Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Sri Ganesha Suktam Lyrics in Kannada

Sri Ganesha Suktam Kannada Lyrics:

ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ ಸೂಕ್ತಮ್ (ಋಗ್ವೇದೀಯ)
ಆ ತೂ ನ॑ ಇನ್ದ್ರ ಕ್ಷು॒ಮನ್ತಂ᳚ ಚಿ॒ತ್ರಂ ಗ್ರಾ॒ಭಂ ಸಂ ಗೃ॑ಭಾಯ ।
ಮ॒ಹಾ॒ಹ॒ಸ್ತೀ ದಕ್ಷಿ॑ಣೇನ ॥ 1 ॥

ವಿ॒ದ್ಮಾ ಹಿ ತ್ವಾ᳚ ತುವಿಕೂ॒ರ್ಮಿನ್ತು॒ವಿದೇ᳚ಷ್ಣಂ ತು॒ವೀಮ॑ಘಮ್ ।
ತು॒ವಿ॒ಮಾ॒ತ್ರಮವೋ᳚ಭಿಃ ॥ 2 ॥

ನ॒ ಹಿ ತ್ವಾ᳚ ಶೂರ ದೇ॒ವಾ ನ ಮರ್ತಾ᳚ಸೋ॒ ದಿತ್ಸ᳚ನ್ತಮ್ ।
ಭೀ॒ಮಂ ನ ಗಾಂ ವಾ॒ರಯ᳚ನ್ತೇ ॥ 3 ॥

ಏತೋ॒ನ್ವಿನ್ದ್ರಂ॒ ಸ್ತವಾ॒ಮೇಶಾ᳚ನಂ॒ ವಸ್ವ॑: ಸ್ವ॒ರಾಜಮ್᳚ ।
ನ ರಾಧ॑ಸಾ ಮರ್ಧಿಷನ್ನಃ ॥ 4 ॥

ಪ್ರ ಸ್ತೋ᳚ಷ॒ದುಪ॑ ಗಾಸಿಷ॒ಚ್ಛ್ರವ॒ತ್ಸಾಮ॑ ಗೀ॒ಯಮಾ᳚ನಮ್ ।
ಅ॒ಭಿರಾಧ॑ಸಾಜುಗುರತ್ ॥ 5 ॥

ಆ ನೋ᳚ ಭರ॒ ದಕ್ಷಿ॑ಣೇನಾ॒ಭಿ ಸ॒ವ್ಯೇನ॒ ಪ್ರ ಮೃ॑ಶ ।
ಇನ್ದ್ರ॒ ಮಾನೋ॒ ವಸೋ॒ರ್ನಿರ್ಭಾ᳚ಕ್ ॥ 6 ॥

ಉಪ॑ಕ್ರಮ॒ಸ್ವಾ ಭ॑ರ ಧೃಷ॒ತಾ ಧೃ॑ಷ್ಣೋ॒ ಜನಾ᳚ನಾಮ್ ।
ಅದಾ᳚ಶೂಷ್ಟರಸ್ಯ॒ ವೇದ॑: ॥ 7 ॥

ಇನ್ದ್ರ॒ ಯ ಉ॒ ನು ತೇ॒ ಅಸ್ತಿ॒ ವಾಜೋ॒ ವಿಪ್ರೇ᳚ಭಿ॒: ಸನಿ॑ತ್ವಃ ।
ಅ॒ಸ್ಮಾಭಿ॒: ಸುತಂ ಸ॑ನುಹಿ ॥ 8 ॥

ಸ॒ದ್ಯೋ॒ಜುವ॑ಸ್ತೇ॒ ವಾಜಾ᳚ ಅ॒ಸ್ಮಭ್ಯ᳚ಮ್ ವಿ॒ಶ್ವಶ್ಚ᳚ನ್ದ್ರಾಃ ।
ವಶೈ᳚ಶ್ಚ ಮ॒ಕ್ಷೂ ಜ॑ರನ್ತೇ ॥ 9 ॥

ಗ॒ಣಾನಾಂ᳚ ತ್ವಾ ಗ॒ಣಪ॑ತಿಂ ಹವಾಮಹೇ
ಕ॒ವಿಂ ಕ॑ವೀ॒ನಾಮು॑ಪ॒ಮಶ್ರ॑ವಸ್ತಮಮ್ ।
ಜ್ಯೇ॒ಷ್ಠ॒ರಾಜಂ॒ ಬ್ರಹ್ಮ॑ಣಾಂ ಬ್ರಹ್ಮಣಸ್ಪತ॒
ಆ ನ॑: ಶೃ॒ಣ್ವನ್ನೂ॒ತಿಭಿ॑ಸ್ಸೀದ॒ ಸಾದ॑ನಮ್ ॥ 10 ॥

ನಿ ಷು ಸೀ᳚ದ ಗಣಪತೇ ಗ॒ಣೇಷು॒ ತ್ವಾಮಾ᳚ಹು॒ರ್ವಿಪ್ರ॑ತಮಂ ಕವೀ॒ನಾಮ್ ।
ನ ಋ॒ತೇ ತ್ವತ್ಕ್ರಿ॑ಯತೇ॒ ಕಿಂ ಚ॒ನಾರೇ ಮ॒ಹಾಮ॒ರ್ಕಂ ಮ॑ಘವಞ್ಚಿ॒ತ್ರಮ॑ರ್ಚ ॥ 11 ॥

ಅ॒ಭಿ॒ಖ್ಯಾನೋ᳚ ಮಘವ॒ನ್ನಾಧ॑ಮಾನಾ॒ನ್ತ್ಸಖೇ᳚ ಬೋ॒ಧಿ ವ॑ಸುಪತೇ॒ ಸಖೀ᳚ನಾಮ್ ।
ರಣಂ᳚ ಕೃಧಿ ರಣಕೃತ್ಸತ್ಯಶು॒ಷ್ಮಾಭ॑ಕ್ತೇ ಚಿ॒ದಾ ಭ॑ಜಾ ರಾ॒ಯೇ ಅ॒ಸ್ಮಾನ್ ॥ 12 ॥

Also Read:

Sri Ganesha Suktam lyrics in Sanskrit | English | Telugu | Tamil | Kannada

Sri Ganesha Suktam Lyrics in Kannada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top