Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Sri Chandrasekharendra Saraswati (Paramacharya) Stuti Lyrics in Kannada

Sri Chandrasekharendra Saraswati (Paramacharya) Stuti in Kannada:

॥ ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಶೇಖರೇಂದ್ರ ಸರಸ್ವತೀ ಸ್ತುತಿ ॥
ಶೃತಿಸ್ಮೃತಿಪುರಾಣೋಕ್ತ ಧರ್ಮಮಾರ್ಗರತಂ ಗುರುಮ್ |
ಭಕ್ತಾನಾಂ ಹಿತ ವಕ್ತಾರಂ ನಮಸ್ಯೇ ಚಿತ್ತಶುದ್ಧಯೇ || ೧ ||

ಅದ್ವೈತಾನಂದಭರಿತಂ ಸಾಧೂನಾಮುಪಕಾರಿಣಮ್ |
ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರವಿದಂ ಶಾಂತಂ ನಮಸ್ಯೇ ಚಿತ್ತಶುದ್ಧಯೇ || ೨ ||

ಧರ್ಮಭಕ್ತಿಜ್ಞಾನಮಾರ್ಗಪ್ರಚಾರೇ ಬದ್ಧಕಂಕಣಮ್ |
ಅನುಗ್ರಹಪ್ರದಾತಾರಂ ನಮಸ್ಯೇ ಚಿತ್ತಶುದ್ಧಯೇ || ೩ ||

ಭಗವತ್ಪಾದಪಾದಾಬ್ಜವಿನಿವೇಶಿತ ಚೇತಸಃ |
ಶ್ರೀಚಂದ್ರಶೇಖರಗುರೋಃ ಪ್ರಸಾದೋ ಮಯಿಜಾಯತಾಮ್ || ೪ ||

ಕ್ಷೇತ್ರತೀರ್ಥಕಥಾಭಿಜ್ಞಃ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದವಿಗ್ರಹಃ |
ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ಯವರ್ಯೋಮೇ ಸನ್ನಿಧತ್ತಾ ಸದಾಹೃದಿ || ೫ ||

ಪೋಷಣೇ ವೇದಶಾಸ್ತ್ರಾಣಾಂ ದತ್ತಚಿತ್ತಮಹರ್ನಿಶಮ್ |
ಕ್ಷೇತ್ರಯಾತ್ರಾರತಂ ವಂದೇ ಸದ್ಗುರುಂ ಚಂದ್ರಶೇಖರಮ್ || ೬ ||

ವೇದಜ್ಞಾನ್ ವೇದಭಾಷ್ಯಜ್ಞಾನ್ ಕರ್ತುಂ ಯಸ್ಯ ಸಮುದ್ಯಮಃ |
ಗುರುರ್ಯಸ್ಯ ಮಹಾದೇವಃ ತಂ ವಂದೇ ಚಂದ್ರಶೇಖರಂ || ೭ ||

ಮಣಿವಾಚಕ ಗೋದಾದಿ ಭಕ್ತಿ ವಾಗಮೃತೈರ್ಬೃಶಮ್ |
ಬಾಲಾನಾಂ ಭಗವದ್ಭಕ್ತಿಂ ವರ್ಧಯಂತಂ ಗುರುಂ ಭಜೇ || ೮ ||

ಲಘೂಪದೇಶೈರ್ನಾಸ್ತಿಕ್ಯ ಭಾವಮರ್ದನ ಕೋವಿದಮ್ |
ಶಿವಂ ಸ್ಮಿತಮುಖಂ ಶಾಂತಂ ಪ್ರಣತೋಽಸ್ಮಿ ಜಗದ್ಗುರುಮ್ || ೯ ||

ವಿನಯೇನ ಪ್ರಾರ್ಥಯೇಽಹಂ ವಿದ್ಯಾಂ ಬೋಧಯಮೇ ಗುರೋ |
ಮಾರ್ಗಮನ್ಯಂ ನಜಾನೇಽಹಂ ಭವಂತಂ ಶರಣಂಗತಃ || ೧೦ ||

Also Read:

Sri Chandrasekharendra Saraswati (Paramacharya) Stuti Lyrics in English | Hindi | Kannada | Telugu | Tamil

Sri Chandrasekharendra Saraswati (Paramacharya) Stuti Lyrics in Kannada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top