Ashtottara Shatanamavali Lakshmi Stotram

Sri Lakshmi Devi Namavali | 108 Names of Sri Lakshmi Devi | Different Names of Sri Lakshmi

Shri Lakshmi Devi is draped in red saree, bedecked with gold ornaments, seated on a lotus, pot in hand, flanked by white elephants, the image of Lakshmi adorns most Hindu homes and business establishments.

Shri Lakshmi is the goddess of wealth, fortune, power, luxury, beauty, fertility, and auspiciousness. She holds the promise of material fulfillment and contentment. She is described as restless, whimsical yet maternal, with her arms raised to bless and to grant.

Shri Laxmi Devi Namavali:

om prakrtyai namah | vikrtyai | vidyayai | sarva-bhuta-hita-pradayai | sraddhayai | vibhutyai | surabhyai | param-atmikayai | vace | padmalayayai || 10 ||

padmayai | sucaye | svahayai | svadhayai | sudhayai | dhanyayai | hiranmayyai | laksmyai | nitya-pustayai | vibhavaryai || 20 ||

adityai | dityai | diptayai | vasudhayai | vasu-dharinyai | kamalayai | kantyai | kamaksyai | ksiroda-sambhavayai | anugraha-parayai || 30 ||

rddhyai | anaghayai | hari-vallabhayai | asokayai | amrtayai | diptayai | loka-sokavinasinyai | dharma-nilayayai | karunayai | loka-matre || 40 ||

padma-priyayai | padma-hastayai | padmaksyai | padma-sundaryai | padmodbhavayai | padma-mukhyai | padma-nabha-priyayai | ramayai | padmamala-dharayai | devyai || 50 ||

padma-gandhinyai | padminyai | punya-gandhayai | su-prasannayai | prasad-abhimukhyai | prabhayai | candra-vadanayai | candrayai | candra-sahodaryai | caturbhujayai || 60 ||

candra-rupayai | indirayai | indu-sitalayai | ahlada-jananyai | pustyai | sivayai | sivan-karyai | satyai | vimalayai | visva-jananyai || 70 ||

tustyai | daridrya-nasinyai | priti-puskarinyai | santayai | sukla-malyambarayai | sriyai | bhaskaryai | bilva-nilayayai | vararohayai | yasasvinyai || 80 ||

vasundharayai | udarangayai | harinyai | hema-malinyai | dhana-dhanya-karyai | siddhyai | straina-saumyayai | subha-pradayai | nrpa-vesma gatanandayai | varalaksmyai || 90 ||

vasu-pradayai | subhayai | hiranya-prakarayai | samudra-tanayayai | jayayai | mangala-devyai | visnu-vaksas-sthala-sthitayai | visnu-patnyai | prasann-aksyai || 100 ||

narayana-samasritayai | daridya-dhvamsinyai | devyai | sarvo-padrava varinyai | nava-durgayai | maha-kalyai | brahma-visnu-sivatmikayai | trikala-jnanasampannayai | bhuvan-esvaryai || 108 ||

Add Comment

Click here to post a comment