Temples in India Info: Unveiling the Divine Splendor

Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras, and More: Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

Sri Durga Sahasranama Stotram Lyrics in Tamil

Sri Durga Sahasranama Stotram in Tamil:

॥ ஶ்ரீ து³ர்கா³ ஸஹஸ்ரனாம ஸ்தோத்ரம் ॥
அஸ்ய ஶ்ரீது³ர்கா³ ஸஹஸ்ரனாமஸ்தோத்ர மஹாமந்த்ரஸ்ய ஹிமவான் ருஷி꞉ அனுஷ்டுப் ச²ந்த³꞉ து³ர்கா³ப⁴க³வதீ தே³வதா ஶ்ரீது³ர்கா³ ப்ரஸாத³ ஸித்³த்⁴யர்தே² ஜபே வினியோக³꞉ |

த்⁴யானம்-
ஓம் ஹ்ரீம் காலாப்⁴ராபா⁴ம் கடாக்ஷைரரிகுலப⁴யதா³ம் மௌலிப³த்³தே⁴ந்து³ரேகா²ம்
ஶங்க²ம் சக்ரம் க்ருபாணம் த்ரிஶிக²மபி கரைருத்³வஹந்தீம் த்ரினேத்ராம் |
ஸிம்ஹஸ்கந்தா⁴தி⁴ரூடா⁴ம் த்ரிபு⁴வனமகி²லம் தேஜஸா பூரயந்தீம்
த்⁴யாயேத்³து³ர்கா³ம் ஜயாக்²யாம் த்ரித³ஶபரிவ்ருதாம் ஸேவிதாம் ஸித்³தி⁴காமை꞉ ||

ஓம் ஶிவா(அ)தோ²மா ரமா ஶக்திரனந்தா நிஷ்கலா(அ)மலா |
ஶாந்தா மாஹேஶ்வரீ நித்யா ஶாஶ்வதா பரமா க்ஷமா || 1 ||

அசிந்த்யா கேவலானந்தா ஶிவாத்மா பரமாத்மிகா |
அனாதி³ரவ்யயா ஶுத்³தா⁴ ஸர்வஜ்ஞா ஸர்வகா³(அ)சலா || 2 ||

ஏகானேகவிபா⁴க³ஸ்தா² மாயாதீதா ஸுனிர்மலா |
மஹாமாஹேஶ்வரீ ஸத்யா மஹாதே³வீ நிரஞ்ஜனா || 3 ||

காஷ்டா² ஸர்வாந்தரஸ்தா²(அ)பி சிச்ச²க்திஶ்சாத்ரிலாலிதா |
ஸர்வா ஸர்வாத்மிகா விஶ்வா ஜ்யோதீரூபா(அ)க்ஷரா(அ)ம்ருதா || 4 ||

ஶாந்தா ப்ரதிஷ்டா² ஸர்வேஶா நிவ்ருத்திரம்ருதப்ரதா³ |
வ்யோமமூர்திர்வ்யோமஸம்ஸ்தா² வ்யோமதா⁴ரா(அ)ச்யுதா(அ)துலா || 5 ||

அனாதி³னித⁴னா(அ)மோகா⁴ காரணாத்மகலாகுலா |
ருதுப்ரத²மஜா(அ)னாபி⁴ரம்ருதாத்மஸமாஶ்ரயா || 6 ||

ப்ராணேஶ்வரப்ரியா நம்யா மஹாமஹிஷகா⁴தினீ |
ப்ராணேஶ்வரீ ப்ராணரூபா ப்ரதா⁴னபுருஷேஶ்வரீ || 7 ||

ஸர்வஶக்திகலா(அ)காமா மஹிஷேஷ்டவினாஶினீ |
ஸர்வகார்யனியந்த்ரீ ச ஸர்வபூ⁴தேஶ்வரேஶ்வரீ || 8 ||

அங்க³தா³தி³த⁴ரா சைவ ததா² முகுடதா⁴ரிணீ |
ஸனாதனீ மஹானந்தா³(ஆ)காஶயோனிஸ்ததோ²ச்யதே || 9 ||

சித்ப்ரகாஶஸ்வரூபா ச மஹாயோகே³ஶ்வரேஶ்வரீ |
மஹாமாயா ஸது³ஷ்பாரா மூலப்ரக்ருதிரீஶிகா || 10 ||

ஸம்ஸாரயோனி꞉ ஸகலா ஸர்வஶக்திஸமுத்³ப⁴வா |
ஸம்ஸாரபாரா து³ர்வாரா து³ர்னிரீக்ஷா து³ராஸதா³ || 11 ||

ப்ராணஶக்திஶ்ச ஸேவ்யா ச யோகி³னீ பரமாகலா |
மஹாவிபூ⁴திர்து³ர்த³ர்ஶா மூலப்ரக்ருதிஸம்ப⁴வா || 12 ||

அனாத்³யனந்தவிப⁴வா பரார்தா² புருஷாரணி꞉ |
ஸர்வஸ்தி²த்யந்தக்ருச்சைவ ஸுது³ர்வாச்யா து³ரத்யயா || 13 ||

ஶப்³த³க³ம்யா ஶப்³த³மாயா ஶப்³தா³க்²யானந்த³விக்³ரஹா |
ப்ரதா⁴னபுருஷாதீதா ப்ரதா⁴னபுருஷாத்மிகா || 14 ||

புராணீ சின்மயா பும்ஸாமிஷ்டதா³ புஷ்டிரூபிணீ |
பூதாந்தரஸ்தா² கூடஸ்தா² மஹாபுருஷஸஞ்ஜ்ஞிதா || 15 ||

ஜன்மம்ருத்யுஜராதீதா ஸர்வஶக்திஸ்வரூபிணீ |
வாஞ்சா²ப்ரதா³(அ)னவச்சி²ன்னப்ரதா⁴னானுப்ரவேஶினீ || 16 ||

க்ஷேத்ரஜ்ஞா(அ)சிந்த்யஶக்திஸ்து ப்ரோச்யதே(அ)வ்யக்தலக்ஷணா |
மலாபவர்ஜிதா(ஆ)நாதி³மாயா த்ரிதயதத்த்விகா || 17 ||

ப்ரீதிஶ்ச ப்ரக்ருதிஶ்சைவ கு³ஹாவாஸா ததோ²ச்யதே |
மஹாமாயா நகோ³த்பன்னா தாமஸீ ச த்⁴ருவா ததா² || 18 ||

வ்யக்தா(அ)வ்யக்தாத்மிகா க்ருஷ்ணா ரக்தா ஶுக்லா ஹ்யகாரணா |
ப்ரோச்யதே கார்யஜனநீ நித்யப்ரஸவத⁴ர்மிணீ || 19 ||

ஸர்க³ப்ரலயமுக்தா ச ஸ்ருஷ்டிஸ்தி²த்யந்தத⁴ர்மிணீ |
ப்³ரஹ்மக³ர்பா⁴ சதுர்விம்ஶஸ்வரூபா பத்³மவாஸினீ || 20 ||

அச்யுதாஹ்லாதி³கா வித்³யுத்³ப்³ரஹ்மயோனிர்மஹாலயா |
மஹாலக்ஷ்மீ ஸமுத்³பா⁴வபா⁴விதாத்மாமஹேஶ்வரீ || 21 ||

மஹாவிமானமத்⁴யஸ்தா² மஹானித்³ரா ஸகௌதுகா |
ஸர்வார்த²தா⁴ரிணீ ஸூக்ஷ்மா ஹ்யவித்³தா⁴ பரமார்த²தா³ || 22 ||

அனந்தரூபா(அ)னந்தார்தா² ததா² புருஷமோஹினீ |
அனேகானேகஹஸ்தா ச காலத்ரயவிவர்ஜிதா || 23 ||

ப்³ரஹ்மஜன்மா ஹரப்ரீதா மதிர்ப்³ரஹ்மஶிவாத்மிகா |
ப்³ரஹ்மேஶவிஷ்ணுஸம்பூஜ்யா ப்³ரஹ்மாக்²யா ப்³ரஹ்மஸஞ்ஜ்ஞிதா || 24 ||

வ்யக்தா ப்ரத²மஜா ப்³ராஹ்மீ மஹாராத்ரீ꞉ ப்ரகீர்திதா |
ஜ்ஞானஸ்வரூபா வைராக்³யரூபா ஹ்யைஶ்வர்யரூபிணீ || 25 ||
த⁴ர்மாத்மிகா ப்³ரஹ்மமூர்தி꞉ ப்ரதிஶ்ருதபுமர்தி²கா |
அபாம்யோனி꞉ ஸ்வயம்பூ⁴தா மானஸீ தத்த்வஸம்ப⁴வா || 26 ||

ஈஶ்வரஸ்ய ப்ரியா ப்ரோக்தா ஶங்கரார்த⁴ஶரீரிணீ |
ப⁴வானீ சைவ ருத்³ராணீ மஹாலக்ஷ்மீஸ்ததா²(அ)ம்பி³கா || 27 ||

மஹேஶ்வரஸமுத்பன்னா பு⁴க்திமுக்தி ப்ரதா³யினீ |
ஸர்வேஶ்வரீ ஸர்வவந்த்³யா நித்யமுக்தா ஸுமானஸா || 28 ||

மஹேந்த்³ரோபேந்த்³ரனமிதா ஶாங்கரீஶானுவர்தினீ |
ஈஶ்வரார்தா⁴ஸனக³தா மாஹேஶ்வரபதிவ்ரதா || 29 ||

ஸம்ஸாரஶோஷிணீ சைவ பார்வதீ ஹிமவத்ஸுதா |
பரமானந்த³தா³த்ரீ ச கு³ணாக்³ர்யா யோக³தா³ ததா² || 30 ||

ஜ்ஞானமூர்திஶ்ச ஸாவித்ரீ லக்ஷ்மீ꞉ ஶ்ரீ꞉ கமலா ததா² |
அனந்தகு³ணக³ம்பீ⁴ரா ஹ்யுரோனீலமணிப்ரபா⁴ || 31 ||

ஸரோஜனிலயா க³ங்கா³ யோகி³த்⁴யேயா(அ)ஸுரார்தி³னீ |
ஸரஸ்வதீ ஸர்வவித்³யா ஜக³ஜ்ஜ்யேஷ்டா² ஸுமங்க³ளா || 32 ||

வாக்³தே³வீ வரதா³ வர்யா கீர்தி꞉ ஸர்வார்த²ஸாதி⁴கா |
வாகீ³ஶ்வரீ ப்³ரஹ்மவித்³யா மஹாவித்³யா ஸுஶோப⁴னா || 33 ||

க்³ராஹ்யவித்³யா வேத³வித்³யா த⁴ர்மவித்³யா(ஆ)த்மபா⁴விதா |
ஸ்வாஹா விஶ்வம்ப⁴ரா ஸித்³தி⁴꞉ ஸாத்⁴யா மேதா⁴ த்⁴ருதி꞉ க்ருதி꞉ || 34 ||

ஸுனீதி꞉ ஸம்ஸ்க்ருதிஶ்சைவ கீர்திதா நரவாஹினீ |
பூஜாவிபா⁴வினீ ஸௌம்யா போ⁴க்³யபா⁴க்³ போ⁴க³தா³யினீ || 35 ||

ஶோபா⁴வதீ ஶாங்கரீ ச லோலா மாலாவிபூ⁴ஷிதா |
பரமேஷ்டி²ப்ரியா சைவ த்ரிலோகீஸுந்த³ரீ மதா || 36 ||

நந்தா³ ஸந்த்⁴யா காமதா⁴த்ரீ மஹாதே³வீ ஸுஸாத்த்விகா |
மஹாமஹிஷத³ர்பக்⁴னீ பத்³மமாலா(அ)க⁴ஹாரிணீ || 37 ||

விசித்ரமுகுடா ராமா காமதா³தா ப்ரகீர்திதா |
பிதாம்ப³ரத⁴ரா தி³வ்யவிபூ⁴ஷண விபூ⁴ஷிதா || 38 ||

தி³வ்யாக்²யா ஸோமவத³னா ஜக³த்ஸம்ஸ்ருஷ்டிவர்ஜிதா |
நிர்யந்த்ரா யந்த்ரவாஹஸ்தா² நந்தி³னீ ருத்³ரகாலிகா || 39 ||

ஆதி³த்யவர்ணா கௌமாரீ மயூரவரவாஹினீ |
பத்³மாஸனக³தா கௌ³ரீ மஹாகாலீ ஸுரார்சிதா || 40 ||

அதி³திர்னியதா ரௌத்³ரீ பத்³மக³ர்பா⁴ விவாஹனா |
விரூபாக்ஷா கேஶிவாஹா கு³ஹாபுரனிவாஸினீ || 41 ||

மஹாப²லா(அ)னவத்³யாங்கீ³ காமரூபா ஸரித்³வரா |
பா⁴ஸ்வத்³ரூபா முக்திதா³த்ரீ ப்ரணதக்லேஶப⁴ஞ்ஜனா || 42 ||

கௌஶிகீ கோ³மினீ ராத்ரிஸ்த்ரித³ஶாரிவினாஶினீ |
ப³ஹுரூபா ஸுரூபா ச விரூபா ரூபவர்ஜிதா || 43 ||

ப⁴க்தார்திஶமனா ப⁴வ்யா ப⁴வபா⁴வவினாஶினீ |
ஸர்வஜ்ஞானபரீதாங்கீ³ ஸர்வாஸுரவிமர்தி³கா || 44 ||

பிகஸ்வனீ ஸாமகீ³தா ப⁴வாங்கனிலயா ப்ரியா |
தீ³க்ஷா வித்³யாத⁴ரீ தீ³ப்தா மஹேந்த்³ராஹிதபாதினீ || 45 ||

ஸர்வதே³வமயா த³க்ஷா ஸமுத்³ராந்தரவாஸினீ |
அகலங்கா நிராதா⁴ரா நித்யஸித்³தா⁴ நிராமயா || 46 ||

காமதே⁴னுப்³ருஹத்³க³ர்பா⁴ தீ⁴மதீ மௌனநாஶினீ |
நி꞉ஸங்கல்பா நிராதங்கா வினயா வினயப்ரதா³ || 47 ||

ஜ்வாலாமாலா ஸஹஸ்ராட்⁴யா தே³வதே³வீ மனோமயா |
ஸுப⁴கா³ ஸுவிஶுத்³தா⁴ ச வஸுதே³வஸமுத்³ப⁴வா || 48 ||

மஹேந்த்³ரோபேந்த்³ரப⁴கி³னீ ப⁴க்திக³ம்யா பராவரா |
ஜ்ஞானஜ்ஞேயா பராதீதா வேதா³ந்தவிஷயா மதி꞉ || 49 ||

த³க்ஷிணா தா³ஹிகா த³ஹ்யா ஸர்வபூ⁴தஹ்ருதி³ஸ்தி²தா |
யோக³மாயா விபா⁴க³ஜ்ஞா மஹாமோஹா க³ரீயஸீ || 50 ||

ஸந்த்⁴யா ஸர்வஸமுத்³பூ⁴தா ப்³ரஹ்மவ்ருக்ஷாஶ்ரியா(அ)தி³தி꞉ |
பீ³ஜாங்குரஸமுத்³பூ⁴தா மஹாஶக்திர்மஹாமதி꞉ || 51 ||

க்²யாதி꞉ ப்ரஜ்ஞாவதீ ஸஞ்ஜ்ஞா மஹாபோ⁴கீ³ந்த்³ரஶாயினீ |
ஹீங்க்ருதி꞉ ஶங்கரீ ஶாந்திர்க³ந்த⁴ர்வக³ணஸேவிதா || 52 ||

வைஶ்வானரீ மஹாஶூலா தே³வஸேனா ப⁴வப்ரியா |
மஹாராத்ரீ பரானந்தா³ ஶசீ து³꞉ஸ்வப்னநாஶினீ || 53 ||

ஈட்³யா ஜயா ஜக³த்³தா⁴த்ரீ து³ர்விஜ்ஞேயா ஸுரூபிணீ |
கு³ஹாம்பி³கா க³ணோத்பன்னா மஹாபீடா² மருத்ஸுதா || 54 ||

ஹவ்யவாஹா ப⁴வானந்தா³ ஜக³த்³யோனி꞉ ப்ரகீர்திதா |
ஜக³ன்மாதா ஜக³ன்ம்ருத்யுர்ஜராதீதா ச பு³த்³தி⁴தா³ || 55 ||

ஸித்³தி⁴தா³த்ரீ ரத்னக³ர்பா⁴ ரத்னக³ர்பா⁴ஶ்ரயா பரா |
தை³த்யஹந்த்ரீ ஸ்வேஷ்டதா³த்ரீ மங்க³லைகஸுவிக்³ரஹா || 56 ||

புருஷாந்தர்க³தா சைவ ஸமாதி⁴ஸ்தா² தபஸ்வினீ |
தி³விஸ்தி²தா த்ரிணேத்ரா ச ஸர்வேந்த்³ரியமனாத்⁴ருதி꞉ || 57 ||

ஸர்வபூ⁴தஹ்ருதி³ஸ்தா² ச ததா² ஸம்ஸாரதாரிணீ |
வேத்³யா ப்³ரஹ்மவிவேத்³யா ச மஹாலீலா ப்ரகீர்திதா || 58 ||

ப்³ராஹ்மணிப்³ருஹதீ ப்³ராஹ்மீ ப்³ரஹ்மபூ⁴தா(அ)க⁴ஹாரிணீ |
ஹிரண்மயீ மஹாதா³த்ரீ ஸம்ஸாரபரிவர்திகா || 59 ||

ஸுமாலினீ ஸுரூபா ச பா⁴ஸ்வினீ தா⁴ரிணீ ததா² |
உன்மூலினீ ஸர்வஸபா⁴ ஸர்வப்ரத்யயஸாக்ஷிணீ || 60 ||

ஸுஸௌம்யா சந்த்³ரவத³னா தாண்ட³வாஸக்தமானஸா |
ஸத்த்வஶுத்³தி⁴கரீ ஶுத்³தா⁴ மலத்ரயவினாஶினீ || 61 ||

ஜக³த்த்ரயீ ஜக³ன்மூர்திஸ்த்ரிமூர்திரம்ருதாஶ்ரயா |
விமானஸ்தா² விஶோகா ச ஶோகனாஶின்யனாஹதா || 62 ||

ஹேமகுண்ட³லினீ காலீ பத்³மவாஸா ஸனாதனீ |
ஸதா³கீர்தி꞉ ஸர்வபூ⁴தஶயா தே³வீ ஸதாம்ப்ரியா || 63 ||

ப்³ரஹ்மமூர்திகலா சைவ க்ருத்திகா கஞ்ஜமாலினீ |
வ்யோமகேஶா க்ரியாஶக்திரிச்சா²ஶக்தி꞉ பராக³தி꞉ || 64 ||

க்ஷோபி⁴கா க²ண்டி³காபே⁴த்³யா பே⁴தா³பே⁴த³விவர்ஜிதா |
அபி⁴ன்னா பி⁴ன்னஸம்ஸ்தா²னா வஶினீ வம்ஶதா⁴ரிணீ || 65 ||

கு³ஹ்யஶக்திர்கு³ஹ்யதத்த்வா ஸர்வதா³ ஸர்வதோமுகீ² |
ப⁴கி³னீ ச நிராதா⁴ரா நிராஹாரா ப்ரகீர்திதா || 66 ||

நிரங்குஶபதோ³த்³பூ⁴தா சக்ரஹஸ்தா விஶோதி⁴கா |
ஸ்ரக்³விணீ பத்³மஸம்பே⁴த³காரிணீ பரிகீர்திதா || 67 ||

பராவரவிதா⁴னஜ்ஞா மஹாபுருஷபூர்வஜா |
பராவரஜ்ஞா வித்³யா ச வித்³யுஜ்ஜிஹ்வா ஜிதாஶ்ரயா || 68 ||

வித்³யாமயீ ஸஹஸ்ராக்ஷீ ஸஹஸ்ரவத³னாத்மஜா |
ஸஹஸ்ரரஶ்மி꞉ஸத்வஸ்தா² மஹேஶ்வரபதா³ஶ்ரயா || 69 ||

ஜ்வாலினீ ஸன்மயா வ்யாப்தா சின்மயா பத்³மபே⁴தி³கா |
மஹாஶ்ரயா மஹாமந்த்ரா மஹாதே³வமனோரமா || 70 ||

வ்யோமலக்ஷ்மீ꞉ ஸிம்ஹரதா² சேகிதானா(அ)மிதப்ரபா⁴ |
விஶ்வேஶ்வரீ ப⁴க³வதீ ஸகலா காலஹாரிணீ || 71 ||

ஸர்வவேத்³யா ஸர்வப⁴த்³ரா கு³ஹ்யா தூ³டா⁴ கு³ஹாரணீ |
ப்ரலயா யோக³தா⁴த்ரீ ச க³ங்கா³ விஶ்வேஶ்வரீ ததா² || 72 ||

காமதா³ கனகா காந்தா கஞ்ஜக³ர்ப⁴ப்ரபா⁴ ததா² |
புண்யதா³ காலகேஶா ச போ⁴க்த்ரீ புஷ்கரிணீ ததா² || 73 ||

ஸுரேஶ்வரீ பூ⁴திதா³த்ரீ பூ⁴திபூ⁴ஷா ப்ரகீர்திதா |
பஞ்சப்³ரஹ்மஸமுத்பன்னா பரமார்தா²(அ)ர்த²விக்³ரஹா || 74 ||

வர்ணோத³யா பா⁴னுமூர்திர்வாக்³விஜ்ஞேயா மனோஜவா |
மனோஹரா மஹோரஸ்கா தாமஸீ வேத³ரூபிணீ || 75 ||

வேத³ஶக்திர்வேத³மாதா வேத³வித்³யாப்ரகாஶினீ |
யோகே³ஶ்வரேஶ்வரீ மாயா மஹாஶக்திர்மஹாமயீ || 76 ||

விஶ்வாந்த꞉ஸ்தா² வியன்மூர்திர்பா⁴ர்க³வீ ஸுரஸுந்த³ரீ |
ஸுரபி⁴ர்னந்தி³னீ வித்³யா நந்த³கோ³பதனூத்³ப⁴வா || 77 ||

பா⁴ரதீ பரமானந்தா³ பராவரவிபே⁴தி³கா |
ஸர்வப்ரஹரணோபேதா காம்யா காமேஶ்வரேஶ்வரீ || 78 ||

அனந்தானந்த³விப⁴வா ஹ்ருல்லேகா² கனகப்ரபா⁴ |
கூஷ்மாண்டா³ த⁴னரத்னாட்⁴யா ஸுக³ந்தா⁴ க³ந்த⁴தா³யினீ || 79 ||

த்ரிவிக்ரமபதோ³த்³பூ⁴தா சதுராஸ்யா ஶிவோத³யா |
ஸுது³ர்லபா⁴ த⁴னாத்⁴யக்ஷா த⁴ன்யா பிங்க³ளலோசனா || 80 ||

ஶாந்தா ப்ரபா⁴ஸ்வரூபா ச பங்கஜாயதலோசனா |
இந்த்³ராக்ஷீ ஹ்ருத³யாந்த꞉ஸ்தா² ஶிவா மாதா ச ஸத்க்ரியா || 81 ||

கி³ரிஜா ச ஸுகூ³டா⁴ ச நித்யபுஷ்டா நிரந்தரா |
து³ர்கா³ காத்யாயனீ சண்டீ³ சந்த்³ரிகா காந்தவிக்³ரஹா || 82 ||

ஹிரண்யவர்ணா ஜக³தீ ஜக³த்³யந்த்ரப்ரவர்திகா |
மந்த³ராத்³ரினிவாஸா ச ஶாரதா³ ஸ்வர்ணமாலினீ || 83 ||

ரத்னமாலா ரத்னக³ர்பா⁴ வ்யுஷ்டிர்விஶ்வப்ரமாதி²னீ |
பத்³மானந்தா³ பத்³மனிபா⁴ நித்யபுஷ்டா க்ருதோத்³ப⁴வா || 84 ||

நாராயணீ து³ஷ்டஶிக்ஷா ஸூர்யமாதா வ்ருஷப்ரியா |
மஹேந்த்³ரப⁴கி³னீ ஸத்யா ஸத்யபா⁴ஷா ஸுகோமலா || 85 ||

வாமா ச பஞ்சதபஸாம் வரதா³த்ரீ ப்ரகீர்திதா |
வாச்யவர்ணேஶ்வரீ வித்³யா து³ர்ஜயா து³ரதிக்ரமா || 86 ||

காலராத்ரிர்மஹாவேகா³ வீரப⁴த்³ரப்ரியா ஹிதா |
ப⁴த்³ரகாலீ ஜக³ன்மாதா ப⁴க்தானாம் ப⁴த்³ரதா³யினீ || 87 ||

கராலா பிங்க³ளாகாரா காமபே⁴த்த்ரீ மஹாமனா꞉ |
யஶஸ்வினீ யஶோதா³ ச ஷட³த்⁴வபரிவர்திகா || 88 ||

ஶங்கி²னீ பத்³மினீ ஸங்க்²யா ஸாங்க்²யயோக³ப்ரவர்திகா |
சைத்ராதி³ர்வத்ஸராரூடா⁴ ஜக³த்ஸம்பூரணீந்த்³ரஜா || 89 ||

ஶும்ப⁴க்⁴னீ கே²சராராத்⁴யா கம்பு³க்³ரீவா ப³லீடி³தா |
க²கா³ரூடா⁴ மஹைஶ்வர்யா ஸுபத்³மனிலயா ததா² || 90 ||

விரக்தா க³ருட³ஸ்தா² ச ஜக³தீஹ்ருத்³கு³ஹாஶ்ரயா |
ஶும்பா⁴தி³மத²னா ப⁴க்தஹ்ருத்³க³ஹ்வரனிவாஸினீ || 91 ||

ஜக³த்த்ரயாரணீ ஸித்³த⁴ஸங்கல்பா காமதா³ ததா² |
ஸர்வவிஜ்ஞானதா³த்ரீ ச அனல்பகல்மஷஹாரிணீ || 92 ||

ஸகலோபனிஷத்³க³ம்யா து³ஷ்டது³ஷ்ப்ரேக்ஷ்யஸத்தமா |
ஸத்³வ்ருதா லோகஸம்வ்யாப்தா துஷ்டி꞉ புஷ்டி꞉ க்ரியாவதீ || 93 ||

விஶ்வாமரேஶ்வரீ சைவ பு⁴க்திமுக்திப்ரதா³யினீ |
ஶிவாத்⁴ருதா லோஹிதாக்ஷீ ஸர்பமாலாவிபூ⁴ஷணா || 94 ||

நிரானந்தா³ த்ரிஶூலாஸித⁴னுர்பா³ணாதி³தா⁴ரிணீ |
அஶேஷத்⁴யேயமூர்திஶ்ச தே³வதானாம் ச தே³வதா || 95 ||

வராம்பி³கா கி³ரே꞉ புத்ரீ நிஶும்ப⁴வினிபாதினீ |
ஸுவர்ணா ஸ்வர்ணலஸிதா(அ)னந்தவர்ணா ஸதா³த்⁴ருதா || 96 ||

ஶாங்கரீ ஶாந்தஹ்ருத³யா அஹோராத்ரவிதா⁴யிகா |
விஶ்வகோ³ப்த்ரீ கூ³ட⁴ரூபா கு³ணபூர்ணா ச கா³ர்க்³யஜா || 97 ||

கௌ³ரீ ஶாகம்ப⁴ரீ ஸத்யஸந்தா⁴ ஸந்த்⁴யாத்ரயீத்⁴ருதா |
ஸர்வபாபவினிர்முக்தா ஸர்வப³ந்த⁴விவர்ஜிதா || 98 ||

ஸாங்க்²யயோக³ஸமாக்²யாதா அப்ரமேயா முனீடி³தா |
விஶுத்³த⁴ஸுகுலோத்³பூ⁴தா பி³ந்து³னாத³ஸமாத்³ருதா || 99 ||

ஶம்பு⁴வாமாங்ககா³ சைவ ஶஶிதுல்யனிபா⁴னனா |
வனமாலாவிராஜந்தீ அனந்தஶயனாத்³ருதா || 100 ||

நரனாராயணோத்³பூ⁴தா நாரஸிம்ஹீ ப்ரகீர்திதா |
தை³த்யப்ரமாதி²னீ ஶங்க²சக்ரபத்³மக³தா³த⁴ரா || 101 ||

ஸங்கர்ஷணஸமுத்பன்னா அம்பி³கா ஸஜ்ஜனாஶ்ரயா |
ஸுவ்ருதா ஸுந்த³ரீ சைவ த⁴ர்மகாமார்த²தா³யினீ || 102 ||

மோக்ஷதா³ ப⁴க்தினிலயா புராணபுருஷாத்³ருதா |
மஹாவிபூ⁴திதா³(ஆ)ராத்⁴யா ஸரோஜனிலயா(அ)ஸமா || 103 ||

அஷ்டாத³ஶபு⁴ஜா(அ)னாதி³ர்னீலோத்பலத³லாக்ஷிணீ |
ஸர்வஶக்திஸமாரூடா⁴ த⁴ர்மாத⁴ர்மவிவர்ஜிதா || 104 ||

வைராக்³யஜ்ஞானநிரதா நிராலோகா நிரிந்த்³ரியா |
விசித்ரக³ஹனாதா⁴ரா ஶாஶ்வதஸ்தா²னவாஸினீ || 105 ||

ஜ்ஞானேஶ்வரீ பீதசேலா வேத³வேதா³ங்க³பாரகா³ |
மனஸ்வினீ மன்யுமாதா மஹாமன்யுஸமுத்³ப⁴வா || 106 ||

அமன்யுரம்ருதாஸ்வாதா³ புரந்த³ரபரிஷ்டுதா |
அஶோச்யா பி⁴ன்னவிஷயா ஹிரண்யரஜதப்ரியா || 107 ||

ஹிரண்யஜனநீ பீ⁴மா ஹேமாப⁴ரணபூ⁴ஷிதா |
விப்⁴ராஜமானா து³ர்ஜ்ஞேயா ஜ்யோதிஷ்டோமப²லப்ரதா³ || 108 ||

மஹானித்³ராஸமுத்பத்திரனித்³ரா ஸத்யதே³வதா |
தீ³ர்கா⁴ ககுத்³மினீ பிங்க³ஜடாதா⁴ரா மனோஜ்ஞதீ⁴꞉ || 109 ||

மஹாஶ்ரயா ரமோத்பன்னா தம꞉பாரே ப்ரதிஷ்டி²தா |
த்ரிதத்த்வமாதா த்ரிவிதா⁴ ஸுஸூக்ஷ்மா பத்³மஸம்ஶ்ரயா || 110 ||

ஶாந்த்யதீதகலா(அ)தீதவிகாரா ஶ்வேதசேலிகா |
சித்ரமாயா ஶிவஜ்ஞானஸ்வரூபா தை³த்யமாதி²னீ || 111 ||

காஶ்யபீ காலஸர்பாப⁴வேணிகா ஶாஸ்த்ரயோனிகா |
த்ரயீமூர்தி꞉ க்ரியாமூர்திஶ்சதுர்வர்கா³ ச த³ர்ஶினீ || 112 ||

நாராயணீ நரோத்பன்னா கௌமுதீ³ காந்திதா⁴ரிணீ |
கௌஶிகீ லலிதா லீலா பராவரவிபா⁴வினீ || 113 ||

வரேண்யா(அ)த்³பு⁴தமஹாத்ம்யா வட³வா வாமலோசனா |
ஸுப⁴த்³ரா சேதனாராத்⁴யா ஶாந்திதா³ ஶாந்திவர்தி⁴னீ || 114 ||

ஜயாதி³ஶக்திஜனநீ ஶக்திசக்ரப்ரவர்திகா |
த்ரிஶக்திஜனநீ ஜன்யா ஷட்ஸூத்ரபரிவர்ணிதா || 115 ||

ஸுதௌ⁴தகர்மணா(ஆ)ராத்⁴யா யுகா³ந்தத³ஹனாத்மிகா |
ஸங்கர்ஷிணீ ஜக³த்³தா⁴த்ரீ காமயோனி꞉ கிரீடினீ || 116 ||

ஐந்த்³ரீ த்ரைலோக்யனமிதா வைஷ்ணவீ பரமேஶ்வரீ |
ப்ரத்³யும்னஜனநீ பி³ம்ப³ஸமோஷ்டீ² பத்³மலோசனா || 117 ||

மதோ³த்கடா ஹம்ஸக³தி꞉ ப்ரசண்டா³ சண்ட³விக்ரமா |
வ்ருஷாதீ⁴ஶா பராத்மா ச விந்த்⁴யா பர்வதவாஸினீ || 118 ||

ஹிமவன்மேருனிலயா கைலாஸபுரவாஸினீ |
சாணூரஹந்த்ரீ நீதிஜ்ஞா காமரூபா த்ரயீதனு꞉ || 119 ||

வ்ரதஸ்னாதா த⁴ர்மஶீலா ஸிம்ஹாஸனநிவாஸினீ |
வீரப⁴த்³ராத்³ருதா வீரா மஹாகாலஸமுத்³ப⁴வா || 120 ||

வித்³யாத⁴ரார்சிதா ஸித்³த⁴ஸாத்⁴யாராதி⁴தபாது³கா |
ஶ்ரத்³தா⁴த்மிகா பாவனீ ச மோஹினீ அசலாத்மிகா || 121 ||

மஹாத்³பு⁴தா வாரிஜாக்ஷீ ஸிம்ஹவாஹனகா³மினீ |
மனீஷிணீ ஸுதா⁴வாணீ வீணாவாத³னதத்பரா || 122 ||

ஶ்வேதவாஹனிஷேவ்யா ச லஸன்மதிரருந்த⁴தீ |
ஹிரண்யாக்ஷீ ததா² சைவ மஹானந்த³ப்ரதா³யினீ || 123 ||

வஸுப்ரபா⁴ ஸுமால்யாப்தகந்த⁴ரா பங்கஜானநா |
பராவரா வராரோஹா ஸஹஸ்ரனயனார்சிதா || 124 ||

ஶ்ரீரூபா ஶ்ரீமதீ ஶ்ரேஷ்டா² ஶிவனாம்னீ ஶிவப்ரியா |
ஶ்ரீப்ரதா³ ஶ்ரிதகல்யாணா ஶ்ரீத⁴ரார்த⁴ஶரீரிணீ || 125 ||

ஶ்ரீகலா(அ)னந்தத்³ருஷ்டிஶ்ச ஹ்யக்ஷுத்³ரா(ஆ)ராதிஸூத³னீ |
ரக்தபீ³ஜனிஹந்த்ரீ ச தை³த்யஸங்க³விமர்தி³னீ || 126 ||

ஸிம்ஹாரூடா⁴ ஸிம்ஹிகாஸ்யா தை³த்யஶோணிதபாயினீ |
ஸுகீர்திஸஹிதாச்சி²ன்னஸம்ஶயா ரஸவேதி³னீ || 127 ||

கு³ணாபி⁴ராமா நாகா³ரிவாஹனா நிர்ஜரார்சிதா |
நித்யோதி³தா ஸ்வயஞ்ஜ்யோதி꞉ ஸ்வர்ணகாயா ப்ரகீர்திதா || 128 ||

வஜ்ரத³ண்டா³ங்கிதா சைவ ததா²(அ)ம்ருதஸஞ்ஜீவினீ |
வஜ்ரச்ச²ன்னா தே³வதே³வீ வரவஜ்ரஸ்வவிக்³ரஹா || 129 ||

மாங்க³ல்யா மங்க³லாத்மா ச மாலினீ மால்யதா⁴ரிணீ |
க³ந்த⁴ர்வீ தருணீ சாந்த்³ரீ க²ட்³கா³யுத⁴த⁴ரா ததா² || 130 ||

ஸௌதா³மினீ ப்ரஜானந்தா³ ததா² ப்ரோக்தா ப்⁴ருகூ³த்³ப⁴வா |
ஏகானங்கா³ ச ஶாஸ்த்ரார்த²குஶலா த⁴ர்மசாரிணீ || 131 ||

த⁴ர்மஸர்வஸ்வவாஹா ச த⁴ர்மாத⁴ர்மவினிஶ்சயா |
த⁴ர்மஶக்திர்த⁴ர்மமயா தா⁴ர்மிகானாம் ஶிவப்ரதா³ || 132 ||

வித⁴ர்மா விஶ்வத⁴ர்மஜ்ஞா த⁴ர்மார்தா²ந்தரவிக்³ரஹா |
த⁴ர்மவர்ஷ்மா த⁴ர்மபூர்வா த⁴ர்மபாரங்க³தாந்தரா || 133 ||

த⁴ர்மோபதே³ஷ்ட்ரீ த⁴ர்மாத்மா த⁴ர்மக³ம்யா த⁴ராத⁴ரா |
கபாலினீ ஶாகலினீ கலாகலிதவிக்³ரஹா || 134 ||

ஸர்வஶக்திவிமுக்தா ச கர்ணிகாரத⁴ரா(அ)க்ஷரா|
கம்ஸப்ராணஹரா சைவ யுக³த⁴ர்மத⁴ரா ததா² || 135 ||

யுக³ப்ரவர்திகா ப்ரோக்தா த்ரிஸந்த்⁴யா த்⁴யேயவிக்³ரஹா |
ஸ்வர்கா³பவர்க³தா³த்ரீ ச ததா² ப்ரத்யக்ஷதே³வதா || 136 ||

ஆதி³த்யா தி³வ்யக³ந்தா⁴ ச தி³வாகரனிப⁴ப்ரபா⁴ |
பத்³மாஸனக³தா ப்ரோக்தா க²ட்³க³பா³ணஶராஸனா || 137 ||

ஶிஷ்டா விஶிஷ்டா ஶிஷ்டேஷ்டா ஶிஷ்டஶ்ரேஷ்ட²ப்ரபூஜிதா |
ஶதரூபா ஶதாவர்தா விததா ராஸமோதி³னீ || 138 ||

ஸூர்யேந்து³னேத்ரா ப்ரத்³யும்னஜனநீ ஸுஷ்டு²மாயினீ |
ஸூர்யாந்தரஸ்தி²தா சைவ ஸத்ப்ரதிஷ்ட²தவிக்³ரஹா || 139 ||

நிவ்ருத்தா ப்ரோச்யதே ஜ்ஞானபாரகா³ பர்வதாத்மஜா |
காத்யாயனீ சண்டி³கா ச சண்டீ³ ஹைமவதீ ததா² || 140 ||

தா³க்ஷாயணீ ஸதீ சைவ ப⁴வானீ ஸர்வமங்க³ளா |
தூ⁴ம்ரலோசனஹந்த்ரீ ச சண்ட³முண்ட³வினாஶினீ || 141 ||

யோக³னித்³ரா யோக³ப⁴த்³ரா ஸமுத்³ரதனயா ததா² |
தே³வப்ரியங்கரீ ஶுத்³தா⁴ ப⁴க்தப⁴க்திப்ரவர்தி⁴னீ || 142 ||

த்ரினேத்ரா சந்த்³ரமுகுடா ப்ரமதா²ர்சிதபாது³கா |
அர்ஜுனாபீ⁴ஷ்டதா³த்ரீ ச பாண்ட³வப்ரியகாரிணீ || 143 ||

குமாரலாலனாஸக்தா ஹரபா³ஹூபதா⁴னிகா |
விக்⁴னேஶஜனநீ ப⁴க்தவிக்⁴னஸ்தோமப்ரஹாரிணீ || 144 ||

ஸுஸ்மிதேந்து³முகீ² நம்யா ஜயாப்ரியஸகீ² ததா² |
அனாதி³னித⁴னா ப்ரேஷ்டா² சித்ரமால்யானுலேபனா || 145 ||

கோடிசந்த்³ரப்ரதீகாஶா கூடஜாலப்ரமாதி²னீ |
க்ருத்யாப்ரஹாரிணீ சைவ மாரணோச்சாடனீ ததா² || 146 ||

ஸுராஸுரப்ரவந்த்³யாங்க்⁴ரிர்மோஹக்⁴னீ ஜ்ஞானதா³யினீ |
ஷட்³வைரினிக்³ரஹகரீ வைரிவித்³ராவிணீ ததா² || 147 ||

பூ⁴தஸேவ்யா பூ⁴ததா³த்ரீ பூ⁴தபீடா³விமர்தி³கா |
நாரத³ஸ்துதசாரித்ரா வரதே³ஶா வரப்ரதா³ || 148 ||

வாமதே³வஸ்துதா சைவ காமதா³ ஸோமஶேக²ரா |
தி³க்பாலஸேவிதா ப⁴வ்யா பா⁴மினீ பா⁴வதா³யினீ || 149 ||

ஸ்த்ரீஸௌபா⁴க்³யப்ரதா³த்ரீ ச போ⁴க³தா³ ரோக³னாஶினீ |
வ்யோமகா³ பூ⁴மிகா³ சைவ முனிபூஜ்யபதா³ம்பு³ஜா |

வனது³ர்கா³ ச து³ர்போ³தா⁴ மஹாது³ர்கா³ ப்ரகீர்திதா || 150 ||
ப²லஶ்ருதி꞉

இதீத³ம் கீர்தித³ம் ப⁴த்³ர து³ர்கா³னாமஸஹஸ்ரகம் |
த்ரிஸந்த்⁴யம் ய꞉ படே²ன்னித்யம் தஸ்ய லக்ஷ்மீ꞉ ஸ்தி²ரா ப⁴வேத் || 1 ||

க்³ரஹபூ⁴தபிஶாசாதி³பீடா³ நஶ்யத்யஸம்ஶயம் |
பா³லக்³ரஹாதி³பீடா³யா꞉ ஶாந்திர்ப⁴வதி கீர்தனாத் || 2 ||

மாரிகாதி³மஹாரோகே³ பட²தாம் ஸௌக்²யத³ம் ந்ருணாம் |
வ்யவஹாரே ச ஜயத³ம் ஶத்ருபா³தா⁴னிவாரகம் || 3 ||

த³ம்பத்யோ꞉ கலஹே ப்ராப்தே மித²꞉ ப்ரேமாபி⁴வர்த⁴கம் |
ஆயுராரோக்³யத³ம் பும்ஸாம் ஸர்வஸம்பத்ப்ரதா³யகம் || 4 ||

வித்³யாபி⁴வர்த⁴கம் நித்யம் பட²தாமர்த²ஸாத⁴கம் |
ஶுப⁴த³ம் ஶுப⁴கார்யேஷு பட²தாம் ஶ்ருணுதாமபி || 5 ||

ய꞉ பூஜயதி து³ர்கா³ம் தாம் து³ர்கா³னாமஸஹஸ்ரகை꞉ |
புஷ்பை꞉ குங்குமஸம்மிஶ்ரை꞉ ஸ து யத்காங்க்ஷதே ஹ்ருதி³ || 6 ||

தத்ஸர்வம் ஸமவாப்னோதி நாஸ்தி நாஸ்த்யத்ர ஸம்ஶய꞉ |
யன்முகே² த்⁴ரியதே நித்யம் து³ர்கா³னாமஸஹஸ்ரகம் || 7 ||

கிம் தஸ்யேதரமந்த்ரௌகை⁴꞉ கார்யம் த⁴ன்யதமஸ்ய ஹி |
து³ர்கா³னாமஸஹஸ்ரஸ்ய புஸ்தகம் யத்³க்³ருஹே ப⁴வேத் || 8 ||

ந தத்ர க்³ரஹபூ⁴தாதி³பா³தா⁴ ஸ்யான்மங்க³ளாஸ்பதே³ |
தத்³க்³ருஹம் புண்யத³ம் க்ஷேத்ரம் தே³வீஸான்னித்⁴யகாரகம் || 9 ||

ஏதஸ்ய ஸ்தோத்ரமுக்²யஸ்ய பாட²க꞉ ஶ்ரேஷ்ட²மந்த்ரவித் |
தே³வதாயா꞉ ப்ரஸாதே³ன ஸர்வபூஜ்ய꞉ ஸுகீ² ப⁴வேத் || 10 ||

இத்யேதன்னக³ராஜேன கீர்திதம் முனிஸத்தம |
கு³ஹ்யாத்³கு³ஹ்யதரம் ஸ்தோத்ரம் த்வயி ஸ்னேஹாத் ப்ரகீர்திதம் || 11 ||

ப⁴க்தாய ஶ்ரத்³த⁴தா⁴னாய கேவலம் கீர்த்யதாமித³ம் |
ஹ்ருதி³ தா⁴ரய நித்யம் த்வம் தே³வ்யனுக்³ரஹஸாத⁴கம் || 12 ||

இதி ஶ்ரீஸ்காந்த³புராணே ஸ்கந்த³னாரத³ஸம்வாதே³ து³ர்கா³ஸஹஸ்ரனாமஸ்தோத்ரம் ஸம்பூர்ணம் ||

Also Read:

Sri Durga Sahasranama Stotram Lyrics in English | Hindi |Kannada | Telugu | Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top