Best Spiritual Website

Spiritual, Stotrams, Mantras PDFs

Sri Datta Mala Mantram Lyrics in Kannada

Sri Dattatreya Mala Mantram in Kannada:

॥ ಶ್ರೀ ದತ್ತ ಮಾಲಾ ಮಂತ್ರಂ ॥
ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೇ ದತ್ತಾತ್ರೇಯಾಯ,
ಸ್ಮರಣಮಾತ್ರಸನ್ತುಷ್ಟಾಯ,
ಮಹಾಭಯನಿವಾರಣಾಯ ಮಹಾಜ್ಞಾನಪ್ರದಾಯ,
ಚಿದಾನನ್ದಾತ್ಮನೇ,
ಬಾಲೋನ್ಮತ್ತಪಿಶಾಚವೇಷಾಯ,
ಮಹಾಯೋಗಿನೇ, ಅವಧೂತಾಯ,
ಅನಸೂಯಾನನ್ದವರ್ಧನಾಯ, ಅತ್ರಿಪುತ್ರಾಯ,
ಓಂ ಭವಬನ್ಧವಿಮೋಚನಾಯ,
ಆಂ ಅಸಾಧ್ಯಸಾಧನಾಯ,
ಹ್ರೀಂ ಸರ್ವವಿಭೂತಿದಾಯ,
ಕ್ರೌಂ ಅಸಾಧ್ಯಾಕರ್ಷಣಾಯ,
ಐಂ ವಾಕ್ಪ್ರದಾಯ,
ಕ್ಲೀಂ ಜಗತ್ರಯವಶೀಕರಣಾಯ,
ಸೌಃ ಸರ್ವಮನಃಕ್ಷೋಭಣಾಯ,
ಶ್ರೀಂ ಮಹಾಸಮ್ಪತ್ಪ್ರದಾಯ,
ಗ್ಲೌಂ ಭೂಮಂಡಲಾಧಿಪತ್ಯಪ್ರದಾಯ,
ದ್ರಾಂ ಚಿರಂಜೀವಿನೇ,
ವಷಟ್ವಶೀಕುರು ವಶೀಕುರು,
ವೌಷಟ್ ಆಕರ್ಷಯ ಆಕರ್ಷಯ,
ಹುಂ ವಿದ್ವೇಷಯ ವಿದ್ವೇಷಯ,
ಫಟ್ ಉಚ್ಚಾಟಯ ಉಚ್ಚಾಟಯ,
ಠಃ ಠಃ ಸ್ತಂಭಯ ಸ್ತಂಭಯ,
ಖೇಂ ಖೇಂ ಮಾರಯ ಮಾರಯ,
ನಮಃ ಸಮ್ಪನ್ನಯ ಸಮ್ಪನ್ನಯ,
ಸ್ವಾಹಾ ಪೋಷಯ ಪೋಷಯ,
ಪರಮನ್ತ್ರಪರಯನ್ತ್ರಪರತನ್ತ್ರಾಣಿ ಛಿಂಧಿ ಛಿಂಧಿ,
ಗ್ರಹಾನ್ನಿವಾರಯ ನಿವಾರಯ,
ವ್ಯಾಧೀನ್ ವಿನಾಶಯ ವಿನಾಶಯ,
ದುಃಖಂ ಹರ ಹರ,
ದಾರಿದ್ರ್ಯಂ ವಿದ್ರಾವಯ ವಿದ್ರಾವಯ,
ದೇಹಂ ಪೋಷಯ ಪೋಷಯ,
ಚಿತ್ತಂ ತೋಷಯ ತೋಷಯ,
ಸರ್ವಮನ್ತ್ರಸ್ವರೂಪಾಯ,
ಸರ್ವಯನ್ತ್ರಸ್ವರೂಪಾಯ,
ಸರ್ವತನ್ತ್ರಸ್ವರೂಪಾಯ,
ಸರ್ವಪಲ್ಲವಸ್ವರೂಪಾಯ,
ಓಂ ನಮೋ ಮಹಾಸಿದ್ಧಾಯ ಸ್ವಾಹಾ |

Also Read:

Sri Datta Mala Mantram Lyrics in English | Hindi | Kannada | Telugu | Tamil

Sri Datta Mala Mantram Lyrics in Kannada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top