Home / Ashtaka / Shri Vidyatirtha Ashtakam Lyrics in English | Shri Vidyatirtha Slokam

Shri Vidyatirtha Ashtakam Lyrics in English | Shri Vidyatirtha Slokam

Sri Vidya Atirtha Ashtakam Lyrics in English:

sri vidyatirthastakam
varnacatustayametadvidyatirtheti yasya jihvagre ।
vilasati sada sa yogi bhogi ca syanna tatra sandehah ॥ 1॥

lambikayoganiratamambikapatirūpinam ।
vidyapradam nataughaya vidyatirthamahesvaram ॥ 2॥

papagadhakarasūryam tapambhodhipravrddhabaḍavagnim ।
natahrnmanasahamsam vidyatirtham namami yogisam ॥ 3॥

padyavalirmukhabjadayatnato nihsarecchighram ।
hrdya yatkrpaya tam vidyatirtham namami yogisam ॥ 4॥

bhaktya yatpadapadmam bhajatam yogah saḍaṅgayutah ।
sulabhastam karunabdhim vidyatirtham namami yogisam ॥ 5॥

hrdya vidya vrnute yatpadanamram naram sighram ।
tam karunyapayodhim vidyatirtham namami yogisam ॥ 6॥

vidyam dattvavidyam ksipram varayati yah pranamranam ।
dayaya nisargaya tam vidyatirtham namami yogisam ॥

vidyaranyapramukhairvidyaparaṅgataih sevyam ।
adyapi yoganiratam vidyatirtham namami yogisam ॥ 8॥

vidyatirthastakamidam pathanbhaktipurahsaram ।
vidyamananyasamanyam prapya modamavapnuyat ॥ 9॥

iti srṅgeri srijagadguru srisaccidanandasivabhinavanrsimha-
bharatisvamibhih viracitam srividyatirthastakam sampūrnam ।

Add Comment

Click here to post a comment