Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Sri Ahobala Narasimha Stotram Lyrics in Kannada

Sri Ahobala Narasimha Stotram in Kannada:

॥ ಶ್ರೀ ಅಹೋಬಲ ನೃಸಿಂಹ ಸ್ತೋತ್ರಂ ॥
ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಟಾಕ್ಷಸರಸೀರುಹರಾಜಹಂಸಂ
ಪಕ್ಷೀಂದ್ರಶೈಲಭವನಂ ಭವನಾಶಮೀಶಂ |
ಗೋಕ್ಷೀರಸಾರ ಘನಸಾರಪಟೀರವರ್ಣಂ
ವಂದೇ ಕೃಪಾನಿಧಿಮಹೋಬಲನಾರಸಿಂಹಂ || ೧ ||

ಆದ್ಯಂತಶೂನ್ಯಮಜಮವ್ಯಯಮಪ್ರಮೇಯಂ
ಆದಿತ್ಯಚಂದ್ರಶಿಖಿಲೋಚನಮಾದಿದೇವಂ |
ಅಬ್ಜಾಮುಖಾಬ್ಜಮದಲೋಲುಪಮತ್ತಭೃಂಗಂ
ವಂದೇ ಕೃಪಾನಿಧಿಮಹೋಬಲನಾರಸಿಂಹಂ || ೨ ||

ಕೋಟೀರಕೋಟಿಘಟಿತೋಜ್ಜ್ವಲಕಾಂತಿಕಾಂತಂ
ಕೇಯೂರಹಾರಮಣಿಕುಂಡಲಮಂಡಿತಾಂಗಂ |
ಚೂಡಾಗ್ರರಂಜಿತಸುಧಾಕರಪೂರ್ಣಬಿಂಬಂ
ವಂದೇ ಕೃಪಾನಿಧಿಮಹೋಬಲನಾರಸಿಂಹಂ || ೩ ||

ವರಾಹವಾಮನನೃಸಿಂಹಸುಭಾಗ್ಯಮೀಶಂ
ಕ್ರೀಡಾವಿಲೋಲಹೃದಯಂ ವಿಬುಧೇಂದ್ರವಂದ್ಯಂ |
ಹಂಸಾತ್ಮಕಂ ಪರಮಹಂಸಮನೋವಿಹಾರಂ
ವಂದೇ ಕೃಪಾನಿಧಿಮಹೋಬಲನಾರಸಿಂಹಂ || ೪ ||

ಮಂದಾಕಿನೀಜನನಹೇತುಪದಾರವಿಂದಂ
ಬೃಂದಾರಕಾಲಯವಿನೋದನಮುಜ್ಜ್ವಲಾಂಗಂ |
ಮಂದಾರಪುಷ್ಪತುಲಸೀರಚಿತಾಂಘ್ರಿಪದ್ಮಂ
ವಂದೇ ಕೃಪಾನಿಧಿಮಹೋಬಲನಾರಸಿಂಹಂ || ೫ ||

ತಾರುಣ್ಯಕೃಷ್ಣತುಲಸೀದಳಧಾಮರಮ್ಯಂ
ಧಾತ್ರೀರಮಾಭಿರಮಣಂ ಮಹನೀಯರೂಪಂ |
ಮಂತ್ರಾಧಿರಾಜಮಥದಾನವಮಾನಭೃಂಗಂ
ವಂದೇ ಕೃಪಾನಿಧಿಮಹೋಬಲನಾರಸಿಂಹಂ || ೬ ||

ಇತಿ ಅಹೋಬಲನೃಸಿಂಹ ಸ್ತೋತಂ ||

Click Here to Read Sri Ahobala Narasimha Stotram Meaning:

Also Read:

Sri Ahobala Narasimha Stotram Lyrics in English | Hindi | Kannada | Telugu | Tamil

Sri Ahobala Narasimha Stotram Lyrics in Kannada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top