Home / Vishnu Stotram / Sree Ramaashtottara Sata Nama Stotram Lyrics in Malayalam And English

Sree Ramaashtottara Sata Nama Stotram Lyrics in Malayalam And English

Sree Ramaashtottara Sata Nama Stotram Lyrics in Malayalam:

|| ശ്രീ രാമ അഷ്ടോത്തര ശതനാമസ്തോത്രമ് ||

ശ്രീരാമോ രാമഭദ്രശ്ച രാമചംദ്രശ്ച ശാശ്വതഃ |
രാജീവലോചനഃ ശ്രീമാന് രാജേംദ്രോ രഘുപുംഗവഃ || 1 ||

ജാനകീവല്ലഭോ ജൈത്രോ ജിതാമിത്രോ ജനാര്ദനഃ |
വിശ്വാമിത്രപ്രിയോ ദാംതഃ ശരണത്രാണതത്പരഃ || 2 ||

വാലിപ്രമഥനോ വാഗ്മീ സത്യവാക് സത്യവിക്രമഃ |
സത്യവ്രതോ വ്രതധരഃ സദാ ഹനുമദാശ്രിത: || 3 ||

കൗസല്യേയഃ ഖരധ്വംസീ വിരാധവധപംഡിതഃ |
വിഭീഷണപരിത്രാതാ ഹരകോദംഡഖംഡനഃ || 4 ||

Sree Ramaashtottara Sata Nama Stotram

സപ്തതാലപ്രഭേത്താ ച ദശഗ്രീവശിരോഹരഃ |
ജാമദഗ്വ്യമഹാദര്പദലനസ്താടകാംതകഃ || 5 ||

വേദാംതസാരോ വേദാത്മാ ഭവരോഗസ്യ ഭേഷജമ് |
ദൂഷണത്രിശിരോഹംതാ ത്രിമൂര്തിസ്ത്രിഗുണാത്മകഃ || 6 ||

ത്രിവിക്രമസ്ത്രിലോകാത്മാ പുണ്യചാരിത്രകീര്തനഃ |
ത്രിലോകരക്ഷകോ ധന്വീ ദംഡകാരണ്യകര്ഷണഃ || 7 ||

അഹല്യാശാപശമനഃ പിതൃഭക്തോ വരപ്രദഃ |
ജിതേംദ്രിയോ ജിതക്രോധോ ജിതാവദ്യോ ജഗദ്ഗുരുഃ || 8 ||

ഋക്ഷവാനരസംഘാതീ ചിത്രകൂടസമാശ്രയഃ |
ജയംതത്രാണവരദഃ സുമിത്രാപുത്രസേവിതഃ || 9 ||

സര്വദേവാധിദേവശ്ചമൃതവാനരജീവനഃ |
മായാമാരീചഹംതാ ച മഹാദേവോ മഹാഭുജഃ || 10 ||

സര്വദേവസ്തുതഃ സൗമ്യോ ബ്രഹ്മണ്യോ മുനിസംസ്തുതഃ |
മഹായോഗീ മഹോദാരഃ സുഗ്രീവേപ്സിതരാജ്യദഃ || 11 ||

സര്വപുണ്യാധികഫലഃ സ്മൃതസര്വാഘനാശനഃ |
ആദിപുരുഷഃ പരമപുരുഷോ മഹാപുരുഷ ഏവ ച || 12 ||

പുണ്യോദയോ ദയാസാരഃ പുരാണപുരുഷോത്തമഃ |
സ്മിതവക്ത്രോ മിതാഭാഷീ പൂര്വഭാഷീ ച രാഘവഃ || 13 ||

അനംതഗുണഗംഭീരോ ധീരോദാത്തഗുണോത്തമഃ |
മായാമാനുഷചാരിത്രോ മഹാദേവാദിപൂജിതഃ || 14 ||

സേതുകൃജ്ജിതവാരാശിഃ സര്വതീര്ഥമയോ ഹരിഃ |
ശ്യാമാംഗഃ സുംദരഃ ശൂരഃ പീതവാസാ ധനുര്ധരഃ || 15 ||

സര്വയജ്ഞാധിപോ യജ്വാ ജരാമരണവര്ജിതഃ |
വിഭീഷണപ്രതിഷ്ഠാതാ സര്വാപഗുണവര്ജിതഃ || 16 ||

പരമാത്മാ പരം ബ്രഹ്മ സച്ചിദാനംദവിഗ്രഹഃ |
പരംജ്യോതിഃ പരംധാമ പരാകാശഃ പരാത്പരഃ |
പരേശഃ പാരഗഃ പാരഃ സര്വദേവാത്മകഃ പരഃ || 17 ||

ശ്രീരാമാഷ്ടോത്തരശതം ഭവതാപനിവാരകമ് |
സംപത്കരം ത്രിസംധ്യാസു പഠതാം ഭക്തിപൂര്വകമ് || 18 ||

രാമായ രാമഭദ്രായ രാമചംദ്രായ വേധസേ |
രഘുനാഥായ നാഥായ സീതായാഃപതയേ നമഃ || 19 ||

|| ഇതി ശ്രീസ്കംദപുആണേ ശ്രീരാമ അഷ്ടോത്തര ശതനാമസ്തോത്രമ് ||

Sree Ramaashtottara Sata Nama Stotram Lyrics in English:

|| sri rama asṭottara satanamastotram ||

sriramo ramabhadrasca ramacandrasca sasvatah |
rajivalocanah sriman rajendro raghupungavah || 1 ||

janakivallabho jaitro jitamitro janardanah |
visvamitrapriyo dantah saranatranatatparah || 2 ||

valipramathano vagmi satyavak satyavikramah |
satyavrato vratadharah sada hanumadasrita: || 3 ||

kausalyeyah kharadhvamsi viradhavadhapanditah |
vibhisanaparitrata harakodandakhandanah || 4 ||

saptatalaprabhetta ca dasagrivasiroharah |
jamadagvyamahadarpadalanastaṭakantakah || 5 ||

vedantasaro vedatma bhavarogasya bhesajam |
dusanatrisirohanta trimurtistrigunatmakah || 6 ||

trivikramastrilokatma punyacaritrakirtanah |
trilokaraksako dhanvi dandakaranyakarsanah || 7 ||

ahalyasapasamanah pitrbhakto varapradah |
jitendriyo jitakrodho jitavadyo jagadguruh || 8 ||

rksavanarasanghati citrakuṭasamasrayah |
jayantatranavaradah sumitraputrasevitah || 9 ||

sarvadevadhidevascamrtavanarajivanah |
mayamaricahanta ca mahadevo mahabhujah || 10 ||

sarvadevastutah som̐yo brahmanyo munisamstutah |
mahayogi mahodarah sugrivepsitarajyadah || 11 ||

sarvapunyadhikaphalah smrtasarvaghanasanah |
adipurusah paramapuruso mahapurusa eva ca || 12 ||

punyodayo dayasarah puranapurusottamah |
smitavaktro mitabhasi purvabhasi ca raghavah || 13 ||

anantagunagambhiro dhirodattagunottamah |
mayamanusacaritro mahadevadipujitah || 14 ||

setukrjjitavarasih sarvatirthamayo harih |
syamangah sundarah surah pitavasa dhanurdharah || 15 ||

sarvayannadhipo yajva jaramaranavarjitah |
vibhisanapratisṭhata sarvapagunavarjitah || 16 ||

paramatma param brahma saccidanandavigrahah |
paranjyotih parandhama parakasah paratparah |
paresah paragah parah sarvadevatmakah parah || 17 ||

sriramasṭottarasatam bhavatapanivarakam |
sampatkaram trisandhyasu paṭhatam bhaktipurvakam || 18 ||

ramaya ramabhadraya ramacandraya vedhase |
raghunathaya nathaya sitayahpataye namah || 19 ||

|| iti sriskandapuane srirama asṭottara satanamastotram ||

Add Comment

Click here to post a comment