Home / Ashtaka / Shri Yugalakishorashtakam Lyrics in Oriya | Shri Yugal Ashtakam

Shri Yugalakishorashtakam Lyrics in Oriya | Shri Yugal Ashtakam

Shri Yugal Kishor Ashtakam Text in Oriya:

ଶ୍ରୀୟୁଗଲକିଶୋରାଷ୍ଟକମ୍

ଶ୍ରୀମଦ୍ରୂପଗୋସ୍ଵାମିଵିରଚିତମ୍ ।
ନଵଜଲଧରଵିଦ୍ୟୁଦ୍ୟୋତଵର୍ଣୌ ପ୍ରସନ୍ନୌ
ଵଦନନୟନପଦ୍ମୌ ଚାରୁଚନ୍ଦ୍ରାଵତଂସୌ ।
ଅଲକତିଲକଫାଲୌ କେଶଵେଶପ୍ରଫୁଲ୍ଲୌ
ଭଜ ଭଜ ତୁ ମନୋ ରେ ରାଧିକାକୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରୌ ॥ ୧॥

ଵସନହରିତନୀଲୌ ଚନ୍ଦନାଲେପନାଙ୍ଗୌ
ମଣିମରକତଦୀପ୍ତୌ ସ୍ଵର୍ଣମାଲାପ୍ରୟୁକ୍ତୌ ।
କନକଵଲୟହସ୍ତୌ ରାସନାଟ୍ୟପ୍ରସକ୍ତୌ
ଭଜ ଭଜ ତୁ ମନୋ ରେ ରାଧିକାକୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରୌ ॥ ୨॥

ଅତିମତିହରଵେଶୌ ରଙ୍ଗଭଙ୍ଗୀତ୍ରିଭଙ୍ଗୌ
ମଧୁରମୃଦୁଲହାସ୍ୟୌ କୁଣ୍ଡଲାକୀର୍ଣକର୍ଣୌ ।
ନଟଵରଵରରମ୍ୟୌ ନୃତ୍ୟଗୀତାନୁରକ୍ତୌ
ଭଜ ଭଜ ତୁ ମନୋ ରେ ରାଧିକାକୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରୌ ॥ ୩॥

ଵିଵିଧଗୁଣଵିଦଗ୍ଧୌ ଵନ୍ଦନୀୟୌ ସୁଵେଶୌ
ମଣିମୟମକରାଦ୍ୟୈଃ ଶୋଭିତାଙ୍ଗୌ ସ୍ଫୁରନ୍ତୌ ।
ସ୍ମିତନମିତକଟାକ୍ଷୌ ଧର୍ମକର୍ମପ୍ରଦତ୍ତୌ
ଭଜ ଭଜ ତୁ ମନୋ ରେ ରାଧିକାକୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରୌ ॥ ୪॥

କନକମୁକୁଟଚୂଡୌ ପୁଷ୍ପିତୋଦ୍ଭୂଷିତାଙ୍ଗୌ
ସକଲଵନନିଵିଷ୍ଟୌ ସୁନ୍ଦରାନନ୍ଦପୁଞ୍ଜୌ ।
ଚରଣକମଲଦିଵ୍ୟୌ ଦେଵଦେଵାଦିସେଵ୍ୟୌ
ଭଜ ଭଜ ତୁ ମନୋ ରେ ରାଧିକାକୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରୌ ॥ ୫॥

ଅତିସୁଵଲିତଗାତ୍ରୌ ଗନ୍ଧମାଲ୍ୟୈର୍ଵିରାଜୌ
କତି କତି ରମଣୀନାଂ ସେଵ୍ୟମାନୌ ସୁଵେଶୌ ।
ମୁନିସୁରଗଣଭାଵ୍ୟୌ ଵେଦଶାସ୍ତ୍ରାଦିଵିଜ୍ଞୌ
ଭଜ ଭଜ ତୁ ମନୋ ରେ ରାଧିକାକୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରୌ ॥ ୬॥

ଅତିସୁମଧୁରମୂର୍ତୌ ଦୁଷ୍ଟଦର୍ପପ୍ରଶାନ୍ତୌ
ସୁଖରସଵରଦୌ ଦ୍ଵୌ ସର୍ଵସିଦ୍ଧିପ୍ରଦାନୌ ।
ଅତିରସଵଶମଗ୍ନୌ ଗୀତଵାଦ୍ୟୈର୍ଵିତାନୌ
ଭଜ ଭଜ ତୁ ମନୋ ରେ ରାଧିକାକୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରୌ ॥ ୭॥

ଅଗମନିଗମସାରୌ ସୃଷ୍ଟିସଂହାରକାରୌ
ଵୟସି ନଵକିଶୋରୌ ନିତ୍ୟଵୃନ୍ଦାଵନସ୍ଥୌ ।
ଶମନଭୟଵିନାଶୌ ପାପିନସ୍ତାରୟନ୍ତୌ
ଭଜ ଭଜ ତୁ ମନୋ ରେ ରାଧିକାକୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରୌ ॥ ୮॥

ଇଦଂ ମନୋହରଂ ସ୍ତୋତ୍ରଂ ଶ୍ରଦ୍ଧୟା ୟଃ ପଠେନ୍ନରଃ ।
ରାଧିକାକୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରୌ ଚ ସିଦ୍ଧିଦୌ ନାତ୍ର ସଂଶୟଃ ॥ ୯॥

ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ରୂପଗୋସ୍ଵାମିଵିରଚିତଂ ଶ୍ରୀୟୁଗଲକିଶୋରାଷ୍ଟକଂ ସମ୍ପୂର୍ଣମ୍ ।

Add Comment

Click here to post a comment