Best Spiritual Website

Spiritual, Stotrams, Mantras PDFs

Sree Vishnu Sahasra Nama Stotram Lyrics in English with Meaning

Sahasranamam means 1000 names Hence, Sri Vishnu Sahasranamam lyrics represent the 1000 names of Sri Maha Vishnu and this famous Vishnu Sahasranamam was preached by Bheeshma during the Mahabharata war.

Sree Vishnu Sahasranama Stotram Lyrics in English:

Om Shuklam Bharatharam Vishnum Sashivarnam Chathurbhujam
Prasanna Vadanam Dhyayeth Sarva Vignopa Shanthaye

Vyasam Vashita Naptharam Shakte Poutramakalmasham
Parasharathmajam Vande Shukathathum Thaponidhim

Vyasaya Vishnu Roopaya Vyasroopaya Vishanave
Namovai Brahmanidhaye Vasishtaya Namonamaha

Avikaraya Shuddhaya Nithyaya Paramathmane
Sadhaika Roopa Roopaya Vishnave Sarvajishnave

Yasya Smarana Mathrena Janma Samsara Bandhanath
Vimuchyathe Namas Thasmai Vishnave Prabha Vishanve
Om Namo Vishnave Praba Vishnave. ॥ 5 ॥

Shree Vaisham Payana Uvacha
Shruthva Dharmana Seshena Pavananicha Sarvashaha
Yudhishtara Shanthanavam Punarevabya Bashatha

Yudhishtira Uvacha
Kimekam Daivatham Loke Kim Vápyekam Parayanam
Sthuvantha Kam Kamarchanda Prapnuyur Manava Shubam

Go Dharma Sarva Dharmanam Bhavatha Paramo Mathaha
Kim Japan Muchyathe Janthur Janma Samsara Bandhanath

Shree Bheeshma Uvacha
Jagath Prabhum Deva Devam Antham Purushothamam
Sthuvan Nama Sahasrena Purusha Saththo Thithaha

Thameva Char Chayanth Nithyam Bhakthya Purusha Mavyayam
Dhayayan Sthuvan Namasyamsha Yajamanas Thamevacha ॥ 10 ॥

Anadhinidhanam Vishnum Sarva Lokamahesvaram
Lokadhyaksham Sthuvan Nithyam Sarva Dhukka Thigo Bhaveth

Brahmanyam Sarva Dharmangyam Lokanam Keerthivardhanam
Lokanatham Mahath Bhootham Sarva Bhootha Bhavothbhavam

Esha Me Sarvadharmanam Dharmodhi Kathamo Mathaha
Yath Bhakthya Pundari Kaksham Sthavai Rar-Chen Nara Ssatha

Paramam Yo Mahath Teja Paramam Yo Mahath Thapaha
Paramam Yo Mahath Brahma Paramam Ya Parayanam

Pavithram Pavithram Yo Mangalanancha Mangalam
Daivatham Devathanancha Bhoothanam Yovyaya Pitha ॥ 15 ॥

Yatha Sarvani Bhoothani Bhavanthyadhi Yugagame
Yasmimscha Pralayam Yanthi Punareva Yugakshaye

Thasya Loka Pradhanasya Jagan-Nadhasya Bhoopathe
Vishnor Nama Sahasrm Me Srunu Papa Bhayapaham

Yani Namani Gounani Vikyathani Mahathmanaha
Rushibhi Parigeerthani Thani Vakshayami Bhoothaye

Rushirnamnam Sahasrasya Vedhavyaso Mahamunihi
Chchando-Nushtup Thadha Dhevo Bhaghavan Dhevagee-Suthaha

Amrutham Soothbhavo Bheejam Shakthir Dhevaki Nandhanaha
Thrisama Hrudhayam Thasya Shanthyarthe Viniyujyathe ॥ 20 ॥

Vishnum Jishnum Mahavishnum Prabhavishum Maheswaram
Anaika Roopa Dhaithyantham Namami Purushoth-Thamam

Asya Sree Vishnor Dhivya Sahasranama Sthothra Mahamanthrasya
Sri Vedhavyaso Bhagavan Rishihi
anushtup Ch-Chandaha
Sri Mahavishnu Paramathma Sirman Narayano Devatha
Amrutham Shoothbavo Banurithi Beejam
Devakee Nandhan Srashtethi Sakthihi
Uthbava Kshobhano Deva Ithi Paramo Manthraha
Shankbhruth Nandhkee Chakreethi Keelakam
Sharngadhanva Gadhadhara Ithyasthram
Radhangapani Rakshobhya Ithi Nethram
Thrisama Samaka Samethi Kavacham
Aanandam Parbrahmethi Yonihi
Rudhu Sudharsank Kaala Ithi Dhigbandhaha
Sri Viswaroopa Ithi Dhyanam

Sri Mahavishnup Preethyarthe Sahasra Nama Jape Viniyogaha

Dhyanam

Ksheerodhanvath Pradhese Susi Mani Vilasath Saikathe Mouthikanam
Malak Lupthasanastha Spatikamani-Nibair Moukthikair Mandithaangaha

Suprai Rbhrai Radhaprai Ruprivirasithair Muktha Bheeyuusha Varshaihi
Anandheenap Puneeyaa Dhari Nalina Gadha Shankapaanir Mukundhaha

Bhoop-Paathau Yasya Nabhir Viyadhasoora-Nilach-Chandra Sauryau Cha Nethre
Karnavasa Siro Dhyaur-Mukamapi Dhahano Yasya Vaastheyamapdhihi

Andhastham Yasya Vishvam Soor-Nara-Khaga-Gho-Bhogi-Gandharva-Dhaithyaihi
Chitram Ramramyathe Tham Thribhuvan-Vapusham Vishnu Meesham Namaami

Shaanthakaram Bhujagasayanam Padhmanabham Suresam
Vishwadharam Gaganasadhrusham Megavarnam Subhangam

Lakshmi Kantham Kamalanayanam Yogihrudhyana Gamyam
Vandhe Vishnum Bavabayaharm Sarvalokaikanadham

Megha Shyamam Peetha Kausheya Vcham
Shree Vatsangam Kausthubho Bhasithangam
Punyopetham Pundari Kayadaksham Vishnum Vande Sarva Lokaika Natham

Namas Samastha Bhothanam Adi Bhoothaya Bhoo Bruthe
Aneka Roopa Roopaya Vishanve Prabha Vishnave

Shashanka Chakram Saka Reeta Kundalam Sappetha Vasthram Sarasi Ruheshanam
Shara Vaksha Sthala Shobhi Kausthubam Namami Vishnum Shirasa Chathurbhujam ॥ 5 ॥

Chayayam Parijathasya Hema Simhasano Parihi
Aasina Mam-Bhutha-Shyama-Mayadaksha Malankrutham

Chandrananam Chathur Bhahum Shree Vatsanghitha Vakshasam
Rukmini Sathyabhamabhyam Sahitham Kirshnamasraye

Om

Vishvam Vishnur Vashatkaro Bhootha Bhavya Bhavath Prabhuhu
Bhoothakruth Bhoothabruth Bhavo Bhoothatma Bhootha Bhavanaha

Bhoothatma Paramathma Cha Mukthanam Parama Gathihi
Avya Yapurusha Sakshi Kshetrgno Ksharo evacha

Yogo Yoga Vitham Netha Prdhana Purusheshwaraha
Narasimha Vabhu Shreeman Keshava Purushothamaha

Sarva Sharvash Shivas Sthanur Bhoothathir Nidhira Vyahayaha
Sambhavo Bhavono Bartha Prabava Prabhureeshwaraha

Swambu Shambur Adithya Pushkaraksho Mahasvanaha
Anadhi Nidhano Dhath Vidhath Dhathu Ruthmaha ॥ 5 ॥

Appreyo Rishi Keshah Padmnabho Mara Prabhuhu
Visha Karma Manusthvastha Sthavishta Shtaviro-Dhruvaha

Agrahya Sashvatha Krishno Lokidaksh Pradhr Dhanaha
Prabhuth Shrikuthama Pavithrm Manglam Param

Eashana Pranadha Prano Jyeshta Shreshta Praja Pathihi
Hiran Ya Garbho Bhoo Gahrbho Madhavo Madhu Sudhanaha

Ishvaro Vikrami Thanvi Medavi Vikrma Kramaha
Anuththamo Duradarsha Kruthangya Kruthi-Raathmavan

Suresha Sharnam Sharma Vishva Retha Prajabhvaha
Ahath Samvathsaro Wyallaha Prathyas Sarvadharshanaha ॥ 10 ॥

Ajas Sarvesh Varas Sidhas Sidhi Sarva Dhiru Chithaha
Vrusha Gabhir Meyathma Sarva Yoga Vinisruthaha

Vasur Vasumanas Sathya Samathma Sammitha-Samaha
Amoga Pundarikaksho Vrushkarma Vrushakruthihi

Rudro Bahushira Babrur Viswayoni Suchichrvaha
Amrudha Sachvadha Sthanur Vraroha Mahathapaha

Sarvakaha Sarvavidhbaanur Vishwakseno Janardhanaha
Vedo Veda Vidhav Yango Vedango Vedvith Kavihi

Loka Dhyakshas Surdhyaksho Dharma Dhyaksho Krutha Kruthaha
Chathurathma Chathur Vyuhachathur Thamshta Chathur Bhujaha ॥ 15 ॥

Prajishur Bhojanam Bhoktha Sahishnur Jagatha Thijaha
Anako Vijayo Jetha Vishva Yoni Punarvasuhu

Upendro Vamaha Pramshur Amogash Shsirurjithaha
Atheendras Sangrahas Sargo Dhruthatma Niyamo Yamaha

Vedyo Vaidyas-Sada-Yogi Veeraha Madhavo Madhuhu
Atheendriyo Mahamayo Mahothsaho Mahabalaha

Mahabuthir Mahaveeryo Mahashakthir Mahathyuthihi
Anir Deshya Vabhu Shreema-Nameyathma Maha-Thri-Dhruk

Maheshvaso Maheebartha Shreenivasa Satham Gathihi
Aniruddas Surananndo Govindo Gvindam Pathihi ॥ 20 ॥

Marichir Thamano Hamsas Superno Pujagothamaha
Hiranya Nabhas Suthapa Padmanabha Prajapthihi

Amruthyus Sarva-Dhruk Simha-Sandhatha Sandhimam-Stiraha
Ajo Durmarshanas-Shastha Vishruthatma Surariha

Gurur Gurthamo Thama Sathyas Sathya Parakramaha
Nimisho Nimishas Sragvi Vachaspathi Rutharathee

Agraneer Gramanee Shreeman Nyayo Netha Sameeranaha
Sahasra Murtha Vishvatma Sahas-Rakshas-Sahasrapath

Aavarthano Nivruthathma Samvradhas Sampra Mardhanaha
Ahas Samvarthako Vahni-Ranilo Dharani Dharaha ॥ 25 ॥

Suprasada Prasanathma Vishwasruk Vishvabhuk Vibhuhu
Sathkartha Sathkrudhas Sadhur Janhoor Naryano Naraha

Asangeyo Prameyathma Vishista Shista Kruch-Chuchihi
Siddhartha Siddha Sankalpa Siddhida-Siddhi Sadhanaha

Vrushahee Vrushabho Vishnur Vrushaparva Vrusho Dharaha
Varthano Varthamanaksha Vivikta Shruth Sagaraha

Subhujo Dhurtharo Vakmi Mahendhro Vasudo Vasuhu
Naikarupo Bruhathroopas Sibhivishta Praksanaha

Ojas-Thejo Dhyuuthidhara Prakashatma Pratapanaha
Ruddhas Spashta-Ksharo Manthra-Chandramshur Bhaskarathdhyuthihi ॥ 30 ॥

Amrutham Shudh Bhavo Bhanu Shashabindu Sureshwaraha
Aushadham Jagadha Sethu Sathya Dharma Parakramaha

Bhoothabhavya Bhavannatha Pavana Pavano Nalaha
Kamaha Kamakruth Kantha Kama Kamapratha Prabhuhu

Yugadikruth Yugavartho Naika Mayo Mahasanaha
Athrushyo Vyaktha Roopashcha Sahasrajita Nandajith

Ishto Vishishta Thisteshta Shikandi Nahursho Vrushaha
Krodhaha Krodhakruth Kartha Vishva Bahoor Mahitharaha

Achyutha Prathitha Pranaha Pranatho Vasuvanujaha
Apam-Nidi Rathishtana Mapramatha Prathishtithaha ॥ 35 ॥
Skandaha Skandadaro Duryo Varado Vau Vahanaha
Vaasudevo Bruhath Banur Adi Deva Purandaraha

Ashokas Stharanas Thara Shura Shurir Janeswaraha
Anukoola Shathavartha Padmi Padma Nibhekshanaha

Padmanabho Ravindaksha Padmagarba Sharirabruth
Maharthrir Ruthro Vruthathma Mahaksho Garudadvajaha

Atula Sharabo Bheema Samayagno Havir Harhi
Sarva Lakshana Lakshañyo Lakshmivan Samithanjayaha

Viksharo Rohitho Margo Hethur Damodara Sahaha
Maheetharo Mahabhogo Vegavanami Thashanaha ॥ 40 ॥

Uthbhava Shobhano Deva Shreegarba Parmeshvaraha
Karanam Karanam Kartha Vikartha Gahnoguhaha

Vyavasayovyvasthanas Samasthana Sthando Druvaha
Pararthi Parama Spastha Dushta Pushta Subhekshanaha

Ramo Viramo Viratho Margo Neyo Nayo Nayaha
Veera Shakthimatham Sreshto Dharmo Dharma Vithuthamaha

Vaikunta Purusha Prana Pranadha Pranava Prathuhu
Hiranyagharbha Shtrugno Vyapto Vayu Rthokshajaha

Ruthu Sudarshana Kala Parameshti Parikrahaha
Ugra Smavatsaro Daksho Vishramo Vishva Dakshinaha ॥ 45 ॥

Vishthara Sthavaras-Sthanu Pramanam Beejama Vyayam
Artho Nartho Mahakosho Mahabhogo Mahadhanaha

Anirvinna Sthavishtobua Dharmayubo Mahamakaha
Nakshathra Nemir Nakshthri Kshamaha Kshaamaha Smihanaha

Yagña Ejyo Mahejyascha Krathu Sathram Sathangkadhihi
Sarva-Darshee Vimukthathma Sarvagno Gnana-Muth-Thamam

Suvratha Sumuga Sookshma Sukosha Sukada Suhruth
Manoharo Jithakrodho Virabahur Vitharanaha

Swapna Swavasho Vyapi Naikathma Naik Karmakruth
Vatsaro Vathsalo Vatsee Rathnagarbo Dhaneswaraha ॥ 50 ॥

Dharmakrup Dharmakruth Dharmi Sathakshara Maksharam
Avignatha Sahasramshur Vidhata Krutha Lakshanaha

Gapasthinemi Sathvastha Simho Bhootha Maheswaraha
Aadi Devo Mahadevo Devesho Devabruthguruhu

Uththaro Gopathir Goptha Gnankamya Purathanaha
Sharira Bhoothabruth Bhoktha Kapindro Purdakshinaha

Somabo Mrudhapa Soma Purjith Purshothama
Vinayo Jaya Sathyando Darshaha Sathvatham Pathihi

Jeevo Vinayitha-Sakshi Mukundo Mita Vikramaha
Ambonidhi-Ranandhathmaa Maho-Dhadishayo-Ndhakaha ॥ 55 ॥

Ajo Mahaarha Swabhaavyo Jidaa Mitrah Pramodhanaha
Anando Nandano Nanda Satya Dharma Trivikramaha

Maharshi Kapila Acharya Kritagño Metini Pathihi
Tripada Tripaddhyaksho Maha Shrung Krutaantha Kruthu

Maha Varaho Govinda Sushenah Kanaka-Ngadhi
Ghuyo Gabeero Gahano Gupthash-Chakra Gadhadharaha

Vedha Swaango Jith Krishno Druda-Sankrshano-Chuthaha
Varuno Vaaruno Vruksha Pushkaraaksho Mahamanaha

Bhagavan Bhagaha-Nandhi Vana Malee Halaayudhaha
Aadhithyo Jyothir Adhitya Sahishnur Gadhisattamaha ॥ 60 ॥

Sudhanwa Kanda Parashur Dhaarundo Dhravinapradhaha
Divas-Sprug Sarva-Drug-Vyaso Vachaspathi-Rayonijaha

Trisaama Saamagah Saamah Nirvaanam Beshajam Bhishaku
Sanya-Sakruchama Shantho Nishta Shanthi Parayanam

Shubaangah Shaantidha Srashta k**udhah Kuvaleshayaha
Gohito Gopathir Goptha Vrushabaaksho Vrusha Priyaha

Anivathee Nivruthaatma Samkshepta Kshema-Krucchivaha
Sreevatsa-Vaksha Sreevasha Sreepati Sreemataam Varaha

Sridha Srishah Srinivasah Srinidhi Srivibha-Vanaha
Sridharah Srikarah Shreyah Shriman Loka-Trayashrayaha ॥ 65 ॥

Swaksha Swanga Shadanando Nandir Jyothir Ganeshwaraha
Vichitaatma Vidheyaatma Satkeertis Chinna Shamshayaha

Udeerna Sarvata-Chakshu-Raneesha Shaswata-Sthiraha
Bhooshayo Bhushano Bhoothir Vishoka Shoka Naashanaha

Archishma-Narchita k**bho Vishudhaatma Vishodhanaha
Aniruddho Pratirata Pradhyumno Mitavikramaha

Kalaneminiha Vira Shaurir Shoora Janeshwaraha
Trilokatma Trilokesha Keshava Keshiha Harihi

Kama Deva Kamapala Kamee Kantha Krutaagamha
Anirdheshyavapur-Vishur-Viro Anando Dhanan Jayaha ॥ 70 ॥

Bhramanyo Brahmankrud Brahma Brahma Brahma Vivardhanaha
Brahmavith Braahmano Brahmi Brahmagnyo Braamana Priyaha

Mahakramo Mahakarma Mahateja Mahoragaha
Maha-Krathur Mahayajva Mahayagno Maha Havihi

Stavya Stavapriya Sthothram Shthuthi Sthothaarana-Priyaha
Purna Purayitha Punya Punya Keerti Ranamayaha

Manojavas Theerthagaro Vasuredha Vasupradhaha
Vasupradho Vasudevo Vasur Vasumana-Havihi

Satgati Sathkriti Satta Satbooti Satparayanaha
Shoora Seno Yajushresta Sannivasa Suyamuhaha ॥ 75 ॥

Bhootavaso Vasudevo Sarvasu Nilayo Nalaha
Darphaha Darpadho Dhrupto Durdharo-Dhaparajitaha

Vishwa Murtir Mahamurthir Deeptamurtir-Amoortiman
Aneka Moorti-Ravyakta Shatamoorti Shataananaha

Eko Naika Sava Ka Kim Yatat Pada Manutta-Mam
Lokabhandhur Lokanatho Madhavo Bhaktha Vatsalaha

Suvarnavarno Hemaango Varangash Santha Nangathi
Veeraha Visham Shoonyo Drutashee Rachalas Chalaha

Amani Mandho Manyo Lokswami Trilokdhruk
Sumedha Medhajo Dhanya Satya Medha Dhara-Dharaha ॥ 80 ॥

Tejovrusho Dhyudhidhara Sarva-Shastra-Brudam Varaha
Pragraho Nigraho Vyagro Naika Shrungo Gadha-Grajaha

Chaturmurti Chaturbahu Chaturvyuha Chatur Gathihi
Chatur Aatma Chturbhava Chturveda Videkapat

Samavarto Nivruttatma Durjayo Duradikramaha
Dhurilabo Durgamo Durgo Duravaso Durariha
Shubaango Lokasaranga Sthuthantus Tantu Vardhanaha
Indra Karma Mahakarma Krutakarma Krutagamaha

Uthbhava Sundara Sundho Ratna Nabha Sulochanaha
Arko Vajasana Shrungi Jayantu Sarva Vijjayee ॥ 85 ॥

Suvarna Bindhurakshobya Sarva Vageshwara Shwaraha
Mahahrudho Mahakartho Mahabhootho Mahanidhihi

kumudha Kundhara Kundha Parjanya Pavano Nilaha
Amrutasho Mrutavapu Sarvagnya Sarvato Mukhaha

Sulabha Suvrata Siddha Shatrujit Shatrutapanaha
Nyakrodho Dumbaro Chwaththas Chanuraan-Dhranishoo Dhanaha

Shasrarchi Saptjihva Saptaida Sapta Vahanaha
Amoorti-Ranakho Chindyo Bhaya-Krut Bhayanashanaha
Anur Bruhat Krusha Sthoolo Guna Brun Nir-Guno-Mahan
Adhruta Svadruta Svasya Pragvamso Vamsa-Vardhanaha ॥ 90 ॥

Bharabrut Kathitho Yogi Yogeesha Sarva-Kamadhaha
Ashrama Shramana Kshama Suparno Vayu Vahanaha

Dhanurdharo Dhanurvedho Dando Damayita Damaha
Aparajita Sarvashaho Niyantha Niyamo Yamaha

Satvavaan Satvika Satya Satya Dharma Parayanaha
Abhipr aya Priyar Horha Priyakrit Preetivardhanaha

Vihaya Sagatir Jyoti Suruchir Huta Bug Vibhuhu
Ravir Virochana Surya Savitha Ravi-Lochanaha

Ananta Hutabuk Bhoktha Sugadho Naikajhograjaha
Anirvirna Sadhamasrshi Lokhadhistana-Madhbutaha ॥ 95 ॥

Sanat Sanat-Anamah Kapila Kapiravyaha
Svastidah Svatikrut Svasti Svastibuk Svasti Dakshinaha

Aroudhra Kundali Chakri Vikram Yurjitha Shasanaha
Shabdhatika Shabtasaha Shishira Sarva-Reekaraha

Akroora Peshalo Daksho Dakshinaha Kshminam Varaha
Vidhvatthamo Veedhabhaya Punya-Shravana Keertanaha

Uttarano Dushkruthiha Punyo Dur-Swapna Nashanaha
Veeraha Rakshna Sandho Jivana Paryasthithaha

Anantharoopo-Nanthasreer Jithamanyur Bayapahaha
Chathurasro Gabheerathma Ivdhisho Vyadhsho Dhisaha ॥ 10 0 ॥

Anathir Bhoorbhavo Lakshmi Suviro Ruchirangadhaha
Janano Jana-Janmadir Bhimo Bhima Parakramaha

Adara Nilayo Dhatha Pushpa Hasa Praja-Garaha
Urdhvaga Satpata Chara Pranadha Pranava Pranaha

Pramanam Prana Nilaya Pranabrut Prana Jivanaha
Tatvam Tatva Videkatma Janma Mrutyu Jarathigaha

Bhoorbhuva Svastha-Srusthara Savita Prapitamahaha
Yogño Yagñapatir Yajva Yagnango Yagna Vahanaha

Yagñabrudth Yagñakruth Yagñee Yagñabhug Yagña Sadhanaha
Yagnandha-Krudh Yagna-Guhya Manna-Mannadha Evacha

Atmayoni Svayam Jato Vaikhana Samagayanaha
Devaki Nandhana Shruasta Kshideesha Papa Nashanaha

Sanghabrun Nandagi Chakri Sharnga Dhanva Gadha Dharaha
Rathanga Pani Rakshobhya Sarva Prharanayudhaha

Sarva Prharanayudha Om Nama Ithi

Vana Mali Gadhi Sharngi Shangi Chakri Chanandhagi
Shreeman Narayano Vishnur Vasudeva Abhirakshathu ॥ 108 ॥
(Repeat Three Times)

Itheetham Kirtaniyasya Keshavasya Mahatmanaha
Namnam Sahasram Divyanam Asheshena Prakeertitham

Ya Idham Shrunuya Nityam Yaschabhi Parikeertayeth
Nashubam Prapnuyath Kimchit Somutreha-Cha-Manavaha

Vedhaantago Bhramana-Syat Kshatriyo Vijayee Bhavet
Vaishyo Dhana Samruta-Syat Shoodhra Sukha-Mavapnuyat

Dharmarthi Prapnuath Dharma Marthaarthi Charthmapnuyath
Kama-Navapnuyat Kami Prajarti Chapnuyat Prajam

Bhaktiman Ya Sathodhdaya Shuchi-Sthagahamanasaha
Sahasram Vasudevasya Namna-Metath Prakeertayedh ॥ 5 ॥

Yasha Prapnoti Vipulam Yadhi Pradhanya-Mevacha
Achalam Shriya Mapnoti Shreya Praphnothya-Nuththamam

Nabhayam Kvachitapnoti Veeryam Tejascha Vindhati
Bhavat-Yarogo Dyutiman Bala Roopa Gunanvitaha

Rogarto Muchyate Rogath Baddho Muchyetha Bhandhanaath
Bhayan Muchyeta Bheethasthu Muchyetapana apataha

Durgan-Yadhitharat-Yashu Purusha Purushotamam
Stuvan Nama Sahasrena Nityam Bhakti Samanvitaha

Vasudevashrayo Martyo Vasudeva Parayanaha
Sarva Papa Vishuddhatma Yadhi Brahma Sanathanam ॥ 10 ॥

Na Vasudeva Bhaktana-Mashubham Vidhyate Kvachith
Janma Mrutyu Jara Vyadhi Bhayam Naivo Pajayathe

Imam Sthava-Madheeyana Shraddha Bhakti Samanvitaha
Yujyetatma Sukha Kshanti Shree-Dhriti Smruti Keertibhihi

Nakrodho Na Cha Matsaryam Na Lobho Nashubha Pathihi
Bhavanthi Kruta Punyanam Bhaktanam Purushottame

Dhyausa Chandhrarka Nakshtra Kamdhisho Bhoor Mahodatihi
Vasudevasya Veeryena Vidrutani Mahatmanaha

Sa-Sooraasoora Gandharvam Sa-Yakshorka Raakshasam
Jagathvase Varthathetham Krushnasya Sasarasaram ॥ 15 ॥

Indhriyani Mano Buddhi Satyam Tejo Balam Dhrithihi
Vasudevatmakan Yahoohu Kshetram Kshetrangya Evacha

Sarvakamana Machara Prathamam Parikalphithaha
Achara Prabhavo Dharmo Dharmasya Prabhurachyuthaha

Rushay Pitharo Devo Mahabhootani Dhatavaha
Jangama Jangamam Chedham Jagan Naryanodh Bhavam

Yogo Gyanam Tada Saankhyam Vidhya Shilpadhi Karmacha
Vedha Shaastrani Vigyana Metat Sarvam Janardhanath

Eko Vishnur Mahat Bhootam Pruthak Bhootani Yenekashaha
Treen Lokan Vyapata Bhootatma Bungthe Vishva Bhugavyaha ॥ 20 ॥

Imam Shavam Bhaghavatho Vishnor Vyasena Keertidam
Padethya Ichchet Purusha Shreeya Prapthum Sukhani Cha

Vishveshra Majam Devam Jagadha Prabhu Vapuyayam
Bhajanthiye Pushkaraksham Nadheyanti Parabhavam

Nadheyanti Parabhava Om Nam Iti

Arjuna Uvacha
Padma Patra Vishalaksha Padmanabha Surottama
Bhaktanam Anuraktanam Trata Bhava Janardhana

Shree Bhagavan Uvacha
Yo Maam Nama Shahasrena Shtotu Michathi Pandava
Sohamekena Slokena Stuta Evana Sumshayaha
Sthuta Evana Samshaya Om Nama Ithi

Vyasa Uvacha
Vasanaadh Vasudevasya Vasitam Bhuvanatrayam
Sarva Bhoota Nivasosi Vasudeva Namosthuthe
Sri Vasudeva Namosthutha Om Nama Ithi ॥ 25 ॥

Parvat Uvacha
Kenopayena Lakhuna Visnor Nama Sahasrakam
Patyathe Pandithair Nityam Srothu Micchamyaham Prabho

Ishwara Uvacha
Shreerama Rama Ramethi Rame Rame Manorame
Sahasra Nama Thattulyam Rama Nama Varanane (Repeat This Verse Three Times)
Shree Rama Nama Varanana Om Nama Ithi

Brahmo Uvacha
Namo Swananthaya Sahasra Murthaye Shasra Padakshi Siroru Bahave
Sahasra Namne Purushaya Saswate Sahasr Kodi Yugadarine Namaha
Sahasra Kodi Yuga Darine Nam Om Nama Ithi

Sanjaya Uvacha
Etra Yogeshwara Krishno Yatra Partho Dhanur Dharaha
Tatra Shri Vijayo Bhutir Dhruva Neetir Mathir Mama

Shree Bhagavan Uvacha
Ananya Shinttha Yantoma Yejana Paryu Pasathe
Tesham Nityabhiyuktanam Yogakshemam Vahamyaham ॥ 30 ॥

Paritranaya Sadhunam Vinashaya Cha Dhushkrutam
Dharma Samsathapanarthaya Sambhavami Yuge Yuge

Arta Vishanna sithilascha Bheetha Koreshu Cha Vyathishu Vartamanaha
Samkeertya Narayana Shabta Matram Vimukta Dhukka Sukhino Bhavanthu

Kayena Vacha Manasendriyerva Budhyatma Nava Prakrute Swabhavath
Karomi Yadyat Sakalam Parasmai Narayanayetu Samarpayami…

yadakṣara padabhraṣṭaṃ matrahīnaṃ tu yadbhavēt
tathsarvaṃ kṣamyataṃ dēva narayaṇa namo’stu tē |
visarga bindu matraṇi padapadakṣaraṇi cha
nyūnani chatiriktani kṣamasva puruṣottamaḥ ‖

iti śrī mahabharatē śatasahasrikayaṃ saṃhitayaṃ vaiyasikyamanuśasana parvantargata anuśasanika parvaṇi, mokṣadharmē bhīṣma yudhiṣṭhira saṃvadē śrī viṣṇordivya sahasranama stotraṃ namaikona pañcha śatadhika śatatamodhyayaḥ ‖
śrī viṣṇu sahasranama stotraṃ samaptam ‖
oṃ tatsat sarvaṃ śrī kṛṣṇarpaṇamastu ‖

Sree Vishnu Sahasranama Stotram Meaning:

Dressed in white you are,
Oh, all pervading one,
And glowing with the colour of moon.
With four arms, you are, the all knowing one
I meditate on your ever-smiling face,
And pray, “Remove all obstacles on my way”.

I bow before you Vyasa,
The treasure house of penance,
The great grandson of Vasishta.
The grandson of Shakthi,
The son of Parasara.
And the father of Shuka,
Lord Maha Vishnu Sahasranamam
Bow I before,
Vyasa who is Vishnu,
Vishnu who is Vyasa,
And again and again bow before,
He, who is born,
In the family of Vasishta.

Bow I before Vishnu
Who is pure,
Who is not affected,
Who is permanent,
Who is the ultimate truth.
And He who wins over,
All the mortals in this world.

Bow I before Him,
The all-powerful Vishnu,
The mere thought of whom.
Releases one forever,
Of the ties of birth and life.
Bow I before the all powerful Vishnu

Sri Vaisampayana said

After hearing a lot,
About Dharma that carries life,
And of those methods great,
That removes sins from one’s life,
Forever and to cleanse,
Yudhishtra asked again,
Bheeshma, the abode of everlasting peace.

Yudishtra asked

In this wide world, Oh Grandpa,
Which is that one God,
Who is the only shelter?
Who is He whom,
Beings worship and pray,
And get salvation great?
Who is He who should oft,
Be worshipped with love?
Which Dharma is so great,
There is none greater?
And which is to be oft chanted,
To get free.
From this bondage of life, cruel?

Bheeshma Replied

That Purusha with endless devotion,
Who chants a thousand names,
Of He who is the lord of the Universe,
Of He who is the God of Gods,
Of He who is limitless,
Would get free,
From this bondage of life, cruel

He who also worships and prays,
Daily without break,
That Purusha who does not change,
That Vishnu who does not end or begin,
That God who is the lord of all worlds,
And Him, who presides over the universe,
Would loose without fail,
All the miseries in this life.

Chanting the praises,
Worshipping and singing,
With devotion great,
Of the lotus eyed one,
Who is partial to the Vedas,
Who is the only one, who knows the dharma,
Who increases the fame,
Of those who live in this world,
Who is the master of the universe,
Who is the truth among all those who have life,
And who decides the life of all living,
Is the dharma that is great.

That which is the greatest light,
That which is the greatest penance,
That which is the greatest brahmam,
Is the greatest shelter that I know.

Please hear from me,
The thousand holy names,

Which wash away all sins,
Of Him who is purest of the pure,
Of That which is holiest of holies,
Of Him who is God among Gods,
Of That father who lives Without death,
Among all that lives in this world,
Of Him whom all the souls,
Were born at the start of the world,
Of Him in whom, all that lives,
Will disappear at the end of the world,
And of that the chief of all this world,
Who bears the burden of this world.

I would teach you without fail,
Of those names with fame.
Which deal of His qualities great,
And which the sages sing,
So that beings of this wide world,
Become happy and great.

These thousand names Yudishtra
Are Sung for peace,
And has Vyasa as the sage,
And is composed in Anusthup metre,
And has its God the son of Devaki,
And its root is Amrutamsudbhava
And its strength the baby of Devaki,
And its heart is Trissama

Bow I before Him,
Who is everywhere,
Who is ever victorious,
Who is in every being,
Who is God of Gods,
Who is the killer of asuras,
And who is the greatest,

Let that Mukunda makes us all holy, Who wears all over his body Pearls made of spatika, Who sits on the throne of garland of pearls , Located in the sand of precious stones, By the side of the sea of milk, Who gets happy of the white cloud, Sprayed of drops of nectar, And who has the mace , the wheel and the lotus in His hands.

I bow before that God, Vishnu
Who is the lord of three worlds,
Who has earth as his feet,
Who has air as his soul,
Who has sky as his belly,
Who has moon and sun as eyes,
Who has the four directions as ears,
Who has the land of gods as head,
Who has fire as his mouth,
Who has the sea as his stomach,
And in whose belly play and enjoy,
Gods, men birds, animals,
Serpent men, Gandharvas and Asuras.

I bow before the God Vishnu,
Who is personification of peace,
Who sleeps on his folded arms,
Who has a lotus on his belly,
Who is the God of gods,
Who is the basis of earth,
Who is similar to the sky,
Who is of the colour of the cloud,
Who has beautiful limbs,
Who is the consort of Lakshmi,
Who has lotus like eyes,
Who is seen by saints through thought,
Who kills all worries and fears,
And who is the lord of all the worlds.

I bow before that God Vishnu,
Who is the lord of all the universe,
Who is black like a cloud,
Who wears yellow silks,
Who has the sreevatsa on him,
Whose limbs shine because of Kousthubha,
Who has eyes like an open lotus,
And who is surrounded by the blessed always.

I bow before the God Vishnu,
Who has four arms,
Who has a conch and wheel in his hands,
Who wears a crown and ear globes,
Who wears yellow silks,
Who has lotus like eyes,
Who shines because of Kousthbha,
Worn in his garlanded chest.

I seek refuge in Lord Krishna,
Who is with Rukhmani and Satyabhama,
Who sits on a golden throne,
In the shade of the Parijata tree,
Who is of the colour of the black cloud,
Who has long broad eyes,
Who has a face like a moon,
Who has four hands,
And who has a chest adorned by Sreevatsa.
Among all purushas.

He who uses everything as a weapon Om

Protect us Oh Lord Narayana Who wears the forest garland, Who has the mace, conch, sword and the wheel. And who is called Vishnu and the Vasudeva

Afterward

Phalashruth / Hearing of the benefits

Thus was told,
All the holy thousand names ,
Of Kesava who is great.

He who hears or sings,
It all without fail,
On all days of the year,
I Will never get in too bad,
In this life and after.

The Brahmin will get knowledge,
The kshatriya will get the victory,
The vaisya will get wealth,
The shudra will get pleasures,
By reading these

He who seeks Dharma,
He who seeks wealth,
He who seeks pleasures,
He who seeks children,
Will all without fail,
Get what they want.

He who sings a thousand names of Vasudeva,
With utmost devotion,
After he rises in the morn,
With a mind tied in Him always,
Will get fame without fail,
Will be first in what he does,
Will get riches that last,
Would attain salvation from these bonds,
Will never be afraid of anything,
Will be bubbling with vim and valour,
Will not get any ills,
Will be handsome forever,
Will have all the virtues in this wide world,
And he who is ill will get cured,
He who is bound will be free,
He who is afraid will get rid of fear,
He who is in danger will be safe.

He who chants these holy thousand names,
With devotion to Purushottama,
Will cross the miseries,
That cannot be crossed
Without fail.

The man who nears Vasudeva,
The man who takes Him as shelter,
Would get rid of all sins,
And become purer than the pure,
And will reach Brahmam,
Which existed forever.

The devotees of Vasudeva the great,
Never fall into days that are difficult,
And never forever suffer,
Of birth, death, old age and fear.

He who sings these names with devotion,
And with Bhakti,
Will get pleasure the great,
Patience to allure,
Wealth to attract,
Bravery and memory to excel.

The devotee of the Lord Purushottama,
Has neither anger nor fear,
Nor avarice and nor bad thoughts

All this world of sun and stars,
Moon and sky, Sea and the directions,
Are but borne by valour the great,
Of the great god Vasudeva.

All this world,
Which moves and moves not,
And which has devas, rakshasas and Gandharvas,
And also asuras and nagas,
Is with Lord Krishna without fail.

The learned ones say,
That all the limbs,
Mind, wisdom, and thought,
And also strength, bravery, body and the soul,
Are full of Vasudeva.

Rule of life was firstborn
And from it came Dharma,
And from it came Achyutha the Lord.

All the sages,
All the ancestors,
All the devas,
All the five elements,
All the pleasures,
All the luck,
All that moves,
All that does not move,
All came only,
From the great Narayana.

The Art of Yoga

And the science of Sankhya,
The treasure of knowledge,
The divine art of sculpture,
And all Vedas and sciences,
All these came from Janardhana

Vishnu is many,
But He is one,
And he divides himself,
And exists in all beings,
That is in three worlds,
And rules all of them,
Without death and decay.

He who desires fame and pleasure,
Should chant these verses, sung by Vyasa,
Of this great stotra of Vishnu without fail.

He will never fail,
Who sings the praise of the Lord,
Of this universe,
Who does not have birth,
Who is always stable,
And who shines and sparkles,
And has lotus eyes.

Om Nama He will not fail

Arjuna Said

Oh God Who has eyes,
Like the petals of lotus,
Oh God, Who has a lotus,
On his stomach,
Oh God, Who has eyes,
Seeing all things,
Oh God, Who is the Lord,
Of all devas,
Please be kind,
And be shelter,
To all your devotees,
Who comes to you with love.

The Lord Said

He who likes, Oh Arjuna,
To sing my praise,
Using these thousand names,
Should know Arjuna,
That I would be satisfied,
By his singing of,
Even one stanza,
Without any doubt.
Om Nama without any doubt

Vyasa said

My salutations to you Vasudeva,
Because you who live in all the worlds,
Make these worlds as places,
Where beings live,
And also Vasudeva,
You live in all beings,
As their soul.
Om Nam salutations to Vasudeva

Parvathi said

I am desirous to know oh Lord,
How the scholars of this world,
Will chant without fail,
These thousand names,
By a method that is easy and quick.

Lord Shiva said

Hey beautiful one,
I play with Rama always,
By chanting Rama Rama and Rama,
Hey, lady with a beautiful face,
Chanting of the name Rama,
Is the same as the thousand names.

Om Nama Rama Nama is same as

Brahma said
Salutations to thee oh lord,
Who runs the immeasurable time,
Of thousand crore yugas,
Who has no end,
Who has a thousand names,
Who has a thousand forms,
Who has a thousand feet,
Who has a thousand eyes,
Who has a thousand heads,
Who has a thousand arms,
And Who is always there.

Om Nama He who runs thousand crore yugas

Sanjaya said

Where Krishna, the king of Yogas,
And where the wielder of bow,
Arjuna is there,
There will exist all the good,
All the victory,
All the fame,
And all the justice.
In this world.

Sri Bhagavan said

I would take care,
Of worries and cares of Him,
Who thinks and serves me,
Without any other Thoughts,

To take care of Dharma,
To protect those who are good,
And to destroy all who are bad.
I will be born from time to time.

If he who is worried,
If he who is sad,
If he who is broken,
If he who is afraid,
If he who is severely ill,
If he who has heard tidings bad,
Sings Narayana and Narayana,
All his cares would be taken care of.

Prayer for completion

I offer all that I do,
To Lord Narayana,
Whatever I do with my body,
Whatever I do with my mind,
Whatever I do with my brain,
Whatever I do with my soul,
And whatever I do with natures help
Om that is the truth.

Also Read:

1000 Names – Sri Vishnu Sahasranama Stotram in Hindi | English | Bengali | Kannada | Malayalam | Telugu | Tamil

Sree Vishnu Sahasra Nama Stotram Lyrics in English with Meaning

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top