Best Spiritual Website

Spiritual, Stotrams, Mantras PDFs

Sree Lalita Astottara Shatanamavali Lyrics in English

Lalita Ashtottara Sata Namaavali in English:

Om Rajata chala shrungagra madhya sdhayai namah
Om Hima chala maha vamsha pava nayai namah
Om Shankarar dhanga soundarya sharee rayai namah
Om Lasanma rakata svacha vigra hayai namah
Om Maha tishaya soundarya lavanyayai namah
Om Shashanka shekhara prana valla bhayai namah
Om Sada panchada shatmaikya svarupayai namah
Om Vajra manikya kataka kireetayai namah
Om Kasturee tila kollasi nitalayai namah
Om Bhasma rekhankita lasanma kayai namah || 10 ||

Om Vika chambho ruha dalalo chanayai namah
Om Shara champeya pushta bhana sikayai namah
Om Latatkamchana tatamka yugalayai namah
Om Mani darpana sankasha kapolayai namah
Om Tanbula puritasme ravadanayai namah
Om Supakva dadi meebeeja radanayai namah
Om Kanbu puga samachaya kandha rayai namah
Om Sdhula mukta phalo dara suharayai namah
Om Gireesha badha mangalya mangalayai namah
Om Padma pashankusha lasatka rabjayai namah || 20 ||

Om Padma kairava mandara sumalinyai namah
Om Suvarna kunbha yugma bhasuku chayai namah
Om Rama niya chatur bhahu samyuk tayai namah
Om Kana kanga dakeyura bhushitayai namah
Om Bruha tsou varna soundarya vasanayai namah
Om Bruhanni tanbu vila sajja ghanayai namah
Om Soubhagya jata shrungara madhya mayai namah
Om Divya bhushana samdo hara jitayai namah
Om Parijata guna dhikya padab jayai namah
Om Supadma raga pankasha chara nayai namah || 30 ||

Om Kama koti maha padma peeta sdhayai namah
Om Sree kanta netra kumuda chandrikayai namah
Om Sacha mara rama vanee rajitayai namah
Om Bhakta rakshana dakshinya katakshayai namah
Om Bhute shalinganod bhuta pulakangyai namah
Om Ananga jana kapanga veeksha nayai namah
Om Bramho pendra shiro ratna ramjitayai namah
Om Shachi mukhya mara vadhu sevitayai namah
Om Lila kalpita bramhanda manditayai namah
Om Amrutadi maha shakti samvrutayai namah || 40 ||

Om ekata patra samrajya dayeikayai namah
Oṃ sanakadi samaradhya padukayai namaḥ
Om Devarshi bhistuya mana vaibha vayai namah
Om Kala shodbhava durvasa pujitayai namah
Om Matte bhavaktra shadvaktra vatsa layai namah
Om Chakra raja maha yanta madhya varyai namah
Om Chidagni kunda sambhuta sude hayai namah
Om Shashanka khanda samyukta makutayai namah
Om Matta hamsa vadhu manda gama nayai namah
Om Vandaru jana sandoha vanditayai namah || 50 ||

Om Amtarmukha jana nanda phala dayai namah
Om Pati vratanga nabeeshta phala dayai namah
Om Avyaja karuna pura puri tayai namah
Om Nitanta sachida nanda samyuk tayai namah
Om Sahasra surya sanyukta praka shayai namah
Om Ratna chnta mani gruha madhya sdhayai namah
Om Hani vrudhi guna dhikya rahitayai namah
Om Maha padma tavee madhya nivasayai namah
Om Jagrat svapna sugha pteenam sakshi bhutyai namah
Om Maha tapougha papanam vinashinyai namah || 60 ||

Om Dushta bheeti maha bheeti bhanja nayai namah
Om Samasta deva danuja prera kayai namah
Om Samasta hruda yanbhoja nila yayai namah
Om Ana hata maha padma mandi rayai namah
Om Sahasra rasarojata vasitayai namah
Om Punara vruta rahita purasdhayai namah
Om Vanee gayatri savitri sannutayai namah
Om Rama bhumi suta radhya padabjayai namah
Om Lopa mudrarchita sreema charanayai namah
Om Sahasra rati soundarya sharee rayai namah || 70 ||

Om Bhavana matra santushta hruda yayai namah
Om Satya sampurna vigyna sidhidayai namah
Om Sree lochana kruto llasa phala dayai namah
Om Sree sudhabdi mani dvipa madhya gayai namah
Om Daksha dhvara vini rbheda sadha nayai namah
Om Sreenadha sodaree bhuta shobhi tayai namah
Om Chandra shekhara bhaktarti bhanja nayai namah
Om Sarvo padha vinirmukta chaitan yayai namah
Om Nama parayana bheeshta phala dayai namah
Om Srushti sdhiti tiro dhana sankal payai namah || 80 ||

Om Sree shoda shaksharee mantra madhya gayai namah
Om Anadyanta svayam bhuta divya muryai namah
Om Bhakta hamsa para mukhya viyo gayai namah
Om Matru mandala samyukta lalitayai namah
Om Bhanda daitya maha satva nasha nayai namah
Om Krura bhanda shira cheda nipu nayai namah
Om Dhatra chyuta sura dheesha sukha dayai namah
Om Chanda munda nishumbhadi khanda nayai namah
Om Raktaksha rakta jihvadi shiksha nayai namah
Om Mahisha suradorverya nigra hayai namah || 90 ||

Om Abhra kesha mahotsaha kara nayai namah
Om Mahesha yukta natana tatparayai namah
Om Nija bhartru mukham bhoja chinta nayai namah
Om Vrusha bhadhvaja vigynana bhavanayai namah
Om Janma mrutya jara roga bhanjanayai namah
Om Vidhe yamukta vigyana sidhi dayai namah
Om Kama krodhadi shadvarga nashanayai namah
Om Raja rajarchita ada sarojayai namah
Om Sarva vedanta sansidha sutatvayai namah || 100 ||

Om Veera bhakta vigyana nidhanayai namah
Om Ashesha dusta dhanuja sudhanayai namah
Om Sakshachri dakshana moorty manogyanyai namah
Om Haya medagra sampoojya mahimayai namah
Om Daksha praja pati sutha vesha dyayai namah
Om Suma baneksha kodanda mandi tayai namah
Om Nitya youvans mangalya mangalayai namah
Om Maha deva sama yukat shareerayai namah
Om Maha deva ratai tsukya maha devyai namah
Oṃ Caturviṃsatantryaika rupayai ||108 ||

Sri lalitastottara satanamavaḷi sampurnam

Also Read:

Sree Lalita Astottara Shatanamavali in Hindi | English | Telugu | Tamil | Kannada | Malayalam | Bengali

Sree Lalita Astottara Shatanamavali Lyrics in English

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top