Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Sri Hanuman Kavacham Lyrics in Kannada

Sri Hanuman Kavacham in Kannada:

॥ ಶ್ರೀ ಹನುಮತ್ ಕವಚಂ ॥
ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀ ಹನುಮತ್ ಕವಚಸ್ತೋತ್ರಮಹಾಮಂತ್ರಸ್ಯ ವಸಿಷ್ಠ ಋಷಿಃ ಅನುಷ್ಟುಪ್ ಛಂದಃ ಶ್ರೀ ಹನುಮಾನ್ ದೇವತಾ ಮಾರುತಾತ್ಮಜ ಇತಿ ಬೀಜಂ ಅಂಜನಾಸೂನುರಿತಿ ಶಕ್ತಿಃ ವಾಯುಪುತ್ರ ಇತಿ ಕೀಲಕಂ ಹನುಮತ್ಪ್ರಸಾದ ಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥೇ ಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ ||

ಉಲ್ಲಂಘ್ಯ ಸಿಂಧೋಸ್ಸಲಿಲಂ ಸಲೀಲಂ
ಯಶ್ಶೋಕವಹ್ನಿಂ ಜನಕಾತ್ಮಜಾಯಾಃ |
ಆದಾಯ ತೇನೈವ ದದಾಹ ಲಂಕಾಂ
ನಮಾಮಿ ತಂ ಪ್ರಾಂಜಲಿರಾಂಜನೇಯಮ್ || ೧ ||

ಮನೋಜವಂ ಮಾರುತತುಲ್ಯವೇಗಂ
ಜಿತೇಂದ್ರಿಯಂ ಬುದ್ಧಿಮತಾಂ ವರಿಷ್ಠಮ್ |
ವಾತಾತ್ಮಜಂ ವಾನರಯೂಥಮುಖ್ಯಂ
ಶ್ರೀರಾಮದೂತಂ ಶಿರಸಾ ನಮಾಮಿ || ೨ ||

ಉದ್ಯದಾದಿತ್ಯಸಂಕಾಶಂ ಉದಾರಭುಜವಿಕ್ರಮಮ್ |
ಕಂದರ್ಪಕೋಟಿಲಾವಣ್ಯಂ ಸರ್ವವಿದ್ಯಾವಿಶಾರದಮ್ || ೩ ||

ಶ್ರೀರಾಮಹೃದಯಾನಂದಂ ಭಕ್ತಕಲ್ಪಮಹೀರುಹಮ್ |
ಅಭಯಂ ವರದಂ ದೋರ್ಭ್ಯಾಂ ಕಲಯೇ ಮಾರುತಾತ್ಮಜಮ್ || ೪ ||

ಶ್ರೀರಾಮ ರಾಮ ರಾಮೇತಿ ರಮೇ ರಾಮೇ ಮನೋರಮೇ |
ಸಹಸ್ರನಾಮ ತತ್ತುಲ್ಯಂ ರಾಮನಾಮ ವರಾನನೇ || ೫ ||

ಪಾದೌ ವಾಯುಸುತಃ ಪಾತು ರಾಮದೂತಸ್ತದಂಗುಳೀಃ |
ಗುಲ್ಫೌ ಹರೀಶ್ವರಃ ಪಾತು ಜಂಘೇ ಚಾರ್ಣವಲಂಘನಃ || ೬ ||

ಜಾನುನೀ ಮಾರುತಿಃ ಪಾತು ಊರೂ ಪಾತ್ವಸುರಾಂತಕಃ |
ಗುಹ್ಯಂ ವಜ್ರತನುಃ ಪಾತು ಜಘನಂ ತು ಜಗದ್ಧಿತಃ || ೭ ||

ಆಂಜನೇಯಃ ಕಟಿಂ ಪಾತು ನಾಭಿಂ ಸೌಮಿತ್ರಿಜೀವನಃ |
ಉದರಂ ಪಾತು ಹೃದ್ಗೇಹೀ ಹೃದಯಂ ಚ ಮಹಾಬಲಃ || ೮ ||

ವಕ್ಷೋ ವಾಲಾಯುಧಃ ಪಾತು ಸ್ತನೌ ಚಾಽಮಿತವಿಕ್ರಮಃ |
ಪಾರ್ಶ್ವೌ ಜಿತೇಂದ್ರಿಯಃ ಪಾತು ಬಾಹೂ ಸುಗ್ರೀವಮಂತ್ರಕೃತ್ || ೯ ||

ಕರಾವಕ್ಷ ಜಯೀ ಪಾತು ಹನುಮಾಂಶ್ಚ ತದಂಗುಳೀಃ |
ಪೃಷ್ಠಂ ಭವಿಷ್ಯದ್ರ್ಬಹ್ಮಾ ಚ ಸ್ಕಂಧೌ ಮತಿ ಮತಾಂ ವರಃ || ೧೦ ||

ಕಂಠಂ ಪಾತು ಕಪಿಶ್ರೇಷ್ಠೋ ಮುಖಂ ರಾವಣದರ್ಪಹಾ |
ವಕ್ತ್ರಂ ಚ ವಕ್ತೃಪ್ರವಣೋ ನೇತ್ರೇ ದೇವಗಣಸ್ತುತಃ || ೧೧ ||

ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರಸನ್ಮಾನಕರೋ ಭ್ರುವೌ ಮೇ ಪಾತು ಸರ್ವದಾ |
ಕಾಮರೂಪಃ ಕಪೋಲೇ ಮೇ ಫಾಲಂ ವಜ್ರನಖೋಽವತು || ೧೨ ||

ಶಿರೋ ಮೇ ಪಾತು ಸತತಂ ಜಾನಕೀಶೋಕನಾಶನಃ |
ಶ್ರೀರಾಮಭಕ್ತಪ್ರವರಃ ಪಾತು ಸರ್ವಕಳೇಬರಮ್ || ೧೩ ||

ಮಾಮಹ್ನಿ ಪಾತು ಸರ್ವಜ್ಞಃ ಪಾತು ರಾತ್ರೌ ಮಹಾಯಶಾಃ |
ವಿವಸ್ವದಂತೇವಾಸೀ ಚ ಸಂಧ್ಯಯೋಃ ಪಾತು ಸರ್ವದಾ || ೧೪ ||

ಬ್ರಹ್ಮಾದಿದೇವತಾದತ್ತವರಃ ಪಾತು ನಿರಂತರಮ್ |
ಯ ಇದಂ ಕವಚಂ ನಿತ್ಯಂ ಪಠೇಚ್ಚ ಶೃಣುಯಾನ್ನರಃ || ೧೫ ||

ದೀರ್ಘಮಾಯುರವಾಪ್ನೋತಿ ಬಲಂ ದೃಷ್ಟಿಂ ಚ ವಿಂದತಿ |
ಪಾದಾಕ್ರಾಂತಾ ಭವಿಷ್ಯಂತಿ ಪಠತಸ್ತಸ್ಯ ಶತ್ರವಃ |
ಸ್ಥಿರಾಂ ಸುಕೀರ್ತಿಮಾರೋಗ್ಯಂ ಲಭತೇ ಶಾಶ್ವತಂ ಸುಖಮ್ || ೧೬ ||

ಇತಿ ನಿಗದಿತವಾಕ್ಯವೃತ್ತ ತುಭ್ಯಂ
ಸಕಲಮಪಿ ಸ್ವಯಮಾಂಜನೇಯ ವೃತ್ತಮ್ |
ಅಪಿ ನಿಜಜನರಕ್ಷಣೈಕದೀಕ್ಷೋ
ವಶಗ ತದೀಯ ಮಹಾಮನುಪ್ರಭಾವಃ || ೧೭ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀ ಹನುಮತ್ ಕವಚಮ್ |

Also Read:

Sri Hanuman Kavacham Lyrics in English | Hindi | Kannada | Telugu | Tamil

Sri Hanuman Kavacham Lyrics in Kannada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top