Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Sri Dakshinamurthy Stotram 4 Lyrics in Telugu

Sri Dakshinamurthy Stotram 4 in Telugu:

॥ శ్రీ దక్షిణామూర్తి స్తోత్రం – ౪ ॥
మందస్మిత స్ఫురిత ముగ్ధముఖారవింద
కందర్పకోటి శతసుందరదివ్యమూర్తిమ్ |
ఆతామ్రకోమల జటాఘటితేందులేఖ-
మాలోకయే వటతటీ నిలయం దయళుమ్ || ౧ ||

కందళిత బోధముద్రం కైవల్యానంద సంవిదున్నిద్రమ్ |
కలయే కంచనరుద్రం కరుణారసపూరపూరిత సముద్రమ్ || ౨ ||

ఓం జయ దేవ మహాదేవ జయ కారుణ్యవిగ్రహ |
జయ భూమిరుహావాస జయ వీరాసనస్థిత || ౩ ||

జయ కుందేందు పాటీర పాండురాంగాగజపతే |
జయ విజ్ఞానముద్రాఽక్షమాలా వీణా లసత్కర || ౪ ||

జయేతర కరన్యస్త పుస్తకాస్త రజస్తమః |
జయాపస్మార నిక్షిప్త దక్షపాద సరోరుహ || ౫ ||

జయ శార్దూల చర్మైక పరిధాన లసత్కటే |
జయ మందస్మితోదార ముఖేందు స్ఫురితాకృతే || ౬ ||

జయాంతేవాసినికరై-రావృతానందమందర |
జయ లీలాజితానంగ జయ మంగళ వైభవ || ౭ ||

జయ తుంగపృథూరస్క జయ సంగీతలోలుప |
జయ గంగాధరాసంగ జయ శృంగారశేఖర || ౮ ||

జయోత్సంగానుషంగార్య జయోత్తుంగ నగాలయ |
జయాపాంగైక నిర్దగ్ధ త్రిపురామరవల్లభ || ౯ ||

జయ పింగ జటాజూట ఘటితేందు కరామర |
జయ జాతు ప్రపన్నార్తి ప్రపాటన పటూత్తమ || ౧౦ ||

జయ విద్యోత్పలోల్లాసి నిశాకర పరావర |
జయావిద్యాంధతమస-ధ్వంసనోద్భాసి భాస్కర || ౧౧ ||

జయ సంసృతి కాంతార కుఠారాసురసూదన |
జయ సంసార సావిత్ర తాపతాపిత పాదప || ౧౨ ||

జయ దోషవిషాలీఢ మృతసంజీవనౌషధ |
జయ కర్తవ్య దావాగ్ని దగ్ధాంతర సుధాంబుధే || ౧౩ ||

జయాసూయార్ణవామగ్న జనతారణ నావిక |
జయాహంతాక్షి రోగాణామతిలోక సుఖాంజన || ౧౪ ||

జయాశావిషవల్లీనాం-మూలమాలానికృంతన |
జయాఘ తృణకూటానామమంద జ్వలితానల || ౧౫ ||

జయ మాయామదేభశ్రీ విదారణ మృగోత్తమ |
జయ భక్త జనస్వాంత చంద్రకాంతైక చంద్రమాః || ౧౬ ||

జయ సంత్యక్తసర్వాశ మునికోక దివాకర |
జయాచలసుతా-చారుముఖచంద్ర-చకోరక || ౧౭ ||

జయాద్రికన్యకోత్తుంగ కుచాచల విహంగమ |
జయ హైమవతీ మంజు ముఖపంకజ బంభర || ౧౮ ||

జయ కాత్యాయనీ స్నిగ్ధ చిత్తోత్పల సుధాకర |
జయాఖిల హృదాకాశ లసద్ద్యుమణిమండల || ౧౯ ||

జయాసంగ సుఖోత్తుంగ సౌధక్రీడన భూమిప |
జయ సంవిత్సభాసీమ నటనోత్సుక నర్తక || ౨౦ ||

జయానవధి బోధాబ్ధి కేళికౌతుక భూపతే |
జయ నిర్మల చిద్వ్యోమ్ని చారుద్యోతిత నీరద || ౨౧ ||

జయానంద సదుద్యాన లీలాలోలుప కోకిల |
జయాగమ శిరోరణ్యవిహార వరకుంజర || ౨౨ ||

జయ ప్రణవ మాణిక్య పంజరాంతశ్శుకాగ్రణీః |
జయ సర్వకలావార్ధి తుషార కరమండల || ౨౩ ||

జయాణిమాదిభూతీనాం శరణ్యాఖిల పుణ్యభూః |
జయ స్వభావ భాసైవ విభాసిత జగత్త్రయ || ౨౪ ||

జయ ఖాది ధరిత్ర్యంత జగజ్జన్మాదికారణ |
జయాశేష జగజ్జాల కలాకలనవర్జిత || ౨౫ ||

జయ ముక్తజనప్రాప్య సత్యజ్ఞాన సుఖాకృతే |
జయ దక్షాధ్వరధ్వంసిన్ జయ మోక్షఫలప్రద || ౨౬ ||

జయ సూక్ష్మ జగద్వ్యాపిన్ జయ సాక్షిన్ చిదాత్మక |
జయ సర్పకులాకల్ప జయానల్ప గుణార్ణవ || ౨౭ ||

జయ కందర్పలావణ్య దర్పనిర్భేదన ప్రభో |
జయ కర్పూరగౌరాంగ జయ కర్మఫలాశ్రయ || ౨౮ ||

జయ కంజదళోత్సేక-భంజనోద్యతలోచన |
జయ పూర్ణేందుసౌందర్య గర్వనిర్వాపణానన || ౨౯ ||

జయ హాస శ్రియోదస్త శరచ్చంద్ర మహాప్రభ |
జయాధర వినిర్భిన్న బింబారుణిమ విభ్రమ || ౩౦ ||

జయ కంబు విలాసశ్రీ ధిక్కారి వరకంధర |
జయ మంజులమంజీరరంజిత శ్రీపదాంబుజ || ౩౧ ||

జయ వైకుంఠసంపూజ్య జయాకుంఠమతే హర |
జయ శ్రీకంఠ సర్వజ్ఞ జయ సర్వకళానిధే || ౩౨ ||

జయ కోశాతిదూరస్థ జయాకాశశిరోరుహ |
జయ పాశుపతధ్యేయ జయ పాశవిమోచక || ౩౩ ||

జయ దేశిక దేవేశ జయ శంభో జగన్మయ |
జయ శర్వ శివేశాన జయ శంకర శాశ్వత || ౩౪ ||

జయోంకారైకసంసిద్ధ జయ కింకరవత్సల |
జయ పంకజ జన్మాది భావితాంఘ్రియుగాంబుజ || ౩౫ ||

జయ భర్గ భవ స్థాణో జయ భస్మావకుంఠన |
జయ స్తిమిత గంభీర జయ నిస్తులవిక్రమ || ౩౬ ||

జయాస్తమితసర్వాశ జయోదస్తారిమండల |
జయ మార్తాండసోమాగ్ని-లోచనత్రయ మండిత || ౩౭ ||

జయ గండస్థలాదర్శ బింబితోద్భాసికుండల |
జయ పాషండజనతా దండనైకపరాయణ || ౩౮ ||

జయాఖండితసౌభాగ్య జయ చండీశభావిత |
జయానంతాంత కాంతైక జయ శాంతజనేడిత || ౩౯ ||

జయ త్రయ్యంత సంవేద్య జయాంగ త్రితయాతిగ |
జయ నిర్భేదబోధాత్మన్ జయ నిర్భావభావిత || ౪౦ ||

జయ నిర్ద్వంద్వ నిర్దోష జయాద్వైతసుఖాంబుధే |
జయ నిత్యనిరాధార జయ నిష్కళ నిర్గుణ || ౪౧ ||

జయ నిష్క్రియ నిర్మాయ జయ నిర్మల నిర్భయ |
జయ నిశ్శబ్ద నిస్స్పర్శ జయ నీరూప నిర్మల || ౪౨ ||

జయ నీరస నిర్గంధ జయ నిస్పృహ నిశ్చల |
జయ నిస్సీమ భూమాత్మన్ జయ నిష్పంద నీరధే || ౪౩ ||

జయాచ్యుత జయాతర్క్య జయానన్య జయావ్యయ |
జయామూర్త జయాచింత్య జయాగ్రాహ్య జయాద్భుత || ౪౪ ||

ఇతి శ్రీ దేశికేంద్రస్య స్తోత్రం పరమపావనమ్ |
పుత్రపౌత్త్రాయురారోగ్య-సర్వసౌభాగ్యవర్ధనమ్ || ౪౫ ||

సర్వవిద్యాప్రదం సమ్యగపవర్గవిధాయకమ్ |
యః పఠేత్ప్రయతో భూత్వా ససర్వఫలమశ్నుతే || ౪౬ ||

దాక్షాయణీపతి దయార్ద్ర నిరీక్షణేన
సాక్షాదవైతి పరతత్వమిహైవధీరః |
న స్నాన దాన జప హోమ సురార్చనాది-
ధర్మైరశేషనిగమాన్త నిరూపణైర్వా || ౪౭ ||

అవచనచిన్ముద్రాభ్యామద్వైతం బోధమాత్రమాత్మానమ్ |
బ్రూతే తత్ర చ మానం పుస్తక భుజగాగ్నిభిర్మహాదేవః || ౪౮ ||

కటిఘటిత కరటికృత్తిః కామపి ముద్రాం ప్రదర్శయన్ జటిలః |
స్వాలోకినః కపాలీ హంతమనోవిలయమాతనోత్యేకః || ౪౯ ||

శ్రుతిముఖచంద్రచకోరం నతజనదౌరాత్మ్యదుర్గమకుఠారమ్ |
మునిమానససంచారం మనసా ప్రణతోఽస్మి దేశికముదారమ్ || ౫౦ ||

ఇతి శ్రీపరమహంస పరివ్రాజకాచార్యవర్య శ్రీసదాశివ బ్రహ్మేంద్రవిరచితం శ్రీ దక్షిణామూర్తి స్తోత్రమ్ |

Also Read:

Sri Dakshinamurthy Stotram 4 Lyrics in Hindi | English |  Kannada | Telugu | Tamil

Sri Dakshinamurthy Stotram 4 Lyrics in Telugu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top