Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Ashtottara Shatanama / Shri Varaha Ashtottara Shataanama Stotram Lyrics in Malayalam | Sri Vishnu Slokam

Shri Varaha Ashtottara Shataanama Stotram Lyrics in Malayalam | Sri Vishnu Slokam

73 Views

Sri Varahashtottara Shataanama Stotram Lyrics in Malayalam:

ശ്രീവരാഹാഷ്ടോത്തരശതനാമസ്തോത്രം

ശ്രീമുഷ്ണമാഹാത്മ്യതഃ
ശങ്കരഃ
നാരായണ മമ ബ്രൂഹി യേന തുഷ്ടോ ജഗത്പതിഃ ।
തൂര്‍ണമേവ പ്രസന്നാത്മാ മുക്തിം യച്ഛതി പാപഹാ ॥ 1 ॥

സദാ ചഞ്ചലചിത്താനാം മാനവാനാം കലൌ യുഗേ ।
ജപേ ച ദേവപൂജായാം മനോ നൈകത്ര തിഷ്ഠതി ॥ 2 ॥

താദൃശാ അപി വൈ മര്‍ത്യാ യേന യാന്തി പരാം ഗതിം ।
അന്യേഷാം കര്‍മണാം പുര്‍തിര്യേന സ്യാത് ഫലിതേന ച ॥ 3 ॥

താദൃക് സ്തോത്രം മമ ബ്രൂഹി മഹാപാതകനാശനം ।
ഏകൈകം ച വരാഹസ്യ നാമ വേദാധികം കില ॥ 4 ॥

താദൃശാനി ച നാമാനി വരാഹസ്യ മഹാത്മനഃ ।
സന്തി ചേദ്ബ്രൂഹി വിശ്വാത്മന്‍ ശ്രേതും കൌതൂഹലം ഹി മേ ॥ 5 ॥

ശ്രീനാരായണഃ
ശൃണു ശങ്കര വക്ഷ്യാമി വരാഹസ്തോത്രമുത്തമം ।
ദുഷ്ടഗ്രഹകുഠാരോഽയം മഹാപാപദവാനലഃ ॥ 6 ॥

മഹാഭയഗിരീന്ദ്രാണാം കുലിശം മുക്തിദം ശുഭം ।
കാമധുക് കാമിനാമേതദ്ഭക്താനാം കല്‍പപാദപഃ ॥ 7 ॥

വക്ഷ്യാമി പരമം സ്തോത്രം യത്സുഗോപ്യം ദുരാത്മനാം ।
നാരായണ ഋഷിശ്ചാത്ര ശ്രീവരാഹശ്ച ദേവതാ ॥ 8 ॥

ഛന്ദോഽനുഷ്ടുപ് ച ഹും ബീജം ഹ്രീം ശക്തിഃ ക്ലീം ച കീലകം ।
വരാഹപ്രീതിമുദ്ദിശ്യ വിനിയോഗസ്തു നിര്‍വൃതൌ ॥ 9 ॥

ന്യസേദ്ധൃദയം ദ്രേകാരം വരാഹായ ച മൂര്‍ധനി ।
നമോ ഭഗവതേ പശ്ചാച്ഛിഖായാം വിന്യസേദ്ബുധഃ ॥ 10 ॥

ജ്ഞാനാത്മനേ ച നേത്രാഭ്യാം കവചായ ബലാത്മനേ ।
ഭൂര്‍ഭുവഃ സുവ ഇത്യസ്ത്രായ ഫടിത്യന്തം ന്യസേദ്ബുധഃ ॥ 11 ॥

യജ്ഞായ യജ്ഞരൂപായ യജ്ഞാങ്ഗായ മഹാത്മനേ ।
നമോ യജ്ഞഭുജേ യജ്ഞകൃതേ യജ്ഞേശ്വരായ ച ॥ 12 ॥

യജ്ഞസ്യ ഫലദാത്രേ ച യജ്ഞഗുഹ്യായ യജ്വനേ ।
ഏഭിര്‍നാമപദൈര്‍ദിവ്യൈരങ്ഗുലിന്യാസമാചരേത് ॥ 13 ॥

അന്നദാത്രേ നമ ഇതി കരപൃഷ്ഠം ച മാര്‍ജയേത് ।
നമഃ ശ്വേതവരാഹായ സ്വാഹാന്തേന മഹാമതിഃ ॥ 14 ॥

വ്യാപകന്യാസകൃത്പശ്ചാദ്ധ്യായേദ്ദേവമധോക്ഷജം ।
ധ്യാനം-
ഓം ശ്വേതം സുദര്‍ശനദരാങ്കിതബാഹുയുഗ്മം
ദംഷ്ട്രാകരാലവദനം ധരായ സമേതം ।
ബ്രഹ്മാദിഭിഃ സുരഗണൈഃ പരിസേവ്യമാനം
ധ്യായേദ്വരാഹവപുഷം നിഗമൈകവേദ്യം ॥ 15 ॥

ശ്രീവരാഹോ മഹീനാഥഃ പൂര്‍ണാനന്ദോ ജഗത്പതിഃ ।
നിര്‍ഗുണോ നിഷ്കലോഽനന്തോ ദണ്ഡകാന്തകൃദവ്യയഃ ॥ 16 ॥

ഹിരണ്യാക്ഷാന്തകൃദ്ദേവഃ പൂര്‍ണഷാഡ്ഗുണ്യവിഗ്രഹഃ ।
ലയോദധിവിഹാരീ ച സര്‍വപ്രാണിഹിതേ രതഃ ॥ 17 ॥

അനന്തരൂപോഽനന്തശ്രീര്‍ജിതമന്യുര്‍ഭയാപഹഃ ।
വേദാന്തവേദ്യോ വേദീ ച വേദഗര്‍ഭഃ സനാതനഃ ॥ 18 ॥

സഹസ്രാക്ഷഃ പുണ്യഗന്ധഃ കല്‍പകൃത് ക്ഷിതിഭൃദ്ധരിഃ ।
പദ്മനാഭഃ സുരാധ്യക്ഷോ ഹേമാങ്ഗോ ദക്ഷിണാമുഖഃ ॥ 19 ॥

മഹാകോലോ മഹാബാഹുഃ സര്‍വദേവനമസ്കൃതഃ ।
ഹൃഷീകേശഃ പ്രസന്നാത്മാ സര്‍വഭക്തഭയാപഹഃ ॥ 20 ॥

യജ്ഞഭൃദ്യജ്ഞകൃത്സാക്ഷീ യജ്ഞാങ്ഗോ യജ്ഞവാഹനഃ ।
ഹവ്യഭുഘവ്യദേവശ്ച സദാവ്യക്തഃ കൃപാകരഃ ॥ 21 ॥

ദേവഭൂമിഗുരുഃ കാന്തോ ധര്‍മഗുഹ്യോ വൃഷാകപിഃ ।
സ്രുവത്തുണ്ഡോ വക്രദംഷ്ട്രോ നീലകേശോ മഹാബലഃ ॥ 22 ॥

പൂതാത്മാ വേദനേതാ ച വേദഹര്‍തൃശിരോഹരഃ ।
വേദാദികൃദ്വേദഗുഹ്യഃ സര്‍വവേദപ്രവര്‍തകഃ ॥ 23 ॥

ഗഭീരാക്ഷസ്ത്രിധര്‍മാ ച ഗംഭീരാത്മാ മഹേശ്വരഃ ।
ആനന്ദവനഗോ ദിവ്യോ ബ്രഹ്മനാസാസമുദ്ഭവഃ ॥ 24 ॥

വിന്ധുതീരനിവാസീ ച ക്ഷേമകൃത്സാത്ത്വതാം പതിഃ ।
ഇന്ദ്രത്രാതാ ജഗത്ത്രാതാ മഹേന്ദ്രോദ്ദണ്വര്‍ഗഹാ ॥ 25 ॥

ഭക്തവശ്യോ സദോദ്യുക്തോ നിജാനന്ദോ രമാപതിഃ ।
സ്തുതിപ്രിയഃ ശുഭാങ്ഗശ്ച പുണ്യശ്രവണകീര്‍തനഃ ॥ 26 ॥

സത്യകൃത്സത്യസങ്കല്‍പഃ സത്യവാക്സത്യവിക്രമഃ ।
സത്യേന ഗൂഢഃ സത്യാത്മാ കാലാതീതോ ഗുണാധികഃ ॥ 27 ॥

പരം ജ്യോതിഃ പരം ധാമ പരമഃ പുരുഷഃ പരഃ ।
കല്യാണകൃത്കവിഃ കര്‍താ കര്‍മസാക്ഷീ ജിതേന്ദ്രിയഃ ॥ 28 ॥

കര്‍മകൃത്കര്‍മകാണ്ഡസ്യ സമ്പ്രദായപ്രവര്‍തകഃ ।
സര്‍വാന്തകഃ സര്‍വഗശ്ച സര്‍വാര്‍ഥഃ സര്‍വഭക്ഷകഃ ॥ 29 ॥

സര്‍വലോകപതിഃ ശ്രീമാന്‍ ശ്രീമുഷ്ണേശഃ ശുഭേക്ഷണഃ ।
സര്‍വദേവപ്രിയഃ സാക്ഷീത്യേതന്നാമാഷ്ടകം ശതം ॥ 30 ॥

സര്‍വവേദാധികം പുണ്യം വരാഹസ്യ മഹാത്മനഃ ।
സതതം പ്രാതരുത്ഥായ സംയഗാചംയ വാരിണാ ॥ 31 ॥

ജിതാസനോ ജിതക്രോധഃ പശ്ചാന്‍മന്ത്രമുദീരയേത് ।
ബ്രാഹ്മണോ ബ്രഹ്മവിദ്യാം ച ക്ഷത്രിയോ രാജ്യമാപ്നുയാത് ॥ 32 ॥

വൈശ്യോ ധനസമൃദ്ധഃ സ്യാത് ശൂദ്രഃ സുഖമവാപ്നുയാത് ।
സദ്യോ രോഗാദ്വിമുച്യേത ശതവാരം പഠേദ്യദി ॥ 33 ॥

സകാമോ ലഭതേ കാമാന്നിഷ്കാമോ മോക്ഷമാപ്നുയാത് ।
സദ്യോ രോഗാദ്വിമുച്യേത ശതവാരം പഠേദ്യദി ॥ 33 ॥

സകാമോ ലഭതേ കാമാന്നിഷ്കാമോ മോക്ഷമാപ്നുയാത് ।
ബാലരോഗഗ്രഹാദ്യാശ്ച നശ്യന്ത്യേവ ന സംശയഃ ॥ 34 ॥

രാജദ്വാരേ മഹാഘോരേ സങ്ഗ്രാമേ ശത്രുസങ്കടേ ।
സ്തോത്രമേതന്‍മഹാപുണ്യം പഠേത്സദ്യോ ഭയാപഹം ॥ 35 ॥

ഇത്യേതദ്ധാരയേദ്യസ്തു കരേ മൂര്‍ധ്നി ഹൃദന്തരേ ।
തം നമസ്യന്തി ഭൂതാനി മുച്യതേ സര്‍വതോ ഭയാത് ॥ 36 ॥

രാജപ്രസാദജനകം സര്‍വലോകവശങ്കരം ।
ആഭിചരികകൃത്യാന്തം മഹാഭയനിവാരണം ॥ 37 ॥

ശതവാരം പഠേദ്യസ്തു മുച്യതേ വ്യാധിബന്ധനാത് ।
യഃ പഠേത്ത്രിഷു കാലേഷു സ്തോത്രമേതജ്ജിതേന്ദ്രിയഃ ॥ 38 ॥

വൈകുണ്ഠവാസമാപ്നോതി ദശപുര്‍വൈര്‍ദശാപരൈഃ ।
അശ്വത്ഥമൂലേഽര്‍കവാരേ സ്ഥിത്വാ സ്തോത്രം പഠേദ്യദി ॥ 39 ॥

അപസ്മാരവിനാശഃ സ്യാത്ക്ഷയരോഗശ്ച നശ്യതി ।
മധ്യാഹ്നേ തു ഗുരോര്‍വാരേ ജലമധ്യേ ശതം ജപേത് ॥ 40 ॥

കുഷ്ഠവ്യാധിവിനാശഃ സ്യാത് ജ്ഞാനം ചൈവാധിഗച്ഛാതി ।
പ്രാതഃ പ്രാതഃ പഠേദ്യസ്തു സ്തോത്രമേതച്ഛുഭാവഹം ॥ 41 ॥

അന്ത്യകാലേ സ്മൃതിര്‍വിഷ്ണോര്‍ഭവേത് തസ്യ മഹാത്മനഃ ।
അഷ്ടോത്തരശതൈര്‍ദിവ്യൈര്‍നാമഭിഃ കിടിരൂപിണഃ ॥ 42 ॥

തുലസീമര്‍പയേദ്യസ്തു സ മുക്തോ നാസ്തി സംശയഃ ।
പൂജാകാലേ വരാഹസ്യ നാംനാമഷ്ടോത്തരം ശതം ॥ 43 ॥

ജപ്ത്വാഽഥ ജാപയിത്വാ വാ സാംരാജ്യമധിഗച്ഛാതി ।
നിഷ്കാമോ മോക്ഷമാപ്നോതി നാത്ര കാര്യാ വിചാരണാ ॥ 44 ॥

അഷ്ടോത്തരസഹസ്രം തു യഃ പഠേന്നിയതേന്ദ്രിയഃ ।
പായസേന തഥാ ഹുത്വാ വന്ധ്യാ പുത്രവതീ ഭവേത് ॥ 45 ॥

നമഃ ശ്വേതവരാഹായ ഭൂധരായ മഹാത്മനേ ।
നിരഞ്ജനായ സത്യായ സാത്ത്വതാം പതയേ നമഃ ॥ 46 ॥

ഇതി മന്ത്രം പഠേന്നിത്യമന്തേ മോക്ഷമവാപ്നുയാത് ॥ 47 ॥

ഇതി ശ്രീവരാഹപുരാണേ ശ്രീമുഷ്ണമാഹാത്മ്യേ നവമോഽധ്യായഃ ।
നീലവരാഹപരബ്രഹ്മണേ നമഃ ।

ഇതി ശ്രീവരാഹാഷ്ടോത്തരശതനാമസ്തോത്രം സമ്പൂര്‍ണം ।

Also Read:

Shri Varaha Ashtottara Shataanama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *