Best Spiritual Website

Spiritual, Stotrams, Mantras PDFs

Sri Ganesha Panchachamara Stotram Lyrics in Kannada

Sri Ganesha Panchachamara Stotram in Kannada:

॥ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ ಪಂಚಚಾಮರ ಸ್ತೋತ್ರಂ ॥
ನಮೋ ಗಣಾಧಿಪಾಯತೇ ತ್ವಯಾಜಗದ್ವಿನಿರ್ಮಿತಂ
ನಿಜೇಚ್ಛಯಾ ಚ ಪಾಲ್ಯತೇಽಧುನಾವಶೇ ತವಸ್ಥಿತಮ್
ತ್ವಮಂತರಾತ್ಮಕೋಸ್ಯಮುಷ್ಯ ತನ್ಮಯಿಸ್ಥಿತಃ ಪುನೀಹಿ
ಮಾಂ ಜಗತ್ಪತೇಂಬಿಕಾತನೂಜ ನಿತ್ಯಶಾಂ ಕರೇ || ೧ ||

ಗಣೇಶ್ವರಃ ಕೃಪಾನಿಧಿರ್ಜಗತ್ಪತಿಃ ಪರಾತ್ಪರಃ
ಪ್ರಭುಸ್ಸ್ವಲೀಲಯಾ ಭವಚ್ಛಿವಾನ್ಮದಾವಳಾನನಃ
ಗಿರೀಂದ್ರಜಾತನೂಭವಸ್ತಮೇವ ಸರ್ವಕರ್ಮಸು
ಪ್ರಪೂಜಯಂತಿ ದೇಹಿನಸ್ಸಮಾಪ್ನುವಂತಿ ಚೇಪ್ಸಿತಮ್ || ೨ ||

ಚತುಃಪುಮರ್ಥದಾಯಿಭಿಶ್ಚತುಷ್ಕರೈರ್ವಿಲಂಬಿನಾ
ಸಹೋದರೇಣ ಸೋದರೇಣ ಪದ್ಮಜಾಂಡಸಂತತೇಃ
ಪದದ್ವಯೇನ ಚಾಪದಾಂ ನಿವಾರಕೇಣ ಭಾಸುರಾಂ
ಭಜೇ ಭವಾತ್ಮಜಂ ಪ್ರಭುಂ ಪ್ರಸನ್ನವಕ್ತ್ರಮದ್ವಯಮ್ || ೩ ||

ಬಲಿಷ್ಠಮೂಷಕಾದಿರಾಜಪೃಷ್ಠನಿಷ್ಠವಿಷ್ಠರ-
-ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಂಗಣಪ್ರಬರ್ಹ ಪಾರಮೇಷ್ಠ್ಯಶೋಭಿತಮ್
ಗರಿಷ್ಠಮಾತ್ಮಭಕ್ತಕಾರ್ಯವಿಘ್ನವರ್ಗಭಂಜನೇ
ಪಟಿಷ್ಠಮಾಶ್ರಿತಾವನೇ ಭಜಾಮಿ ವಿಘ್ನನಾಯಕಮ್ || ೪ ||

ಭಜಾಮಿ ಶೂರ್ಪಕರ್ಣಮಗ್ರಜಂ ಗುಹಸ್ಯ ಶಂಕರಾ-
-ತ್ಮಜಂ ಗಜಾನನಂ ಸಮಸ್ತದೇವಬೃಂದವಂದಿತಮ್
ಮಹಾಂತರಾಯ ಶಾಂತಿದಂ ಮತಿಪ್ರದಂ ಮನೀಷಿಣಾಂ
ಗತಿಂ ಶೃತಿಸ್ಮೃತಿಸ್ತುತಂ ಗಣೇಶ್ವರಂ ಮದೀಶ್ವರಮ್ || ೫ ||

ಯದಂಘ್ರಿಪಲ್ಲವಸ್ಮೃತಿರ್ನಿರಂತರಾಯ ಸಿದ್ಧಿದಾ
ಯಮೇವ ಬುದ್ಧಿಶಾಲಿನಸ್ಸ್ಮರಂತ್ಯಹರ್ನಿಶಂ ಹೃದಿ
ಯಮಾಶ್ರಿತಸ್ತರತ್ಯಲಂಘ್ಯ ಕಾಲಕರ್ಮಬಂಧನಂ
ತಮೇವಚಿತ್ಸುಖಾತ್ಮಕಂ ಭಜಾಮಿ ವಿಘ್ನನಾಯಕಮ್ || ೬ ||

ಕರಾಂಬುಜಸ್ಫುರದ್ವರಾಭಯಾಽಕ್ಷಸೂತ್ರ ಪುಸ್ತಕ
ಸೃಣಿಸ್ಸಬೀಜಪೂರಕಂಜಪಾಶದಂತ ಮೋದಕಾನ್
ವಹನ್ಕಿರೀಟಕುಂಡಲಾದಿ ದಿವ್ಯಭೂಷಣೋಜ್ಜ್ವಲೋ
ಗಜಾನನೋ ಗಣಾಧಿಪಃ ಪ್ರಭುರ್ಜಯತ್ಯಹರ್ನಿಶಮ್ || ೭ ||

ಗಿರೀಂದ್ರಜಾಮಹೇಶಯೋಃ ಪರಸ್ಪರಾನುರಾಗಜಂ
ನಿಜಾನುಭೂತಚಿತ್ಸುಖಂ ಸುರೈರುಪಾಸ್ಯದೈವತಮ್
ಗಣೇಶ್ವರಂ ಗುರುಂ ಗುಹಸ್ಯ ವಿಘ್ನವರ್ಗಘಾತಿನಂ
ಗಜಾನನಂ ಭಜಾಮ್ಯಹಂ ನ ದೈವಮನ್ಯಮಾಶ್ರಯೇ || ೮ ||

ಗಣೇಶಪಂಚಚಾಮರಸ್ತುತಿಂ ಪಠಧ್ವಮಾದರಾತ್
ಮನೀಷಿತಾರ್ಥದಾಯಕಂ ಮನೀಷಿಣಃ ಕಲೌಯುಗೇ
ನಿರಂತರಾಯ ಸಿದ್ಧಿದಂ ಚಿರಂತನೋಕ್ತಿಸಮ್ಮತಂ
ನಿರಂತರಂ ಗಣೇಶಭಕ್ತಿ ಶುದ್ಧಚಿತ್ತವೃತ್ತಯಃ || ೯ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಯೋಗಿ ವಿರಚಿತಾ ಶ್ರೀಗಣೇಶಪಂಚಚಾಮರಸ್ತುತಿಃ |

Also Read:

Sri Ganesha Panchachamara StotramLyrics in English | Hindi | Kannada | Telugu | Tamil

Sri Ganesha Panchachamara Stotram Lyrics in Kannada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top