Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Sri Karthikeya Panchakam Lyrics in Kannada

Sri Karthikeya Panchakam Kannada Lyrics:

ಶ್ರೀ ಕಾರ್ತಿಕೇಯ ಪಂಚಕಂ
ವಿಮಲನಿಜಪದಾಬ್ಜಂ ವೇದವೇದಾಂತವೇದ್ಯಂ
ಮಮ ಕುಲಗುರುನಾಥಂ ವಾದ್ಯಗಾನಪ್ರಮೋದಮ್ |
ರಮಣಸುಗುಣಜಾಲಂ ರಂಗರಾಡ್ಭಾಗಿನೇಯಂ
ಕಮಲಜನುತಪಾದಂ ಕಾರ್ತಿಕೇಯಂ ನಮಾಮಿ || ೧ ||

ಶಿವಶರವಣಜಾತಂ ಶೈವಯೋಗಪ್ರಭಾವಂ
ಭವಹಿತಗುರುನಾಥಂ ಭಕ್ತಬೃಂದಪ್ರಮೋದಮ್ |
ನವರಸಮೃದುಪಾದಂ ನಾಥ ಹ್ರೀಂಕಾರರೂಪಂ
ಕವನಮಧುರಸಾರಂ ಕಾರ್ತಿಕೇಯಂ ಭಜಾಮಿ || ೨ ||

ಪಾಕಾರಾತಿಸುತಾಮುಖಾಬ್ಜಮಧುಪಂ ಬಾಲೇಂದುಮೌಳೀಶ್ವರಂ
ಲೋಕಾನುಗ್ರಹಕಾರಣಂ ಶಿವಸುತಂ ಲೋಕೇಶತತ್ತ್ವಪ್ರದಮ್ |
ರಾಕಾಚಂದ್ರಸಮಾನಚಾರುವದನಂ ರಂಭೋರುವಲ್ಲೀಶ್ವರಂ
ಹ್ರೀಂಕಾರಪ್ರಣವಸ್ವರೂಪಲಹರೀಂ ಶ್ರೀಕಾರ್ತಿಕೇಯಂ ಭಜೇ || ೩ ||

ಮಹಾದೇವಾಜ್ಜಾತಂ ಶರವಣಭವಂ ಮಂತ್ರಶರಭಂ
ಮಹತ್ತತ್ತ್ವಾನಂದಂ ಪರಮಲಹರೀ ಮಂತ್ರಮಧುರಮ್ |
ಮಹಾದೇವಾತೀತಂ ಸುರಗಣಯುತಂ ಮಂತ್ರವರದಂ
ಗುಹಂ ವಲ್ಲೀನಾಥಂ ಮಮ ಹೃದಿ ಭಜೇ ಗೃಧ್ರಗಿರಿಶಮ್ || ೪ ||

ನಿತ್ಯಾಕಾರಂ ನಿಖಿಲವರದಂ ನಿರ್ಮಲಂ ಬ್ರಹ್ಮತತ್ತ್ವಂ
ನಿತ್ಯಂ ದೇವೈರ್ವಿನುತಚರಣಂ ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪಾದಿಯೋಗಮ್ |
ನಿತ್ಯಾನಂದಂ ನಿಗಮವಿದಿತಂ ನಿರ್ಗುಣಂ ದೇವದೇವಂ
ನಿತ್ಯಂ ವಂದೇ ಮಮ ಗುರುವರಂ ನಿರ್ಮಮಂ ಕಾರ್ತಿಕೇಯಮ್ || ೫ ||

ಪಂಚಕಂ ಕಾರ್ತಿಕೇಯಸ್ಯ ಯಃ ಪಠೇಚ್ಛೃಣುಯಾದಪಿ |
ಕಾರ್ತಿಕೇಯ ಪ್ರಸಾದಾತ್ಸ ಸರ್ವಾಭೀಷ್ಟಮವಾಪ್ನುಯಾತ್ || ೬ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀ ಕಾರ್ತಿಕೇಯ ಪಂಚಕಮ್ ||

Also Read:

Sri Karthikeya Panchakam lyrics in Sanskrit | English | Telugu | Tamil | Kannada

Sri Karthikeya Panchakam Lyrics in Kannada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top