Hanuman Stotras

Sri Hanuman Badavanala Stotram Lyrics in Kannada

Click here to Read Sri Hanuman Badabanala Stotram Meaning in English:

Sri Hanuman Badavanala Stotram in Kannada:

॥ ಶ್ರೀ ಹನುಮಾನ್ ಬಡಬಾನಲ ಸ್ತೋತ್ರಂ ॥
ಓಂ ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀ ಹನುಮದ್ಬಡಬಾನಲ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಹಾಮಂತ್ರಸ್ಯ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಋಷಿಃ, ಶ್ರೀ ಬಡಬಾನಲ ಹನುಮಾನ್ ದೇವತಾ, ಮಮ ಸಮಸ್ತ ರೋಗ ಪ್ರಶಮನಾರ್ಥಂ ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ ಐಶ್ವರ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧ್ಯರ್ಥಂ ಸಮಸ್ತ ಪಾಪಕ್ಷಯಾರ್ಥಂ ಶ್ರೀಸೀತಾರಾಮಚಂದ್ರ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥಂ ಹನುಮದ್ಬಡಬಾನಲ ಸ್ತೋತ್ರ ಜಪಮಹಂ ಕರಿಷ್ಯೇ |

ಓಂ ಹ್ರಾಂ ಹ್ರೀಂ ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೇ ಶ್ರೀಮಹಾಹನುಮತೇ ಪ್ರಕಟ ಪರಾಕ್ರಮ ಸಕಲದಿಙ್ಮಂಡಲ ಯಶೋವಿತಾನ ಧವಳೀಕೃತ ಜಗತ್ತ್ರಿತಯ ವಜ್ರದೇಹ, ರುದ್ರಾವತಾರ, ಲಂಕಾಪುರೀ ದಹನ, ಉಮಾ ಅನಲಮಂತ್ರ ಉದಧಿಬಂಧನ, ದಶಶಿರಃ ಕೃತಾಂತಕ, ಸೀತಾಶ್ವಾಸನ, ವಾಯುಪುತ್ರ, ಅಂಜನೀಗರ್ಭಸಂಭೂತ, ಶ್ರೀರಾಮಲಕ್ಷ್ಮಣಾನಂದಕರ, ಕಪಿಸೈನ್ಯಪ್ರಾಕಾರ ಸುಗ್ರೀವ ಸಾಹಾಯ್ಯಕರಣ, ಪರ್ವತೋತ್ಪಾಟನ, ಕುಮಾರ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿನ್, ಗಂಭೀರನಾದ ಸರ್ವಪಾಪಗ್ರಹವಾರಣ, ಸರ್ವಜ್ವರೋಚ್ಚಾಟನ, ಡಾಕಿನೀ ವಿಧ್ವಂಸನ,

ಓಂ ಹ್ರಾಂ ಹ್ರೀಂ ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೇ ಮಹಾವೀರವೀರಾಯ, ಸರ್ವದುಃಖನಿವಾರಣಾಯ, ಗ್ರಹಮಂಡಲ ಭೂತಮಂಡಲ ಸರ್ವಪಿಶಾಚ ಮಂಡಲೋಚ್ಚಾಟನ ಭೂತಜ್ವರ ಏಕಾಹಿಕಜ್ವರ ದ್ವ್ಯಾಹಿಕಜ್ವರ ತ್ರ್ಯಾಹಿಕಜ್ವರ ಚಾತುರ್ಥಿಕಜ್ವರ ಸಂತಾಪಜ್ವರ ವಿಷಮಜ್ವರ ತಾಪಜ್ವರ ಮಾಹೇಶ್ವರ ವೈಷ್ಣವ ಜ್ವರಾನ್ ಛಿಂದಿ ಛಿಂದಿ, ಯಕ್ಷ ರಾಕ್ಷಸ ಭೂತಪ್ರೇತಪಿಶಾಚಾನ್ ಉಚ್ಚಾಟಯ ಉಚ್ಚಾಟಯ,

ಓಂ ಹ್ರಾಂ ಹ್ರೀಂ ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೇ ಶ್ರೀಮಹಾಹನುಮತೇ,

ಓಂ ಹ್ರಾಂ ಹ್ರೀಂ ಹ್ರೂಂ ಹ್ರೈಂ ಹ್ರೌಂ ಹ್ರಃ ಆಂ ಹಾಂ ಹಾಂ ಹಾಂ ಹಾಂ ಔಂ ಸೌಂ ಏಹಿ ಏಹಿ,

ಓಂ ಹಂ ಓಂ ಹಂ ಓಂ ಹಂ ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೇ ಶ್ರೀಮಹಾಹನುಮತೇ ಶ್ರವಣಚಕ್ಷುರ್ಭೂತಾನಾಂ ಶಾಕಿನೀ ಡಾಕಿನೀ ವಿಷಮ ದುಷ್ಟಾನಾಂ ಸರ್ವವಿಷಂ ಹರ ಹರ ಆಕಾಶ ಭುವನಂ ಭೇದಯ ಭೇದಯ ಛೇದಯ ಛೇದಯ ಮಾರಯ ಮಾರಯ ಶೋಷಯ ಶೋಷಯ ಮೋಹಯ ಮೋಹಯ ಜ್ವಾಲಯ ಜ್ವಾಲಯ ಪ್ರಹಾರಯ ಪ್ರಹಾರಯ ಸಕಲಮಾಯಾಂ ಭೇದಯ ಭೇದಯ,

ಓಂ ಹ್ರಾಂ ಹ್ರೀಂ ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೇ ಶ್ರೀಮಹಾಹನುಮತೇ ಸರ್ವ ಗ್ರಹೋಚ್ಚಾಟನ ಪರಬಲಂ ಕ್ಷೋಭಯ ಕ್ಷೋಭಯ ಸಕಲಬಂಧನ ಮೋಕ್ಷಣಂ ಕುರು ಕುರು ಶಿರಃಶೂಲ ಗುಲ್ಫಶೂಲ ಸರ್ವಶೂಲಾನ್ನಿರ್ಮೂಲಯ ನಿರ್ಮೂಲಯ
ನಾಗ ಪಾಶ ಅನಂತ ವಾಸುಕಿ ತಕ್ಷಕ ಕರ್ಕೋಟಕ ಕಾಳೀಯಾನ್ ಯಕ್ಷ ಕುಲ ಜಲಗತ ಬಿಲಗತ ರಾತ್ರಿಂಚರ ದಿವಾಚರ ಸರ್ವಾನ್ನಿರ್ವಿಷಂ ಕುರು ಕುರು ಸ್ವಾಹಾ,

ರಾಜಭಯ ಚೋರಭಯ ಪರಯಂತ್ರ ಪರಮಂತ್ರ ಪರತಂತ್ರ ಪರವಿದ್ಯಾಚ್ಛೇದಯ ಛೇದಯ ಸ್ವಮಂತ್ರ ಸ್ವಯಂತ್ರ ಸ್ವವಿದ್ಯಾಃ ಪ್ರಕಟಯ ಪ್ರಕಟಯ ಸರ್ವಾರಿಷ್ಟಾನ್ನಾಶಯ ನಾಶಯ ಸರ್ವಶತೄನ್ನಾಶಯ ನಾಶಯ ಅಸಾಧ್ಯಂ ಸಾಧಯ ಸಾಧಯ ಹುಂ ಫಟ್ ಸ್ವಾಹಾ |

ಇತಿ ಶ್ರೀ ವಿಭೀಷಣಕೃತಂ ಹನುಮದ್ಬಡಬಾನಲ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ |

Also Read:

Sri Hanuman Badavanala Stotram Lyrics in English | Hindi | Kannada | Telugu | Tamil

Add Comment

Click here to post a comment