Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Sri Ganesha Bahya Puja Lyrics in Tamil

Sri Ganesha Bahya Puja in Tamil:

॥ ஶ்ரீ கணேஶ பாஹ்ய பூஜா ॥
ஐல உவாச –
பா³ஹ்யபூஜாம் வத³ விபோ⁴ க்³ருத்ஸமத³ப்ரகீர்திதாம் ।
யேன மார்கே³ண விக்⁴னேஶம் ப⁴ஜிஷ்யஸி நிரந்தரம் ॥ 1 ॥

கா³ர்க்³ய உவாச-
ஆதௌ³ ச மானஸீம் பூஜாம் க்ருத்வா க்³ருத்ஸமதோ³ முனி꞉ ।
பா³ஹ்யாம் சகார விதி⁴வத்தாம் ஶ்ருணுஷ்வ ஸுக²ப்ரதா³ம் ॥ 2 ॥

ஹ்ருதி³ த்⁴யாத்வா க³ணேஶானம் பரிவாராதி³ஸம்யுதம் ।
நாஸிகாரந்த்⁴ரமார்கே³ண தம் பா³ஹ்யாங்க³ம் சகார ஹ ॥ 3 ॥

ஆதௌ³ வைதி³கமந்த்ரம் ஸ க³ணானாம் த்வேதி ஸம்பட²ன் ।
பஶ்சாச்ச்²லோகம் ஸமுச்சார்ய பூஜயாமாஸ விக்⁴னபம் ॥ 4 ॥

க்³ருத்ஸமத³ உவாச-
சதுர்பா³ஹும் த்ரினேத்ரம் ச க³ஜாஸ்யம் ரக்தவர்ணகம் ।
பாஶாங்குஶாதி³ஸம்யுக்தம் மாயாயுக்தம் ப்ரசிந்தயேத் ॥ 5 ॥

ஆக³ச்ச² ப்³ரஹ்மணாம் நாத² ஸுரா(அ)ஸுரவரார்சித ।
ஸித்³தி⁴பு³த்³த்⁴யாதி³ஸம்யுக்த ப⁴க்திக்³ரஹணலாலஸ ॥ 6 ॥

க்ருதார்தோ²(அ)ஹம் க்ருதார்தோ²(அ)ஹம் தவாக³மனத꞉ ப்ரபோ⁴ ।
விக்⁴னேஶா(அ)னுக்³ருஹீதோ(அ)ஹம் ஸப²லோ மே ப⁴வோ(அ)ப⁴வத் ॥ 7 ॥

ரத்னஸிம்ஹாஸனம் ஸ்வாமின் க்³ருஹாண க³ணனாயக ।
தத்ரோபவிஶ்ய விக்⁴னேஶ ரக்ஷ ப⁴க்தான்விஶேஷத꞉ ॥ 8 ॥

ஸுவாஸிதாபி⁴ரத்³பி⁴ஶ்ச பாத³ப்ரக்ஷாலனம் ப்ரபோ⁴ ।
ஶீதோஷ்ணாம்ப⁴꞉ கரோமி தே க்³ருஹாண பாத்³யமுத்தமம் ॥ 9 ॥

ஸர்வதீர்தா²ஹ்ருதம் தோயம் ஸுவாஸிதம் ஸுவஸ்துபி⁴꞉ ।
ஆசமனம் ச தேனைவ குருஷ்வ க³ணனாயக ॥ 10 ॥

ரத்னப்ரவாலமுக்தாத்³யைரனர்க்⁴யை꞉ ஸம்ஸ்க்ருதம் ப்ரபோ⁴ ।
அர்க்⁴யம் க்³ருஹாண ஹேரம்ப³ த்³விரதா³னன தோஷகம் ॥ 11 ॥

த³தி⁴மது⁴க்⁴ருதைர்யுக்தம் மது⁴பர்கம் க³ஜானந ।
க்³ருஹாண பா⁴வஸம்யுக்தம் மயா த³த்தம் நமோ(அ)ஸ்து தே ॥ 12 ॥

பாத்³யே ச மது⁴பர்கே ச ஸ்னானே வஸ்த்ரோபதா⁴ரணே ।
உபவீதே போ⁴ஜனாந்தே புனராசமனம் குரு ॥ 13 ॥

சம்பகாத்³யைர்க³ணாத்⁴யக்ஷ வாஸிதம் தைலமுத்தமம் ।
அப்⁴யங்க³ம் குரு ஸர்வேஶ லம்போ³த³ர நமோ(அ)ஸ்து தே ॥ 14 ॥

யக்ஷகர்த³மகாத்³யைஶ்ச விக்⁴னேஶ ப⁴க்தவத்ஸல ।
உத்³வர்தனம் குருஷ்வ த்வம் மயா த³த்தைர்மஹாப்ரபோ⁴ ॥ 15 ॥

நானாதீர்த²ஜலைர்டு⁴ண்டே⁴ ஸுகோ²ஷ்ணபா⁴வரூபகை꞉ ।
கமண்ட³லூத்³ப⁴வை꞉ ஸ்னானம் மயா குரு ஸமர்பிதை꞉ ॥ 16 ॥

காமதே⁴னுஸமத்³பூ⁴தம் பய꞉ பரமபாவனம் ।
தேன ஸ்னானம் குருஷ்வ த்வம் ஹேரம்ப³ பரமார்த²வித் ॥ 17 ॥

பஞ்சாம்ருதானாம் மத்⁴யே து ஜலை꞉ ஸ்னானம் புன꞉ புன꞉ ।
குரு த்வம் ஸர்வதீர்தே²ப்⁴யோ க³ங்கா³தி³ப்⁴ய꞉ ஸமாஹ்ருதை꞉ ॥ 18 ॥

த³தி⁴ தே⁴னுபயோத்³பூ⁴தம் மலாபஹரணம் பரம் ।
க்³ருஹாண ஸ்னானகார்யார்த²ம் வினாயக த³யானிதே⁴ ॥ 19 ॥

தே⁴னோ꞉ ஸமுத்³ப⁴வம் டு⁴ண்டே⁴ க்⁴ருதம் ஸந்தோஷகாரகம் ।
மஹாமலாபகா⁴தார்த²ம் தேன ஸ்னானம் குரு ப்ரபோ⁴ ॥ 20 ॥

ஸாரக⁴ம் ஸம்ஸ்க்ருதம் பூர்ணம் மது⁴ மது⁴ரஸோத்³ப⁴வம் ।
க்³ருஹாண ஸ்னானகார்யார்த²ம் வினாயக நமோ(அ)ஸ்து தே ॥ 21 ॥

இக்ஷுகாண்ட³ஸமுத்³பூ⁴தாம் ஶர்கராம் மலனாஶினீம் ।
க்³ருஹாண க³ணனாத² த்வம் தயா ஸ்னானம் ஸமாசர ॥ 22 ॥

யக்ஷகர்த³மகாத்³யைஶ்ச ஸ்னானம் குரு க³ணேஶ்வர ।
அந்த்யம் மலஹரம் ஶுத்³த⁴ம் ஸர்வஸௌக³ந்த்⁴யகாரகம் ॥ 23 ॥

ததோ க³ந்தா⁴க்ஷதாதீ³ம்ஶ்ச தூ³ர்வாங்கூரான்க³ஜானந ।
ஸமர்பயாமி ஸ்வல்பாம்ஸ்த்வம் க்³ருஹாண பரமேஶ்வர ॥ 24 ॥

ப்³ரஹ்மணஸ்பத்யஸூக்தைஶ்ச ஹ்யேகவிம்ஶதிவாரகை꞉ ।
அபி⁴ஷேகம் கரோமி த்வம் க்³ருஹாண த்³விரதா³னன ॥ 25 ॥

தத꞉ ஆசமனம் தே³வ ஸுவாஸிதஜலேன ச ।
குருஷ்வ க³ணனாத²ம் த்வம் ஸர்வதீர்த²ப⁴வேன வை ॥ 26 ॥

வஸ்த்ரயுக்³மம் க்³ருஹாண த்வமனர்க⁴ம் ரக்தவர்ணகம் ।
லோகலஜ்ஜாஹரம் சைவ விக்⁴னனாத² நமோ(அ)ஸ்து தே ॥ 27 ॥

உத்தரீயம் ஸுசித்ரம் வை நப⁴ஸ்தாராங்கிதம் யதா² ।
க்³ருஹாண ஸர்வஸித்³தீ⁴ஶ மயா த³த்தம் ஸுப⁴க்தித꞉ ॥ 28 ॥

உபவீதம் க³ணாத்⁴யக்ஷ க்³ருஹாண ச தத꞉ பரம் ।
த்ரைகு³ண்யமயரூபம் து ப்ரணவக்³ரந்தி²ப³ந்த⁴னம் ॥ 29 ॥

தத꞉ ஸிந்தூ³ரகம் தே³வ க்³ருஹாண க³ணனாயக ।
அங்க³லேபனபா⁴வார்த²ம் ஸதா³னந்த³விவர்த⁴னம் ॥ 30 ॥

நானாபூ⁴ஷணகானி த்வமங்கே³ஷு விவிதே⁴ஷு ச ।
பா⁴ஸுரஸ்வர்ணரத்னைஶ்ச நிர்மிதானி க்³ருஹாண போ⁴ ॥ 31 ॥

அஷ்டக³ந்த⁴ஸமாயுக்தம் க³ந்த⁴ம் ரக்தம் க³ஜானந ।
த்³வாத³ஶாங்கே³ஷு தே டு⁴ண்டே⁴ லேபயாமி ஸுசித்ரவத் ॥ 32 ॥

ரக்தசந்த³னஸம்யுக்தானத² வா குங்குமைர்யுதான் ।
அக்ஷதான்விக்⁴னராஜ த்வம் க்³ருஹாண முக²மண்ட³லே ॥ 33 ॥

சம்பகாதி³ஸுவ்ருக்ஷேப்⁴ய꞉ ஸம்பூ⁴தானி க³ஜானந ।
புஷ்பாணி ஶமீமந்தா³ரதூ³ர்வாதீ³னி க்³ருஹாண ச ॥ 34 ॥

த³ஶாங்க³ம் கு³க்³கு³லும் தூ⁴பம் ஸர்வஸௌரப⁴காரகம் ।
க்³ருஹாண த்வம் மயா த³த்தம் வினாயக மஹோத³ர ॥ 35 ॥

நானாஜாதிப⁴வம் தீ³பம் க்³ருஹாண க³ணனாயக ।
அஜ்ஞானகுலஜம் தீ³பம் ஹரந்தம் ஜ்யோதிரூபகம் ॥ 36 ॥

சதுர்விதா⁴ன்னஸம்பன்னம் மது⁴ரம் லட்³டு³காதி³கம் ।
நைவேத்³யம் தே மயா த³த்தம் போ⁴ஜனம் குரு விக்⁴னப ॥ 37 ॥

ஸுவாஸிதம் க்³ருஹாணேத³ம் ஜலம் தீர்த²ஸமாஹ்ருதம் ।
பு⁴க்திமத்⁴யே ச பானார்த²ம் தே³வதே³வேஶ தே நம꞉ ॥ 38 ॥

போ⁴ஜனாந்தே கரோத்³வர்தம் யக்ஷகர்த³மகேன ச ।
குருஷ்வ த்வம் க³ணாத்⁴யக்ஷ பிப³ தோயம் ஸுவாஸிதம் ॥ 39 ॥

தா³டி³மம் க²ர்ஜுரம் த்³ராக்ஷாம் ரம்பா⁴தீ³னி ப²லானி வை ।
க்³ருஹாண தே³வதே³வேஶ நானாமது⁴ரகாணி து ॥ 40 ॥

அஷ்டாங்க³ம் தே³வ தாம்பூ³லம் க்³ருஹாண முக²வாஸனம் ।
அஸக்ருத்³விக்⁴னராஜ த்வம் மயா த³த்தம் விஶேஷத꞉ ॥ 41 ॥

த³க்ஷிணாம் காஞ்சனாத்³யாம் து நானாதா⁴துஸமுத்³ப⁴வாம் ।
ரத்னாத்³யை꞉ ஸம்யுதாம் டு⁴ண்டே⁴ க்³ருஹாண ஸகலப்ரிய ॥ 42 ॥

ராஜோபசாரகாத்³யானி க்³ருஹாண க³ணனாயக ।
தா³னானி து விசித்ராணி மயா த³த்தானி விக்⁴னப ॥ 43 ॥

தத꞉ ஆப⁴ரணம் தே(அ)ஹமர்பயாமி விதா⁴னத꞉ ।
உபசாரைஶ்ச விவிதை⁴꞉ தேன துஷ்டோ ப⁴வ ப்ரபோ⁴ ॥ 44 ॥

ததோ தூ³ர்வாங்குரான்டு⁴ண்டே⁴ ஏகவிம்ஶதிஸங்க்²யகான் ।
க்³ருஹாண ந்யூனஸித்³த்⁴யர்த²ம் ப⁴க்தவாத்ஸல்யகாரணாத் ॥ 45 ॥

நானாதீ³பஸமாயுக்தம் நீராஜனமகா⁴பஹன் ।
க்³ருஹாண பா⁴வஸம்யுக்தம் ஸர்வாஜ்ஞானாதி⁴னாஶன ॥ 46 ॥

க³ணானாம் த்வேதி மந்த்ரஸ்ய ஜபம் ஸாஹஸ்ரகம் பரம் ।
க்³ருஹாண க³ணனாத² த்வம் ஸர்வஸித்³தி⁴ப்ரதோ³ ப⁴வ ॥ 47 ॥

ஆராத்ரிகம் ஸுகர்பூரம் நானாதீ³பமயம் ப்ரபோ⁴ ।
க்³ருஹாண ஜ்யோதிஷாம் நாத² ததா² நீராஜயாம்யஹம் ॥ 48 ॥

பாத³யோஸ்தே து சத்வாரி நாபௌ⁴ த்³வே வத³னே ப்ரபோ⁴ ।
ஏகம் து ஸப்தவாரம் வை ஸர்வாங்கே³ஷு நிரஞ்ஜனம் ॥ 49 ॥

சதுர்வேத³ப⁴வைர்மந்த்ரை꞉ கா³ணபத்யைர்க³ஜானந ।
மந்த்ரிதானி க்³ருஹாண த்வம் புஷ்பபத்ராணி விக்⁴னப ॥ 50 ॥

பஞ்சப்ரகாரகை꞉ ஸ்தோத்ரை꞉ கா³ணபத்யைர்க³ணாதி⁴ப ।
ஸ்தௌமி த்வாம் தேன ஸந்துஷ்டோ ப⁴வ ப⁴க்திப்ரதா³யக ॥ 51 ॥

ஏகவிம்ஶதிஸங்க்²யம் வா த்ரிஸங்க்²யம் வா க³ஜானந ।
ப்ராத³க்ஷிண்யம் க்³ருஹாண த்வம் ப்³ரஹ்மன் ப்³ரஹ்மேஶபா⁴வன ॥ 52 ॥

ஸாஷ்டாங்கா³ம் ப்ரணதிம் நாத² ஏகவிம்ஶதிஸம்மிதாம் ।
ஹேரம்ப³ ஸர்வபூஜ்ய த்வம் க்³ருஹாண து மயா க்ருதம் ॥ 53 ॥

ந்யூனாதிரிக்தபா⁴வார்த²ம் கிஞ்சித்³து³ர்வாங்குரான் ப்ரபோ⁴ ।
ஸமர்பயாமி தேன த்வம் ஸாங்கா³ம் பூஜாம் குருஷ்வ தாம் ॥ 54 ॥

த்வயா த³த்தம் ஸ்வஹஸ்தேன நிர்மால்யம் சிந்தயாம்யஹம் ।
ஶிகா²யாம் தா⁴ரயாம்யேவ ஸதா³ ஸர்வப்ரத³ம் ச தத் ॥ 55 ॥

அபராதா⁴னஸங்க்²யாதான் க்ஷமஸ்வ க³ணனாயக ।
ப⁴க்தம் குரு ச மாம் டு⁴ண்டே⁴ தவ பாத³ப்ரியம் ஸதா³ ॥ 56 ॥

த்வம் மாதா த்வம் பிதா மே வை ஸுஹ்ருத்ஸம்ப³ந்தி⁴காத³ய꞉ ।
த்வமேவ குலதே³வஶ்ச ஸர்வம் த்வம் மே ந ஸம்ஶய꞉ ॥ 57 ॥

ஜாக்³ரத்ஸ்வப்னஸுஷுப்திபி⁴ர்தே³ஹ-வாங்க்³மனஸை꞉ க்ருதம் ।
ஸாம்ஸர்கி³கேண யத்கர்ம க³ணேஶாய ஸமர்பயே ॥ 58 ॥

பா³ஹ்யம் நானாவித⁴ம் பாபம் மஹோக்³ரம் தல்லயம் வ்ரஜேத் ।
க³ணேஶபாத³தீர்த²ஸ்ய மஸ்தகே தா⁴ரணாத்கில ॥ 59 ॥

பாதோ³த³கம் க³ணேஶஸ்ய பீதம் மர்த்யேன தத்க்ஷணாத் ।
ஸர்வாந்தர்க³தஜம் பாபம் நஶ்யதி க³ணனாதிக³ம் ॥ 60 ॥

க³ணேஶோச்சி²ஷ்டக³ந்த⁴ம் வை த்³வாத³ஶாங்கே³ஷு சர்சயேத் ।
க³ணேஶதுல்யரூப꞉ ஸ த³ர்ஶனாத்ஸர்வபாபஹா ॥ 61 ॥

யதி³ க³ணேஶபூஜாதௌ³ க³ந்த⁴ப⁴ஸ்மாதி³கம் சரேத் ।
அத²வோச்சி²ஷ்டக³ந்த⁴ம் து நோ சேத்தத்ர விதி⁴ம் சரேத் ॥ 62 ॥

த்³வாத³ஶாங்கே³ஷு விக்⁴னேஶம் நாமமந்த்ரேண சா(அ)ர்சயேத் ।
தேன ஸோ(அ)பி க³ணேஶேன ஸமோ ப⁴வதி பூ⁴தலே ॥ 63 ॥

மூர்த்⁴னி க³ணேஶ்வரம் சாதௌ³ லலாடே விக்⁴னனாயகம் ।
த³க்ஷிணே கர்ணமூலே து வக்ரதுண்ட³ம் ஸமர்சயேத் ॥ 64 ॥

வாமே கர்ணஸ்ய மூலே வை சைகத³ந்தம் ஸமர்சயேத் ।
கண்டே² லம்போ³த³ரம் தே³வம் ஹ்ருதி³ சிந்தாமணிம் ததா² ॥ 65 ॥

பா³ஹௌ த³க்ஷிணகே சைவ ஹேரம்ப³ம் வாமபா³ஹுகே ।
விகடம் நாபி⁴தே³ஶே து விக்⁴னனாத²ம் ஸமர்சயேத் ॥ 66 ॥

குக்ஷௌ த³க்ஷிணகா³யாம் து மயூரேஶம் ஸமர்சயேத் ।
வாமகுக்ஷௌ க³ஜாஸ்யம் வை ப்ருஷ்டே² ஸ்வானந்த³வாஸினம் ॥ 67 ॥

ஸர்வாங்க³லேபனம் ஶஸ்தம் சித்ரிதம் சா(அ)ஷ்டக³ந்த⁴கை꞉ ।
கா³ணேஶானாம் விஶேஷேண ஸர்வப⁴த்³ரஸ்ய காரணாத் ॥ 68 ॥

தத꞉ ஶிஷ்டம் து நைவேத்³யம் க³ணேஶஸ்ய பு⁴னஜ்ம்யஹம் ।
பு⁴க்திமுக்திப்ரத³ம் பூர்ணம் நானாபாபனிக்ருந்தனம் ॥ 69 ॥

க³ணேஶ ஸ்மரணேனைவ கரோமி காலக²ண்ட³னம் ।
கா³ணபத்யைஶ்ச ஸம்வாஸ꞉ ஸதா³ மே(அ)ஸ்து க³ஜானந ॥ 70 ॥

கா³ர்க்³ய உவாச-
ஏவம் க்³ருத்ஸமத³ஶ்சைவ சகார பா³ஹ்யபூஜனம் ।
த்ரிகாலேஷு மஹாயோகீ³ ஸதா³ ப⁴க்திஸமன்வித꞉ ॥ 71 ॥

ததா² குரு மஹீபால கா³ணபத்யோ ப⁴விஷ்யஸி ।
யதா² க்³ருத்ஸமத³꞉ ஸாக்ஷாத்ததா² த்வமபி நிஶ்சிதம் ॥ 72 ॥

இதி ஶ்ரீமதா³ந்த்யே மௌத்³க³லே க³ணேஶபா³ஹ்யபூஜா ।

Also Read:

Sri Ganesha Bahya Puja Lyrics in English | Sanskrit | Kannada | Telugu | Tamil

Sri Ganesha Bahya Puja Lyrics in Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top