Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Ashtaka / Shri Viththalesha Ashtakam Lyrics in English

Shri Viththalesha Ashtakam Lyrics in English

77 Views

Sri Viththaleshashtakam Lyrics in English:

sriviththalesastakam

raghunathakrtam
sriganesaya namah ।
kurusadasi krtabhuddraupadivastrasesa
sakalanrpavarendra yatra vaktum na saktah ।
haricaranaratangi yena tatratmadhira
sa bhavatu mama bhutyai viththalesah sahayah ॥ 1॥

prathamajananapapapraptasampretadehau
samaya iha mamasminkrsnabhaktya sametau ।
galitapatitavesavuddhatau yena sadyah
sa bhavatu mama bhutyai viththalesah sahayah ॥ 2॥

kamaladalasunetrenaiva bhutesamaya-
tatibhiriva hi yena bhramitah sarvalokah ।
akhilajagati sarvasviyabhaktah krtarthah
sa bhavatu mama bhutyai viththalesah sahayah ॥ 3॥

sakalayadukulendro yena kamso hato’bhut
jananasamayapurvam devakisurayosca ।
parihrtamapi duhkham yamika mohitasca
sa bhavatu mama bhutyai viththalesah sahayah ॥ 4॥

tapanaduhiturantah kaliyo maritah san
aliganasuhite’smimstatphane yena nrtyam ।
krtamapi ca tadambho lambhitam nirvisatvam
sa bhavatu mama bhutyai viththalesah sahayah ॥ 5॥

kapatakrtasarira putana prapita’bhram
vrajapatigrhasuptavekapadena yena ।
sakata asuravesah presitah sthananasam
sa bhavatu mama bhutyai viththalesah sahayah ॥ 6॥

padanatiyutahasta tosita yena kunti
hyasurakulasamuha himsita viryavantah ।
akhilabhuvanabharah presitah samlaghutvam
sa bhavatu mama bhutyai viththalesah sahayah ॥ 7॥

akhilasurakulendrasyaiva yenabhimano
girivaradharanena ksinatam prapitasca ।
jaladharabhavadharah samhrta gravayuktah
sa bhavatu mama bhutyai viththalesah sahayah ॥ 8॥

vitthalesastakamidam pratarutthaya yah pathet ।
bhaktya natva ca sumanah sa yati paramam gatim ॥ 9॥

iti raghunathakrtam sriviththalesastakam sampurnam ।

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *