Slokas

Sri Ganga Stava Lyrics in Tamil

Sri Ganga Stava in Tamil:

॥ ஶ்ரீ க³ங்கா³ ஸ்தவ꞉ ॥
ஸூத உவாச –
ஶ்ருணுத்⁴வம் முனய꞉ ஸர்வே க³ங்கா³ஸ்தவமனுத்தமம் |
ஶோகமோஹஹரம் பும்ஸாம்ருஷிபி⁴꞉ பரிகீர்திதம் || 1 ||

ருஷய ஊசு꞉ –
இயம் ஸுரதரங்கி³ணீ ப⁴வனவாரிதே⁴ஸ்தாரிணீ
ஸ்துதா ஹரிபதா³ம்பு³ஜாது³பக³தா ஜக³த்ஸம்ஸத³꞉ |
ஸுமேருஶிக²ராமரப்ரியஜலாமலக்ஷாலினீ
ப்ரஸன்னவத³னா ஶுபா⁴ ப⁴வப⁴யஸ்ய வித்³ராவிணீ || 2 ||

ப⁴கீ³ரத²ரதா²னுகா³ ஸுரகரீந்த்³ரத³ர்பாபஹா
மஹேஶமுகுடப்ரபா⁴ கி³ரிஶிர꞉பதாகா ஸிதா |
ஸுராஸுரனரோரகை³ரஜப⁴வாச்யுதை꞉ ஸம்ஸ்துதா
விமுக்திப²லஶாலினீ கலுஷனாஶினீ ராஜதே || 3 ||

பிதாமஹகமண்ட³லுப்ரப⁴வமுக்திபீ³ஜா லதா
ஶ்ருதிஸ்ம்ருதிக³ணஸ்துதத்³விஜகுலாலவாலாவ்ருதா |
ஸுமேருஶிக²ராபி⁴தா³ நிபதிதா த்ரிலோகாவ்ருதா
ஸுத⁴ர்மப²லஶாலினீ ஸுக²பலாஶினீ ராஜதே || 4 ||

சரத்³விஹக³மாலினீ ஸக³ரவம்ஶமுக்திப்ரதா³
முனீந்த்³ரவரனந்தி³னீ தி³வி மதா ச மந்தா³கினீ |
ஸதா³ து³ரிதனாஶினீ விமலவாரிஸந்த³ர்ஶன-
ப்ரணாமகு³ணகீர்தனாதி³ஷு ஜக³த்ஸு ஸம்ராஜதே || 5 ||

மஹாபி⁴ஷஸுதாங்க³னா ஹிமகி³ரீஶகூடஸ்தனா
ஸபே²னஜலஹாஸினீ ஸிதமராலஸஞ்சாரிணீ |
சலல்லஹரிஸத்கரா வரஸரோஜமாலாத⁴ரா
ரஸோல்லஸிதகா³மினீ ஜலதி⁴காமினீ ராஜதே || 6 ||

க்வசின்முனிக³ணை꞉ ஸ்துதா க்வசித³னந்தஸம்பூஜிதா
க்வசித்கலகலஸ்வனா க்வசித³தீ⁴ரயாதோ³க³ணா |
க்வசித்³ரவிகரோஜ்ஜ்வலா க்வசிது³த³க்³ரபாதாகுலா
க்வசிஜ்ஜனவிகா³ஹிதா ஜயதி பீ⁴ஷ்மமாதா ஸதீ || 7 ||

ஸ ஏவ குஶலீ ஜன꞉ ப்ரணமதீஹ பா⁴கீ³ரதீ²ம்
ஸ ஏவ தபஸாம் நிதி⁴ர்ஜபதி ஜாஹ்னவீமாத³ராத் |
ஸ ஏவ புருஷோத்தம꞉ ஸ்மரதி ஸாது⁴ மந்தா³கினீம்
ஸ ஏவ விஜயீ ப்ரபு⁴꞉ ஸுரதரங்கி³ணீம் ஸேவதே || 8 ||

தவாமலஜலாசிதம் க²க³ஸ்ருகா³லமீனக்ஷதம்
சலல்லஹரிலோலிதம் ருசிரதீரஜம்பா⁴லிதம் |
கதா³ நிஜவபுர்முதா³ ஸுரனரோரகை³꞉ ஸம்ஸ்துதோ(அ)ப்யஹம்
த்ரிபத²கா³மினி ப்ரியமதீவ பஶ்யாம்யஹோ || 9 ||

த்வத்தீரே வஸதிம் தவாமலஜலஸ்னானம் தவ ப்ரேக்ஷணம்
த்வன்னாமஸ்மரணம் தவோத³யகதா²ஸம்லாபனம் பாவனம் |
க³ங்கே³ மே தவ ஸேவனைகனிபுணோ(அ)ப்யானந்தி³தஶ்சாத்³ருத꞉
ஸ்துத்வா சோத்³க³தபாதகோ பு⁴வி கதா³ ஶாந்தஶ்சரிஷ்யாம்யஹம் || 10 ||

இத்யேதத்³ருஷிபி⁴꞉ ப்ரோக்தம் க³ங்கா³ஸ்தவனமுத்தமம் |
ஸ்வர்க்³யம் யஶஸ்யமாயுஷ்யம் பட²னாச்ச்²ரவணாத³பி || 11 ||

ஸர்வபாபஹரம் பும்ஸாம் ப³லமாயுர்விவர்த⁴னம் |
ப்ராதர்மத்⁴யாஹ்னஸாயாஹ்னே க³ங்கா³ஸான்னித்⁴யதா ப⁴வேத் || 12 ||

இத்யேதத்³பா⁴ர்க³வாக்²யானம் ஶுகதே³வான்மயா ஶ்ருதம் |
படி²தம் ஶ்ராவிதம் சாத்ர புண்யம் த⁴ன்யம் யஶஸ்கரம் || 13 ||

அவதாரம் மஹாவிஷ்ணோ꞉ கல்கே꞉ பரமமத்³பு⁴தம் |
பட²தாம் ஶ்ருண்வதாம் ப⁴க்த்யா ஸர்வாஶுப⁴வினாஶனம் || 14 ||

இதி ஶ்ரீகல்கிபுராணே க³ங்கா³ஸ்தவ꞉ ||

Also Read:

Sri Ganga Stava Lyrics in English | Hindi | Kannada | Telugu | Tamil

Add Comment

Click here to post a comment