Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Sri Karthikeya Ashtakam Lyrics in Kannada

Sri Karthikeya Ashtakam Kannada Lyrics:

ಶ್ರೀ ಕಾರ್ತಿಕೇಯಾಷ್ಟಕಂ
ಅಗಸ್ತ್ಯ ಉವಾಚ |
ನಮೋಽಸ್ತು ಬೃಂದಾರಕಬೃಂದವಂದ್ಯ-
-ಪಾದಾರವಿಂದಾಯ ಸುಧಾಕರಾಯ |
ಷಡಾನನಾಯಾಮಿತವಿಕ್ರಮಾಯ
ಗೌರೀಹೃದಾನಂದಸಮುದ್ಭವಾಯ || ೧ ||

ನಮೋಽಸ್ತು ತುಭ್ಯಂ ಪ್ರಣತಾರ್ತಿಹಂತ್ರೇ
ಕರ್ತ್ರೇ ಸಮಸ್ತಸ್ಯ ಮನೋರಥಾನಾಮ್ |
ದಾತ್ರೇ ರಥಾನಾಂ ಪರತಾರಕಸ್ಯ
ಹಂತ್ರೇ ಪ್ರಚಂಡಾಸುರತಾರಕಸ್ಯ || ೨ ||

ಅಮೂರ್ತಮೂರ್ತಾಯ ಸಹಸ್ರಮೂರ್ತಯೇ
ಗುಣಾಯ ಗಣ್ಯಾಯ ಪರಾತ್ಪರಾಯ |
ಅಪಾರಪಾರಾಯ ಪರಾಪರಾಯ
ನಮೋಽಸ್ತು ತುಭ್ಯಂ ಶಿಖಿವಾಹನಾಯ || ೩ ||

ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ ಬ್ರಹ್ಮವಿದಾಂ ವರಾಯ
ದಿಗಂಬರಾಯಾಂಬರಸಂಸ್ಥಿತಾಯ |
ಹಿರಣ್ಯವರ್ಣಾಯ ಹಿರಣ್ಯಬಾಹವೇ
ನಮೋ ಹಿರಣ್ಯಾಯ ಹಿರಣ್ಯರೇತಸೇ || ೪ ||

ತಪಃ ಸ್ವರೂಪಾಯ ತಪೋಧನಾಯ
ತಪಃ ಫಲಾನಾಂ ಪ್ರತಿಪಾದಕಾಯ |
ಸದಾ ಕುಮಾರಾಯ ಹಿಮಾರಮಾರಿಣೇ
ತೃಣೀಕೃತೈಶ್ವರ್ಯ ವಿರಾಗಿಣೇ ನಮಃ || ೫ ||

ನಮೋಽಸ್ತು ತುಭ್ಯಂ ಶರಜನ್ಮನೇ ವಿಭೋ
ಪ್ರಭಾತಸೂರ್ಯಾರುಣದಂತಪಂಕ್ತಯೇ |
ಬಾಲಾಯ ಚಾಬಾಲಪರಾಕ್ರಮಾಯ ಷಾ-
-ಣ್ಮಾತುರಾಯಾಲಮನಾತುರಾಯ || ೬ ||

ಮೀಢುಷ್ಟಮಾಯೋತ್ತರಮೀಢುಷೇ ನಮೋ
ನಮೋ ಗಣಾನಾಂ ಪತಯೇ ಗಣಾಯ |
ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ ಜನ್ಮಜರಾತಿಗಾಯ
ನಮೋ ವಿಶಾಖಾಯ ಸುಶಕ್ತಿಪಾಣಯೇ || ೭ ||

ಸರ್ವಸ್ಯ ನಾಥಸ್ಯ ಕುಮಾರಕಾಯ
ಕ್ರೌಂಚಾರಯೇ ತಾರಕಮಾರಕಾಯ |
ಸ್ವಾಹೇಯ ಗಾಂಗೇಯ ಚ ಕಾರ್ತಿಕೇಯ
ಶೈವೇಯ ತುಭ್ಯಂ ಸತತಂ ನಮೋಽಸ್ತು || ೮ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀಸ್ಕಾಂದೇ ಮಹಾಪುರಾಣೇ ಕಾಶೀಖಂಡೇ ಪಂಚವಿಂಶತಿತಮೋಽಧ್ಯಾಯೇ ಶ್ರೀ ಕಾರ್ತಿಕೇಯಾಷ್ಟಕಮ್ |

Also Read:

Sri Karthikeya Ashtakam lyrics in Sanskrit | English | Telugu | Tamil | Kannada

Sri Karthikeya Ashtakam Lyrics in Kannada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top