Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Shri Varaha Ashtottara Shataanama Stotram Lyrics in Tamil | Sri Vishnu Slokam

Sri Varahashtottara Shataanama Stotram Lyrics in Tamil:

ஶ்ரீவராஹாஷ்டோத்தரஶதநாமஸ்தோத்ரம்

ஶ்ரீமுஷ்ணமாஹாத்ம்யத:
ஶங்கர:
நாராயண மம ப்³ரூஹி யேந துஷ்டோ ஜக³த்பதி: ।
தூர்ணமேவ ப்ரஸந்நாத்மா முக்திம் யச்ச²தி பாபஹா ॥ 1 ॥

ஸதா³ சஞ்சலசித்தாநாம் மாநவாநாம் கலௌ யுகே³ ।
ஜபே ச தே³வபூஜாயாம் மநோ நைகத்ர திஷ்ட²தி ॥ 2 ॥

தாத்³ருʼஶா அபி வை மர்த்யா யேந யாந்தி பராம் க³திம் ।
அந்யேஷாம் கர்மணாம் புர்திர்யேந ஸ்யாத் ப²லிதேந ச ॥ 3 ॥

தாத்³ருʼக் ஸ்தோத்ரம் மம ப்³ரூஹி மஹாபாதகநாஶநம் ।
ஏகைகம் ச வராஹஸ்ய நாம வேதா³தி⁴கம் கில ॥ 4 ॥

தாத்³ருʼஶாநி ச நாமாநி வராஹஸ்ய மஹாத்மந: ।
ஸந்தி சேத்³ப்³ரூஹி விஶ்வாத்மந் ஶ்ரேதும் கௌதூஹலம் ஹி மே ॥ 5 ॥

ஶ்ரீநாராயண:
ஶ்ருʼணு ஶங்கர வக்ஷ்யாமி வராஹஸ்தோத்ரமுத்தமம் ।
து³ஷ்டக்³ரஹகுடா²ரோঽயம் மஹாபாபத³வாநல: ॥ 6 ॥

மஹாப⁴யகி³ரீந்த்³ராணாம் குலிஶம் முக்தித³ம் ஶுப⁴ம் ।
காமது⁴க் காமிநாமேதத்³ப⁴க்தாநாம் கல்பபாத³ப: ॥ 7 ॥

வக்ஷ்யாமி பரமம் ஸ்தோத்ரம் யத்ஸுகோ³ப்யம் து³ராத்மநாம் ।
நாராயண ருʼஷிஶ்சாத்ர ஶ்ரீவராஹஶ்ச தே³வதா ॥ 8 ॥

ச²ந்தோ³ঽநுஷ்டுப் ச ஹும் பீ³ஜம் ஹ்ரீம் ஶக்தி: க்லீம் ச கீலகம் ।
வராஹப்ரீதிமுத்³தி³ஶ்ய விநியோக³ஸ்து நிர்வ்ருʼதௌ ॥ 9 ॥

ந்யஸேத்³த்⁴ருʼத³யம் த்³ரேகாரம் வராஹாய ச மூர்த⁴நி ।
நமோ ப⁴க³வதே பஶ்சாச்சி²கா²யாம் விந்யஸேத்³பு³த:⁴ ॥ 10 ॥

ஜ்ஞாநாத்மநே ச நேத்ராப்⁴யாம் கவசாய ப³லாத்மநே ।
பூ⁴ர்பு⁴வ: ஸுவ இத்யஸ்த்ராய ப²டித்யந்தம் ந்யஸேத்³பு³த:⁴ ॥ 11 ॥

யஜ்ஞாய யஜ்ஞரூபாய யஜ்ஞாங்கா³ய மஹாத்மநே ।
நமோ யஜ்ஞபு⁴ஜே யஜ்ஞக்ருʼதே யஜ்ஞேஶ்வராய ச ॥ 12 ॥

யஜ்ஞஸ்ய ப²லதா³த்ரே ச யஜ்ஞகு³ஹ்யாய யஜ்வநே ।
ஏபி⁴ர்நாமபதை³ர்தி³வ்யைரங்கு³லிந்யாஸமாசரேத் ॥ 13 ॥

அந்நதா³த்ரே நம இதி கரப்ருʼஷ்ட²ம் ச மார்ஜயேத் ।
நம: ஶ்வேதவராஹாய ஸ்வாஹாந்தேந மஹாமதி: ॥ 14 ॥

வ்யாபகந்யாஸக்ருʼத்பஶ்சாத்³த்⁴யாயேத்³தே³வமதோ⁴க்ஷஜம் ।
த்⁴யாநம்-
ௐ ஶ்வேதம் ஸுத³ர்ஶநத³ராங்கிதபா³ஹுயுக்³மம்
த³ம்ஷ்ட்ராகராலவத³நம் த⁴ராய ஸமேதம் ।
ப்³ரஹ்மாதி³பி:⁴ ஸுரக³ணை: பரிஸேவ்யமாநம்
த்⁴யாயேத்³வராஹவபுஷம் நிக³மைகவேத்³யம் ॥ 15 ॥

ஶ்ரீவராஹோ மஹீநாத:² பூர்ணாநந்தோ³ ஜக³த்பதி: ।
நிர்கு³ணோ நிஷ்கலோঽநந்தோ த³ண்ட³காந்தக்ருʼத³வ்யய: ॥ 16 ॥

ஹிரண்யாக்ஷாந்தக்ருʼத்³தே³வ: பூர்ணஷாட்³கு³ண்யவிக்³ரஹ: ।
லயோத³தி⁴விஹாரீ ச ஸர்வப்ராணிஹிதே ரத: ॥ 17 ॥

அநந்தரூபோঽநந்தஶ்ரீர்ஜிதமந்யுர்ப⁴யாபஹ: ।
வேதா³ந்தவேத்³யோ வேதீ³ ச வேத³க³ர்ப:⁴ ஸநாதந: ॥ 18 ॥

ஸஹஸ்ராக்ஷ: புண்யக³ந்த:⁴ கல்பக்ருʼத் க்ஷிதிப்⁴ருʼத்³த⁴ரி: ।
பத்³மநாப:⁴ ஸுராத்⁴யக்ஷோ ஹேமாங்கோ³ த³க்ஷிணாமுக:² ॥ 19 ॥

மஹாகோலோ மஹாபா³ஹு: ஸர்வதே³வநமஸ்க்ருʼத: ।
ஹ்ருʼஷீகேஶ: ப்ரஸந்நாத்மா ஸர்வப⁴க்தப⁴யாபஹ: ॥ 20 ॥

யஜ்ஞப்⁴ருʼத்³யஜ்ஞக்ருʼத்ஸாக்ஷீ யஜ்ஞாங்கோ³ யஜ்ஞவாஹந: ।
ஹவ்யபு⁴க⁴வ்யதே³வஶ்ச ஸதா³வ்யக்த: க்ருʼபாகர: ॥ 21 ॥

தே³வபூ⁴மிகு³ரு: காந்தோ த⁴ர்மகு³ஹ்யோ வ்ருʼஷாகபி: ।
ஸ்ருவத்துண்டோ³ வக்ரத³ம்ஷ்ட்ரோ நீலகேஶோ மஹாப³ல: ॥ 22 ॥

பூதாத்மா வேத³நேதா ச வேத³ஹர்த்ருʼஶிரோஹர: ।
வேதா³தி³க்ருʼத்³வேத³கு³ஹ்ய: ஸர்வவேத³ப்ரவர்தக: ॥ 23 ॥

க³பீ⁴ராக்ஷஸ்த்ரித⁴ர்மா ச க³ம்பீ⁴ராத்மா மஹேஶ்வர: ।
ஆநந்த³வநகோ³ தி³வ்யோ ப்³ரஹ்மநாஸாஸமுத்³ப⁴வ: ॥ 24 ॥

விந்து⁴தீரநிவாஸீ ச க்ஷேமக்ருʼத்ஸாத்த்வதாம் பதி: ।
இந்த்³ரத்ராதா ஜக³த்த்ராதா மஹேந்த்³ரோத்³த³ண்வர்க³ஹா ॥ 25 ॥

ப⁴க்தவஶ்யோ ஸதோ³த்³யுக்தோ நிஜாநந்தோ³ ரமாபதி: ।
ஸ்துதிப்ரிய: ஶுபா⁴ங்க³ஶ்ச புண்யஶ்ரவணகீர்தந: ॥ 26 ॥

ஸத்யக்ருʼத்ஸத்யஸங்கல்ப: ஸத்யவாக்ஸத்யவிக்ரம: ।
ஸத்யேந கூ³ட:⁴ ஸத்யாத்மா காலாதீதோ கு³ணாதி⁴க: ॥ 27 ॥

பரம் ஜ்யோதி: பரம் தா⁴ம பரம: புருஷ: பர: ।
கல்யாணக்ருʼத்கவி: கர்தா கர்மஸாக்ஷீ ஜிதேந்த்³ரிய: ॥ 28 ॥

கர்மக்ருʼத்கர்மகாண்ட³ஸ்ய ஸம்ப்ரதா³யப்ரவர்தக: ।
ஸர்வாந்தக: ஸர்வக³ஶ்ச ஸர்வார்த:² ஸர்வப⁴க்ஷக: ॥ 29 ॥

ஸர்வலோகபதி: ஶ்ரீமாந் ஶ்ரீமுஷ்ணேஶ: ஶுபே⁴க்ஷண: ।
ஸர்வதே³வப்ரிய: ஸாக்ஷீத்யேதந்நாமாஷ்டகம் ஶதம் ॥ 30 ॥

ஸர்வவேதா³தி⁴கம் புண்யம் வராஹஸ்ய மஹாத்மந: ।
ஸததம் ப்ராதருத்தா²ய ஸம்யகா³சம்ய வாரிணா ॥ 31 ॥

ஜிதாஸநோ ஜிதக்ரோத:⁴ பஶ்சாந்மந்த்ரமுதீ³ரயேத் ।
ப்³ராஹ்மணோ ப்³ரஹ்மவித்³யாம் ச க்ஷத்ரியோ ராஜ்யமாப்நுயாத் ॥ 32 ॥

வைஶ்யோ த⁴நஸம்ருʼத்³த:⁴ ஸ்யாத் ஶூத்³ர: ஸுக²மவாப்நுயாத் ।
ஸத்³யோ ரோகா³த்³விமுச்யேத ஶதவாரம் படே²த்³யதி³ ॥ 33 ॥

ஸகாமோ லப⁴தே காமாந்நிஷ்காமோ மோக்ஷமாப்நுயாத் ।
ஸத்³யோ ரோகா³த்³விமுச்யேத ஶதவாரம் படே²த்³யதி³ ॥ 33 ॥

ஸகாமோ லப⁴தே காமாந்நிஷ்காமோ மோக்ஷமாப்நுயாத் ।
பா³லரோக³க்³ரஹாத்³யாஶ்ச நஶ்யந்த்யேவ ந ஸம்ஶய: ॥ 34 ॥

ராஜத்³வாரே மஹாகோ⁴ரே ஸங்க்³ராமே ஶத்ருஸங்கடே ।
ஸ்தோத்ரமேதந்மஹாபுண்யம் படே²த்ஸத்³யோ ப⁴யாபஹம் ॥ 35 ॥

இத்யேதத்³தா⁴ரயேத்³யஸ்து கரே மூர்த்⁴நி ஹ்ருʼத³ந்தரே ।
தம் நமஸ்யந்தி பூ⁴தாநி முச்யதே ஸர்வதோ ப⁴யாத் ॥ 36 ॥

ராஜப்ரஸாத³ஜநகம் ஸர்வலோகவஶங்கரம் ।
ஆபி⁴சரிகக்ருʼத்யாந்தம் மஹாப⁴யநிவாரணம் ॥ 37 ॥

ஶதவாரம் படே²த்³யஸ்து முச்யதே வ்யாதி⁴ப³ந்த⁴நாத் ।
ய: படே²த்த்ரிஷு காலேஷு ஸ்தோத்ரமேதஜ்ஜிதேந்த்³ரிய: ॥ 38 ॥

வைகுண்ட²வாஸமாப்நோதி த³ஶபுர்வைர்த³ஶாபரை: ।
அஶ்வத்த²மூலேঽர்கவாரே ஸ்தி²த்வா ஸ்தோத்ரம் படே²த்³யதி³ ॥ 39 ॥

அபஸ்மாரவிநாஶ: ஸ்யாத்க்ஷயரோக³ஶ்ச நஶ்யதி ।
மத்⁴யாஹ்நே து கு³ரோர்வாரே ஜலமத்⁴யே ஶதம் ஜபேத் ॥ 40 ॥

குஷ்ட²வ்யாதி⁴விநாஶ: ஸ்யாத் ஜ்ஞாநம் சைவாதி⁴க³ச்சா²தி ।
ப்ராத: ப்ராத: படே²த்³யஸ்து ஸ்தோத்ரமேதச்சு²பா⁴வஹம் ॥ 41 ॥

அந்த்யகாலே ஸ்ம்ருʼதிர்விஷ்ணோர்ப⁴வேத் தஸ்ய மஹாத்மந: ।
அஷ்டோத்தரஶதைர்தி³வ்யைர்நாமபி:⁴ கிடிரூபிண: ॥ 42 ॥

துளஸீமர்பயேத்³யஸ்து ஸ முக்தோ நாஸ்தி ஸம்ஶய: ।
பூஜாகாலே வராஹஸ்ய நாம்நாமஷ்டோத்தரம் ஶதம் ॥ 43 ॥

ஜப்த்வாঽத² ஜாபயித்வா வா ஸாம்ராஜ்யமதி⁴க³ச்சா²தி ।
நிஷ்காமோ மோக்ஷமாப்நோதி நாத்ர கார்யா விசாரணா ॥ 44 ॥

அஷ்டோத்தரஸஹஸ்ரம் து ய: படே²ந்நியதேந்த்³ரிய: ।
பாயஸேந ததா² ஹுத்வா வந்த்⁴யா புத்ரவதீ ப⁴வேத் ॥ 45 ॥

நம: ஶ்வேதவராஹாய பூ⁴த⁴ராய மஹாத்மநே ।
நிரஞ்ஜநாய ஸத்யாய ஸாத்த்வதாம் பதயே நம: ॥ 46 ॥

இதி மந்த்ரம் படே²ந்நித்யமந்தே மோக்ஷமவாப்நுயாத் ॥ 47 ॥

இதி ஶ்ரீவராஹபுராணே ஶ்ரீமுஷ்ணமாஹாத்ம்யே நவமோঽத்⁴யாய: ।
நீலவராஹபரப்³ரஹ்மணே நம: ।

இதி ஶ்ரீவராஹாஷ்டோத்தரஶதநாமஸ்தோத்ரம் ஸம்பூர்ணம் ।

Also Read:

Shri Varaha Ashtottara Shataanama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Shri Varaha Ashtottara Shataanama Stotram Lyrics in Tamil | Sri Vishnu Slokam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top