Best Spiritual Website

Spiritual, Stotrams, Mantras PDFs

Sri Mahadeva Stotram Lyrics in Kannada

Sri Mahadeva Stotram in Kannada:

॥ ಶ್ರೀ ಮಹಾದೇವ ಸ್ತೋತ್ರಂ ॥
ಜಯ ದೇವ ಪರಾನಂದ ಜಯ ಚಿತ್ಸತ್ಯವಿಗ್ರಹ |
ಜಯ ಸಂಸಾರಲೋಕಘ್ನ ಜಯ ಪಾಪಹರ ಪ್ರಭೋ || ೧ ||

ಜಯ ಪೂರ್ಣಮಹಾದೇವ ಜಯ ದೇವಾರಿಮರ್ದನ |
ಜಯ ಕಳ್ಯಾಣ ದೇವೇಶ ಜಯ ತ್ರಿಪುರಮರ್ದನ || ೨ ||

ಜಯಾಽಹಂಕಾರಶತ್ರುಘ್ನ ಜಯ ಮಾಯಾವಿಷಾಪಹಾ |
ಜಯ ವೇದಾಂತಸಂವೇದ್ಯ ಜಯ ವಾಚಾಮಗೋಚರಾ || ೩ ||

ಜಯ ರಾಗಹರ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಜಯ ವಿದ್ವೇಷಹರಾಗ್ರಜ |
ಜಯ ಸಾಂಬ ಸದಾಚಾರ ಜಯ ದೇವಸಮಾಹಿತ || ೪ ||

ಜಯ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿಭಿಃ ಪೂಜ್ಯ ಜಯ ವಿಷ್ಣೋಃ ಪರಾಮೃತ |
ಜಯ ವಿದ್ಯಾ ಮಹೇಶಾನ ಜಯ ವಿದ್ಯಾಪ್ರದಾನಿಶಮ್ || ೫ ||

ಜಯ ಸರ್ವಾಂಗ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಾಗಾಭರಣಭೂಷಣ |
ಜಯ ಬ್ರಹ್ಮವಿದಾಂಪ್ರಾಪ್ಯ ಜಯ ಭೋಗಾಪವರ್ಗದಃ || ೬ ||

ಜಯ ಕಾಮಹರ ಪ್ರಾಜ್ಞ ಜಯ ಕಾರುಣ್ಯವಿಗ್ರಹ |
ಜಯ ಭಸ್ಮಮಹಾದೇವ ಜಯ ಭಸ್ಮಾವಗುಂಠಿತಃ || ೭ ||

ಜಯ ಭಸ್ಮರತಾನಾಂ ತು ಪಾಶಭಂಗಪರಾಯಣ |
ಜಯ ಹೃತ್ಪಂಕಜೇ ನಿತ್ಯಂ ಯತಿಭಿಃ ಪೂಜ್ಯವಿಗ್ರಹಃ || ೮ ||

ಶ್ರೀ ಸೂತ ಉವಾಚ –
ಇತಿ ಸ್ತುತ್ವಾ ಮಹಾದೇವಂ ಪ್ರಣಿಪತ್ಯ ಬೃಹಸ್ಪತಿಃ |
ಕೃತಾರ್ಥಃ ಕ್ಲೇಶನಿರ್ಮುಕ್ತೋ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಪರವಶೋ ಭವೇತ್ || ೯ ||

ಯ ಇದಂ ಪಠತೇ ನಿತ್ಯಂ ಸಂಧ್ಯಯೋರುಭಯೋರಪಿ |
ಭಕ್ತಿಪಾರಂಗತೋ ಭೂತ್ವಾ ಪರಂಬ್ರಹ್ಮಾಧಿಗಚ್ಛತಿ || ೧೦ ||

ಗಂಗಾ ಪ್ರವಾಹವತ್ತಸ್ಯ ವಾಗ್ವಿಭೂತಿರ್ವಿಜೃಂಭತೇ |
ಬೃಹಸ್ಪತಿ ಸಮೋ ಬುದ್ಧ್ಯಾ ಗುರುಭಕ್ತ್ಯಾಮಯಾಸಮಃ || ೧೧ ||

ಪುತ್ರಾರ್ಥೀ ಲಭತೇ ಪುತ್ರಾನ್ ಕನ್ಯಾರ್ಥೀ ಕನ್ಯಕಾಮಿಮಾತ್ |
ಬ್ರಹ್ಮವರ್ಚಸಕಾಮಸ್ತು ತದಾಪ್ನೋತಿ ನ ಸಂಶಯಃ || ೧೨ ||

ತಸ್ಮಾದ್ಭವದ್ಭಿರ್ಮುನಯಃ ಸಂಧ್ಯಯೋರುಭಯೋರಪಿ |
ಜಪ್ಯಂ ಸ್ತೋತ್ರಮಿದಂ ಪುಣ್ಯಂ ದೇವದೇವಸ್ಯ ಭಕ್ತಿತಃ || ೧೩ ||

Also Read:

Sri Mahadeva Stotram in Sanskrit | English |  Kannada | Telugu | Tamil

Sri Mahadeva Stotram Lyrics in Kannada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top