Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Shruti Gita 2 Lyrics in Tamil

Shruti Geetaa 2 in Tamil:

॥ ஶ்ருதிகீ³தா 2॥

ப்ராக்ருʼதா꞉ ஶ்ருதய꞉ ஸர்வா ப⁴க³வந்தமதோ⁴க்ஷஜம் ।
ஸ்துவந்தி தோ³ஷநாஶாய தத்ராவிஷ்டோ ப⁴வேத்³யதா² ॥ 1 ॥

ஸத்யோ ஹரி꞉ ஸமஸ்தேஷு ப்⁴ரமபா⁴தேஷ்வபி ஸ்தி²ர꞉ ।
அத꞉ ஸந்த꞉ ஸமஸ்தார்தே² க்ருʼஷ்ணமேவ விஜானதே ॥ 2 ॥

கதா²னந்த்யோக்திஹ்ருʼத³யா꞉ ஸாத⁴னானி ந குர்வதே ।
ஸாக்ஷாத்தே பாத³ஸம்ʼஶ்லிஷ்டாஸ்தே கிம்ʼ வாச்யா மஹாஶயா꞉ ॥ 3 ॥

க்ருʼஷ்ண ஏவ ஸதா³ ஸேவ்யோ நிர்ணீத꞉ பஞ்சதா⁴ பு³தை⁴꞉ ।
ஶரீரத³꞉ ப்ரேரகஶ்ச ஸுக²த³꞉ ஶேஷஸத்பத³꞉ ॥ 4 ॥

கர்மரூபம்ʼ ஹரிம்ʼ கேசித்ஸேவந்தே யோக³ரூபிணம் ।
தேப்⁴யோ(அ)ப்யக்ஷரரூபஸ்ய ஸேவகா꞉ ஸம்மதா꞉ ஸதாம் ॥ 5 ॥

ஸர்வத்ர ப⁴க³வாம்ʼஸ்துத்ய꞉ ஸர்வதோ³ஷவிவர்ஜித꞉ ।
க்ரீடா³ர்த²மனுகுர்வன்ஹி ஸர்வத்ரைவ விராஜதே ॥ 6 ॥

கு³ப்தானந்தா³ யதோ ஜீவா நிரானந்த³ம்ʼ ஜக³த்³யத꞉ ।
பூர்ணானந்தோ³ ஹரிஸ்தஸ்மாஞ்ஜீவை꞉ ஸேவ்ய꞉ ஸுகா²ர்தி²பி⁴꞉ ॥ 7 ॥

க்ருʼஷ்ணே ஹரௌ ப⁴க³வதி பரமானந்த³ஸாக³ர꞉ ।
வர்ததே நாத்ர ஸந்தே³ஹ꞉ கதா² தத்ர நியாமிகா ॥ 8 ॥

அஸத்ஸங்கோ³ ந கர்தவ்யோ ப⁴க்திமார்க³ஸ்ய பா³த⁴க꞉ ।
தே³ஹே ஹ்யனுகு³ணே க்ருʼஷ்ணே நேந்த்³ரியாணாம்ʼ ப்ரியம்ʼ சரேத் ॥ 9 ॥

ஸர்வ ஏவ ஹரேர்ப⁴க்தாஸ்துல்யா யான்மன்யதே ஹரி꞉ ।
அத꞉ க்ருʼஷ்ணோ யதா²த்மீயான்மன்யதே ப⁴ஜனம்ʼ ததா² ॥ 10 ॥

ஜ்ஞானமார்கோ³ ப்⁴ராந்திமூலமத꞉ க்ருʼஷ்ணம்ʼ ப⁴ஜேத்³பு³த⁴꞉ ।
ப்ரவர்தகம்ʼ ஜ்ஞானகாண்ட³ம்ʼ சித்தஶுத்³த்⁴யை யதோ ப⁴வேத் ॥ 11 ॥

ப்⁴ராந்திமூலதயா ஸர்வஸமயாநாமயுக்தித꞉ ।
ந தத்³விரோதா⁴த்க்ருʼஷ்ணாக்²யம்ʼ பரம்ʼ ப்³ரஹ்ம த்யஜேத்³பு³த⁴꞉ ॥ 12 ॥

ஜீவானாம்ʼ ப்³ரஹ்மரூபத்வாத்³தோ³ஷா அபி ச மானஸா꞉ ।
ஜக³ச்ச ஸகலம்ʼ ப்³ரஹ்ய ததோ தோ³ஷ꞉ கத²ம்ʼ ஹரௌ ॥ 13 ॥

ஸர்வதா² ஸர்வத꞉ ஶுத்³தா⁴ ப⁴க்தா ஏவ ந சாபரே ।
அத꞉ ஶுத்³தி⁴மபீ⁴ப்ஸத்³பி⁴ஸ்ஸேவ்யா ப⁴க்தா ந சாபரே ॥ 14 ॥

ஸுவர்ணப்ரதிமாவாஸௌ ஸர்வானந்த³மயோ(அ)தி⁴ராட் ।
ஸர்வஸேவ்யோ நியந்தா ச நிர்து³ஷ்ட꞉ ஸர்வதை²வ ஹி ॥ 15 ॥

ஸர்வபா⁴வவிநிர்முக்த꞉ பூர்ண꞉ க்ரோடா³ர்த²முத்³க³த꞉ ।
நிமித்தம்ʼ தம்ʼ ஸமாஶ்ரித்ய ஜாயந்தே ஜீவராஶய꞉ ॥ 16 ॥

நியந்தா ஜீவஸங்க⁴ஸ்ய ஹரிஸ்தேனாணவோ மதா꞉ ।
ஜீவா ந வ்யாபகா꞉ க்வாபி சின்மயா ஜ்ஞானினோ மதா꞉ ॥ 17 ॥

நாமரூபப்ரபஞ்சம்ʼ ஹி தே³வதிர்யங்னராத்மகம் ।
க்ருʼஷ்ணாதே³வ ஸமுத்³பூ⁴தம்ʼ லீனம்ʼ தத்ரைவ தன்மயம் ॥ 18 ॥

ந்ரூʼணாம்ʼ து³ர்க³திமாலோக்ய யே ஸேவந்தே த்³ருʼட⁴வ்ரதா꞉ ।
க்ருʼஷ்ணம்ʼ தத்³ப்⁴ருகுடி꞉ காலோ ந தான்ஹந்தி கதா³சன ॥ 19 ॥

அதா³ந்தே மனஸி ஜ்ஞானயோகா³ர்த²ம்ʼ ந யதேத்³பு³த⁴꞉ ।
கு³ருஸேவாபரோ பூ⁴த்வா ப⁴க்திமேவ ஸதா³ப்⁴யஸேத் ॥ 20 ॥

ஸர்வலோகோபகாரார்த²ம்ʼ க்ருʼஷ்ணேன ஸஹிதாஸ்து தே ।
பரிப்⁴ரமந்தி லோகானாம்ʼ நிஸ்தாராய மஹாஶயா꞉ ॥ 21 ॥

புத்ராதீ³ன்ஸம்பரித்யஜ்ய க்ருʼஷ்ண꞉ ஸேவ்யோ ந தை꞉ ஸஹ ।
தத்ஸுக²ம்ʼ ப⁴க³வாந்தா³தா தே து க்லிஷ்டே(அ)திது³꞉க²தா³꞉ ॥ 22 ॥

பரிப்⁴ரமம்ʼஸ்தீர்த²நிஷ்டோ² கு³ருலப்³த⁴ஹரிஸ்ம்ருʼதி꞉ ।
ந ஸேவேத க்³ருʼஹான் து³ஷ்டான் ஸத்³த⁴ர்மாத்யந்தநாஶகான் ॥ 23 ॥

ஸத்³பு³த்³த்⁴யா ஸர்வதா² ஸத்³பி⁴ர்ன ஸேவ்யமகி²லம்ʼ ஜக³த் ।
ப்⁴ராந்த்யா ஸத்³பு³த்³தி⁴ரத்ரேதி ஸந்தம்ʼ க்ருʼஷ்ணம்ʼ ப⁴ஜேத்³பு³த⁴꞉ ॥ 24 ॥

க²புஷ்பாதி³ஸமத்வாத்³தி⁴ மித்²யாபூ⁴தம்ʼ ஜக³த்³யத꞉ ।
அதி⁴ஷ்டா²னாச்ச ஸத்³பா⁴னம்ʼ தம்ʼ க்ருʼஷ்ணம்ʼ நியதம்ʼ ப⁴ஜேத் ॥ 25 ॥

காலாதி³த்ருʼணபர்யந்தா ந ஸேவ்யா முக்திமிச்ச²தா ।
தோ³ஷத்யாஜனஶக்தோ ஹி ஸேவ்யோ தா³தா க³ணஸ்ய ச ॥ 26 ॥

ஜீவேஷு ப⁴க³வானாத்மா ஸஞ்ச்ச²ன்னஸ்தேன தத்ர ந ।
ப⁴ஜனம்ʼ ஸர்வதா² கார்யம்ʼ ததோ(அ)ன்யத்ரைவ பூஜயேத் ॥ 27 ॥

ஸுக²ஸேவாபரோ யஸ்து ஸதா³னந்த³ம்ʼ ஹரிம்ʼ ப⁴ஜேத் ।
அன்யதா² ஸுக²மப்ரேப்ஸு꞉ ஸர்வதா² து³꞉க²மாப்னுயாத் ॥ 28 ॥

க்ருʼஷ்ணானந்த³꞉ பரானந்தோ³ நான்யானந்த³ஸ்ததா²வித⁴꞉ ।
வேதா³ அபி ந தச்ச²க்தா꞉ ப்ரதிபாத³யிதும்ʼ ஸ்வத꞉ ॥ 29 ॥

இத்யேவ ஶ்ருதிகீ³தாயா꞉ ஸங்க்ஷேபேண நிரூபித꞉ ।
அர்த²ராஶிஸமுத்³ரோ ஹி யதா²ங்கு³ல்யா நிரூப்யதே ॥ 30 ॥

இதி ஶ்ரீவல்லபா⁴சார்யவிரசிதா ஶ்ருதிகீ³தா ஸம்பூர்ணா ।

Also Read:

Shruti Gita 2 Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Shruti Gita 2 Lyrics in Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top