Home / Ashtaka / Shri Yugalakishorashtakam Lyrics in Bengali | Shri Yugal Ashtakam

Shri Yugalakishorashtakam Lyrics in Bengali | Shri Yugal Ashtakam

Shri Yugal Kishor Ashtakam Text in Bengali:

শ্রীয়ুগলকিশোরাষ্টকম্

শ্রীমদ্রূপগোস্বামিবিরচিতম্ ।
নবজলধরবিদ্যুদ্যোতবর্ণৌ প্রসন্নৌ
বদননয়নপদ্মৌ চারুচন্দ্রাবতংসৌ ।
অলকতিলকফালৌ কেশবেশপ্রফুল্লৌ
ভজ ভজ তু মনো রে রাধিকাকৃষ্ণচন্দ্রৌ ॥ ১॥

বসনহরিতনীলৌ চন্দনালেপনাঙ্গৌ
মণিমরকতদীপ্তৌ স্বর্ণমালাপ্রয়ুক্তৌ ।
কনকবলয়হস্তৌ রাসনাট্যপ্রসক্তৌ
ভজ ভজ তু মনো রে রাধিকাকৃষ্ণচন্দ্রৌ ॥ ২॥

অতিমতিহরবেশৌ রঙ্গভঙ্গীত্রিভঙ্গৌ
মধুরমৃদুলহাস্যৌ কুণ্ডলাকীর্ণকর্ণৌ ।
নটবরবররম্যৌ নৃত্যগীতানুরক্তৌ
ভজ ভজ তু মনো রে রাধিকাকৃষ্ণচন্দ্রৌ ॥ ৩॥

বিবিধগুণবিদগ্ধৌ বন্দনীয়ৌ সুবেশৌ
মণিময়মকরাদ্যৈঃ শোভিতাঙ্গৌ স্ফুরন্তৌ ।
স্মিতনমিতকটাক্ষৌ ধর্মকর্মপ্রদত্তৌ
ভজ ভজ তু মনো রে রাধিকাকৃষ্ণচন্দ্রৌ ॥ ৪॥

কনকমুকুটচূডৌ পুষ্পিতোদ্ভূষিতাঙ্গৌ
সকলবননিবিষ্টৌ সুন্দরানন্দপুঞ্জৌ ।
চরণকমলদিব্যৌ দেবদেবাদিসেব্যৌ
ভজ ভজ তু মনো রে রাধিকাকৃষ্ণচন্দ্রৌ ॥ ৫॥

অতিসুবলিতগাত্রৌ গন্ধমাল্যৈর্বিরাজৌ
কতি কতি রমণীনাং সেব্যমানৌ সুবেশৌ ।
মুনিসুরগণভাব্যৌ বেদশাস্ত্রাদিবিজ্ঞৌ
ভজ ভজ তু মনো রে রাধিকাকৃষ্ণচন্দ্রৌ ॥ ৬॥

অতিসুমধুরমূর্তৌ দুষ্টদর্পপ্রশান্তৌ
সুখরসবরদৌ দ্বৌ সর্বসিদ্ধিপ্রদানৌ ।
অতিরসবশমগ্নৌ গীতবাদ্যৈর্বিতানৌ
ভজ ভজ তু মনো রে রাধিকাকৃষ্ণচন্দ্রৌ ॥ ৭॥

অগমনিগমসারৌ সৃষ্টিসংহারকারৌ
বয়সি নবকিশোরৌ নিত্যবৃন্দাবনস্থৌ ।
শমনভয়বিনাশৌ পাপিনস্তারয়ন্তৌ
ভজ ভজ তু মনো রে রাধিকাকৃষ্ণচন্দ্রৌ ॥ ৮॥

ইদং মনোহরং স্তোত্রং শ্রদ্ধয়া য়ঃ পঠেন্নরঃ ।
রাধিকাকৃষ্ণচন্দ্রৌ চ সিদ্ধিদৌ নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৯॥

ইতি শ্রীমদ্রূপগোস্বামিবিরচিতং শ্রীয়ুগলকিশোরাষ্টকং সম্পূর্ণম্ ।

Add Comment

Click here to post a comment