Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Ashtaka / Shri Venkatesha Ashtakam 2 Lyrics in Kannada

Shri Venkatesha Ashtakam 2 Lyrics in Kannada

61 Views

Sri Venkateswara Swami is also known as Srinivasa, Balajī, Venkata, Venkata Ramana, Malayappa Swami, Venkatachalapati, Tirupati Timmappa and Govindha, is a form of the Hindu god Maha Vishnu. Malayappa Swamy is the presiding deity of Sri Venkateswara Temple located on the hils of Tirumala in Tirupati, Chittoor District, Andhra Pradesh. The below Kannada Lyrics is from the book Tirupati Sri Venkatesvara by Sri Sadhu Subrahmanya Sastry.

Sri Venkateshashtakam 2 Lyrics in Kannada:

॥ ಶ್ರೀವೇಂಕಟೇಶಾಷ್ಟಕಮ್ 2 ॥

ಓಂತತ್ಸದಿತಿ ನಿರ್ದೇಶ್ಯಂ ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿಕಾರಣಮ್ ।
ಅನನ್ತಕಲ್ಯಾಣಗುಣಂ ವನ್ದೇ ಶ್ರೀವೇಂಕಟೇಶ್ವರಮ್ ॥ 1॥

ನತಾಮರಶಿರೋರತ್ನ ಶ್ರೀಯುತಮ್ ಶ್ರೀಪದಾಮ್ಬುಜಮ್ ।
ಪ್ರಾವೃಷೇಣ್ಯಘನಶ್ಯಾಮಂ ವನ್ದೇ ಶ್ರೀವೇಂಕಟೇಶ್ವರಮ್ ॥ 2॥

ಮೋಹಾದಿಷಡರಿವ್ಯೂಹಗ್ರಹಾಕುಲಮಹಾರ್ಣವೇ ।
ಮಜ್ಜತಾಂ ತರಣೀಂ ನೄಣಾಂ ವನ್ದೇ ಶ್ರೀವೇಂಕಟೇಶ್ವರಮ್ ॥ 3॥

ನಾಥಂ ತ್ರಿಜಗತಾಂ ಏಕಂ ಸಾಧುರಕ್ಷಣದೀಕ್ಷಿತಮ್ ।
ಶ್ರೀಶೇಷಶೈಲಮಧ್ಯಸ್ಥಂ ವನ್ದೇ ಶ್ರೀವೇಂಕಟೇಶ್ವರಮ್ ॥ 4॥

ರಾಜದ್ರಾಜೀವಪತ್ರಶ್ರೀಮದಮೋಚನಲೋಚನಮ್ ।
ಮನ್ದಹಾಸಲಸದ್ ವಕ್ತ್ರಂ ವನ್ದೇ ಶ್ರೀವೇಂಕಟೇಶ್ವರಮ್ ॥ 5॥

ಯನ್ಮುಖೇನ್ದುಸ್ಮಿತಜ್ಯೋತ್ಸ್ನಾ ಭೂಯಸೀಂ ತಮಸಾಂ ತತಿಮ್ ।
ವಿಧುನೋತಿ ಪ್ರಪನ್ನಾನಾಂ ವನ್ದೇ ಶ್ರೀವೇಂಕಟೇಶ್ವರಮ್॥ 6॥

ನಾನ್ತಸ್ಯ ಕಸ್ಯಚಿದ್ ವಾಕ್ಯಂ ಶಬ್ದಸ್ಯಾನನ್ಯ ವಾಚಿನಃ ।
ಬ್ರಹ್ಮಾರುದ್ರೇನ್ದ್ರಜನಕಂ ವನ್ದೇ ಶ್ರೀವೇಂಕಟೇಶ್ವರಮ್ ॥ 7॥

ಯದ್ವಕ್ಷಃಸ್ಥಲಮಧ್ಯಾಸ್ಯ ಭಾತಿ ಶ್ರೀರನಪಾಯಿನೀ ।
ತಡಿಲ್ಲೇಖೇವಾಭ್ರಮಧ್ಯೇ ವನ್ದೇ ಶ್ರೀವೇಂಕಟೇಶ್ವರಮ್ ॥ 8॥

ವೇಂಕಟೇಶಾಷ್ಟಕಮಿದಂ ನರಕಂಠೀರವೋದಿತಮ್ ।
ಯಃ ಪಠೇತ್ ಸತತಂ ಭಕ್ತ್ಯಾ ತಸ್ಮೈ ವಿಷ್ಣುಃ ಪ್ರಸೀದತಿ ॥

॥ ಇತಿ ಶ್ರೀ ವಟ್ಟೇಪಲ್ಲೇ ನರಕಂಠೀರವ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ವಿರಚಿತಮ್
ಶ್ರೀ ವೇಂಕಟೇಶಾಷ್ಟಕಂ ಸಮಾಪ್ತಮ್ ॥

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Pinterest
 
Note: We will give astrological reading / solution for those who are longing for children and do not give predictions for Job, etc.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *