Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Sree Ramaashtottara Sata Nama Stotram Lyrics in Tamil And English

Sree Ramaashtottara Sata Nama Stotram Lyrics in Tamil:

|| ஶ்ரீ ராம அஷ்டோத்தர ஶதனாமஸ்தோத்ரம் ||

ஶ்ரீராமோ ராமபத்ரஶ்ச ராமசம்த்ரஶ்ச ஶாஶ்வதஃ |
ராஜீவலோசனஃ ஶ்ரீமான் ராஜேம்த்ரோ ரகுபும்கவஃ || 1 ||

ஜானகீவல்லபோ ஜைத்ரோ ஜிதாமித்ரோ ஜனார்தனஃ |
விஶ்வாமித்ரப்ரியோ தாம்தஃ ஶரணத்ராணதத்பரஃ || 2 ||

வாலிப்ரமதனோ வாக்மீ ஸத்யவாக் ஸத்யவிக்ரமஃ |
ஸத்யவ்ரதோ வ்ரததரஃ ஸதா ஹனுமதாஶ்ரித: || 3 ||

கௌஸல்யேயஃ கரத்வம்ஸீ விராதவதபம்டிதஃ |
விபீஷணபரித்ராதா ஹரகோதம்டகம்டனஃ || 4 ||

Sree Ramaashtottara Sata Nama Stotram

ஸப்ததாலப்ரபேத்தா ச தஶக்ரீவஶிரோஹரஃ |
ஜாமதக்வ்யமஹாதர்பதலனஸ்தாடகாம்தகஃ || 5 ||

வேதாம்தஸாரோ வேதாத்மா பவரோகஸ்ய பேஷஜம் |
தூஷணத்ரிஶிரோஹம்தா த்ரிமூர்திஸ்த்ரிகுணாத்மகஃ || 6 ||

த்ரிவிக்ரமஸ்த்ரிலோகாத்மா புண்யசாரித்ரகீர்தனஃ |
த்ரிலோகரக்ஷகோ தன்வீ தம்டகாரண்யகர்ஷணஃ || 7 ||

அஹல்யாஶாபஶமனஃ பித்றுபக்தோ வரப்ரதஃ |
ஜிதேம்த்ரியோ ஜிதக்ரோதோ ஜிதாவத்யோ ஜகத்குருஃ || 8 ||

றுக்ஷவானரஸம்காதீ சித்ரகூடஸமாஶ்ரயஃ |
ஜயம்தத்ராணவரதஃ ஸுமித்ராபுத்ரஸேவிதஃ || 9 ||

ஸர்வதேவாதிதேவஶ்சம்றுதவானரஜீவனஃ |
மாயாமாரீசஹம்தா ச மஹாதேவோ மஹாபுஜஃ || 10 ||

ஸர்வதேவஸ்துதஃ ஸௌம்யோ ப்ரஹ்மண்யோ முனிஸம்ஸ்துதஃ |
மஹாயோகீ மஹோதாரஃ ஸுக்ரீவேப்ஸிதராஜ்யதஃ || 11 ||

ஸர்வபுண்யாதிகபலஃ ஸ்ம்றுதஸர்வாகனாஶனஃ |
ஆதிபுருஷஃ பரமபுருஷோ மஹாபுருஷ ஏவ ச || 12 ||

புண்யோதயோ தயாஸாரஃ புராணபுருஷோத்தமஃ |
ஸ்மிதவக்த்ரோ மிதாபாஷீ பூர்வபாஷீ ச ராகவஃ || 13 ||

அனம்தகுணகம்பீரோ தீரோதாத்தகுணோத்தமஃ |
மாயாமானுஷசாரித்ரோ மஹாதேவாதிபூஜிதஃ || 14 ||

ஸேதுக்றுஜ்ஜிதவாராஶிஃ ஸர்வதீர்தமயோ ஹரிஃ |
ஶ்யாமாம்கஃ ஸும்தரஃ ஶூரஃ பீதவாஸா தனுர்தரஃ || 15 ||

ஸர்வயஜ்ஞாதிபோ யஜ்வா ஜராமரணவர்ஜிதஃ |
விபீஷணப்ரதிஷ்டாதா ஸர்வாபகுணவர்ஜிதஃ || 16 ||

பரமாத்மா பரம் ப்ரஹ்ம ஸச்சிதானம்தவிக்ரஹஃ |
பரம்ஜ்யோதிஃ பரம்தாம பராகாஶஃ பராத்பரஃ |
பரேஶஃ பாரகஃ பாரஃ ஸர்வதேவாத்மகஃ பரஃ || 17 ||

ஶ்ரீராமாஷ்டோத்தரஶதம் பவதாபனிவாரகம் |
ஸம்பத்கரம் த்ரிஸம்த்யாஸு படதாம் பக்திபூர்வகம் || 18 ||

ராமாய ராமபத்ராய ராமசம்த்ராய வேதஸே |
ரகுனாதாய னாதாய ஸீதாயாஃபதயே னமஃ || 19 ||

|| இதி ஶ்ரீஸ்கம்தபுறாணே ஶ்ரீராம அஷ்டோத்தர ஶதனாமஸ்தோத்ரம் ||

Sree Ramaashtottara Sata Nama Stotram Lyrics in English:

|| sri rama asṭottara satanamastotram ||

sriramo ramabhadrasca ramacandrasca sasvatah |
rajivalocanah sriman rajendro raghupungavah || 1 ||

janakivallabho jaitro jitamitro janardanah |
visvamitrapriyo dantah saranatranatatparah || 2 ||

valipramathano vagmi satyavak satyavikramah |
satyavrato vratadharah sada hanumadasrita: || 3 ||

kausalyeyah kharadhvamsi viradhavadhapanditah |
vibhisanaparitrata harakodandakhandanah || 4 ||

saptatalaprabhetta ca dasagrivasiroharah |
jamadagvyamahadarpadalanastaṭakantakah || 5 ||

vedantasaro vedatma bhavarogasya bhesajam |
dusanatrisirohanta trimurtistrigunatmakah || 6 ||

trivikramastrilokatma punyacaritrakirtanah |
trilokaraksako dhanvi dandakaranyakarsanah || 7 ||

ahalyasapasamanah pitrbhakto varapradah |
jitendriyo jitakrodho jitavadyo jagadguruh || 8 ||

rksavanarasanghati citrakuṭasamasrayah |
jayantatranavaradah sumitraputrasevitah || 9 ||

sarvadevadhidevascamrtavanarajivanah |
mayamaricahanta ca mahadevo mahabhujah || 10 ||

sarvadevastutah som̐yo brahmanyo munisamstutah |
mahayogi mahodarah sugrivepsitarajyadah || 11 ||

sarvapunyadhikaphalah smrtasarvaghanasanah |
adipurusah paramapuruso mahapurusa eva ca || 12 ||

punyodayo dayasarah puranapurusottamah |
smitavaktro mitabhasi purvabhasi ca raghavah || 13 ||

anantagunagambhiro dhirodattagunottamah |
mayamanusacaritro mahadevadipujitah || 14 ||

setukrjjitavarasih sarvatirthamayo harih |
syamangah sundarah surah pitavasa dhanurdharah || 15 ||

sarvayannadhipo yajva jaramaranavarjitah |
vibhisanapratisṭhata sarvapagunavarjitah || 16 ||

paramatma param brahma saccidanandavigrahah |
paranjyotih parandhama parakasah paratparah |
paresah paragah parah sarvadevatmakah parah || 17 ||

sriramasṭottarasatam bhavatapanivarakam |
sampatkaram trisandhyasu paṭhatam bhaktipurvakam || 18 ||

ramaya ramabhadraya ramacandraya vedhase |
raghunathaya nathaya sitayahpataye namah || 19 ||

|| iti sriskandapuane srirama asṭottara satanamastotram ||

Sree Ramaashtottara Sata Nama Stotram Lyrics in Tamil And English

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top