Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Sri Lalitha Sahasranama Stotram Poorvapeetika Lyrics in Tamil

Sri Lalitha Sahasranama Stotram Poorvapeetika in Tamil:

॥ ஶ்ரீ லலிதா ஸஹஸ்ரனாம ஸ்தோத்ரரத்னம் – பூர்வபீடி²கா ॥
அக³ஸ்த்ய உவாச –
அஶ்வானந மஹாபு³த்³தே⁴ ஸர்வஶாஸ்த்ரவிஶாரத³ |
கதி²தம் லலிதாதே³வ்யாஶ்சரிதம் பரமாத்³பு⁴தம் || 1 ||

பூர்வம் ப்ராது³ர்ப⁴வோ மாதுஸ்தத꞉ பட்டாபி⁴ஷேசனம் |
ப⁴ண்டா³ஸுரவத⁴ஶ்சைவ விஸ்தரேண த்வயோதி³த꞉ || 2 ||

வர்ணிதம் ஶ்ரீபுரம் சாபி மஹாவிப⁴வவிஸ்தரம் |
ஶ்ரீமத்பஞ்சத³ஶாக்ஷர்யா꞉ மஹிமா வர்ணிதஸ்ததா² || 3 ||

ஷோடா⁴ன்யாஸாத³யோ ந்யாஸா꞉ ந்யாஸக²ண்டே³ ஸமீரிதா꞉ |
அந்தர்யாக³க்ரமஶ்சைவ ப³ஹிர்யாக³க்ரமஸ்ததா² || 4 ||

மஹாயாக³க்ரமஶ்சைவ பூஜாக²ண்டே³ ஸமீரித꞉ |
புரஶ்சரணக²ண்டே³ து ஜபலக்ஷணமீரிதம் || 5 ||

ஹோமக²ண்டே³ த்வயா ப்ரோக்தோ ஹோமத்³ரவ்யவிதி⁴க்ரம꞉ |
சக்ரராஜஸ்ய வித்³யாயா꞉ ஶ்ரீ தே³வ்யா தே³ஶிகாத்மனோ꞉ || 6 ||

ரஹஸ்யக²ண்டே³ தாதா³த்ம்யம் பரஸ்பரமுதீ³ரிதம் |
ஸ்தோத்ரக²ண்டே³ ப³ஹுவிதா⁴ஸ்த்ஸுதய꞉ பரிகீர்திதா꞉ || 7 ||

மந்த்ரிணீத³ண்டி³னீதே³வ்யோ꞉ ப்ரோக்தே நாமஸஹஸ்ரகே |
ந து ஶ்ரீலலிதாதே³வ்யா꞉ ப்ரோக்தம் நாமஸஹஸ்ரகம் || 8 ||

தத்ர மே ஸம்ஶயோ ஜாதோ ஹயக்³ரீவ த³யானிதே⁴ |
கிம் வா த்வயா விஸ்ம்ருதம் தத் ஜ்ஞாத்வா வா ஸமுபேக்ஷிதம் || 9 ||

மம வா யோக்³யதா நாஸ்தி ஶ்ரோதும் நாமஸஹஸ்ரகம் |
கிமர்த²ம் ப⁴வதா நோக்தம் தத்ர மே காரணம் வத³ || 10 ||

ஸூத உவாச –
இதி ப்ருஷ்டோ ஹயக்³ரீவோ முனினா கும்ப⁴ஜன்மனா |
ப்ரஹ்ருஷ்டோ வசனம் ப்ராஹ தாபஸம் கும்ப⁴ஸம்ப⁴வம் || 11 ||

ஶ்ரீஹயக்³ரீவ உவாச –
லோபாமுத்³ராபதே(அ)க³ஸ்த்ய ஸாவதா⁴னமனாஶ்ஶ்ருணு |
நாம்னாம் ஸஹஸ்ரம் யன்னோக்தம் காரணம் தத்³வதா³மி தே || 12 ||

ரஹஸ்யமிதி மத்வாஹம் நோக்தவான் தே ந சான்யதா² |
புனஶ்ச ப்ருச்ச²தே ப⁴க்த்யா தஸ்மாத்தத்தே வதா³ம்யஹம் || 13 ||

ப்³ரூயாச்சி²ஷ்யாய ப⁴க்தாய ரஹஸ்யமபி தே³ஶிக꞉ |
ப⁴வதா ந ப்ரதே³யம் ஸ்யாத³ப⁴க்தாய கதா³சன || 14 ||

ந ஶடா²ய ந து³ஷ்டாய நாவிஶ்வாஸாய கர்ஹிசித் |
ஶ்ரீமாத்ருப⁴க்தியுக்தாய ஶ்ரீவித்³யாராஜவேதி³னே || 15 ||

உபாஸகாய ஶுத்³தா⁴ய தே³யம் நாமஸஹஸ்ரகம் |
யானி நாமஸஹஸ்ராணி ஸத்³யஸ்ஸித்³தி⁴ப்ரதா³னி வை || 16 ||

தந்த்ரேஷு லலிதாதே³வ்யாஸ்தேஷு முக்²யமித³ம் முனே |
ஶ்ரீவித்³யைவ து மந்த்ராணாம் தத்ர காதி³ர்யதா² பரா || 17 ||

புராணாம் ஶ்ரீபுரமிவ ஶக்தீனாம் லலிதா ததா² |
ஶ்ரீவித்³யோபாஸகானாம் ச யதா² தே³வ꞉ பரஶ்ஶிவ꞉ || 18 ||

ததா² நாமஸஹஸ்ரேஷு பரமேதத் ப்ரகீர்திதம் |
யதா²ஸ்ய பட²னாத்³தே³வீ ப்ரீயதே லலிதாம்பி³கா || 19 ||

அன்யனாமஸஹஸ்ரஸ்ய பாடா²ன்ன ப்ரீயதே ததா² |
ஶ்ரீமாது꞉ ப்ரீதயே தஸ்மாத³னிஶம் கீர்தயேதி³த³ம் || 20 ||

பி³ல்வபத்ரைஶ்சக்ரராஜே யோ(அ)ர்சயேல்லலிதாம்பி³காம் |
பத்³மைர்வா துலஸீபத்ரைரேபி⁴ர்னாமஸஹஸ்ரகை꞉ || 21 ||

ஸத்³ய꞉ ப்ரஸாத³ம் குருதே தஸ்ய ஸிம்ஹாஸனேஶ்வரீ |
சக்ராதி⁴ராஜமப்⁴யர்ச்ய ஜப்த்வா பஞ்சத³ஶாக்ஷரீம் || 22 ||

ஜபாந்தே கீர்தயேன்னித்யமித³ம் நாமஸஹஸ்ரகம் |
ஜபபூஜாத்³யஶக்தஶ்சேத்படே²ன்னாமஸஹஸ்ரகம் || 23 ||

ஸாங்கா³ர்சனே ஸாங்க³ஜபே யத்ப²லம் தத³வாப்னுயாத் |
உபாஸனே ஸ்துதீரஸ்யா꞉ படே²த³ப்⁴யுத³யோ ஹி ஸ꞉ || 24 ||

இத³ம் நாமஸஹஸ்ரம் து கீர்தயேன்னித்யகர்மவத் |
சக்ரராஜார்சனம் தே³வ்யா꞉ ஜபோ நாம்னாம் ச கீர்தனம் || 25 ||

ப⁴க்தஸ்ய க்ருத்யமேதாவத³ன்யத³ப்⁴யுத³யம் விது³꞉ |
ப⁴க்தஸ்யாவஶ்யகமித³ம் நாமஸாஹஸ்ரகீர்தனம் || 26 ||

தத்ர ஹேதும் ப்ரவக்ஷ்யாமி ஶ்ருணு த்வம் கும்ப⁴ஸம்ப⁴வ |
புரா ஶ்ரீலலிதாதே³வீ ப⁴க்தானாம் ஹிதகாம்யயா || 27 ||

வாக்³தே³வீர்வஶினீமுக்²யாஸ்ஸமாஹூயேத³மப்³ரவீத் |
வாக்³தே³வதா வஶின்யாத்³யாஶ்ஶ்ருணுத்⁴வம் வசனம் மம || 28 ||

ப⁴வத்யோ மத்ப்ரஸாதே³ன ப்ரோல்லஸத்³வாக்³விபூ⁴தய꞉ |
மத்³ப⁴க்தானாம் வாக்³விபூ⁴தி ப்ரதா³னே வினியோஜிதா꞉ || 29 ||

மச்சக்ரஸ்ய ரஹஸ்யஜ்ஞா மம நாமபராயணா꞉ |
மம ஸ்தோத்ரவிதா⁴னாய தஸ்மாதா³ஜ்ஞாபயாமி வ꞉ || 30 ||

குருத்⁴வமங்கிதம் ஸ்தோத்ரம் மம நாமஸஹஸ்ரகை꞉ |
யேன ப⁴க்தை꞉ ஸ்துதாயா மே ஸத்³ய꞉ ப்ரீதி꞉ பரா ப⁴வேத் || 31 ||

ஶ்ரீ ஹயக்³ரீவ உவாச –
இத்யாஜ்ஞப்தாஸ்ததோ தே³வ்யஶ்ர்ஶீதே³வ்யா லலிதாம்ப³யா |
ரஹஸ்யைர்னாமபி⁴ர்தி³வ்யைஶ்சக்ருஸ்ஸ்தோத்ரமனுத்தமம் || 32 ||

ரஹஸ்யனாமஸாஹஸ்ரமிதி தத்³விஶ்ருதம் பரம் |
தத꞉ கதா³சித்ஸத³ஸி ஸ்தி²த்வா ஸிம்ஹாஸனே(அ)ம்பி³கா || 33 ||

ஸ்வஸேவாவஸரம் ப்ராதா³த்ஸர்வேஷாம் கும்ப⁴ஸம்ப⁴வ |
ஸேவார்த²மாக³தாஸ்தத்ர ப்³ரஹ்மாணீப்³ரஹ்மகோடய꞉ || 34 ||

லக்ஷ்மீனாராயணானாம் ச கோடயஸ்ஸமுபாக³தா꞉ |
கௌ³ரீகோடிஸமேதானாம் ருத்³ராணாமபி கோடய꞉ || 35 ||

மந்த்ரிணீ த³ண்டி³னீமுக்²யாஸ்ஸேவார்த²ம் ச ஸமாக³தா꞉ |
ஶக்தயோ விவிதா⁴காராஸ்தாஸாம் ஸங்க்²யா ந வித்³யதே || 36 ||

தி³வ்யௌகா⁴ மானவௌகா⁴ஶ்ச ஸித்³தௌ⁴கா⁴ஶ்ச ஸமாக³தா꞉ |
தத்ர ஶ்ரீலலிதாதே³வீ ஸர்வேஷாம் த³ர்ஶனம் த³தௌ³ || 37 ||

தேஷு த்³ருஷ்ட்வோபவிஷ்டேஷு ஸ்வே ஸ்வே ஸ்தா²னே யதா²க்ரமம் |
தத்ர ஶ்ரீலலிதாதே³வீகடாக்ஷாக்ஷேபசோதி³தா꞉ || 38 ||

உத்தா²ய வஶினீமுக்²யா ப³த்³தா⁴ஞ்ஜலிபுடாஸ்ததா³ |
அஸ்துவன்னாமஸாஹஸ்ரைஸ்ஸ்வக்ருதைர்லலிதாம்பி³காம் || 39 ||

ஶ்ருத்வா ஸ்தவம் ப்ரஸன்னாபூ⁴ல்லலிதா பரமேஶ்வரீ |
தே ஸர்வே விஸ்மயம் ஜக்³முர்யேதத்ர ஸத³ஸி ஸ்தி²தா꞉ || 40 ||

தத꞉ ப்ரோவாச லலிதா ஸத³ஸ்யான் தே³வதாக³ணான் |
மமாஜ்ஞயைவ வாக்³தே³வ்யஶ்சக்ருஸ்ஸ்தோத்ரமனுத்தமம் || 41 ||

அங்கிதம் நாமபி⁴ர்தி³வ்யைர்மம ப்ரீதிவிதா⁴யகை꞉ |
தத்பட²த்⁴வம் ஸதா³ யூயம் ஸ்தோத்ரம் மத்ப்ரீதிவ்ருத்³த⁴யே || 42 ||

ப்ரவர்தயத்⁴வம் ப⁴க்தேஷு மம நாமஸாஹஸ்ரகம் |
இத³ம் நாம ஸஹஸ்ரம் மே யோ ப⁴க்த꞉ பட²தே(அ)ஸக்ருத் || 43 ||

ஸ மே ப்ரியதமோ ஜ்ஞேயஸ்தஸ்மை காமான் த³தா³ம்யஹம் |
ஶ்ரீசக்ரே மாம் ஸமப்⁴யர்ச்ய ஜப்த்வா பஞ்சத³ஶாக்ஷரீம் || 44 ||

பஶ்சான்னாமஸஹஸ்ரம் மே கீர்தயேன்மம துஷ்டயே |
மாமர்சயது வா மா வா வித்³யாம் ஜபது வா ந வா || 45 ||

கீர்தயேன்னாமஸாஹஸ்ரமித³ம் மத்ப்ரீதயே ஸதா³ |
மத்ப்ரீத்யா ஸகலான் காமான் லப⁴தே நாத்ர ஸம்ஶய꞉ || 46 ||

தஸ்மான்னாமஸஹஸ்ரம் மே கீர்தயத்⁴வம் ஸதா³த³ராத் |
இதி ஶ்ரீ லலிதேஶானீ ஶாஸ்தி தே³வான் ஸஹானுகா³ன் || 47 ||

ததா³ஜ்ஞயா ததா³ரப்⁴ய ப்³ரஹ்மவிஷ்ணுமஹேஶ்வரா꞉ |
ஶக்தயோமந்த்ரிணீமுக்²யா இத³ம் நாமஸஹஸ்ரகம் || 48 ||

பட²ந்தி ப⁴க்த்யா ஸததம் லலிதாபரிதுஷ்டயே |
தஸ்மாத³வஶ்யம் ப⁴க்தேன கீர்தனீயமித³ம் முனே || 49 ||

ஆவஶ்யகத்வே ஹேதுஸ்தே மயா ப்ரோக்தோ முனீஶ்வர |
இதா³னீம் நாமஸாஹஸ்ரம் வக்ஷ்யாமி ஶ்ரத்³த⁴யா ஶ்ருணு || 50 ||

இதி ஶ்ரீ ப்³ரஹ்மாண்ட³புராணே ஹயக்³ரீவாக³ஸ்த்யஸம்வாதே³ லலிதாஸஹஸ்ரனாமபூர்வபா⁴கோ³ நாம ப்ரத²மோ(அ)த்⁴யாய꞉ ||

Also Read:

Sri Lalitha Sahasranama Stotram Poorvapeetika Lyrics in English | Hindi | Kannada | Telugu | Tamil

Sri Lalitha Sahasranama Stotram Poorvapeetika Lyrics in Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top