Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Shri Venkatesha Ashtakam Lyrics in English | Lord Balaji Slokas

Sri Venkateswara Swamy is also known as Srinivasa, Balajī, Venkata, Venkata Ramana, Malayappa Swami, Venkatachalapati, Tirupati Timmappa and Govindha, is a form of the Hindu god Maha Vishnu. Malayappa Swamy is the presiding deity of Sri Venkateswara Temple located on the hils of Tirumala in Tirupati, Chittoor District, Andhra Pradesh.

Sri Venkateshashtakam in English:

sri venkatesapadapankaja dhulipanktih
samsarasindhutarane taranirnavina ।
sarvaghapunjaharanayaca dhumaketuh
payadananyasaranam svayameva lokam ॥ 1 ॥

sesadrigehatava kirtitarangapunja
abhuminakamabhitahsakalanpunanah ।
matkarnayugmavivareparigamya samyak
kuryadasesamanisankhalu tapabhangam ॥ 2 ॥

vaikuntharajasakalo’pi dhanesavargo
nito’pamanasaranimtvayi visvasitra ।
tasmadayamna samayah parihasavacam
istamprapurya kuru mam krtakrtyasangham ॥ 3 ॥

sri mannarastukaticiddhanikamsca kecit
ksonipatinkaticidatraca rajalokan ।
aradhayantumalasunyamaham bhavantam
kalyanalabhajananayasamarthamekam ॥ 4 ॥

laksmipatitvamakhilesatava prasiddhamatra
prasiddhamavanaumadakincanatvam ।
tasyopayogakaranayamaya tvaya ca karyah
samagamaidam manasi sthitam me ॥ 5 ॥

sesadrinathabhavata’yamaham sanathah
satyamvadami bhagavamstvamanatha eva ।
tasmatkurusvamadabhipsita krtyajalam-
evatvadipsita krtau tu bhavansamarthah ॥ 6 ॥

kruddhoyada bhavasi tatksanameva bhupo
rankayatetvamasi cetkhalu tosayuktah ।
bhupayate’thanikhilasrutivedya ranka
icchamyatastavadayajalavrstipatam ॥ 7 ॥

angikrtamsuvirudam bhagavamstvayeti
madbhaktaposanamahamsatatam karomi ।
aviskurusvamayi satsatatam pradine
cintapraharamayamevahiyogyakalah ॥ 8 ॥

sarvasujatisu mayatu samatvameva
nisciyatetava vibho karunapravahat ।
prahladapanḍusutaballava grghrakadau
nicona bhati mama ko’pyata eva hetoh ॥ 9 ॥

sambhavitastuparibhutimatha prayanti
dhurtajapam hi kapataikapara jagatyam ।
praptetu venkatavibho parinamakale
syadvaiparityamivakauravapanḍavanam ॥ 10 ॥

sri venkatesatava padasarojayugme
samsaraduhkhasamanaya samarpayami ।
bhasvatsadastakamidam racitam
prabhakaro’hamanisamvinayena yuktah ॥ 11 ॥

sri salivahanasakesarakastabhumi (1815)
sankhyamite’thavijayabhidhavatsare’yam ।
srikesavatmajaidam vyatanotsamalpam
stotramprabhakara iti prathitabhidhana ॥ 12 ॥

itigargyakulotpanna yasodagarbhaja-kesavatmaja-prabhakara-krtisu
srivenkatesastakam stotram samaptam ॥

sri krsnadasa tanujasya maya tu
gangavisnorakarikila sucanayastakam yat ।
tadvenkatesamanaso mudamatanotu
tadbhaktalokanivahanana panktigam sat ॥

pitrorguroscapyaparadhakarino
bhratustatha’nyayakrtascadurgatah ।
tesutvaya’thapi krpa vidhiyatam
sauhardavasyenamaya tu yacyate ॥

Shri Venkatesha Ashtakam Lyrics in English | Lord Balaji Slokas

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top