Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Sri Annapurna Ashtottara Satanama Stotram Lyrics in Kannada

Sri Annapurna Ashtottara Satanama Stotram in Kannada:

॥ ಶ್ರೀ ಅನ್ನಪೂರ್ಣಾ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ ॥

ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀ ಅನ್ನಪೂರ್ಣಾಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತನಾಮಸ್ತೋತ್ರ ಮಹಾಮಂತ್ರಸ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮಾ ಋಷಿಃ ಅನುಷ್ಟುಪ್ಛನ್ದಃ ಶ್ರೀ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರೀ ದೇವತಾ ಸ್ವಧಾ ಬೀಜಂ ಸ್ವಾಹಾ ಶಕ್ತಿಃ ಓಂ ಕೀಲಕಂ ಮಮ ಸರ್ವಾಭೀಷ್ಟಪ್ರಸಾದಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥೇ ಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ |

ಓಂ ಅನ್ನಪೂರ್ಣಾ ಶಿವಾ ದೇವೀ ಭೀಮಾ ಪುಷ್ಟಿಸ್ಸರಸ್ವತೀ |
ಸರ್ವಜ್ಞಾ ಪಾರ್ವತೀ ದುರ್ಗಾ ಶರ್ವಾಣೀ ಶಿವವಲ್ಲಭಾ || ೧ ||

ವೇದವೇದ್ಯಾ ಮಹಾವಿದ್ಯಾ ವಿದ್ಯಾದಾತ್ರೀ ವಿಶಾರದಾ |
ಕುಮಾರೀ ತ್ರಿಪುರಾ ಬಾಲಾ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ್ಶ್ರೀರ್ಭಯಹಾರಿಣೀ || ೨ ||

ಭವಾನೀ ವಿಷ್ಣುಜನನೀ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿಜನನೀ ತಥಾ |
ಗಣೇಶಜನನೀ ಶಕ್ತಿಃ ಕುಮಾರಜನನೀ ಶುಭಾ || ೩ ||

ಭೋಗಪ್ರದಾ ಭಗವತೀ ಭಕ್ತಾಭೀಷ್ಟಪ್ರದಾಯಿನೀ |
ಭವರೋಗಹರಾ ಭವ್ಯಾ ಶುಭ್ರಾ ಪರಮಮಂಗಳಾ || ೪ ||

ಭವಾನೀ ಚಂಚಲಾ ಗೌರೀ ಚಾರುಚಂದ್ರಕಳಾಧರಾ |
ವಿಶಾಲಾಕ್ಷೀ ವಿಶ್ವಮಾತಾ ವಿಶ್ವವಂದ್ಯಾ ವಿಲಾಸಿನೀ || ೫ ||

ಆರ್ಯಾ ಕಳ್ಯಾಣನಿಲಯಾ ರುದ್ರಾಣೀ ಕಮಲಾಸನಾ |
ಶುಭಪ್ರದಾ ಶುಭಾಽನಂತಾ ವೃತ್ತಪೀನಪಯೋಧರಾ || ೬ ||

ಅಂಬಾ ಸಂಹಾರಮಥನೀ ಮೃಡಾನೀ ಸರ್ವಮಂಗಳಾ |
ವಿಷ್ಣುಸಂಸೇವಿತಾ ಸಿದ್ಧಾ ಬ್ರಹ್ಮಾಣೀ ಸುರಸೇವಿತಾ || ೭ ||

ಪರಮಾನಂದದಾ ಶಾಂತಿಃ ಪರಮಾನಂದರೂಪಿಣೀ |
ಪರಮಾನಂದಜನನೀ ಪರಾನಂದಪ್ರದಾಯಿನೀ || ೮ ||

ಪರೋಪಕಾರನಿರತಾ ಪರಮಾ ಭಕ್ತವತ್ಸಲಾ |
ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಾಭವದನಾ ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರನಿಭಾಂಶುಕಾ || ೯ ||

ಶುಭಲಕ್ಷಣಸಂಪನ್ನಾ ಶುಭಾನಂದಗುಣಾರ್ಣವಾ |
ಶುಭಸೌಭಾಗ್ಯನಿಲಯಾ ಶುಭದಾ ಚ ರತಿಪ್ರಿಯಾ || ೧೦ ||

ಚಂಡಿಕಾ ಚಂಡಮಥನೀ ಚಂಡದರ್ಪನಿವಾರಿಣೀ |
ಮಾರ್ತಾಂಡನಯನಾ ಸಾಧ್ವೀ ಚಂದ್ರಾಗ್ನಿನಯನಾ ಸತೀ || ೧೧ ||

ಪುಂಡರೀಕಹರಾ ಪೂರ್ಣಾ ಪುಣ್ಯದಾ ಪುಣ್ಯರೂಪಿಣೀ |
ಮಾಯಾತೀತಾ ಶ್ರೇಷ್ಠಮಾಯಾ ಶ್ರೇಷ್ಠಧರ್ಮಾತ್ಮವಂದಿತಾ || ೧೨ ||

ಅಸೃಷ್ಟಿಸ್ಸಂಗರಹಿತಾ ಸೃಷ್ಟಿಹೇತು ಕಪರ್ದಿನೀ |
ವೃಷಾರೂಢಾ ಶೂಲಹಸ್ತಾ ಸ್ಥಿತಿಸಂಹಾರಕಾರಿಣೀ || ೧೩ ||

ಮಂದಸ್ಮಿತಾ ಸ್ಕಂದಮಾತಾ ಶುದ್ಧಚಿತ್ತಾ ಮುನಿಸ್ತುತಾ |
ಮಹಾಭಗವತೀ ದಕ್ಷಾ ದಕ್ಷಾಧ್ವರವಿನಾಶಿನೀ || ೧೪ ||

ಸರ್ವಾರ್ಥದಾತ್ರೀ ಸಾವಿತ್ರೀ ಸದಾಶಿವಕುಟುಂಬಿನೀ |
ನಿತ್ಯಸುಂದರಸರ್ವಾಂಗೀ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದಲಕ್ಷಣಾ || ೧೫ ||

ನಾಮ್ನಾಮಷ್ಟೋತ್ತರಶತಮಂಬಾಯಾಃ ಪುಣ್ಯಕಾರಣಂ |
ಸರ್ವಸೌಭಾಗ್ಯಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥಂ ಜಪನೀಯಂ ಪ್ರಯತ್ನತಃ || ೧೬ ||

ಇದಂ ಜಪಾಧಿಕಾರಸ್ತು ಪ್ರಾಣಮೇವ ತತಸ್ಸ್ತುತಃ |
ಆವಹನ್ತೀತಿ ಮಂತ್ರೇಣ ಪ್ರತ್ಯೇಕಂ ಚ ಯಥಾಕ್ರಮಮ್ || ೧೭ ||

ಕರ್ತವ್ಯಂ ತರ್ಪಣಂ ನಿತ್ಯಂ ಪೀಠಮಂತ್ರೇತಿ ಮೂಲವತ್ |
ತತ್ತನ್ಮನ್ತ್ರೇತಿಹೋಮೇತಿ ಕರ್ತವ್ಯಶ್ಚೇತಿ ಮಾಲವತ್ || ೧೮ ||

ಏತಾನಿ ದಿವ್ಯನಾಮಾನಿ ಶ್ರುತ್ವಾ ಧ್ಯಾತ್ವಾ ನಿರನ್ತರಮ್ |
ಸ್ತುತ್ವಾ ದೇವೀಂ ಚ ಸತತಂ ಸರ್ವಾನ್ಕಾಮಾನವಾಪ್ನುಯಾತ್ || ೧೯ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀ ಬ್ರಹ್ಮೋತ್ತರಖಂಡೇ ಆಗಮಪ್ರಖ್ಯಾತಿಶಿವರಹಸ್ಯೇ ಅನ್ನಪೂರ್ಣಾಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮ್ ||

Also Read:

Sri Annapurna Ashtottara Satanama Stotram Lyrics in English | Hindi |Kannada | Telugu | Tamil

Sri Annapurna Ashtottara Satanama Stotram Lyrics in Kannada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top