Best Spiritual Website

Spiritual, Stotrams, Mantras PDFs

Sri Gnana Saraswathi Devi Prayer

Gnana Saraswathi Devi

Shudham Brahma vichara Saara Parmamadyam Jagadvyapineem |
Veena Pustaka Dhaarineem Abhayadaam Jadyaandhakaaraa paha |
Haste Sphaatika maalikaam Vidadhateem Padmasane Samsthitam |
Vandethaam Parmeshvareem Bhagawateem Buddhihi pradaam Shaaradaam॥
Yaa Kundendu Tusharahara Dhavala Yaa Shubhra Vastranvita |
Yaa Veena Varadanda Manditakaraa Yaa Shweta Padmasana |
Yaa Brahmachyuta Shankara prabritibihi devaih Sadaa Vanditaa |
Saamaam Paatu Saraswathi Bhagavatee Nishesha Jaadyapahaa॥
Yaa Maayaa Madhu-Kaittabha-Pramadhanii Yaa Maahishonmoolinii |
Yaa Dhuumreksshana-danda Munndda-Madhanii Yaa Rakta beejaasinii |
Shaktih Shumbha-Nishumbha-Daitya Dalinii Yaa Siddhalakshmii Paraa |
Saa Chandee Nava Kotti Moorthy Sahitaa Maam Paathu Vishveshwarii ॥
Siddha Lakshmi, Moksha Lakshmi, Jaya Lakshmi, Saraswathi |
Sri Lakshmi, Vara Lakshmischa, Prasanna Mama Sarvadaa ॥
Sarva Mangala Maangalye Shive Sarvaartha Saadhike |
Sharannye Tryia Ambake Gauri Naaraayanni Namostute ||
Sharadhindhu Samaakare Parabrahma Swarupini |
Vaasaraa Peeta nilaye Saraswathi Namosthuthe ||

Sri Gnana Saraswathi Devi Prayer

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top