Best Spiritual Website

Spiritual, Stotrams, Mantras PDFs

Sri Ketu Kavacham Lyrics in Kannada

Sri Ketu Kavacham in Kannada:

॥ ಶ್ರೀ ಕೇತು ಕವಚಂ ॥
ಓಂ ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀಕೇತುಕವಚಸ್ತೋತ್ರಮಹಾಮನ್ತ್ರಸ್ಯ ಪುರನ್ದರ ಋಷಿಃ | ಅನುಷ್ಟುಪ್ಛನ್ದಃ | ಕೇತುರ್ದೇವತಾ | ಕಂ ಬೀಜಂ | ನಮಃ ಶಕ್ತಿಃ | ಕೇತುರಿತಿ ಕೀಲಕಮ್ | ಮಮ ಕೇತುಕೃತ ಪೀಡಾ ನಿವಾರಣಾರ್ಥೇ ಸರ್ವರೋಗನಿವಾರಣಾರ್ಥೇ ಸರ್ವಶತ್ರುವಿನಾಶನಾರ್ಥೇ ಸರ್ವಕಾರ್ಯಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥೇ ಕೇತುಪ್ರಸಾದಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥೇ ಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ |

ಧ್ಯಾನಮ್ –
ಧೂಮ್ರವರ್ಣಂ ಧ್ವಜಾಕಾರಂ ದ್ವಿಭುಜಂ ವರದಾಂಗದಮ್
ಚಿತ್ರಾಮ್ಬರಧರಂ ಕೇತುಂ ಚಿತ್ರಗನ್ಧಾನುಲೇಪನಮ್ |
ವೈಡೂರ್ಯಾಭರಣಂ ಚೈವ ವೈಡೂರ್ಯ ಮಕುಟಂ ಫಣಿಮ್
ಚಿತ್ರಂಕಫಾಧಿಕರಸಂ ಮೇರುಂ ಚೈವಾಪ್ರದಕ್ಷಿಣಮ್ ||

ಕೇತುಂ ಕರಾಲವದನಂ ಚಿತ್ರವರ್ಣಂ ಕಿರೀಟಿನಮ್ |
ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಸದಾ ದೇವಂ ಧ್ವಜಾಕಾರಂ ಗ್ರಹೇಶ್ವರಮ್ || ೧ ||

ಕವಚಮ್ –
ಚಿತ್ರವರ್ಣಃ ಶಿರಃ ಪಾತು ಫಾಲಂ ಮೇ ಧೂಮ್ರವರ್ಣಕಃ |
ಪಾತು ನೇತ್ರೇ ಪಿಙ್ಗಲಾಕ್ಷಃ ಶ್ರುತೀ ಮೇ ರಕ್ತಲೋಚನಃ || ೨ ||

ಘ್ರಾಣಂ ಪಾತು ಸುವರ್ಣಾಭೋ ದ್ವಿಭುಜಂ ಸಿಂಹಿಕಾಸುತಃ |
ಪಾತು ಕಣ್ಠಂ ಚ ಮೇ ಕೇತುಃ ಸ್ಕನ್ಧೌ ಪಾತು ಗ್ರಹಾಧಿಪಃ || ೩ ||

ಬಾಹೂ ಪಾತು ಸುರಶ್ರೇಷ್ಠಃ ಕುಕ್ಷಿಂ ಪಾತು ಮಹೋರಗಃ |
ಸಿಂಹಾಸನಃ ಕಟಿಂ ಪಾತು ಮಧ್ಯಂ ಪಾತು ಮಹಾಸುರಃ || ೪ ||

ಊರೂ ಪಾತು ಮಹಾಶೀರ್ಷೋ ಜಾನುನೀ ಚ ಪ್ರಕೋಪನಃ |
ಪಾತು ಪಾದೌ ಚ ಮೇ ರೌದ್ರಃ ಸರ್ವಾಙ್ಗಂ ರವಿಮರ್ದಕಃ || ೫ ||

ಇದಂ ಚ ಕವಚಂ ದಿವ್ಯಂ ಸರ್ವರೋಗವಿನಾಶನಮ್ |
ಸರ್ವದುಃಖವಿನಾಶಂ ಚ ಸತ್ಯಮೇತನ್ನಸಂಶಯಃ || ೬ ||

ಇತಿ ಪದ್ಮಪುರಾಣೇ ಕೇತುಕವಚಮ್ |

Also Read:

Sri Ketu Kavacham Lyrics in English | Hindi | Kannada | Telugu | Tamil

Sri Ketu Kavacham Lyrics in Kannada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top