Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Shruti Gita 2 Lyrics in Kannada

Shruti Geetaa 2 in Kannada:

॥ ಶ್ರುತಿಗೀತಾ 2 ॥
ಪ್ರಾಕೃತಾಃ ಶ್ರುತಯಃ ಸರ್ವಾ ಭಗವಂತಮಧೋಕ್ಷಜಂ ।
ಸ್ತುವಂತಿ ದೋಷನಾಶಾಯ ತತ್ರಾವಿಷ್ಟೋ ಭವೇದ್ಯಥಾ ॥ 1 ॥

ಸತ್ಯೋ ಹರಿಃ ಸಮಸ್ತೇಷು ಭ್ರಮಭಾತೇಷ್ವಪಿ ಸ್ಥಿರಃ ।
ಅತಃ ಸಂತಃ ಸಮಸ್ತಾರ್ಥೇ ಕೃಷ್ಣಮೇವ ವಿಜಾನತೇ ॥ 2 ॥

ಕಥಾನಂತ್ಯೋಕ್ತಿಹೃದಯಾಃ ಸಾಧನಾನಿ ನ ಕುರ್ವತೇ ।
ಸಾಕ್ಷಾತ್ತೇ ಪಾದಸಂಶ್ಲಿಷ್ಟಾಸ್ತೇ ಕಿಂ ವಾಚ್ಯಾ ಮಹಾಶಯಾಃ ॥ 3 ॥

ಕೃಷ್ಣ ಏವ ಸದಾ ಸೇವ್ಯೋ ನಿರ್ಣೀತಃ ಪಂಚಧಾ ಬುಧೈಃ ।
ಶರೀರದಃ ಪ್ರೇರಕಶ್ಚ ಸುಖದಃ ಶೇಷಸತ್ಪದಃ ॥ 4 ॥

ಕರ್ಮರೂಪಂ ಹರಿಂ ಕೇಚಿತ್ಸೇವಂತೇ ಯೋಗರೂಪಿಣಂ ।
ತೇಭ್ಯೋಽಪ್ಯಕ್ಷರರೂಪಸ್ಯ ಸೇವಕಾಃ ಸಮ್ಮತಾಃ ಸತಾಂ ॥ 5 ॥

ಸರ್ವತ್ರ ಭಗವಾಂಸ್ತುತ್ಯಃ ಸರ್ವದೋಷವಿವರ್ಜಿತಃ ।
ಕ್ರೀಡಾರ್ಥಮನುಕುರ್ವನ್ಹಿ ಸರ್ವತ್ರೈವ ವಿರಾಜತೇ ॥ 6 ॥

ಗುಪ್ತಾನಂದಾ ಯತೋ ಜೀವಾ ನಿರಾನಂದಂ ಜಗದ್ಯತಃ ।
ಪೂರ್ಣಾನಂದೋ ಹರಿಸ್ತಸ್ಮಾಂಜೀವೈಃ ಸೇವ್ಯಃ ಸುಖಾರ್ಥಿಭಿಃ ॥ 7 ॥

ಕೃಷ್ಣೇ ಹರೌ ಭಗವತಿ ಪರಮಾನಂದಸಾಗರಃ ।
ವರ್ತತೇ ನಾತ್ರ ಸಂದೇಹಃ ಕಥಾ ತತ್ರ ನಿಯಾಮಿಕಾ ॥ 8 ॥

ಅಸತ್ಸಂಗೋ ನ ಕರ್ತವ್ಯೋ ಭಕ್ತಿಮಾರ್ಗಸ್ಯ ಬಾಧಕಃ ।
ದೇಹೇ ಹ್ಯನುಗುಣೇ ಕೃಷ್ಣೇ ನೇಂದ್ರಿಯಾಣಾಂ ಪ್ರಿಯಂ ಚರೇತ್ ॥ 9 ॥

ಸರ್ವ ಏವ ಹರೇರ್ಭಕ್ತಾಸ್ತುಲ್ಯಾ ಯಾನ್ಮನ್ಯತೇ ಹರಿಃ ।
ಅತಃ ಕೃಷ್ಣೋ ಯಥಾತ್ಮೀಯಾನ್ಮನ್ಯತೇ ಭಜನಂ ತಥಾ ॥ 10 ॥

ಜ್ಞಾನಮಾರ್ಗೋ ಭ್ರಾಂತಿಮೂಲಮತಃ ಕೃಷ್ಣಂ ಭಜೇದ್ಬುಧಃ ।
ಪ್ರವರ್ತಕಂ ಜ್ಞಾನಕಾಂಡಂ ಚಿತ್ತಶುದ್ಧ್ಯೈ ಯತೋ ಭವೇತ್ ॥ 11 ॥

ಭ್ರಾಂತಿಮೂಲತಯಾ ಸರ್ವಸಮಯಾನಾಮಯುಕ್ತಿತಃ ।
ನ ತದ್ವಿರೋಧಾತ್ಕೃಷ್ಣಾಖ್ಯಂ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ತ್ಯಜೇದ್ಬುಧಃ ॥ 12 ॥

ಜೀವಾನಾಂ ಬ್ರಹ್ಮರೂಪತ್ವಾದ್ದೋಷಾ ಅಪಿ ಚ ಮಾನಸಾಃ ।
ಜಗಚ್ಚ ಸಕಲಂ ಬ್ರಹ್ಯ ತತೋ ದೋಷಃ ಕಥಂ ಹರೌ ॥ 13 ॥

ಸರ್ವಥಾ ಸರ್ವತಃ ಶುದ್ಧಾ ಭಕ್ತಾ ಏವ ನ ಚಾಪರೇ ।
ಅತಃ ಶುದ್ಧಿಮಭೀಪ್ಸದ್ಭಿಸ್ಸೇವ್ಯಾ ಭಕ್ತಾ ನ ಚಾಪರೇ ॥ 14 ॥

ಸುವರ್ಣಪ್ರತಿಮಾವಾಸೌ ಸರ್ವಾನಂದಮಯೋಽಧಿರಾಟ್ ।
ಸರ್ವಸೇವ್ಯೋ ನಿಯಂತಾ ಚ ನಿರ್ದುಷ್ಟಃ ಸರ್ವಥೈವ ಹಿ ॥ 15 ॥

ಸರ್ವಭಾವವಿನಿರ್ಮುಕ್ತಃ ಪೂರ್ಣಃ ಕ್ರೋಡಾರ್ಥಮುದ್ಗತಃ ।
ನಿಮಿತ್ತಂ ತಂ ಸಮಾಶ್ರಿತ್ಯ ಜಾಯಂತೇ ಜೀವರಾಶಯಃ ॥ 16 ॥

ನಿಯಂತಾ ಜೀವಸಂಘಸ್ಯ ಹರಿಸ್ತೇನಾಣವೋ ಮತಾಃ ।
ಜೀವಾ ನ ವ್ಯಾಪಕಾಃ ಕ್ವಾಪಿ ಚಿನ್ಮಯಾ ಜ್ಞಾನಿನೋ ಮತಾಃ ॥ 17 ॥

ನಾಮರೂಪಪ್ರಪಂಚಂ ಹಿ ದೇವತಿರ್ಯಙ್ನರಾತ್ಮಕಂ ।
ಕೃಷ್ಣಾದೇವ ಸಮುದ್ಭೂತಂ ಲೀನಂ ತತ್ರೈವ ತನ್ಮಯಂ ॥ 18 ॥

ನೄಣಾಂ ದುರ್ಗತಿಮಾಲೋಕ್ಯ ಯೇ ಸೇವಂತೇ ದೃಢವ್ರತಾಃ ।
ಕೃಷ್ಣಂ ತದ್ಭ್ರುಕುಟಿಃ ಕಾಲೋ ನ ತಾನ್ಹಂತಿ ಕದಾಚನ ॥ 19 ॥

ಅದಾಂತೇ ಮನಸಿ ಜ್ಞಾನಯೋಗಾರ್ಥಂ ನ ಯತೇದ್ಬುಧಃ ।
ಗುರುಸೇವಾಪರೋ ಭೂತ್ವಾ ಭಕ್ತಿಮೇವ ಸದಾಭ್ಯಸೇತ್ ॥ 20 ॥

ಸರ್ವಲೋಕೋಪಕಾರಾರ್ಥಂ ಕೃಷ್ಣೇನ ಸಹಿತಾಸ್ತು ತೇ ।
ಪರಿಭ್ರಮಂತಿ ಲೋಕಾನಾಂ ನಿಸ್ತಾರಾಯ ಮಹಾಶಯಾಃ ॥ 21 ॥

ಪುತ್ರಾದೀನ್ಸಂಪರಿತ್ಯಜ್ಯ ಕೃಷ್ಣಃ ಸೇವ್ಯೋ ನ ತೈಃ ಸಹ ।
ತತ್ಸುಖಂ ಭಗವಾಂದಾತಾ ತೇ ತು ಕ್ಲಿಷ್ಟೇಽತಿದುಃಖದಾಃ ॥ 22 ॥

ಪರಿಭ್ರಮಂಸ್ತೀರ್ಥನಿಷ್ಠೋ ಗುರುಲಬ್ಧಹರಿಸ್ಮೃತಿಃ ।
ನ ಸೇವೇತ ಗೃಹಾನ್ ದುಷ್ಟಾನ್ ಸದ್ಧರ್ಮಾತ್ಯಂತನಾಶಕಾನ್ ॥ 23 ॥

ಸದ್ಬುದ್ಧ್ಯಾ ಸರ್ವಥಾ ಸದ್ಭಿರ್ನ ಸೇವ್ಯಮಖಿಲಂ ಜಗತ್ ।
ಭ್ರಾಂತ್ಯಾ ಸದ್ಬುದ್ಧಿರತ್ರೇತಿ ಸಂತಂ ಕೃಷ್ಣಂ ಭಜೇದ್ಬುಧಃ ॥ 24 ॥

ಖಪುಷ್ಪಾದಿಸಮತ್ವಾದ್ಧಿ ಮಿಥ್ಯಾಭೂತಂ ಜಗದ್ಯತಃ ।
ಅಧಿಷ್ಠಾನಾಚ್ಚ ಸದ್ಭಾನಂ ತಂ ಕೃಷ್ಣಂ ನಿಯತಂ ಭಜೇತ್ ॥ 25 ॥

ಕಾಲಾದಿತೃಣಪರ್ಯಂತಾ ನ ಸೇವ್ಯಾ ಮುಕ್ತಿಮಿಚ್ಛತಾ ।
ದೋಷತ್ಯಾಜನಶಕ್ತೋ ಹಿ ಸೇವ್ಯೋ ದಾತಾ ಗಣಸ್ಯ ಚ ॥ 26 ॥

ಜೀವೇಷು ಭಗವಾನಾತ್ಮಾ ಸಂಚ್ಛನ್ನಸ್ತೇನ ತತ್ರ ನ ।
ಭಜನಂ ಸರ್ವಥಾ ಕಾರ್ಯಂ ತತೋಽನ್ಯತ್ರೈವ ಪೂಜಯೇತ್ ॥ 27 ॥

ಸುಖಸೇವಾಪರೋ ಯಸ್ತು ಸದಾನಂದಂ ಹರಿಂ ಭಜೇತ್ ।
ಅನ್ಯಥಾ ಸುಖಮಪ್ರೇಪ್ಸುಃ ಸರ್ವಥಾ ದುಃಖಮಾಪ್ನುಯಾತ್ ॥ 28 ॥

ಕೃಷ್ಣಾನಂದಃ ಪರಾನಂದೋ ನಾನ್ಯಾನಂದಸ್ತಥಾವಿಧಃ ।
ವೇದಾ ಅಪಿ ನ ತಚ್ಛಕ್ತಾಃ ಪ್ರತಿಪಾದಯಿತುಂ ಸ್ವತಃ ॥ 29 ॥

ಇತ್ಯೇವ ಶ್ರುತಿಗೀತಾಯಾಃ ಸಂಕ್ಷೇಪೇಣ ನಿರೂಪಿತಃ ।
ಅರ್ಥರಾಶಿಸಮುದ್ರೋ ಹಿ ಯಥಾಂಗುಲ್ಯಾ ನಿರೂಪ್ಯತೇ ॥ 30 ॥

ಇತಿ ಶ್ರೀವಲ್ಲಭಾಚಾರ್ಯವಿರಚಿತಾ ಶ್ರುತಿಗೀತಾ ಸಂಪೂರ್ಣಾ ।

Also Read:

Shruti Gita 2 Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Shruti Gita 2 Lyrics in Kannada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top