Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Shruti Gita 2 Lyrics in English

Shruti Geetaa 2 in English:

॥ shrutigeetaa 2 ॥
praakri’taah’ shrutayah’ sarvaa bhagavantamadhokshajam ।
stuvanti doshanaashaaya tatraavisht’o bhavedyathaa ॥ 1 ॥

satyo harih’ samasteshu bhramabhaateshvapi sthirah’ ।
atah’ santah’ samastaarthe kri’shnameva vijaanate ॥ 2 ॥

kathaanantyoktihri’dayaah’ saadhanaani na kurvate ।
saakshaatte paadasamshlisht’aaste kim vaachyaa mahaashayaah’ ॥ 3 ॥

kri’shna eva sadaa sevyo nirneetah’ panchadhaa budhaih’ ।
shareeradah’ prerakashcha sukhadah’ sheshasatpadah’ ॥ 4 ॥

karmaroopam harim kechitsevante yogaroopinam ।
tebhyo’pyakshararoopasya sevakaah’ sammataah’ sataam ॥ 5 ॥

sarvatra bhagavaamstutyah’ sarvadoshavivarjitah’ ।
kreed’aarthamanukurvanhi sarvatraiva viraajate ॥ 6 ॥

guptaanandaa yato jeevaa niraanandam jagadyatah’ ।
poornaanando haristasmaanjeevaih’ sevyah’ sukhaarthibhih’ ॥ 7 ॥

kri’shne harau bhagavati paramaanandasaagarah’ ।
vartate naatra sandehah’ kathaa tatra niyaamikaa ॥ 8 ॥

asatsango na kartavyo bhaktimaargasya baadhakah’ ।
dehe hyanugune kri’shne nendriyaanaam priyam charet ॥ 9 ॥

sarva eva harerbhaktaastulyaa yaanmanyate harih’ ।
atah’ kri’shno yathaatmeeyaanmanyate bhajanam tathaa ॥ 10 ॥

nyaanamaargo bhraantimoolamatah’ kri’shnam bhajedbudhah’ ।
pravartakam jnyaanakaand’am chittashuddhyai yato bhavet ॥ 11 ॥

bhraantimoolatayaa sarvasamayaanaamayuktitah’ ।
na tadvirodhaatkri’shnaakhyam param brahma tyajedbudhah’ ॥ 12 ॥

yeevaanaam brahmaroopatvaaddoshaa api cha maanasaah’ ।
yagachcha sakalam brahya tato doshah’ katham harau ॥ 13 ॥

sarvathaa sarvatah’ shuddhaa bhaktaa eva na chaapare ।
atah’ shuddhimabheepsadbhissevyaa bhaktaa na chaapare ॥ 14 ॥

suvarnapratimaavaasau sarvaanandamayo’dhiraat’ ।
sarvasevyo niyantaa cha nirdusht’ah’ sarvathaiva hi ॥ 15 ॥

sarvabhaavavinirmuktah’ poornah’ krod’aarthamudgatah’ ।
nimittam tam samaashritya jaayante jeevaraashayah’ ॥ 16 ॥

niyantaa jeevasanghasya haristenaanavo mataah’ ।
yeevaa na vyaapakaah’ kvaapi chinmayaa jnyaanino mataah’ ॥ 17 ॥

naamaroopaprapancham hi devatiryangnaraatmakam ।
kri’shnaadeva samudbhootam leenam tatraiva tanmayam ॥ 18 ॥

nree’naam durgatimaalokya ye sevante dri’d’havrataah’ ।
kri’shnam tadbhrukut’ih’ kaalo na taanhanti kadaachana ॥ 19 ॥

adaante manasi jnyaanayogaartham na yatedbudhah’ ।
gurusevaaparo bhootvaa bhaktimeva sadaabhyaset ॥ 20 ॥

sarvalokopakaaraartham kri’shnena sahitaastu te ।
paribhramanti lokaanaam nistaaraaya mahaashayaah’ ॥ 21 ॥

putraadeensamparityajya kri’shnah’ sevyo na taih’ saha ।
tatsukham bhagavaandaataa te tu klisht’e’tiduh’khadaah’ ॥ 22 ॥

paribhramamsteerthanisht’ho gurulabdhaharismri’tih’ ।
na seveta gri’haan dusht’aan saddharmaatyantanaashakaan ॥ 23 ॥

sadbuddhyaa sarvathaa sadbhirna sevyamakhilam jagat ।
bhraantyaa sadbuddhiratreti santam kri’shnam bhajedbudhah’ ॥ 24 ॥

khapushpaadisamatvaaddhi mithyaabhootam jagadyatah’ ।
adhisht’haanaachcha sadbhaanam tam kri’shnam niyatam bhajet ॥ 25 ॥

kaalaaditri’naparyantaa na sevyaa muktimichchhataa ।
doshatyaajanashakto hi sevyo daataa ganasya cha ॥ 26 ॥

yeeveshu bhagavaanaatmaa sanchchhannastena tatra na ।
bhajanam sarvathaa kaaryam tato’nyatraiva poojayet ॥ 27 ॥

sukhasevaaparo yastu sadaanandam harim bhajet ।
anyathaa sukhamaprepsuh’ sarvathaa duh’khamaapnuyaat ॥ 28 ॥

kri’shnaanandah’ paraanando naanyaanandastathaavidhah’ ।
vedaa api na tachchhaktaah’ pratipaadayitum svatah’ ॥ 29 ॥

ityeva shrutigeetaayaah’ sankshepena niroopitah’ ।
artharaashisamudro hi yathaangulyaa niroopyate ॥ 30 ॥

iti shreevallabhaachaaryavirachitaa shrutigeetaa sampoornaa ।

Also Read:

Shruti Gita 2 Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Shruti Gita 2 Lyrics in English

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top