Best Spiritual Website

Spiritual, Stotrams, Mantras PDFs

Shri Varaha Ashtottara Shataanama Stotram Lyrics in Telugu | Sri Vishnu Slokam

Sri Varahashtottara Shataanama Stotram Lyrics in Telugu:

శ్రీవరాహాష్టోత్తరశతనామస్తోత్రమ్

శ్రీముష్ణమాహాత్మ్యతః
శఙ్కరః
నారాయణ మమ బ్రూహి యేన తుష్టో జగత్పతిః ।
తూర్ణమేవ ప్రసన్నాత్మా ముక్తిం యచ్ఛతి పాపహా ॥ ౧ ॥

సదా చఞ్చలచిత్తానాం మానవానాం కలౌ యుగే ।
జపే చ దేవపూజాయాం మనో నైకత్ర తిష్ఠతి ॥ ౨ ॥

తాదృశా అపి వై మర్త్యా యేన యాన్తి పరాం గతిమ్ ।
అన్యేషాం కర్మణాం పుర్తిర్యేన స్యాత్ ఫలితేన చ ॥ ౩ ॥

తాదృక్ స్తోత్రం మమ బ్రూహి మహాపాతకనాశనమ్ ।
ఏకైకం చ వరాహస్య నామ వేదాధికం కిల ॥ ౪ ॥

తాదృశాని చ నామాని వరాహస్య మహాత్మనః ।
సన్తి చేద్బ్రూహి విశ్వాత్మన్ శ్రేతుం కౌతూహలం హి మే ॥ ౫ ॥

శ్రీనారాయణః
శృణు శఙ్కర వక్ష్యామి వరాహస్తోత్రముత్తమమ్ ।
దుష్టగ్రహకుఠారోఽయం మహాపాపదవానలః ॥ ౬ ॥

మహాభయగిరీన్ద్రాణామ్ కులిశం ముక్తిదం శుభమ్ ।
కామధుక్ కామినామేతద్భక్తానాం కల్పపాదపః ॥ ౭ ॥

వక్ష్యామి పరమం స్తోత్రం యత్సుగోప్యం దురాత్మనామ్ ।
నారాయణ ఋషిశ్చాత్ర శ్రీవరాహశ్చ దేవతా ॥ ౮ ॥

ఛన్దోఽనుష్టుప్ చ హుం బీజం హ్రీం శక్తిః క్లీం చ కీలకమ్ ।
వరాహప్రీతిముద్దిశ్య వినియోగస్తు నిర్వృతౌ ॥ ౯ ॥

న్యసేద్ధృదయం ద్రేకారం వరాహాయ చ మూర్ధని ।
నమో భగవతే పశ్చాచ్ఛిఖాయాం విన్యసేద్బుధః ॥ ౧౦ ॥

జ్ఞానాత్మనే చ నేత్రాభ్యాం కవచాయ బలాత్మనే ।
భూర్భువః సువ ఇత్యస్త్రాయ ఫటిత్యన్తం న్యసేద్బుధః ॥ ౧౧ ॥

యజ్ఞాయ యజ్ఞరూపాయ యజ్ఞాఙ్గాయ మహాత్మనే ।
నమో యజ్ఞభుజే యజ్ఞకృతే యజ్ఞేశ్వరాయ చ ॥ ౧౨ ॥

యజ్ఞస్య ఫలదాత్రే చ యజ్ఞగుహ్యాయ యజ్వనే ।
ఏభిర్నామపదైర్దివ్యైరఙ్గులిన్యాసమాచరేత్ ॥ ౧౩ ॥

అన్నదాత్రే నమ ఇతి కరపృష్ఠం చ మార్జయేత్ ।
నమః శ్వేతవరాహాయ స్వాహాన్తేన మహామతిః ॥ ౧౪ ॥

వ్యాపకన్యాసకృత్పశ్చాద్ధ్యాయేద్దేవమధోక్షజమ్ ।
ధ్యానమ్-
ఓం శ్వేతం సుదర్శనదరాఙ్కితబాహుయుగ్మం
దంష్ట్రాకరాలవదనం ధరాయ సమేతమ్ ।
బ్రహ్మాదిభిః సురగణైః పరిసేవ్యమానం
ధ్యాయేద్వరాహవపుషం నిగమైకవేద్యమ్ ॥ ౧౫ ॥

శ్రీవరాహో మహీనాథః పూర్ణానన్దో జగత్పతిః ।
నిర్గుణో నిష్కలోఽనన్తో దణ్డకాన్తకృదవ్యయః ॥ ౧౬ ॥

హిరణ్యాక్షాన్తకృద్దేవః పూర్ణషాడ్గుణ్యవిగ్రహః ।
లయోదధివిహారీ చ సర్వప్రాణిహితే రతః ॥ ౧౭ ॥

అనన్తరూపోఽనన్తశ్రీర్జితమన్యుర్భయాపహః ।
వేదాన్తవేద్యో వేదీ చ వేదగర్భః సనాతనః ॥ ౧౮ ॥

సహస్రాక్షః పుణ్యగన్ధః కల్పకృత్ క్షితిభృద్ధరిః ।
పద్మనాభః సురాధ్యక్షో హేమాఙ్గో దక్షిణాముఖః ॥ ౧౯ ॥

మహాకోలో మహాబాహుః సర్వదేవనమస్కృతః ।
హృషీకేశః ప్రసన్నాత్మా సర్వభక్తభయాపహః ॥ ౨౦ ॥

యజ్ఞభృద్యజ్ఞకృత్సాక్షీ యజ్ఞాఙ్గో యజ్ఞవాహనః ।
హవ్యభుఘవ్యదేవశ్చ సదావ్యక్తః కృపాకరః ॥ ౨౧ ॥

దేవభూమిగురుః కాన్తో ధర్మగుహ్యో వృషాకపిః ।
స్రువత్తుణ్డో వక్రదంష్ట్రో నీలకేశో మహాబలః ॥ ౨౨ ॥

పూతాత్మా వేదనేతా చ వేదహర్తృశిరోహరః ।
వేదాదికృద్వేదగుహ్యః సర్వవేదప్రవర్తకః ॥ ౨౩ ॥

గభీరాక్షస్త్రిధర్మా చ గమ్భీరాత్మా మహేశ్వరః ।
ఆనన్దవనగో దివ్యో బ్రహ్మనాసాసముద్భవః ॥ ౨౪ ॥

విన్ధుతీరనివాసీ చ క్షేమకృత్సాత్త్వతాం పతిః ।
ఇన్ద్రత్రాతా జగత్త్రాతా మహేన్ద్రోద్దణ్వర్గహా ॥ ౨౫ ॥

భక్తవశ్యో సదోద్యుక్తో నిజానన్దో రమాపతిః ।
స్తుతిప్రియః శుభాఙ్గశ్చ పుణ్యశ్రవణకీర్తనః ॥ ౨౬ ॥

సత్యకృత్సత్యసఙ్కల్పః సత్యవాక్సత్యవిక్రమః ।
సత్యేన గూఢః సత్యాత్మా కాలాతీతో గుణాధికః ॥ ౨౭ ॥

పరం జ్యోతిః పరం ధామ పరమః పురుషః పరః ।
కల్యాణకృత్కవిః కర్తా కర్మసాక్షీ జితేన్ద్రియః ॥ ౨౮ ॥

కర్మకృత్కర్మకాణ్డస్య సమ్ప్రదాయప్రవర్తకః ।
సర్వాన్తకః సర్వగశ్చ సర్వార్థః సర్వభక్షకః ॥ ౨౯ ॥

సర్వలోకపతిః శ్రీమాన్ శ్రీముష్ణేశః శుభేక్షణః ।
సర్వదేవప్రియః సాక్షీత్యేతన్నామాష్టకం శతమ్ ॥ ౩౦ ॥

సర్వవేదాధికం పుణ్యం వరాహస్య మహాత్మనః ।
సతతం ప్రాతరుత్థాయ సమ్యగాచమ్య వారిణా ॥ ౩౧ ॥

జితాసనో జితక్రోధః పశ్చాన్మన్త్రముదీరయేత్ ।
బ్రాహ్మణో బ్రహ్మవిద్యాం చ క్షత్రియో రాజ్యమాప్నుయాత్ ॥ ౩౨ ॥

వైశ్యో ధనసమృద్ధః స్యాత్ శూద్రః సుఖమవాప్నుయాత్ ।
సద్యో రోగాద్విముచ్యేత శతవారం పఠేద్యది ॥ ౩౩ ॥

సకామో లభతే కామాన్నిష్కామో మోక్షమాప్నుయాత్ ।
సద్యో రోగాద్విముచ్యేత శతవారం పఠేద్యది ॥ ౩౩ ॥

సకామో లభతే కామాన్నిష్కామో మోక్షమాప్నుయాత్ ।
బాలరోగగ్రహాద్యాశ్చ నశ్యన్త్యేవ న సంశయః ॥ ౩౪ ॥

రాజద్వారే మహాఘోరే సఙ్గ్రామే శత్రుసఙ్కటే ।
స్తోత్రమేతన్మహాపుణ్యం పఠేత్సద్యో భయాపహమ్ ॥ ౩౫ ॥

ఇత్యేతద్ధారయేద్యస్తు కరే మూర్ధ్ని హృదన్తరే ।
తం నమస్యన్తి భూతాని ముచ్యతే సర్వతో భయాత్ ॥ ౩౬ ॥

రాజప్రసాదజనకం సర్వలోకవశఙ్కరమ్ ।
ఆభిచరికకృత్యాన్తం మహాభయనివారణమ్ ॥ ౩౭ ॥

శతవారం పఠేద్యస్తు ముచ్యతే వ్యాధిబన్ధనాత్ ।
యః పఠేత్త్రిషు కాలేషు స్తోత్రమేతజ్జితేన్ద్రియః ॥ ౩౮ ॥

వైకుణ్ఠవాసమాప్నోతి దశపుర్వైర్దశాపరైః ।
అశ్వత్థమూలేఽర్కవారే స్థిత్వా స్తోత్రం పఠేద్యది ॥ ౩౯ ॥

అపస్మారవినాశః స్యాత్క్షయరోగశ్చ నశ్యతి ।
మధ్యాహ్నే తు గురోర్వారే జలమధ్యే శతం జపేత్ ॥ ౪౦ ॥

కుష్ఠవ్యాధివినాశః స్యాత్ జ్ఞానం చైవాధిగచ్ఛాతి ।
ప్రాతః ప్రాతః పఠేద్యస్తు స్తోత్రమేతచ్ఛుభావహమ్ ॥ ౪౧ ॥

అన్త్యకాలే స్మృతిర్విష్ణోర్భవేత్ తస్య మహాత్మనః ।
అష్టోత్తరశతైర్దివ్యైర్నామభిః కిటిరూపిణః ॥ ౪౨ ॥

తులసీమర్పయేద్యస్తు స ముక్తో నాస్తి సంశయః ।
పూజాకాలే వరాహస్య నామ్నామష్టోత్తరం శతమ్ ॥ ౪౩ ॥

జప్త్వాఽథ జాపయిత్వా వా సామ్రాజ్యమధిగచ్ఛాతి ।
నిష్కామో మోక్షమాప్నోతి నాత్ర కార్యా విచారణా ॥ ౪౪ ॥

అష్టోత్తరసహస్రం తు యః పఠేన్నియతేన్ద్రియః ।
పాయసేన తథా హుత్వా వన్ధ్యా పుత్రవతీ భవేత్ ॥ ౪౫ ॥

నమః శ్వేతవరాహాయ భూధరాయ మహాత్మనే ।
నిరఞ్జనాయ సత్యాయ సాత్త్వతాం పతయే నమః ॥ ౪౬ ॥

ఇతి మన్త్రం పఠేన్నిత్యమన్తే మోక్షమవాప్నుయాత్ ॥ ౪౭ ॥

ఇతి శ్రీవరాహపురాణే శ్రీముష్ణమాహాత్మ్యే నవమోఽధ్యాయః ।
నీలవరాహపరబ్రహ్మణే నమః ।

ఇతి శ్రీవరాహాష్టోత్తరశతనామస్తోత్రం సమ్పూర్ణమ్ ।

Also Read:

Shri Varaha Ashtottara Shataanama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Shri Varaha Ashtottara Shataanama Stotram Lyrics in Telugu | Sri Vishnu Slokam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top