિણઃ ॥ ૪૨ ॥

તુલસીમર્પયેદ્યસ્તુ સ મુક્તો નાસ્તિ સંશયઃ ।
પૂજાકાલે વરાહસ્ય નામ્નામષ્ટોત્તરં શતમ્ ॥ ૪૩ ॥

જપ્ત્વાઽથ જાપયિત્વા વા સામ્રાજ્યમધિગચ્છાતિ ।
નિષ્કામો મોક્ષમાપ્નોતિ નાત્ર કાર્યા વિચારણા ॥ ૪૪ ॥

અષ્ટોત્તરસહસ્રં તુ યઃ પઠેન્નિયતેન્દ્રિયઃ ।
પાયસેન તથા હુત્વા વન્ધ્યા પુત્રવતી ભવેત્ ॥ ૪૫ ॥

નમઃ શ્વેતવરાહાય ભૂધરાય મહાત્મને ।
નિરઞ્જનાય સત્યાય સાત્ત્વતાં પતયે નમઃ ॥ ૪૬ ॥

ઇતિ મન્ત્રં પઠેન્નિત્યમન્તે મોક્ષમવાપ્નુયાત્ ॥ ૪૭ ॥

ઇતિ શ્રીવરાહપુરાણે શ્રીમુષ્ણમાહાત્મ્યે નવમોઽધ્યાયઃ ।
નીલવરાહપરબ્રહ્મણે નમઃ ।

ઇતિ શ્રીવરાહાષ્ટોત્તરશતનામસ્તોત્રં સમ્પૂર્ણમ્ ।

Also Read:

Shri Varaha Ashtottara Shataanama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top