Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Shruti Gita 2 Lyrics in Telugu

Shruti Geetaa 2 in Telugu:

॥ శ్రుతిగీతా 2 ॥

ప్రాకృతాః శ్రుతయః సర్వా భగవంతమధోక్షజం ।
స్తువంతి దోషనాశాయ తత్రావిష్టో భవేద్యథా ॥ 1 ॥

సత్యో హరిః సమస్తేషు భ్రమభాతేష్వపి స్థిరః ।
అతః సంతః సమస్తార్థే కృష్ణమేవ విజానతే ॥ 2 ॥

కథానంత్యోక్తిహృదయాః సాధనాని న కుర్వతే ।
సాక్షాత్తే పాదసంశ్లిష్టాస్తే కిం వాచ్యా మహాశయాః ॥ 3 ॥

కృష్ణ ఏవ సదా సేవ్యో నిర్ణీతః పంచధా బుధైః ।
శరీరదః ప్రేరకశ్చ సుఖదః శేషసత్పదః ॥ 4 ॥

కర్మరూపం హరిం కేచిత్సేవంతే యోగరూపిణం ।
తేభ్యోఽప్యక్షరరూపస్య సేవకాః సమ్మతాః సతాం ॥ 5 ॥

సర్వత్ర భగవాంస్తుత్యః సర్వదోషవివర్జితః ।
క్రీడార్థమనుకుర్వన్హి సర్వత్రైవ విరాజతే ॥ 6 ॥

గుప్తానందా యతో జీవా నిరానందం జగద్యతః ।
పూర్ణానందో హరిస్తస్మాంజీవైః సేవ్యః సుఖార్థిభిః ॥ 7 ॥

కృష్ణే హరౌ భగవతి పరమానందసాగరః ।
వర్తతే నాత్ర సందేహః కథా తత్ర నియామికా ॥ 8 ॥

అసత్సంగో న కర్తవ్యో భక్తిమార్గస్య బాధకః ।
దేహే హ్యనుగుణే కృష్ణే నేంద్రియాణాం ప్రియం చరేత్ ॥ 9 ॥

సర్వ ఏవ హరేర్భక్తాస్తుల్యా యాన్మన్యతే హరిః ।
అతః కృష్ణో యథాత్మీయాన్మన్యతే భజనం తథా ॥ 10 ॥

జ్ఞానమార్గో భ్రాంతిమూలమతః కృష్ణం భజేద్బుధః ।
ప్రవర్తకం జ్ఞానకాండం చిత్తశుద్ధ్యై యతో భవేత్ ॥ 11 ॥

భ్రాంతిమూలతయా సర్వసమయానామయుక్తితః ।
న తద్విరోధాత్కృష్ణాఖ్యం పరం బ్రహ్మ త్యజేద్బుధః ॥ 12 ॥

జీవానాం బ్రహ్మరూపత్వాద్దోషా అపి చ మానసాః ।
జగచ్చ సకలం బ్రహ్య తతో దోషః కథం హరౌ ॥ 13 ॥

సర్వథా సర్వతః శుద్ధా భక్తా ఏవ న చాపరే ।
అతః శుద్ధిమభీప్సద్భిస్సేవ్యా భక్తా న చాపరే ॥ 14 ॥

సువర్ణప్రతిమావాసౌ సర్వానందమయోఽధిరాట్ ।
సర్వసేవ్యో నియంతా చ నిర్దుష్టః సర్వథైవ హి ॥ 15 ॥

సర్వభావవినిర్ముక్తః పూర్ణః క్రోడార్థముద్గతః ।
నిమిత్తం తం సమాశ్రిత్య జాయంతే జీవరాశయః ॥ 16 ॥

నియంతా జీవసంఘస్య హరిస్తేనాణవో మతాః ।
జీవా న వ్యాపకాః క్వాపి చిన్మయా జ్ఞానినో మతాః ॥ 17 ॥

నామరూపప్రపంచం హి దేవతిర్యఙ్నరాత్మకం ।
కృష్ణాదేవ సముద్భూతం లీనం తత్రైవ తన్మయం ॥ 18 ॥

నౄణాం దుర్గతిమాలోక్య యే సేవంతే దృఢవ్రతాః ।
కృష్ణం తద్భ్రుకుటిః కాలో న తాన్హంతి కదాచన ॥ 19 ॥

అదాంతే మనసి జ్ఞానయోగార్థం న యతేద్బుధః ।
గురుసేవాపరో భూత్వా భక్తిమేవ సదాభ్యసేత్ ॥ 20 ॥

సర్వలోకోపకారార్థం కృష్ణేన సహితాస్తు తే ।
పరిభ్రమంతి లోకానాం నిస్తారాయ మహాశయాః ॥ 21 ॥

పుత్రాదీన్సంపరిత్యజ్య కృష్ణః సేవ్యో న తైః సహ ।
తత్సుఖం భగవాందాతా తే తు క్లిష్టేఽతిదుఃఖదాః ॥ 22 ॥

పరిభ్రమంస్తీర్థనిష్ఠో గురులబ్ధహరిస్మృతిః ।
న సేవేత గృహాన్ దుష్టాన్ సద్ధర్మాత్యంతనాశకాన్ ॥ 23 ॥

సద్బుద్ధ్యా సర్వథా సద్భిర్న సేవ్యమఖిలం జగత్ ।
భ్రాంత్యా సద్బుద్ధిరత్రేతి సంతం కృష్ణం భజేద్బుధః ॥ 24 ॥

ఖపుష్పాదిసమత్వాద్ధి మిథ్యాభూతం జగద్యతః ।
అధిష్ఠానాచ్చ సద్భానం తం కృష్ణం నియతం భజేత్ ॥ 25 ॥

కాలాదితృణపర్యంతా న సేవ్యా ముక్తిమిచ్ఛతా ।
దోషత్యాజనశక్తో హి సేవ్యో దాతా గణస్య చ ॥ 26 ॥

జీవేషు భగవానాత్మా సంచ్ఛన్నస్తేన తత్ర న ।
భజనం సర్వథా కార్యం తతోఽన్యత్రైవ పూజయేత్ ॥ 27 ॥

సుఖసేవాపరో యస్తు సదానందం హరిం భజేత్ ।
అన్యథా సుఖమప్రేప్సుః సర్వథా దుఃఖమాప్నుయాత్ ॥ 28 ॥

కృష్ణానందః పరానందో నాన్యానందస్తథావిధః ।
వేదా అపి న తచ్ఛక్తాః ప్రతిపాదయితుం స్వతః ॥ 29 ॥

ఇత్యేవ శ్రుతిగీతాయాః సంక్షేపేణ నిరూపితః ।
అర్థరాశిసముద్రో హి యథాంగుల్యా నిరూప్యతే ॥ 30 ॥

ఇతి శ్రీవల్లభాచార్యవిరచితా శ్రుతిగీతా సంపూర్ణా ।

Also Read:

Shruti Gita 2 Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Shruti Gita 2 Lyrics in Telugu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top