Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Shruti Gita 2 Lyrics in Gujarati

Shruti Geetaa 2 in Gujarati:

॥ શ્રુતિગીતા ૨ ॥
પ્રાકૃતાઃ શ્રુતયઃ સર્વા ભગવન્તમધોક્ષજમ્ ।
સ્તુવન્તિ દોષનાશાય તત્રાવિષ્ટો ભવેદ્યથા ॥ ૧ ॥

સત્યો હરિઃ સમસ્તેષુ ભ્રમભાતેષ્વપિ સ્થિરઃ ।
અતઃ સન્તઃ સમસ્તાર્થે કૃષ્ણમેવ વિજાનતે ॥ ૨ ॥

કથાનન્ત્યોક્તિહૃદયાઃ સાધનાનિ ન કુર્વતે ।
સાક્ષાત્તે પાદસંશ્લિષ્ટાસ્તે કિં વાચ્યા મહાશયાઃ ॥ ૩ ॥

કૃષ્ણ એવ સદા સેવ્યો નિર્ણીતઃ પઞ્ચધા બુધૈઃ ।
શરીરદઃ પ્રેરકશ્ચ સુખદઃ શેષસત્પદઃ ॥ ૪ ॥

કર્મરૂપં હરિં કેચિત્સેવન્તે યોગરૂપિણમ્ ।
તેભ્યોઽપ્યક્ષરરૂપસ્ય સેવકાઃ સમ્મતાઃ સતામ્ ॥ ૫ ॥

સર્વત્ર ભગવાંસ્તુત્યઃ સર્વદોષવિવર્જિતઃ ।
ક્રીડાર્થમનુકુર્વન્હિ સર્વત્રૈવ વિરાજતે ॥ ૬ ॥

ગુપ્તાનન્દા યતો જીવા નિરાનન્દં જગદ્યતઃ ।
પૂર્ણાનન્દો હરિસ્તસ્માઞ્જીવૈઃ સેવ્યઃ સુખાર્થિભિઃ ॥ ૭ ॥

કૃષ્ણે હરૌ ભગવતિ પરમાનન્દસાગરઃ ।
વર્તતે નાત્ર સન્દેહઃ કથા તત્ર નિયામિકા ॥ ૮ ॥

અસત્સઙ્ગો ન કર્તવ્યો ભક્તિમાર્ગસ્ય બાધકઃ ।
દેહે હ્યનુગુણે કૃષ્ણે નેન્દ્રિયાણાં પ્રિયં ચરેત્ ॥ ૯ ॥

સર્વ એવ હરેર્ભક્તાસ્તુલ્યા યાન્મન્યતે હરિઃ ।
અતઃ કૃષ્ણો યથાત્મીયાન્મન્યતે ભજનં તથા ॥ ૧૦ ॥

જ્ઞાનમાર્ગો ભ્રાન્તિમૂલમતઃ કૃષ્ણં ભજેદ્બુધઃ ।
પ્રવર્તકં જ્ઞાનકાણ્ડં ચિત્તશુદ્ધ્યૈ યતો ભવેત્ ॥ ૧૧ ॥

ભ્રાન્તિમૂલતયા સર્વસમયાનામયુક્તિતઃ ।
ન તદ્વિરોધાત્કૃષ્ણાખ્યં પરં બ્રહ્મ ત્યજેદ્બુધઃ ॥ ૧૨ ॥

જીવાનાં બ્રહ્મરૂપત્વાદ્દોષા અપિ ચ માનસાઃ ।
જગચ્ચ સકલં બ્રહ્ય તતો દોષઃ કથં હરૌ ॥ ૧૩ ॥

સર્વથા સર્વતઃ શુદ્ધા ભક્તા એવ ન ચાપરે ।
અતઃ શુદ્ધિમભીપ્સદ્ભિસ્સેવ્યા ભક્તા ન ચાપરે ॥ ૧૪ ॥

સુવર્ણપ્રતિમાવાસૌ સર્વાનન્દમયોઽધિરાટ્ ।
સર્વસેવ્યો નિયન્તા ચ નિર્દુષ્ટઃ સર્વથૈવ હિ ॥ ૧૫ ॥

સર્વભાવવિનિર્મુક્તઃ પૂર્ણઃ ક્રોડાર્થમુદ્ગતઃ ।
નિમિત્તં તં સમાશ્રિત્ય જાયન્તે જીવરાશયઃ ॥ ૧૬ ॥

નિયન્તા જીવસઙ્ઘસ્ય હરિસ્તેનાણવો મતાઃ ।
જીવા ન વ્યાપકાઃ ક્વાપિ ચિન્મયા જ્ઞાનિનો મતાઃ ॥ ૧૭ ॥

નામરૂપપ્રપઞ્ચં હિ દેવતિર્યઙ્નરાત્મકમ્ ।
કૃષ્ણાદેવ સમુદ્ભૂતં લીનં તત્રૈવ તન્મયમ્ ॥ ૧૮ ॥

નૄણાં દુર્ગતિમાલોક્ય યે સેવન્તે દૃઢવ્રતાઃ ।
કૃષ્ણં તદ્ભ્રુકુટિઃ કાલો ન તાન્હન્તિ કદાચન ॥ ૧૯ ॥

અદાન્તે મનસિ જ્ઞાનયોગાર્થં ન યતેદ્બુધઃ ।
ગુરુસેવાપરો ભૂત્વા ભક્તિમેવ સદાભ્યસેત્ ॥ ૨૦ ॥

સર્વલોકોપકારાર્થં કૃષ્ણેન સહિતાસ્તુ તે ।
પરિભ્રમન્તિ લોકાનાં નિસ્તારાય મહાશયાઃ ॥ ૨૧ ॥

પુત્રાદીન્સમ્પરિત્યજ્ય કૃષ્ણઃ સેવ્યો ન તૈઃ સહ ।
તત્સુખં ભગવાન્દાતા તે તુ ક્લિષ્ટેઽતિદુઃખદાઃ ॥ ૨૨ ॥

પરિભ્રમંસ્તીર્થનિષ્ઠો ગુરુલબ્ધહરિસ્મૃતિઃ ।
ન સેવેત ગૃહાન્ દુષ્ટાન્ સદ્ધર્માત્યન્તનાશકાન્ ॥ ૨૩ ॥

સદ્બુદ્ધ્યા સર્વથા સદ્ભિર્ન સેવ્યમખિલં જગત્ ।
ભ્રાન્ત્યા સદ્બુદ્ધિરત્રેતિ સન્તં કૃષ્ણં ભજેદ્બુધઃ ॥ ૨૪ ॥

ખપુષ્પાદિસમત્વાદ્ધિ મિથ્યાભૂતં જગદ્યતઃ ।
અધિષ્ઠાનાચ્ચ સદ્ભાનં તં કૃષ્ણં નિયતં ભજેત્ ॥ ૨૫ ॥

કાલાદિતૃણપર્યન્તા ન સેવ્યા મુક્તિમિચ્છતા ।
દોષત્યાજનશક્તો હિ સેવ્યો દાતા ગણસ્ય ચ ॥ ૨૬ ॥

જીવેષુ ભગવાનાત્મા સઞ્ચ્છન્નસ્તેન તત્ર ન ।
ભજનં સર્વથા કાર્યં તતોઽન્યત્રૈવ પૂજયેત્ ॥ ૨૭ ॥

સુખસેવાપરો યસ્તુ સદાનન્દં હરિં ભજેત્ ।
અન્યથા સુખમપ્રેપ્સુઃ સર્વથા દુઃખમાપ્નુયાત્ ॥ ૨૮ ॥

કૃષ્ણાનન્દઃ પરાનન્દો નાન્યાનન્દસ્તથાવિધઃ ।
વેદા અપિ ન તચ્છક્તાઃ પ્રતિપાદયિતું સ્વતઃ ॥ ૨૯ ॥

ઇત્યેવ શ્રુતિગીતાયાઃ સઙ્ક્ષેપેણ નિરૂપિતઃ ।
અર્થરાશિસમુદ્રો હિ યથાઙ્ગુલ્યા નિરૂપ્યતે ॥ ૩૦ ॥

ઇતિ શ્રીવલ્લભાચાર્યવિરચિતા શ્રુતિગીતા સમ્પૂર્ણા ।

Also Read:

Shruti Gita 2 Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Shruti Gita 2 Lyrics in Gujarati

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top