Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Sri Dhundiraja Bhujanga Prayata Stotram Lyrics in Kannada

Dhundiraja Bhujanga Prayata Stotram Kannada Lyrics:

ಶ್ರೀ ಢುಂಢಿರಾಜ ಭುಜಂಗ ಪ್ರಯಾತ ಸ್ತೋತ್ರಂ
ಉಮಾಂಗೋದ್ಭವಂ ದಂತಿವಕ್ತ್ರಂ ಗಣೇಶಂ
ಭುಜಾಕಂಕಣೈಃ ಶೋಭಿನಂ ಧೂಮ್ರಕೇತುಮ್ |
ಗಲೇ ಹಾರಮುಕ್ತಾವಲೀಶೋಭಿತಂ ತಂ
ನಮೋ ಜ್ಞಾನರೂಪಂ ಗಣೇಶಂ ನಮಸ್ತೇ || ೧ ||

ಗಣೇಶಂ ವದೇತ್ತಂ ಸ್ಮರೇತ್ ಸರ್ವಕಾರ್ಯೇ
ಸ್ಮರನ್ ಸನ್ಮುಖಂ ಜ್ಞಾನದಂ ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿಮ್ |
ಮನಶ್ಚಿಂತಿತಂ ಕಾರ್ಯಮೇವೇಷು ಸಿದ್ಧ್ಯೇ-
-ನ್ನಮೋ ಬುದ್ಧಿಕಾಂತಂ ಗಣೇಶಂ ನಮಸ್ತೇ || ೨ ||

ಮಹಾಸುಂದರಂ ವಕ್ತ್ರಚಿಹ್ನಂ ವಿರಾಟಂ
ಚತುರ್ಧಾಭುಜಂ ಚೈಕದಂತೈಕವರ್ಣಮ್ |
ಇದಂ ದೇವರೂಪಂ ಗಣಂ ಸಿದ್ಧಿನಾಥಂ
ನಮೋ ಭಾಲಚಂದ್ರಂ ಗಣೇಶಂ ನಮಸ್ತೇ || ೩ ||

ಸಸಿಂದೂರಸತ್ಕುಂಕುಮೈಸ್ತುಲ್ಯವರ್ಣಃ
ಸ್ತುತೈರ್ಮೋದಕೈಃ ಪ್ರೀಯತೇ ವಿಘ್ನರಾಜಃ |
ಮಹಾಸಂಕಟಚ್ಛೇದಕಂ ಧೂಮ್ರಕೇತುಂ
ನಮೋ ಗೌರಿಪುತ್ರಂ ಗಣೇಶಂ ನಮಸ್ತೇ || ೪ ||

ಯಥಾ ಪಾತಕಚ್ಛೇದಕಂ ವಿಷ್ಣುನಾಮ
ತಥಾ ಧ್ಯಾಯತಾಂ ಶಂಕರಂ ಪಾಪನಾಶಃ |
ಯಥಾ ಪೂಜಿತೇ ಷಣ್ಮುಖೇ ಶೋಕನಾಶೋ
ನಮೋ ವಿಘ್ನನಾಶಂ ಗಣೇಶಂ ನಮಸ್ತೇ || ೫ ||

ಸದಾ ಸರ್ವದಾ ಧ್ಯಾಯತಾಮೇಕದಂತಂ
ಸುಸಿಂದೂರಕಂ ಪೂಜಿತಂ ರಕ್ತಪುಷ್ಪೈಃ |
ಸದಾ ಚರ್ಚಿತಂ ಚಂದನೈಃ ಕುಂಕುಮಾಕ್ತಂ
ನಮೋ ಜ್ಞಾನರೂಪಂ ಗಣೇಶಂ ನಮಸ್ತೇ || ೬ ||

ನಮೋ ಗೌರಿಕಾಗರ್ಭಜಾಪತ್ಯ ತುಭ್ಯಂ
ನಮೋ ಜ್ಞಾನರೂಪಿನ್ನಮಃ ಸಿದ್ಧಿಕಾಂತ |
ನಮೋ ಧ್ಯೇಯಪೂಜ್ಯಾಯ ಹೇ ಬುದ್ಧಿನಾಥ
ಸುರಾಸ್ತ್ವಾಂ ಭಜಂತೇ ಗಣೇಶಂ ನಮಸ್ತೇ || ೭ ||

ಭುಜಂಗಪ್ರಯಾತಂ ಪಠೇದ್ಯಸ್ತು ಭಕ್ತ್ಯಾ
ಪ್ರಭಾತೇ ಜಪೇನ್ನಿತ್ಯಮೇಕಾಗ್ರಚಿತ್ತಃ |
ಕ್ಷಯಂ ಯಾಂತಿ ವಿಘ್ನಾ ದಿಶಃ ಶೋಭಯಂತಂ
ನಮೋ ಜ್ಞಾನರೂಪಂ ಗಣೇಶಂ ನಮಸ್ತೇ || ೮ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀಢುಂಢಿರಾಜ ಭುಜಂಗ ಪ್ರಯಾತ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ |

Also Read:

Dhundiraja Bhujanga Prayata Stotram lyrics in Sanskrit | English | Telugu | Tamil | Kannada

Sri Dhundiraja Bhujanga Prayata Stotram Lyrics in Kannada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top