Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Shruti Gita 2 Lyrics in Malayalam

Shruti Geetaa 2 in Malayalam:

॥ ശ്രുതിഗീതാ 2 ॥

പ്രാകൃതാഃ ശ്രുതയഃ സർവാ ഭഗവന്തമധോക്ഷജം ।
സ്തുവന്തി ദോഷനാശായ തത്രാവിഷ്ടോ ഭവേദ്യഥാ ॥ 1 ॥

സത്യോ ഹരിഃ സമസ്തേഷു ഭ്രമഭാതേഷ്വപി സ്ഥിരഃ ।
അതഃ സന്തഃ സമസ്താർഥേ കൃഷ്ണമേവ വിജാനതേ ॥ 2 ॥

കഥാനന്ത്യോക്തിഹൃദയാഃ സാധനാനി ന കുർവതേ ।
സാക്ഷാത്തേ പാദസംശ്ലിഷ്ടാസ്തേ കിം വാച്യാ മഹാശയാഃ ॥ 3 ॥

കൃഷ്ണ ഏവ സദാ സേവ്യോ നിർണീതഃ പഞ്ചധാ ബുധൈഃ ।
ശരീരദഃ പ്രേരകശ്ച സുഖദഃ ശേഷസത്പദഃ ॥ 4 ॥

കർമരൂപം ഹരിം കേചിത്സേവന്തേ യോഗരൂപിണം ।
തേഭ്യോഽപ്യക്ഷരരൂപസ്യ സേവകാഃ സമ്മതാഃ സതാം ॥ 5 ॥

സർവത്ര ഭഗവാംസ്തുത്യഃ സർവദോഷവിവർജിതഃ ।
ക്രീഡാർഥമനുകുർവൻഹി സർവത്രൈവ വിരാജതേ ॥ 6 ॥

ഗുപ്താനന്ദാ യതോ ജീവാ നിരാനന്ദം ജഗദ്യതഃ ।
പൂർണാനന്ദോ ഹരിസ്തസ്മാഞ്ജീവൈഃ സേവ്യഃ സുഖാർഥിഭിഃ ॥ 7 ॥

കൃഷ്ണേ ഹരൗ ഭഗവതി പരമാനന്ദസാഗരഃ ।
വർതതേ നാത്ര സന്ദേഹഃ കഥാ തത്ര നിയാമികാ ॥ 8 ॥

അസത്സംഗോ ന കർതവ്യോ ഭക്തിമാർഗസ്യ ബാധകഃ ।
ദേഹേ ഹ്യനുഗുണേ കൃഷ്ണേ നേന്ദ്രിയാണാം പ്രിയം ചരേത് ॥ 9 ॥

സർവ ഏവ ഹരേർഭക്താസ്തുല്യാ യാന്മന്യതേ ഹരിഃ ।
അതഃ കൃഷ്ണോ യഥാത്മീയാന്മന്യതേ ഭജനം തഥാ ॥ 10 ॥

ജ്ഞാനമാർഗോ ഭ്രാന്തിമൂലമതഃ കൃഷ്ണം ഭജേദ്ബുധഃ ।
പ്രവർതകം ജ്ഞാനകാണ്ഡം ചിത്തശുദ്ധ്യൈ യതോ ഭവേത് ॥ 11 ॥

ഭ്രാന്തിമൂലതയാ സർവസമയാനാമയുക്തിതഃ ।
ന തദ്വിരോധാത്കൃഷ്ണാഖ്യം പരം ബ്രഹ്മ ത്യജേദ്ബുധഃ ॥ 12 ॥

ജീവാനാം ബ്രഹ്മരൂപത്വാദ്ദോഷാ അപി ച മാനസാഃ ।
ജഗച്ച സകലം ബ്രഹ്യ തതോ ദോഷഃ കഥം ഹരൗ ॥ 13 ॥

സർവഥാ സർവതഃ ശുദ്ധാ ഭക്താ ഏവ ന ചാപരേ ।
അതഃ ശുദ്ധിമഭീപ്സദ്ഭിസ്സേവ്യാ ഭക്താ ന ചാപരേ ॥ 14 ॥

സുവർണപ്രതിമാവാസൗ സർവാനന്ദമയോഽധിരാട് ।
സർവസേവ്യോ നിയന്താ ച നിർദുഷ്ടഃ സർവഥൈവ ഹി ॥ 15 ॥

സർവഭാവവിനിർമുക്തഃ പൂർണഃ ക്രോഡാർഥമുദ്ഗതഃ ।
നിമിത്തം തം സമാശ്രിത്യ ജായന്തേ ജീവരാശയഃ ॥ 16 ॥

നിയന്താ ജീവസംഘസ്യ ഹരിസ്തേനാണവോ മതാഃ ।
ജീവാ ന വ്യാപകാഃ ക്വാപി ചിന്മയാ ജ്ഞാനിനോ മതാഃ ॥ 17 ॥

നാമരൂപപ്രപഞ്ചം ഹി ദേവതിര്യങ്നരാത്മകം ।
കൃഷ്ണാദേവ സമുദ്ഭൂതം ലീനം തത്രൈവ തന്മയം ॥ 18 ॥

നൄണാം ദുർഗതിമാലോക്യ യേ സേവന്തേ ദൃഢവ്രതാഃ ।
കൃഷ്ണം തദ്ഭ്രുകുടിഃ കാലോ ന താൻഹന്തി കദാചന ॥ 19 ॥

അദാന്തേ മനസി ജ്ഞാനയോഗാർഥം ന യതേദ്ബുധഃ ।
ഗുരുസേവാപരോ ഭൂത്വാ ഭക്തിമേവ സദാഭ്യസേത് ॥ 20 ॥

സർവലോകോപകാരാർഥം കൃഷ്ണേന സഹിതാസ്തു തേ ।
പരിഭ്രമന്തി ലോകാനാം നിസ്താരായ മഹാശയാഃ ॥ 21 ॥

പുത്രാദീൻസമ്പരിത്യജ്യ കൃഷ്ണഃ സേവ്യോ ന തൈഃ സഹ ।
തത്സുഖം ഭഗവാന്ദാതാ തേ തു ക്ലിഷ്ടേഽതിദുഃഖദാഃ ॥ 22 ॥

പരിഭ്രമംസ്തീർഥനിഷ്ഠോ ഗുരുലബ്ധഹരിസ്മൃതിഃ ।
ന സേവേത ഗൃഹാൻ ദുഷ്ടാൻ സദ്ധർമാത്യന്തനാശകാൻ ॥ 23 ॥

സദ്ബുദ്ധ്യാ സർവഥാ സദ്ഭിർന സേവ്യമഖിലം ജഗത് ।
ഭ്രാന്ത്യാ സദ്ബുദ്ധിരത്രേതി സന്തം കൃഷ്ണം ഭജേദ്ബുധഃ ॥ 24 ॥

ഖപുഷ്പാദിസമത്വാദ്ധി മിഥ്യാഭൂതം ജഗദ്യതഃ ।
അധിഷ്ഠാനാച്ച സദ്ഭാനം തം കൃഷ്ണം നിയതം ഭജേത് ॥ 25 ॥

കാലാദിതൃണപര്യന്താ ന സേവ്യാ മുക്തിമിച്ഛതാ ।
ദോഷത്യാജനശക്തോ ഹി സേവ്യോ ദാതാ ഗണസ്യ ച ॥ 26 ॥

ജീവേഷു ഭഗവാനാത്മാ സഞ്ച്ഛന്നസ്തേന തത്ര ന ।
ഭജനം സർവഥാ കാര്യം തതോഽന്യത്രൈവ പൂജയേത് ॥ 27 ॥

സുഖസേവാപരോ യസ്തു സദാനന്ദം ഹരിം ഭജേത് ।
അന്യഥാ സുഖമപ്രേപ്സുഃ സർവഥാ ദുഃഖമാപ്നുയാത് ॥ 28 ॥

കൃഷ്ണാനന്ദഃ പരാനന്ദോ നാന്യാനന്ദസ്തഥാവിധഃ ।
വേദാ അപി ന തച്ഛക്താഃ പ്രതിപാദയിതും സ്വതഃ ॥ 29 ॥

ഇത്യേവ ശ്രുതിഗീതായാഃ സങ്ക്ഷേപേണ നിരൂപിതഃ ।
അർഥരാശിസമുദ്രോ ഹി യഥാംഗുല്യാ നിരൂപ്യതേ ॥ 30 ॥

ഇതി ശ്രീവല്ലഭാചാര്യവിരചിതാ ശ്രുതിഗീതാ സമ്പൂർണാ ।

Also Read:

Shruti Gita 2 Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Shruti Gita 2 Lyrics in Malayalam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top