Lalitha Stotram

Sri Lalitha Ashtottara Shatanama Stotram 2 Lyrics in Kannada

Sri Lalitha Ashtottara Shatanama Stotram 2 in Kannada:

॥ ಶ್ರೀ ಲಲಿತಾ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ 2 ॥
ಶಿವಾ ಭವಾನೀ ಕಲ್ಯಾಣೀ ಗೌರೀ ಕಾಳೀ ಶಿವಪ್ರಿಯಾ |
ಕಾತ್ಯಾಯನೀ ಮಹಾದೇವೀ ದುರ್ಗಾರ್ಯಾ ಚಂಡಿಕಾ ಭವಾ || ೧ ||

ಚಂದ್ರಚೂಡಾ ಚಂದ್ರಮುಖೀ ಚಂದ್ರಮಂಡಲವಾಸಿನೀ |
ಚಂದ್ರಹಾಸಕರಾ ಚಂದ್ರಹಾಸಿನೀ ಚಂದ್ರಕೋಟಿಭಾ || ೨ ||

ಚಿದ್ರೂಪಾ ಚಿತ್ಕಳಾ ನಿತ್ಯಾ ನಿರ್ಮಲಾ ನಿಷ್ಕಳಾ ಕಳಾ |
ಭಾವ್ಯಾಭವಪ್ರಿಯಾ ಭವ್ಯರೂಪಿಣೀ ಕುಲಭಾಷಿಣೀ || ೩ ||

ಕವಿಪ್ರಿಯಾ ಕಾಮಕಳಾ ಕಾಮದಾ ಕಾಮರೂಪಿಣೀ |
ಕಾರುಣ್ಯಸಾಗರಃ ಕಾಳೀ ಸಂಸಾರಾರ್ಣವತಾರಿಕಾ || ೪ ||

ದೂರ್ವಾಭಾ ದುಷ್ಟಭಯದಾ ದುರ್ಜಯಾ ದುರಿತಾಪಹಾ |
ಲಲಿತಾರಾಜ್ಯದಾಸಿದ್ಧಾ ಸಿದ್ಧೇಶೀ ಸಿದ್ಧಿದಾಯಿನೀ || ೫ ||

ಶರ್ಮದಾ ಶಾಂತಿರವ್ಯಕ್ತಾ ಶಂಖಕುಂಡಲಮಂಡಿತಾ |
ಶಾರದಾ ಶಾಂಕರೀ ಸಾಧ್ವೀ ಶ್ಯಾಮಲಾ ಕೋಮಲಾಕೃತಿಃ || ೬ ||

ಪುಷ್ಪಿಣೀ ಪುಷ್ಪಬಾಣಾಂಬಾ ಕಮಲಾ ಕಮಲಾಸನಾ |
ಪಂಚಬಾಣಸ್ತುತಾ ಪಂಚವರ್ಣರೂಪಾಸರಸ್ವತೀ || ೭ ||

ಪಂಚಮೀಪರಮಾಲಕ್ಷ್ಮೀಃ ಪಾವನೀ ಪಾಪಹಾರಿಣೀ |
ಸರ್ವಜ್ಞಾ ವೃಷಭಾರೂಢಾ ಸರ್ವಲೋಕವಶಂಕರೀ || ೮ ||

ಸರ್ವಸ್ವತಂತ್ರಾ ಸರ್ವೇಶೀ ಸರ್ವಮಂಗಳಕಾರಿಣೀ |
ನಿರವದ್ಯಾ ನೀರದಾಭಾ ನಿರ್ಮಲಾ ನಿಶ್ಚಯಾತ್ಮಿಕಾ || ೯ ||

ನಿರ್ಮದಾ ನಿಯತಾಚಾರಾ ನಿಷ್ಕಾಮಾ ನಿಗಮಾಲಯಾ |
ಅನಾದಿಬೋಧಾ ಬ್ರಹ್ಮಾಣೀ ಕೌಮಾರೀ ಗುರುರೂಪಿಣೀ || ೧೦ ||

ವೈಷ್ಣವೀ ಸಮಯಾಚಾರಾ ಕೌಳಿನೀ ಕುಲದೇವತಾ |
ಸಾಮಗಾನಪ್ರಿಯಾ ಸರ್ವವೇದರೂಪಾ ಸರಸ್ವತೀ || ೧೧ ||

ಅಂತರ್ಯಾಗಪ್ರಿಯಾನಂದಾ ಬಹಿರ್ಯಾಗಪರಾರ್ಚಿತಾ |
ವೀಣಾಗಾನರಸಾನಂದಾ ಅರ್ಧೋನ್ಮೀಲಿತಲೋಚನಾ || ೧೨ ||

ದಿವ್ಯಚಂದನದಿಗ್ಧಾಂಗೀ ಸರ್ವಸಾಮ್ರಾಜ್ಯರೂಪಿಣೀ |
ತರಂಗೀಕೃತಸಾಪಾಂಗವೀಕ್ಷಾರಕ್ಷಿತಸಜ್ಜನಾ || ೧೩ ||

ಸುಧಾಪಾನಸಮುದ್ವೇಲಹೇಲಾಮೋಹಿತಧೂರ್ಜಟಿಃ |
ಮತಂಗಮುನಿಸಂಪೂಜ್ಯಾ ಮತಂಗಕುಲಭೂಷಣಾ || ೧೪ ||

ಮಕುಟಾಂಗದಮಂಜೀರಮೇಖಲಾದಾಮಭೂಷಿತಾ |
ಊರ್ಮಿಲಾ ಕಿಂಕಿಣೀರತ್ನಕಂಕಣಾದಿಪರಿಷ್ಕೃತಾ || ೧೫ ||

ಮಲ್ಲಿಕಾಮಾಲತೀಕುಂದಮಂದಾರಾಂಚಿತಮಸ್ತಕಾ |
ತಾಂಬೂಲಕಬಳೋದಂಚತ್ಕಪೋಲತಲಶೋಭಿನೀ || ೧೬||

ತ್ರಿಮೂರ್ತಿರೂಪಾತ್ರೈಲೋಕ್ಯ ಸುಮೋಹನತನುಪ್ರಭಾ |
ಶ್ರೀಮಚ್ಚಕ್ರಾಧಿನಗರೀಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಶ್ರೀಸ್ವರೂಪಿಣೀ || ೧೭ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀಲಲಿತಾದೇವ್ಯಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮ್ |

Also Read:

Sri Lalitha Ashtottara Shatanama Stotram 2 Lyrics in English | Hindi | Kannada | Telugu | Tamil

Add Comment

Click here to post a comment