Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Sri Maha Ganapathi Mangala Malika Stotram Lyrics in Kannada

Sri Maha Ganapathi Mangala Malika Stotram in Kannada:

॥ ಶ್ರೀ ಮಹಾಗಣಪತಿ ಮಂಗಳಮಾಲಿಕಾ ಸ್ತೋತ್ರಂ ॥
ಶ್ರೀಕಂಠಪ್ರೇಮಪುತ್ರಾಯ ಗೌರೀವಾಮಾಂಕವಾಸಿನೇ
ದ್ವಾತ್ರಿಂಶದ್ರೂಪಯುಕ್ತಾಯ ಶ್ರೀಗಣೇಶಾಯ ಮಂಗಳಂ || ೧ ||

ಆದಿಪೂಜ್ಯಾಯ ದೇವಾಯ ದಂತಮೋದಕಧಾರಿಣೇ
ವಲ್ಲಭಾಪ್ರಾಣಕಾಂತಾಯ ಶ್ರೀಗಣೇಶಾಯ ಮಂಗಳಂ || ೨ ||

ಲಂಬೋದರಾಯ ಶಾಂತಾಯ ಚಂದ್ರಗರ್ವಾಪಹಾರಿಣೇ
ಗಜಾನನಾಯಪ್ರಭವೇ ಶ್ರೀಗಣೇಶಾಯ ಮಂಗಳಂ || ೩ ||

ಪಂಚಹಸ್ತಾಯ ವಂದ್ಯಾಯ ಪಾಶಾಂಕುಶಧರಾಯಚ
ಶ್ರೀಮತೇ ಗಜಕರ್ಣಾಯ ಶ್ರೀಗಣೇಶಾಯ ಮಂಗಳಂ || ೪ ||

ದ್ವೈಮಾತುರಾಯ ಬಾಲಾಯ ಹೇರಂಬಾಯ ಮಹಾತ್ಮನೇ
ವಿಕಟಾಯಾಖುವಾಹಾಯ ಶ್ರೀಗಣೇಶಾಯ ಮಂಗಳಂ || ೫ ||

ಪೃಶ್ನಿಶೃಂಗಾಯಾಜಿತಾಯ ಕ್ಷಿಪ್ರಾಭೀಷ್ಟಾರ್ಥದಾಯಿನೇ
ಸಿದ್ಧಿಬುದ್ಧಿಪ್ರಮೋದಾಯ ಶ್ರೀಗಣೇಶಾಯ ಮಂಗಳಂ || ೬ ||

ವಿಲಂಬಿ ಯಜ್ಞಸೂತ್ರಾಯ ಸರ್ವವಿಘ್ನನಿವಾರಿಣೇ
ದೂರ್ವಾದಳಸುಪೂಜ್ಯಾಯ ಶ್ರೀಗಣೇಶಾಯ ಮಂಗಳಂ || ೭ ||

ಮಹಾಕಾಯಾಯ ಭೀಮಾಯ ಮಹಾಸೇನಾಗ್ರಜನ್ಮನೇ
ತ್ರಿಪುರಾರಿವರೋದ್ಧಾತ್ರೇ ಶ್ರೀಗಣೇಶಾಯ ಮಂಗಳಂ || ೮ ||

ಸಿಂದೂರರಮ್ಯವರ್ಣಾಯ ನಾಗಬದ್ಧೋದರಾಯಚ
ಆಮೋದಾಯ ಪ್ರಮೋದಾಯ ಶ್ರೀಗಣೇಶಾಯ ಮಂಗಳಂ || ೯ ||

ವಿಘ್ನಕರ್ತ್ರೇ ದುರ್ಮುಖಾಯ ವಿಘ್ನಹತ್ರೇನ್ ಶಿವಾತ್ಮನೇ
ಸುಮುಖಾಯೈಕದಂತಾಯ ಶ್ರೀಗಣೇಶಾಯ ಮಂಗಳಂ || ೧೦ ||

ಸಮಸ್ತಗಣನಾಥಾಯ ವಿಷ್ಣವೇ ಧೂಮಕೇತವೇ
ತ್ರ್ಯಕ್ಷಾಯ ಫಾಲಚಂದ್ರಾಯ ಶ್ರೀಗಣೇಶಾಯ ಮಂಗಳಂ || ೧೧ ||

ಚತುರ್ಥೀಶಾಯ ಮಾನ್ಯಾಯ ಸರ್ವವಿದ್ಯಾಪ್ರದಾಯಿನೇ
ವಕ್ರತುಂಡಾಯ ಕುಬ್ಜಾಯ ಶ್ರೀಗಣೇಶಾಯ ಮಂಗಳಂ || ೧೨ ||

ಧುಂಡಿನೇ ಕಪಿಲಾಖ್ಯಾಯ ಶ್ರೇಷ್ಠಾಯ ಋಣಹಾರಿಣೇ
ಉದ್ದಂಡೋದ್ದಂಡರೂಪಾಯ ಶ್ರೀಗಣೇಶಾಯ ಮಂಗಳಂ || ೧೩ ||

ಕಷ್ಟಹತ್ರೇನ್ ದ್ವಿದೇಹಾಯ ಭಕ್ತೇಷ್ಟಜಯದಾಯಿನೇ
ವಿನಾಯಕಾಯ ವಿಭವೇ ಶ್ರೀಗಣೇಶಾಯ ಮಂಗಳಂ || ೧೪ ||

ಸಚ್ಚಿದಾನಂದರೂಪಾಯ ನಿರ್ಗುಣಾಯ ಗುಣಾತ್ಮನೇ
ವಟವೇ ಲೋಕಗುರವೇ ಶ್ರೀಗಣೇಶಾಯ ಮಂಗಳಂ || ೧೫ ||

ಶ್ರೀಚಾಮುಂಡಾಸುಪುತ್ರಾಯ ಪ್ರಸನ್ನವದನಾಯ ಚ
ಶ್ರೀರಾಜರಾಜಸೇವ್ಯಾಯ ಶ್ರೀಗಣೇಶಾಯ ಮಂಗಳಂ || ೧೬ ||

ಶ್ರೀಚಾಮುಂಡಾಕೃಪಾಪಾತ್ರ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣೇಂದ್ರವಿನಿರ್ಮಿತಾಮ್
ವಿಭೂತಿ ಮಾತೃಕಾರಮ್ಯಾಂ ಕಲ್ಯಾಣೈಶ್ವರ್ಯದಾಯಿನೀಮ್ || ೧೭ ||

ಶ್ರೀಮಹಾಗಣನಾಥಸ್ಯ ಶೂಭಾಂ ಮಾಂಗಳಮಾಲಿಕಾಮ್
ಯಃಪಠೇತ್ಸತತಂ ವಾಣೀಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀಂ ಸಿದ್ಧಿಮವಾಪ್ನುಯಾತ್ || ೧೮ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀಮಹಾಗಣಪತಿ ಮಂಗಳಮಾಲಿಕಾಸ್ತೋತ್ರಂ |

Also Read:

Sri Maha Ganapathi Mangala Malika Stotram Lyrics in Sanskrit | English | Telugu | Tamil | Kannada

Sri Maha Ganapathi Mangala Malika Stotram Lyrics in Kannada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top